Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Download
1 / 17

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Możliwości współfinanswania ze środków unijnych inwestycji technologicznych oraz innowacyjnych technologii na lata 2007-2013. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ' - lars-franks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Możliwości współfinanswania ze środków unijnych inwestycji technologicznych oraz innowacyjnych technologii na lata 2007-2013


Program rozwoju obszar w wiejskich na lata 2007 2013
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krajowy Plan Strategiczny oraz Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zatwierdzone przez Radę Ministrów zostały przekazane do Komisji Europejskiej w celu rozpoczęcia uzgodnień.


Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Nowy program stanowił będzie połączenie realizowanych w latach 2004 – 2006 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.


Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Budżet PROW 2007 – 2013

Razem: 17,2 mld euro, w tym

UE – 13,2 mld euro,

budżet państwa 4 mld euro


Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Instrumenty Programu przyczynią się do osiągnięcia następujących celów:

1. poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;

2. poprawy środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami;

3. poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.


O 1 gospodarcza wsparcie konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego
Oś 1. (gospodarcza): wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Szkolenia zawodowe

 • Ułatwienie startu młodym rolnikom

 • Renty strukturalne

 • Modernizacja gospodarstw rolnych

 • Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury

 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

 • Działania informacyjne i promocyjne

 • Grupy producentów rolnych

 • Korzystanie z usług doradczych


O 2 rodowiskowa poprawa stanu rodowiska i tereny wiejskie
Oś 2. (środowiskowa): poprawa stanu środowiska i tereny wiejskie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

 • Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej

 • Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)

 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych


Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi
Oś 3. (społeczna): podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;

 • Odnowa i rozwój wsi;

 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.


Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Cel działania:

Wspierane poprawy konkurencyjności uwarunkowanej wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawy warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowowprowadzanych standardów.


Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

BENEFICJENT

 • Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 • wykonuje działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych;

 • działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w złotych 200 mln euro.


Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Kryteria dostępu:

 • Projekt dotyczy przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem 1 do TWE, z wyłączeniem produktów rybnych.

 • Inwestycja spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa mające do niej zastosowanie.

 • Podmiot, którego dotyczy inwestycja, wykazuje żywotność ekonomiczną.


Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi1
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Kryteria dostępu: cd.

 • Jeśli inwestycja zakłada wzrost mocy produkcyjnych, warunkiem przyznania pomocy jest wykazanie możliwości zbytu planowanej produkcji.

 • Inwestycje dotyczące handlu detalicznego nie są wspierane.

 • Wspierane są projekty realizowane przez zakłady, które zaopatrują się w surowce na podstawie umów długoterminowych zawieranych z producentami rolnymi.


Zwi kszanie warto ci dodanej podstawowej produkcji rolnej i le nej
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poziom wsparcia i wysokość pomocy

 • W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw pomoc finansowa może stanowić nie więcej niż 40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą lub 50% jeżeli zaopatrują się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami owoców i warzyw.


Zwi kszanie warto ci dodanej podstawowej produkcji rolnej i le nej1
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poziom wsparcia i wysokość pomocy: cd.

 • W przypadku pozostałych przedsiębiorców poziom pomocy może wynieść nie więcej niż 25 % kosztów kwalifikującej się inwestycji.

 • Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji PROW jednemu beneficjentowi, wynosi 20 mln złotych.

 • Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 tys. złotych.


Zwi kszanie warto ci dodanej podstawowej produkcji rolnej i le nej2
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zakres kosztów kwalifikowalnych:

 • projektu dotyczącego budowy lub modernizacji zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi:

 • budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wraz z infrastrukturą techniczną;

 • zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności;

 • zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych;

 • zakupu lub instalacji maszyn lub urządzeń do magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży;


Zwi kszanie warto ci dodanej podstawowej produkcji rolnej i le nej3
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zakres kosztów kwalifikowalnych:

 • projektu dotyczącego budowy lub modernizacji zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi:

 • zakupu lub instalacji aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;

 • zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania;

 • zakupu środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub gospodarki magazynowej w zakładzie;

 • zakupu specjalistycznych środków transportu związanych z dostawą surowca lub zbytem produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt;

 • wdrażania procedury systemów zarządzania jakością.


Zwi kszanie warto ci dodanej podstawowej produkcji rolnej i le nej4
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zakres kosztów kwalifikowalnych:

 • projektu dotyczącego ochrony środowiska

 • budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną;

 • budowy lub modernizacji kotłowni.

W zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić także koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w wysokości nie przekraczającej 10 % pozostałych kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych objętych współfinansowaniem np:

 • przygotowania dokumentacji technicznej projektu w szczególności;

 • opłat za patenty lub licencje;

 • kosztów nadzoru urbanistyczneg, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.