l nda ekonomia e ndermarrjes
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lënda : EKONOMIA E NDERMARRJES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Lënda : EKONOMIA E NDERMARRJES - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA TE BIZNESIT - PEJE. Ndërmarrja, T regu, K onkurrenca dhe T eknologjia. Lënda : EKONOMIA E NDERMARRJES. Driton Sylqa Mars , 201 2 Pejë. Ndërmarrja dhe trajtimi shkencor i saj. Organizata nuk eshte kategori e veçant ë shkencore;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lënda : EKONOMIA E NDERMARRJES' - lars-mendoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l nda ekonomia e ndermarrjes
FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA TE BIZNESIT - PEJE

Ndërmarrja, Tregu, Konkurrenca

dhe Teknologjia

Lënda: EKONOMIA E NDERMARRJES

Driton Sylqa

Mars, 2012

Pejë

nd rmarrja dhe trajtimi shkencor i saj
Ndërmarrja dhe trajtimi shkencor i saj
 • Organizata nuk eshte kategori e veçantë shkencore;
 • Me çfare lloj problematike merret organizata?
 • Organizata trajtohet dhe studiohet ne baze të metaforave organizative;
 • Çka është metafora?
 • Cilat janë metaforat organizative?
metafora mekanike
Metaforamekanike
 • Pershkrim i organizates sikur ajo të ishte një makinë
 • Cilat jane tiparet e kesaj metafore:
  • Saktesia / preciziteti;
  • Disiplina;
  • Rigoroziteti;
  • Normat dhe rregullat;
  • Hierarkia e theksuar;
  • Centralizim i autoritetit;
  • Ndarja e puneve;
  • Specializimi i punetoreve;
  • Pershtatja e njeriut ndaj makines;
metafora organike biologjike
MetaforaOrganike / Biologjike
 • Pershkrim i organizates sikur ajo te ishte organizem i njeriut;
 • Cilat jane tiparet e kesaj metafore:
  • Koordinim perfekt i brendshem;
  • Aftesi per pershtatje ndaj ambientit;
  • Njeriu i pari pastaj teknologjia;
  • Strukture fleksibile dhe te adaptueshme;
  • Decentralizim te autoritetit;
  • Autonomi dhe liri e te vepruarit per punetore;
  • Pak rregulla / norma te shkruara;
  • Vendimarrje me pjesemarrje;
metafora e trurit
Metafora e Trurit
 • Pershkrim i organizatës sikur ajo të ishte truri i njeriut;
 • Cilat janë tiparet e kesaj metafore:
  • Modifikimi konstant i sjelljeve;
  • Aftesia per t’u permiresuar vazhdimisht;
  • Aftesia per te menduar dhe per te mesuar;
  • Eliminimi i praktikave te dobeta;
  • Memorimi i pervojave te mira;
  • Ndertimi i sistemit te mbrojtjes / imunitetit;
  • Strukture fleksibile me pak nivele;
  • Projektimi i puneve per te motivuar punetoret;
tr egu
Tregu
 • Ndërmarrja është pjesë e tregut dhe vepron sipas interesit të vet;
 • Tregu definohet si vendi ku shitësit i ekspozojnë mallrat e tyre ndërsa blerësit vijnë për të blerë mallra për ti plotësuar nevojat e tyre;
 • Sipas Smith, tregu është dorë e padukshme e cila rregullon çmimet dhe kualitetin e produkteve, me kusht që atje të ekzistojë konkurrenca e lirë:
  • Bukëpjekësi të gatuajë bukë të mirë
  • Birraria të bëjë birrë të mirë, etj.
t regu
Tregu

Tregu = vendi ku blerësit dhe shitësit e mallrave/shërbimeve takohen dhe bien në ujdi për çmim i cili është i pranueshëm për të dyja palët.

t regu1
Tregu

Ndërmarrja duhet të dijë për:

 • Llojet/tipet e tregut qe ekzistojnë
 • Shkallën e zhvillimit të tyre dhe
 • Ndërvarësinë në mes të tregut dhe zhvillimit të teknologjisë
nd rmarrja tregu konkurrenca dhe teknologjia
Ndërmarrja, tregu, konkurrencadheteknologjia

Nga aspekti i ekonomisë shoqërore tregu vështrohet si sistem i shpërndarjes së resurseve.

Tregu drejton/orienton qeverisjen e çmimeve duke bërë harmonizimin në mes ofertës/prodhuesit dhe kërkesës/konsumuesit.

t regu2
Tregu

Tregu mund të jetë:

 • Nacional
 • Lokal
 • Regjional dhe
 • Global
o ferta dhe k rkesa
Ofertadhekërkesa

Oferta = sasia e mallit/shërbimit e ofruar në treg për një periudhë të caktuar kohore, ku takohen blerësi dhe shitësi.

Kërkesa = sasia e mallit/shërbimit të cilin blerësi dëshiron ta ketë dhe është i gatshëm ta paguaj për një çmim të caktuar.

t regu dhe k onkurrenca
Tregu dhe Konkurrenca

Oferta dhe kërkesa

 • Vështrimi i blerësit (fig 5/1-lakorja e kërkesës)
 • Vështrimi i shitësit (fig.5/2- lakorja e ofertës)
 • Oferta dhe kërkesa e baraspeshuar
tregu si sistem sinjalizues
Tregusisistemsinjalizues

Tregu si sistem sinjalizues (fig 5/4)

 • Tregu i blerësve
  • Teprica e ofertës (kur tregu ngopet me produkte)
  • Shitësit detyrohen ti ulin çmimet
 • Tregu i shitësve
  • Teprica e kërkesës
  • Shitësit rrisin çmimet
ekonomia e tregut t past r sht utopi
Ekonomia e treguttëpastërështëutopi
 • Kur në treg ekziston konkurrenca e plotë,tregu karakterizohet me:
  • Shumë blerës dhe shitës
  • Inkuadrim/kyçje e lirë në treg
  • Informim i plotë
  • Produkte homogjene (të njejta)
  • Përshtatja/adaptimi i shpejtë
format e ndryshme t tregut dhe t konkurrenc s
Format e ndryshmetëtregutdhetëkonkurrencës

Duke u nisur nga shitësit:

 • Monopoli
 • Konkurrenca monopoliste (në treg konkurrojnë shumë ndërmarrje, mirëpo disa nga to I sigurojnë vetës pozicion monopolist)
 • Oligopoli (numër i vogël i prodhuesve ose shitësve, psh.tregu i benzinës,etj)
format e tregut v shtruar nga bler sit
Format e tregut vështruar nga blerësit

Duke u nisur nga blerësit:

 • Monopsoni (shumë shitës/një blerës)
 • Konkurrenca monopsoniste (shumë blerës, por shitësit bëjnë dallimin në mes tyre)
 • Oligopsoni (numër i vogël i blerësve)
rrjedha e zhvillimit t tregut
Rrjedha e zhvillimittëtregut

Me rritje të tregut të ndërmarrjes

nënkuptojmë rritjen e pjesëmarrjes në treg.

Tregu për një produkt e ka ciklin jetësor të atij produkti. (fig 5/5)

cikli jet sor i nj produkti n treg
Cikli jetësor i një produkti në treg
 • Faza e lancimit- fillimiizhvillimittëri/shitjet e para
 • Faza e zhvillimit- kërkesarritet, treguzhvillohet
 • Faza e pjekurisë- kërkesaarrinëpikënmëtëlartëdhepastajfillonrënja/tregungopet me ate produkt
 • Faza e rënies- kërkesabijederinëzhdukje, andajtregupëratëproduktzhduket.
 • Eventualishtrritja e sërishme- ripërtëritja e produktittëcaktuar me cilësi/vetitëreja, njëkohësishtfillimiiriizhvillimit.
tregu dhe zhvillimi i teknologjis
Tregudhezhvillimiiteknologjisë

Produktet mund të riprodhohen me teknologji të ndryshme (fig 5/6)

Cikli jetësor i teknologjisë (fig 5/6)

Disa ndërmarrje me teknologji bashkëkohore, një pjesë të teknologjisë e bartin në vendet në zhvillim/ fuqi të madhe punëtore.

ad