11 12 2012 http rama education gov il
Download
1 / 112

כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ramacation.il - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

הישגי ישראל במבט בינלאומי ופנים-ישראלי. כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך http://rama.education.gov.il. המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ramacation.il' - lark


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
11 12 2012 http rama education gov il

הישגי ישראל

במבט בינלאומי ופנים-ישראלי

כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוךhttp://rama.education.gov.il


המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך

מטרת המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך היא לבדוק את הידע של תלמידים בתחומים הנבדקים ואת ההקשר החינוכי של הוראת מקצועות אלה באופן השוואתי במדינות שונות ברחבי העולם

 • מהם יתרונות המחקרים הבינלאומיים בתחום החינוך?

 • מאפשרים השוואה בין הישגיהם של תלמידים ממדינות שונות

 • מצביעים על מגמות שינוי בהישגים של ישראל לאורך השנים

 • מאפשרים בחינת מגמות בפערים בין קבוצות שונות בתוך מדינות וביניהן

 • מדוע חשוב לישראל להשתתף במחקרים הבינלאומיים?

 • ההשתתפות במחקרים הבינלאומיים מאפשרת -

 • לקבל תמונה מהימנה אודות מערכת החינוך בפרספקטיבה בינלאומית

 • לעמוד על חוזקות וחולשות של מערכת החינוך בהשוואה למערכות חינוך אחרות בעולם

 • לבחון גישות חדשות ועדכניות בהוראת תחומי הדעת הנבדקים, ולבחון לאורן את תכניות הלימודים בישראל ואת הטמעתן

 • לבחון עמדות ותפיסות של תלמידים, מורים, מנהלים והורים ונתוני הקשר חינוכיים נוספים בהשוואה למערכות חינוך אחרות


Pirls timss
המחקרים הבינלאומיים - החינוך PIRLSו-TIMSS

 • מחקרי טימסופירלס נערכים ברחבי העולם מטעם ארגון ה- IEA:

 • International Association for the Evaluation of Educational Achievements

  • IEA הינו ארגון בינלאומי ותיק ועצמאי להערכת הישגים בחינוך, וחברים בו מוסדות מחקר באוניברסיטאות ובממשלות רבות

  • הארגון עורך מאז שנות הששים מחקרים רחבי היקף אודות הישגים חינוכיים והיבטים נוספים של חינוך

  • ממצאי המחקרים משמשים את קובעי מדיניות ומקבלי החלטות ברחבי העולם

 • המחקרים בהם משתתפת ישראל:

  • מחקר בינלאומי במתמטיקה ובמדעים - TIMSS:

   • Trends in International Mathematics and Science Study

  • מחקר בינלאומי באוריינות קריאה - PIRLS:

   • Progress in International Reading Literacy Study

 • בישראל מבוצעים המחקרים על-ידי ראמ"ה:

 • הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך


אודות מחקרי החינוךIEA בהם משתתפת ישראל

 • סולם טימס נבנה בשנת 1995 וסולם פירלס נבנה בשנת 2001 כך שממוצע הישגי המדינות המשתתפות דאז נקבע על 500 וסטיית התקן נקבעה על 100

 • הציונים במחזורי המחקרים השונים מכויילים לסולם זה, כך שמתאפשרת בדיקת מגמות לאורך זמן

 • מספר והרכב המדינות המשתתפות משתנה מעט ממחזור אחד לשני

 • המבחנים מתורגמים ע"י ראמ"ה מאנגלית לשפות עברית וערבית


המחקרים בישראל החינוך

המשתתפים במחקרי פירלסוטימס בישראל (מאי -יוני 2011):

 • המחקרים נערכו בקרב מדגם ארצי מייצג של תלמידי כיתות ד'(PIRLS) וכיתות ח' (TIMSS)

 • 99% מבתי הספר שנדגמו ולמעלה מ-90% מהתלמידים שנדגמו השתתפו במחקר

 • מסגרת הדגימה מקבילה לזו שהתקיימה במחזורי המחקר הקודמים (ללא חרדים וללא בתי ספר של החינוך המיוחד)


Timss
מה נבדק במחקר החינוךTIMSS?

 • הידע הנבדק במחקר מאורגן סביב שני צירים:

  • ציר תוכן המגדיר ומפרט את תחומי התוכן והנושאים במתמטיקה ומדעים

  • ציר קוגניטיבי המגדיר את המיומנויות הקוגניטיביות

 • תחומי התוכן במתמטיקה:מספרים (29%), אלגברה (33%), גאומטריה (19%), נתונים והסתברות (19%)

 • תחומי התוכן במדעים: ביולוגיה (37%), כימיה (20%), פיזיקה (25%), מדעי כדור הארץ (18%)

 • המיומנויות הקוגניטיביות:

  • ידע (Knowing) - מתמטיקה (36%), מדעים (32%)

  • יישום((Applying-מתמטיקה (39%), מדעים (44%)

  • חשיבה (Reasoning) - מתמטיקה (25%), מדעים (24%)

 • למבחן 14גרסאות ובהן סה"כ: 217שאלות במתמטיקה ו- 217שאלות במדעים

 • כל שאלה בודקת תחום תוכן ומיומנות קוגניטיבית

 • בנוסף לציון הכולל במתמטיקה ובמדעים, מדווח ציון לפי תחומי תוכן וציון לפי מיומנויות קוגניטיביות


Pirls
מה נבדק במחקר החינוךPIRLS?

 • המחקר מגדיר שתי מטרות עיקריות לקריאה: קריאה לצורך התנסות ספרותית וקריאה לצורך רכישת מידע

 • מטרות הקריאה שהוגדרו נבדקות בשני סוגים של טקסט:

  • טקסט ספרותי - לצורך התנסות ספרותית(52%)

  • טקסטמידעי - לצורך רכישת מידע (48%)

 • בכל אחדמסוגי הטקסט נבדקות מיומנויות הקריאה האלה:

  • מיומנויות קריאה פשוטות

   • אחזור מידע (22%)

   • הסקה ישירה (28%)

  • מיומנויות קריאה מורכבות

   • פרשנות ושילוב מידע (37%)

   • הערכת טקסט (13%)

 • המבחן כלל 10 טקסטים: חמישה טקסטים ספרותיים (72 שאלות) וחמישה מידעיים (63 שאלות)

 • למבחן 13 גרסאות כשבכל גרסה שני טקסטים (ספרותי ומידעי)

 • בנוסף לציון הכולל בקריאה, מדווח ציון לפי סוג הטקסט וכן ציון במיומנויות קריאה פשוטות ובמיומנויות קריאה מורכבות


מתמטיקה החינוךומדעים

ממצאים עיקריים


TIMSS החינוך: ההישגים של תלמידי ישראל - 2011

+39

+49

7

13

מיקום במדרג 42 המדינות

 • ממוצע ההישגים של ישראל במתמטיקה ובמדעים זהה וגבוה בהרבה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במחקר: במתמטיקה ( 49 נק') ובמדעים (39 נק')

 • ממוצע זה מעמיד את ישראל במקום ה-7 במתמטיקה ובמקום ה-13 במדעים


TIMSS החינוך: מגמות שינוי בהישגים של תלמידי ישראל 2007-2011

+48

+53

24

7

25

13

מיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49 42 49

 • עלייה גדולה בהישגי התלמידים בישראל במתמטיקה ובמדעים בין 2007 ל-2011

 • קידום משמעותי במיקום ישראל במדרג המדינות

  • בשנת 2007 התקיימה שביתת מורים ארוכה והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם


 • טימס החינוך 2011 במבט-על

 • נרשמה עלייה גדולה של כ-50 נקודות (כחצי סטיית תקן) בממוצע ההישגים של תלמידי ישראל במתמטיקה ובמדעים במחקר טימס שנערך בשנת 2011 (תשע"א)

 • חלה התקדמות משמעותית במיקומה של ישראל במדרג המדינות המשתתפות

 • חלה עלייה משמעותית בשיעור הגבוהים והמצטיינים במתמטיקה ובמדעים, וירידה משמעותית בשיעור הנכללים בשתי רמות הבקיאות הנמוכות ביותר

 • שיפור גדול נרשם במתמטיקה ובמדעים בקרב שני מגזרי השפה, וחלה התקדמות משמעותית בקרב תלמידים מכל השכבות החברתיות-כלכליות

 • השונות(פיזור הציונים) בישראל נותרה גבוהה

 • ממצאים חיוביים אלה נמצאים בהלימה עם הטמעת התכנית לקידום הישגים, שהוכנסה למערכת החינוך בתש"ע. במסגרת התוכנית הוגדרו יעדים לשיפור ההישגים הלימודיים בכיתות ז'-ט' בחט"ב במתמטיקה, במדעים ובשפת אם

 • התוכנית לקידום ההישגים כללה הקצאה תוספתית של:

  • שעות הוראה במתמטיקה, מדעים ושפה

  • ימי הדרכה בבתי הספר והקצאת מדריכים רבים יותר לבתי הספר

  • השתלמויות למורים

  • ערכות ומשימות לתלמידים להעמקת הלמידה ונושאי הלימוד


מתמטיקה החינוך

ישראל במבט בינלאומי


מתמטיקה 2011: ההישגים בישראל ובמדינות המשתתפות

המדינות הדומות לישראל בהישגים

 • קוריאה, סינגפור וטאיוואן מובילות בהישגיהן במתמטיקה

 • ישראל ממוקמת שביעית מבין המדינות המשתתפות

 • ישראל מובילה בין מדינות המערב


מתמטיקה 2011: ההישגים בישראל ובמדינות השוואה

1

2

6

7

8

9

12

16

מיקום מתוך 42 מדינות


מתמטיקה: מגמות שינוי בהישגים ובמדינות השוואה2007 - 2011

 • השיפור בהישגי ישראל בשנת 2011 בהשוואה ל-2007 (53 נק') הוא השלישי בגודלו מבין 36 המדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר

 • שיפור זה הוא הגדול מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים


מתמטיקה: תיאור ובמדינות השוואהרמותהבקיאות


 • המדינות נבדלות בשיעור התלמידים ברמות הבקיאות השונות (מדינות המזרח הרחוק מובילות בשיעור המצטיינים - כ-80%)

 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות ב"ממוצע המדינות המשתתפות" הוא מעל ל-50%, בעוד ששיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות שם עומד על 23%


 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות (מצטיינים וגבוהים) בקוריאה, סינגפור וטאיוואן גבוה מאוד (כ-80%) וגדול בהרבה משאר המדינות

 • בישראל, שיעור התלמידים המצטיינים וגבוהים (40%) - גבוה משיעורם במדינות עם הישגים דומים, והוא הגבוה מבין מדינות המערב


 • שיעור התלמידים "מתחת לסף" הוא אפסי בקוריאה ובסינגפור (1%)

 • בישראל שיעור התלמידים "מתחת לסף" (13%) נמוךבהרבה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" (27%), אך גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: פינלנד 4%, ארה"ב 8%)


מתמטיקה 2011: פיזור ההישגים במדינות המשתתפות

 • הפיזור בהישגי התלמידים במתמטיקה בישראל הוא הגבוה מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים או הדומים לאלה של ישראל (למעט טאיוואן)

 • הפיזור בהישגים חושב כפער ההישגים של האחוזון ה-95 מהאחוזון ה-5

- מדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לאלה של ישראל

מדינות ה-IEA


 • מתמטיקה 2011: במדינות המשתתפותההישגים של 5%התלמידים הגבוהים ביותר ו-5% התלמידים הנמוכים ביותר

 • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותרבמדינות המובילות הוא גבוה מאד

 • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר בישראל דומה לזה של רוסיה, ועולה על זה של המדינות הדומות לה בהישגים

 • הפער בין סף ההישגים של 5% התלמידים הטובים ביותר לבין סף ההישגים של 5% החלשים ביותר בישראל גדול יחסית למדינות עם ממוצע הישגים דומה


מתמטיקה במדינות המשתתפות

מבט פנים-ישראלי


+53

24

7

מיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49

 • עלייה גדולה בהישגי התלמידים בישראל במתמטיקה בין 2007 ל-2011

 • קידום משמעותי במיקום ישראל במדרג המדינות


2007 2011
מתמטיקה: במדינות המשתתפותשיעור התלמידים ברמות הבקיאות 2007-2011

 • בין השנים 2007 - 2011:

  • עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים

  • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות


מתמטיקה מבט פנים-ישראלי במדינות המשתתפות

על מגזרי שפה


7

7

22

מיקום

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 42

42

 • הישגי דוברי העברית גבוהים ב- 69 נקודות מ"ממוצע המדינות המשתתפות", והישגי דוברי הערבית קרובים ל"ממוצע המדינות המשתתפות"

 • הישגי דוברי העברית גבוהים ב-71 נקודות מהישגי דוברי הערבית


 • מתמטיקה: במדינות המשתתפותמגמת שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

 • 2007 - 2011

+52

+57

19

7

34

22

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49 42 49

 • עלייה גדולה (מעל 50 נקודות) בהישגי שני המגזרים ובמיקומם במתמטיקה בין 2007 ל-2011


 • בין השנים 2007 - 2011 עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים בקרב דוברי עברית ובקרב דוברי ערבית

 • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות, הן אצל דוברי עברית והן אצל דוברי ערבית


מתמטיקה מבט הבקיאות פנים-ישראלי

על רקע חברתי-כלכלי


+68

+36

+73

 • כל אחת משלוש שכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה בהשוואה ל-2007

 • השיפור גדול במיוחד בקרב תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך (73 נק') וגבוה (68 נק')

 • פער גדול מאד בהישגים במתמטיקה בין שכבה חברתי-כלכלית גבוהה לנמוכה (72 נקודות ב-2011 ו-77 נקודות ב-2007)


78+

51+

 • כל אחת משתי שכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה מאד בהשוואה ל-2007

 • השיפור גדול עוד יותר בקרב תלמידים עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

 • פער בהישגים של תלמידים דוברי ערבית מבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני לעומת נמוך (53 נקודות פער ב-2011; 26 נקודות פער ב-2007)


דוברי עברית

דוברי ערבית

 • הפער בין מגזרי השפה ( 71 נק' לטובת דוברי העברית ) קטן כאשר בוחנים את ההישגים בתוך כל שכבה חברתית-כלכלית בנפרד

  • פער של 14 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

  • פער של 39 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך55+

50+

 • עלייה גדולה (מעל 50 נק') הןבהישגי הבנים והן בהישגי הבנותבין השנים 2007 ל-2011


 • מתמטיקה: ערבית ההישגים לפי מגזר שפה ומגדר 2007 - 2011

35

17

 • בקרב דוברי העברית: הישגי הבנות והבנים דומים (הן ב-2007 והן ב-2011)

 • בקרב דוברי הערבית: הישגי הבנות טובים יותר (הפער גדול ב- 2011 בהשוואה ל- 2007)


מתמטיקה מבט פנים-ישראלי ערבית

על תחומי תוכן ומיומנות קוגנטיבית


מתמטיקה: הישגים לפי תחום תוכן ערבית 2007 - 2011

+49

+51

+50

+60

 • הישגי התלמידים בתחומים מספרים, אלגברה, נתונים והסתברות גבוהים ודומים זה לזה, ההישגים בגיאומטריה נמוכים יחסית אליהם

 • בארבעת תחומים אלה חל שיפור גדול דומה בין 2007 ל-2011 (כ-50 נק')

 • השיפור בגאומטריה בין 2007 ל-2011 הוא הגבוה ביותר מבין תחומי התוכן (60 נק')


מתמטיקה: הישגים לפי מיומנויות קוגניטיביות 2007 - 2011

+60

+58

+40

 • הישגי התלמידים דומים בשלוש המיומנויות הקוגניטיביות (חשיבה, יישום וידע)

 • במיומנויות "ידע" ו"חשיבה" חל שיפור גדול דומה בהישגי התלמידים בין 2007 ל-2011 (כ-60 נק'). במיומנות "יישום" השיפור נמוך במעט (40 נק')


מדעים קוגניטיביות 2007 - 2011

ישראל במבט בינלאומי


מדעים 2011: ההישגים בישראל ובמדינות המשתתפות

מדינות עם הישגים דומים לישראל

 • סינגפור, טאיוואן וקוריאה מובילות בהישגיהן

 • הציון הממוצע של ישראל במדעים זהה לציון במתמטיקה, ומדרג אותה במקום ה-13 מבין המדינות המשתתפות

 • הישגי ישראל דומים לאלה של מדינות המערב


מדעים 2011: ההישגים בישראל ובמדינות השוואה

3

1

5

7

10

12

13

15

מיקום מתוך 42 מדינות


מדעים: מגמות שינוי בהישגים ובמדינות השוואה2007 - 2011

 • השיפורשל תלמידי ישראל במדעים בשנת 2011 בהשוואה ל-2007 (48 נק') הוא השני בגודלו מבין 36 המדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר

 • שיפור זה הוא הוא הגדול מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים


מדעים: תיאור ובמדינות השוואהרמותהבקיאות


 • יש הבדל בין המדינות בשיעור התלמידים בקטגוריות השונות

 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות ב"ממוצע המדינות המשתתפות" עומד על 46% (מעט פחות מאשר במתמטיקה), בעוד ששיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות עומד על 26% (מעט יותר מאשר במתמטיקה)


 • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות בסינגפור ובקוריאה גבוה מאוד בהשוואה לשאר המדינות

 • בישראל, שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות - 39% מצטיינים וגבוהים - גבוה או דומה לשיעורם במדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: אוסטרליה 35%, ארה"ב 40%)


 • השיעור הנמוך ביותר של תלמידים "מתחת לסף" הוא בפינלנד (1%)

 • בישראל, שיעור התלמידים "מתחת לסף" (12%) נמוך בהרבה מ"ממוצע המדינות המשתפות" (22%), אך גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: ארה"ב 7%, אוסטרליה 3%)


מדעים 2011: פיזור ההישגים במדינות המשתתפות

 • הפיזור בהישגי התלמידים במדעים בישראל הוא הגבוה מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים או דומים לאלה של ישראל (למעט סינגפור)

 • הפיזור בהישגים חושב כפער ההישגים של האחוזון ה-95 מהאחוזון ה-5

- מדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לאלה של ישראל

מדינות ה-IEA


 • מדעים 2011: המשתתפותההישגים של 5%התלמידים הגבוהים ביותר ו-5% התלמידים הנמוכים ביותר

 • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר במדינות המובילות (כמו סינגפור) הוא גבוה מאד

 • בישראל, סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר דומה ולעיתים אף עולה על זה של במדינות בעלות הישגים דומים וגבוהים ממנה

 • הפער בין סף ההישגים של 5% התלמידים הטובים ביותר לבין סף ההישגים של 5% החלשים ביותר בישראל גדול יחסית למדינות עם ממוצע הישגים דומה


מדעים המשתתפותבמבט פנים-ישראלי


 • 2007-2011 המשתתפותמדעים: הישגים בישראל

+48

25

13

מיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49

 • עלייה גדולה בהישגי התלמידים בישראל במדעים בין 2007 ל-2011

 • קידום משמעותי במיקום ישראל במדרג המדינות


 • בין השנים 2007 - 2011:

  • עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים

  • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות


מדעים במבט פנים-ישראלי הבקיאותעל מגזרי שפה


13

10

22

מיקום

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 42

42

 • הישגי דוברי העבריתגבוהים ב-53 נקודות מ"ממוצע המדינות המשתתפות", והישגי דוברי הערביתגבוהים במעט מ"ממוצע המדינות המשתתפות"

 • הישגי דוברי העברית גבוהים ב-49 נקודות מהישגי דוברי הערבית


+45

+59

19

10

37

22

תואם למיקום

מס' המדינות המשתתפות

42 49 42 49

 • עלייה גדולה (45 ו-59 נקודות, בהתאמה) בהישגי שני המגזרים ובמיקומםבמדרג במדעים בין 2007 ל-2011


 • בין השנים 2007 - 2011 עלה במידה ניכרת אחוז התלמידים המצטיינים והגבוהים בקרב דוברי עברית ודוברי ערבית

 • ירד במידה ניכרת אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות בקרב דוברי עברית וערבית


מדעים במבט פנים-ישראלי הבקיאות על רקע כלכלי-חברתי


+60

+28

+63

 • כל אחת משלוש שכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה במדעים בהשוואה ל-2007

 • השיפור בולט מאד בקרב תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך וגבוה

 • פער גדול מאוד בין ההישגים במדעים של תלמידים בבתי ספר דוברי עברית עם רקע חברתי-כלכלי נמוך וגבוה (64 נקודות ב-2011 ו-67 נקודות ב-2007


 • מדעים: הבקיאות ההישגים בקרב דוברי ערבית 2011 - 2007 לפי רקע חברתי-כלכלי

82+

53+

 • כל אחת משכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמה מאד בהשוואה ל-2007

 • השיפור בולט עוד יותר בקרב תלמידים עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

 • פער בהישגים של תלמידים דוברי ערבית מבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני לעומת נמוך (52 נקודות פער ב-2011; 23 נקודות פער ב-2007)


 • מדעים 2011: הבקיאות ההישגים לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי מגזר

דוברי עברית

דוברי ערבית

 • הפער בין מגזרי השפה (49 נקודות) קטן ואף מתהפך כאשר בוחנים את ההישגים בתוך כל שכבה חברתית-כלכלית בנפרד

  • פער של 7 נק' (לטובת דוברי ערבית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

  • פער של 20 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים משני המגזרים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך


מדעים במבט פנים-ישראלי הבקיאות על מגדר


 • מדעים: הבקיאות ההישגים לפי מגדר 2007- 2011

47+

49+

 • עלייה גדולה (כ-50 נקודות) בהישגי הבנים ובהישגי הבנותבין השנים 2007 ל-2011


 • מדעים: הבקיאות ההישגים לפי מגזר שפה ומגדר 2007 - 2011

35

30

 • בקרב דוברי העברית: הישגי הבנות והבנים דומים הן ב-2007 והן ב-2011

 • בקרב דוברי הערבית:הישגי הבנות גבוהים מהישגי הבנים (הפער אף גדול במעט ב-2011 בהשוואה ל-2007)


מדעים במבט פנים-ישראלי הבקיאות על תחומי תוכן ומיומנויות קוגניטיביות


מדעים: הישגים לפי תחום תוכן הבקיאות 2007 - 2011

+42

+51

+47

+42

 • הישגי התלמידים בביולוגיההם הגבוהים ביותר ובמדעי כדור-הארץ הם הנמוכים ביותר מבין תחומי התוכן

 • בכל ארבעת התחומים חל שיפור גדול בין 2007 ל-2011

 • העלייה בין 2007 ל-2011 בביולוגיה וכימיה (כ-50 נק') גבוהה מהעלייה בפיזיקה ומדעי כדור הארץ (42 נק')


מדעים: הישגים לפי מיומנויות קוגניטיביות 2007 - 2011

+46

+38

+56

 • הישגי התלמידים במיומנויות "ידע" ו-"חשיבה" דומים וגבוהים במעט מההישגים במיומנות "יישום"

 • בין 2007 ל-2011 חלה עלייה גדולה בכל המיומנויות הקוגניטיביות. העלייה הגדולה ביותר היא במיומנות "יישום" (56 נק')


קריאה קוגניטיביות

ממצאים עיקריים


פירלס קוגניטיביות 2011:ההישגים של תלמידי ישראל

+29

מיקום במדרג 45 המדינות

18

 • ממוצע ההישגים של ישראל בקריאה גבוה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במחקר ( 29 נק')

 • ממוצע זה מציב את ישראל במקום ה-18


2006 2011
פירלס קוגניטיביות :ההישגים של תלמידי ישראל ומגמות שינוי 2006-2011

+29

31

18

מיקום במדרג 45 המדינות

 • עלייה בהישגי התלמידים בקריאה בין 2006 ל-2011

 • התקדמות משמעותית במיקום במדרג המדינות


 • פירלס קוגניטיביות 2011 במבט על

 • נרשמה עלייה של כ-30 נקודות (כשליש סטיית תקן) בממוצע ההישגים של תלמידי ישראל באוריינות קריאה בכיתה ד' במחקר פירלס2011 בהשוואה ל-2006

 • ניכרת התקדמות משמעותית במיקום ישראל במדרג המדינות

 • ניכרת עלייה בשיעור ה"גבוהים" וה"מצטיינים", וצמצום בשיעור המשתייכים לשתי רמות הבקיאות הנמוכות, בקרב שני המגזרים

 • שיפור גדול נרשם בקרב שני מגזרי השפה, ובפרט חלה התקדמות משמעותית בקרב תלמידים דוברי הערבית - דבר שהביא לצמצום פערים בין המגזרים

 • השיפור בהישגים בא לידי ביטוי בכל השכבות החברתיות-כלכליות

 • השונות בישראל נותרה גבוהה

 • ממצאים חיוביים אלה נמצאים בהלימה עם הטמעת התכנית לקידום הישגים, שהוכנסה למערכת החינוך בתש"ע. במסגרת התוכנית הוגדרו יעדים לשיפור ההישגים הלימודיים בבתי ספר יסודיים בשפת אם

 • המשרד הקצה:

  • תוספת של שעות הוראה, ימי הדרכה בבתי הספר והקצו מדריכים רבים יותר לבתי הספר

  • ערכות ומשימות לתלמידים להעמקת הלמידה וניטור וטיפול בתלמידים המתקשים ברכישת הקריאה

 • כמו כן, הוטמעה תכנית לימודים חדשה בשפת-אם ערבית בבתי ספר יסודיים (כמסקנה מתוצאות מחקר פירלס 2006),והוכנסו תכניות לימודים עדכניות בשפת אם לקדם יסודי בשני המגזרים


 • קריאה קוגניטיביות

  ישראל במבט בינלאומי


  קריאה 2011: ההישגים בישראל ובמדינות המשתתפות

  המדינות הדומות לישראל בהישגים

  • הונג קונג, רוסיה, פינלנד וסינגפור מובילות בהישגיהן

  • מיקומה של ישראל הוא 18 במדרג מבין 45 המדינות המשתתפות


  קריאה 2011 ובמדינות המשתתפות: ההישגים בישראל ובמדינות ההשוואה

  1

  2

  3

  4

  6

  18

  23

  27

  מיקום מתוך 45 מדינות


  • קריאה ובמדינות המשתתפות: מגמות שינוי בהישגים 2006 - 2011

  • השיפור בישראל בשנת 2011 בהשוואה ל-2006 (29 נק') הוא השלישי בגודלומבין 30 המדינות שהשתתפו בשני מחזורי המחקר, והגדול מבין המדינות עם ההישגים הגבוהים


  • קריאה ובמדינות המשתתפות: תיאוררמותהבקיאות


  • יש הבדל בין המדינות בשיעור התלמידים בקטגוריות השונות

  • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות התחתונות ב"ממוצע המדינות משתתפות" הוא 30%, ושיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות עומד על 37%


  • שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות העליונות במדינות בעלות ההישגים הגבוהים ביותר הוא כ-65% ובישראל 49%

  • בישראל, שיעור התלמידים המצטיינים (15%) גבוה או דומה לשיעורם במדינות עם הישגים דומים


  • בישראל שיעור התלמידים "מתחת לסף" (7%) גבוה בהשוואה למדינות עם הישגים דומים

  • בישראל, שיעור התלמידים בשתי הקטגוריות הנמוכות (20%)גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים


  קריאה הבקיאות2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות בישראל ובמדינות עם הישגים דומים

  • ממוצע ההישגים בישראל (541) דומה מבחינה סטטיסטית לממוצע ההישגים של המדינות הממוקמות במקומות 13-22 במדרג המדינות:

  • הולנד (546), צ'כיה (545), שוודיה (542), גרמניה (541), פורטוגל (541),

  • הונגריה (539), סלובקיה (535) ובולגריה (532)

  • בישראל, בהשוואה למדינות עם הישגים דומים:

   • שיעור התלמידים המצטיינים (15%) גבוה או דומה לשיעורם במדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: הולנד 7%, גרמניה 10%)

   • שיעור התלמידים "מתחת לסף" (7%) גבוה בהשוואה למדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: הולנד 0%, גרמניה 2%)

   • שיעור התלמידים בשתי רמות הבקיאות הנמוכות (20%)גבוה משיעורם בקרב מדינות עם הישגים דומים (לדוגמה: הולנד 10%, גרמניה 15%)


  קריאה 2011 הבקיאות: פיזור ההישגים במדינות המשתתפות

  • הפיזור בהישגי התלמידים בקריאה בישראל הוא הגבוה מבין המדינות בעלות ההישגים הגבוהים או דומים לאלה של ישראל

  • הפיזור בהישגים חושב כפער ההישגים של האחוזון ה-95 מהאחוזון ה-5

  מדינות ה-IEA

  - מדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לאלה של ישראל


  • קריאה 2011: הבקיאותההישגים של 5%התלמידים הגבוהים ביותר ו-5% התלמידים הנמוכים ביותר

  • סף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר בישראל (670) דומה לזה במדינות בעלות הישגים גבוהים או דומים לישראל (לדוגמה: ארה"ב 671, ניו זילנד 666)

  • הפער בין סף ההישגים של 5% התלמידים הטובים ביותר לבין סף ההישגים של 5% התלמידים החלשים ביותר בישראל גדול(287 נק') בהשוואה למדינות עם הישגים דומים


  קריאה הבקיאות

  במבט פנים-ישראלי


  2006 20111
  קריאה הבקיאות:ההישגים של תלמידי ישראל ומגמות שינוי 2006-2011

  +29

  31

  18

  מיקום במדרג 45 המדינות

  • עלייה בהישגי התלמידים בקריאה בין 2006 ל-2011

  • התקדמות משמעותית במיקום במדרג המדינות


  2007 20111
  קריאה: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות 2007-2011

  • בין השנים 2006 ל-2011:

  • עלה אחוז התלמידים המצטיינים

  • ירד אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות הנמוכות


  קריאה במבט פנים-ישראלי הבקיאות

  על מגזרי שפה


  18

  2

  35

  מיקום

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45

  45 45

  • הישגי דוברי העבריתגבוהים מאד (גבוהים ב-56 נק' מ"ממוצע המדינות המשתתפות"), תואמים למקום שני במדרג וזהים לאלה של רוסיה ופינלנד

  • הישגי דוברי הערביתנמוכים ב-33 נק' מ"ממוצע המדינות המשתתפות", אך יש להתייחס לכך על רקע תופעת הדיגלוסיה המאפיינת את דוברי הערבית

  • הישגי דוברי העברית גבוהים ב-89 נקודות מהישגי דוברי הערבית


  • קריאה הבקיאות: מגמת שינוי בהישגים לפימגזר שפה

  • 2006 - 2011

  +20

  +51

  תואם למיקום במדרג 45 המדינות

  11

  2

  40

  35

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי הערבית בין 2006 לבין 2011

  • עלייה בהישגי דוברי העברית בין 2006 ל-2011


  • קריאה הבקיאות: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות לפי מגזר שפה 2006 - 2011

  • בין השנים 2006 – 2011:

  • עלה אחוז התלמידים המצטיינים וירד אחוז התלמידים בשתי הקטגוריות הנמוכות בשני מגזרי השפה

  • ירידה גדולה במיוחד בשיעור התלמידים בקטגוריות הנמוכות בקרב דוברי ערבית (מ-67% ל-44%)


  קריאה במבט פנים-ישראלי הבקיאות

  על רקע כלכלי-חברתי


  • קריאה הבקיאות: ההישגים בקרב דוברי עברית לפי רקע חברתי-כלכלי 2011 - 2006

  +20

  +17

  +14

  • שיפור מתון ודומה בהישגים ב-2011 בקרב תלמידים משלוש שכבות הרקע חברתי-כלכלי השונות בהשוואה ל-2006

  • פער בין ההישגים בקריאה של תלמידים מבתי ספר דוברי עברית עם רקע חברתי-כלכלי נמוך וגבוה ( 44 נק' ב-2011 ו- 38 נק' ב-2006)


  • קריאה הבקיאות: ההישגים בקרב דוברי ערבית 2011 - 2006 לפי רקע חברתי-כלכלי

  29+

  66+

  • כל אחת משכבות הרקע החברתי-כלכלי התקדמהב-2011 בהשוואה ל-2006

  • שיפור גדול מאוד בהישגים ב-2011 בקרב תלמידים עם רקע חברתי-כלכלי נמוך (66 נק') הביא לצמצום פערים בין השכבות

  • פער בין הישגי תלמידים מבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני ונמוך (14 נק' ב-2011 לעומת 51 נק' ב-2006)


  • קריאה 2011 הבקיאות: ההישגים לפי רקע חברתי-כלכלי ולפי מגזר

  דוברי עברית

  דוברי ערבית

  • הפער בין מגזרי השפה (89 נק' לטובת דוברי העברית) קטןבמקצת כאשר בוחנים את ההישגים בתוך כל שכבה חברתית-כלכלית בנפרד

   • פער של 67 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי בינוני

   • פער של 67 נק' (לטובת דוברי עברית) בין תלמידים בבתי ספר עם רקע חברתי-כלכלי נמוך


  קריאה במבט פנים-ישראלי הבקיאות

  על מגדר


  • קריאה הבקיאות:ההישגים לפי מגדר 2006 - 2011

  24+

  32+

  • עלייה בהישגי שני המגדרים, ובפרט בקרב הבנים (32 נק')


  • קריאה הבקיאות:ההישגים לפי מגזר שפה ומגדר 2006 - 2011

  27

  30

  • בקרב דוברי העברית: הישגי הבנות והבנים דומים (הן ב-2011 והן ב-2006)

  • בקרב דוברי הערבית: הישגי הבנות גבוהים מהישגי הבניםהפער לטובת הבנות נשאר דומה בהשוואה ל-2006 (כ-30 נק')


  קריאה במבט פנים-ישראלי הבקיאות

  על תחומי קריאה (סוגי טקסט)

  ומיומנויות קריאה


  • קריאה הבקיאות: הישגים לפי מטרות הקריאה (סוגות) ומיומנויות 2006 -2011

  סוג טקסט

  מיומנויות קריאה

  +26

  +27

  +34

  +31

  • הישגי התלמידים דומים בשאלות הבודקות מיומנויות קריאה שונות

  • בין 2006 ל-2011 חלה עלייה דומה בשאלות הבודקות מיומנויות שונות (כ-30 נקודות)


  ישראל במבט על הבקיאות


  טימס הבקיאותופירלס 2011: ההישגים והמיקום של תלמידי ישראל

  פירלסטימס

  7

  13

  18

  מיקום במדרג 42 המדינות

  מיקום במדרג 45 המדינות


  טימס הבקיאותופירלס2011: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות השונות

  בישראל ובממוצע המדינות המשתתפות

  • שיעור "המצטיינים והגבוהים" בישראל: גבוה מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במתמטיקה, במדעים ובקריאה

  • השיעור בישראל "בשתי הקטגוריות הנמוכות": נמוך מ"ממוצע המדינות המשתתפות" במתמטיקה, במדעים ובקריאה


  טימס הבקיאותופירלס: שינוי בהישגים בשני המחזורים האחרוניםכלל ישראל

  קריאה ד' מדעים ח' מתמטיקה ח'

  +48

  +29

  +53

  25

  18

  24

  7

  13

  31

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 42 49 42 49

  • עלייה גדולה בהישגי ישראל במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח', ובמיקומה במדרג המדינות המשתתפות

  • עלייה בהישגי ישראל בקריאהבכיתות ד', ובמיקומה במדרג המדינות המשתתפות


  טימס הבקיאותופירלס: שינוי בהישגים בשני המחזורים האחרוניםדוברי עברית

  קריאה ד' מדעים ח' מתמטיקה ח'

  +20

  +45

  +52

  19

  2

  19

  7

  10

  11

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 42 49 42 49

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי עברית במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח', ובמיקומם במדרג (מיקום בעשירייה הראשונה בין כלל המדינות המשתתפות)

  • עלייה בהישגי דוברי עברית בקריאה בכיתות ד', והתקדמות למקום התואם למקום ה-2 במדרג


  טימס הבקיאותופירלס: שינוי בהישגים בשני המחזורים האחרוניםדוברי ערבית

  קריאה ד' מדעים ח' מתמטיקה ח'

  +51

  +59

  +57

  37

  35

  34

  22

  22

  40

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 42 49 42 49

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי ערבית במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח' , והתקדמות במיקום במדרג המדינות

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי ערבית בקריאה בכיתות ד', והתקדמות במיקום במדרג המדינות


  1999 2011
  טימס הבקיאות: הישגי ישראל והמיקום במדרג המדינות 1999-2011מספר והרכב המדינות המשתתפות במחקרים משתנה ממחזור למחזור


  2001 2011
  פירלס הבקיאות: הישגי ישראל והמיקום במדרג המדינות 2001-2011מספר והרכב המדינות המשתתפות במחקרים משתנה ממחזור למחזור


  טימס הבקיאותופירלס: מגמות שינוי בהישגים 1999-2011

  מספר והרכב המדינות המשתתפות במחקרים משתנה ממחזור למחזור

  קריאה מדעים מתמטיקה

  +32

  +50

  +48

  25

  18

  28

  19

  24

  7

  26

  23

  13

  23

  31

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 35 42 49 45 38 42 49 45 38

  • עלייה גדולה בהישגי ישראל במתמטיקה ובמדעים בכיתות ח' מאז 1999

   • בשנת 2007 התקיימה שביתת מורים ארוכה והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם

  • עלייה בהישגי ישראל בקריאהבכיתות ד' מאז 2001


  מתמטיקה: מגמות הבקיאותשינוי בהישגים 1999 - 2011

  28

  19

  24

  7

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38


  מתמטיקה: מגמות שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

  1999 - 2011

  +54

  +68

  22

  22

  19

  7

  35

  27

  34

  22

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38 42 49 45 38

  • עלייה גדולה בהישגים במתמטיקה בשני המגזרים מ-1999 ועד 2011

  • ב- 2007 הייתה שביתת מורים, והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם


  מדעים: מגמות שינוי בהישגים מגזר שפה1999 - 2011

  25

  26

  23

  13

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38


  מדעים: מגמות שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

  1999 - 2011

  +46

  +87

  24

  21

  19

  10

  36

  29

  37

  22

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  42 49 45 38 42 49 45 38

  • עלייה גדולה בהישגי שני המגזרים במדעים מ-1999 ועד 2011 (העלייה בולטת במיוחד במגזר דוברי הערבית)

  • ב-2007: שביתת מורים והלימודים בחט"ב לא התקיימו כסדרם


  פירלס מגזר שפה: הישגים בשנים 2001-2011

  18

  23

  31

  מיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 35


  קריאה: מגזר שפהמגמות שינוי בהישגים לפי מגזר שפה

  2001 - 2011

  +30

  +54

  12

  11

  2

  30

  40

  35

  תואם למיקום

  מס' המדינות המשתתפות

  45 45 35 45 45 35

  • עלייה גדולה בהישגי דוברי הערבית בין 2006 לבין 2011

  • עלייה בהישגי דוברי העברית בין 2001 ל-2011


  11 12 2012 http rama education gov il1

  הישגי ישראל מגזר שפה

  במבט בינלאומי ופנים-ישראלי

  כ"ז כסלו תשע"ג 11.12.2012הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוךhttp://rama.education.gov.il

  תודה רבה!


  ad