problemy konserwatorstwa archeologicznego n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Problemy konserwatorstwa archeologicznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Problemy konserwatorstwa archeologicznego - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

Problemy konserwatorstwa archeologicznego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Problemy konserwatorstwa archeologicznego' - lanza


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Poza ogólną definicją zabytku zawartą w art. 3, ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są wprowadzone w art. 3 ust. 4 dodatkowe uściślenia w postaci kontekstu, w jakim zabytek został odkryty lub znaleziony, tj. na powierzchni, pod ziemią lub wodą, w powiązaniu z nawarstwieniem kulturowym. Tak ustawione kryteria pozwalają uznać za zabytek archeologiczny np. przedmioty pochodzące z okresu II wojny światowej. Znajdujący się pod ziemią lub pod wodą obiekt, który będzie mięć choć jedną przewidzianych w art. 3 ust. 1 wartości tzn.: historyczną, artystyczną lub naukową, może zostać tak sklasyfikowany.

slide7

Zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami własnością skarbu państwa są jedynie zabytki archeologiczne. Miejsce ich przechowywania określa konserwator zabytków. Jeżeli militaria zostaną z uwagi na wartość historyczną określone jedynie jako zabytki, nie będzie możliwości decydowania o ich dalszym losie.

slide18

Część graficzna: należy wrysować stanowiska archeologiczne oraz strefy ochrony stanowisk archeologicznych. Strefa wokół stanowiska archeologicznego powinna zostać wrysowana w taki sposób, żeby stanowisko znajdowało się centralnie w niej. Stanowisko łącznie ze strefą nie powinno przekraczać nw. powierzchni :- w przypadku epoki kamienia - chroniona powierzchnia wynosi 1,6 ha.- dla epoki brązu i żelaza, Okresu Wpływów Rzymskich, średniowiecza oraz określanego jako pradzieje będącego śladem osadnictwa lub cmentarzyskiem 1,5 ha, osadą – 9ha.

slide19

W części opisowej należy zamieścić zapis: - realizacja inwestycji wymagająca prac ziemnych (w tym zalesienia) na obszarze stanowiska archeologicznego będzie możliwa po wykonaniu ratowniczych badań wykopaliskowych. Realizacja inwestycji w strefie ochrony stanowiska archeologicznego (w tym zalesienia) wymaga sprawowania nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych.

slide20

Wymóg zgodności zasad zagospodarowania przestrzennego z kierunkami wytyczonymi w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin – art. 15, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.

slide21

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy politykę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego mogą regulować obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - art. 10,ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.

slide22

Konieczność określenia rozwiązań niezbędnych do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnia im ochrona przy realizacji inwestycji oraz ustalania stref ochrony konserwatorskiej - art. 18 i 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162,poz. 1568 z późn. zm.)

slide23

Rysunek projektu studium powinien zawierać m.in. – określenie granic i oznaczenie obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych - § 7 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. Nr 118, poz. 1233)

slide24

Artykuł 117 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi, że kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektonicznie przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne, podlega karze grzywny.