k rzeti k zoktat si int zm ny dar ny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Körzeti Közoktatási Intézmény DARÁNY PowerPoint Presentation
Download Presentation
Körzeti Közoktatási Intézmény DARÁNY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Körzeti Közoktatási Intézmény DARÁNY - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Körzeti Közoktatási Intézmény DARÁNY . Hátrányos helyzetü gyermekek integrált fejlesztése Készítették: Radics József és Breszkovics József. Környezetünk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Körzeti Közoktatási Intézmény DARÁNY


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k rzeti k zoktat si int zm ny dar ny

Körzeti Közoktatási Intézmény DARÁNY

Hátrányos helyzetü gyermekek integrált fejlesztése

Készítették: Radics József és Breszkovics József

k rnyezet nk
Környezetünk

A KKI Általános Iskolája öt drávamenti kistelepülés beiskolázási körze-te Darány székhellyel. ( Darány - 1060 lakos, ebből 24%cigány, Istvándi - 684 lakos, ebből 62 %cigány, Drávatamási- 442 lakos, ebből 8% cigány, Drávagárdony-176 la-kos, ebből 35% cigány és Kastélyosdombó - 467 lakos, ebből 25% cigány.)

Az beiskolázási körzet öt települése az elmaradott térségek kate-góriájába tartozik.

a term szeti k rnyezet
A természeti környezet

A Duna –Dráva Nemzeti Park környezetében, varázslatosan szép tájon élünk. Rendkívül gazdag a táj nö-vény- és állatvilága. Az iskola mellett kezdődik az országos hírű Ősborókás. A több mint háromezer itt élő állatfaj egyik legvédettebb madara a rétisas, mely ezen a vidéken rendszeresen költ. Jellemzően itt élő madarak a szürke gémek, a récék, a fekete gólyák. Ritka kincse a faunának a királyharaszt és a kockás liliom. A környező csodálatos erdőkben sétálni, gombázni, pihenni lehet.

a szoci lis helyzet
A szociális helyzet

A rendszerváltó évek átszervezésekkel, tulajdonos váltásokkal, mun-kahely bezárásokkal elegy viharai, elsősorban a környékről bejáró dolgozókat tizedelték meg. Sokan és hirtelen váltak munkanélkülivé, mivel a körzet településein alig van a foglalkoztatás szempontjából szá-mottevő munkahely. A peremre sodródás leggyorsabban a települések cigány lakossága körében ment végbe. A hanyatlás, a válság a mai nap is folytatódik. A lakáskörülmények siralmasak. A rossz higiénés körül-mények miatt a legtöbb cigány gyermek egészségi állapota rossz. A roma gyermekek zöme alultáplált Az öt település roma népességének zöme jövedelempótló támogatásból, iskoláztatási támogatásból, rend-szeres nevelési segélyből és gyermekgondozási segélyből él, - jöve-delmüket alkalmi gyűjtögetésből - agancsozásból, gombázásból, makko-zásból, gyógynövénygyűjtésből egészítik ki.

a kki szervezete
A KKI szervezete

Körzeti Közoktatási Intézmény

Igazgató Tanács

KKI igazgató

darányi istvándi

Iskola intézményegység iskola intézmény egység

könyvtár Intézményegység vezető

Intézményegység vezető

darányi óvoda istvándi óvoda

intézményegység intézmény egység

Intézményegység vezető Intézményegység vezető

az zenet
Az üzenet

" Mikor iskolába kerültem, rájöttem, hogy az iskolai környezet mind stílusában, mind elvárásaiban oly-annyira különbözik az otthonitól, hogy lényegében csak akkor élhetem túl, ha választok a két világ kö-zött. Mikor diák lettem, tulajdonképpen "újra-csináltak" tanáraim, magam sem tartottam semmit érvényesnek abból, amit korábban tudtam. A kultú-rámból majdnem mindent el kellett felejtenem, mert az emlékezés hátrányos volt. A múlt és a kulturális értékek leválaszthatók lettek, akár egy ruhadarab, amelyet az ember levesz egy nyári napon és félrerak."

Richard Rodrigez: A gyökerek keresése egy változó világban

a cig ny gyerek nem cig ny gyerek
A cigány gyerek, nem cigány gyerek
 • Nem cigány gyerekek
 • hagyományos, konervatív családok, családi
 • hierarchia,
 • a többségi nyelv az anyanyelve, a kidolgozott
 • nyelvi kódismerete,
 • - keresztény magyar kultúra,
 • - felfelé törekvés, versenyszellem,
 • - általában iskolázott szülők

A magyar iskola-(jellemzően)

- konzervatív, poroszos,

- erős a hierarchia,

- szigorúak a szabályok,

- ismeret centrikusság,

- a többségi kidolgozott

nyelvi kód használata,

- az európai keresztény kul-

túra, és a többségi magyar

kultúra dominanciája,

- kedvelt gyerekmodellje az

"okoska",

előnyhelyzet

hátrány

 • Cigány gyerekek
 • - szabad, megengedő nevelés
 • - egyenrangúság és együttműködés a családban
 • - szabadság, a szükségletek azonnali kielégítése,
 • - alkalmazkodó tudás, gyakorlati ismeretek,
 • saját anyanyelv, a többségi nyelv korlátozott kódú
 • ismerete,
 • - az esetleg eltérő szocializáció ütközései,
 • - iskolázatlanság, alulképzettség a szülők körében
mit tehet az iskola
Mit tehet az iskola?

A cigánygyermekek iskolai kudarcainak megszünteté-séhez olyan oktatási keret szükséges, amely:

- minden gyermek otthonról hozott tudását és kultúráját

értékként jeleníti meg és kamatoztatja,

- tudatosan építi ki az előítéletek csökkentésére alkalmas,

elfogadó környezetet,

- az egyéni különbözőségekre figyelő pedagógiai eszközöket

alkalmaz és ennek jegyében tudatosan törekszik az iskolában

megjelenő különböző kultúrák ez esetben a cigány kultúra)

ismeretére, megismertetésére és elfogadtatására,

- tiszteletben tartja a másságot, és eszközeivel alkalmazkodik

annak kezelésére.

fordul pontok
Fordulópontok

1993/94 - A nevelőtestület megfogalmazza és konszenzus alapján elfogadja nevelésfilozófiáját:

a tananyagleadó iskolából váljunk személyiségfejlesztő, integráló iskolává.

1995/96 - Elkészül az iskola helyzetelemzése, és első pedagógiai programja.

1997 - 5. osztálytól felmenő rendszerben tanítjuk a számítástechnikát.

- Alapfokú számítógép kezelői tanfolyam az egész nevelőtestület számára.

- Gordon tanári hatékonyságfejlesztő tréning az egész nevelőtestület számára.

- Sikeres Phare -OM pályázat a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekek

számára – iskolabuszt kapunk

- Létrejön az intézmény Roma Integrációs programja.

- Első osztálytól tanítjuk szaktárgyakba integrálva a cigány népismeret és kultúra

ismeretanyagát, amely a tolerancia fejlesztését, az előítéletes gondolkodásmód

megváltoztatását, a multikulturalitás intézményi megjelenését szolgálja.

- Önkéntes alapon a gyermekek tanulhatják a beás cigány nyelvet, az intézmény

kisebbségi oktatási program szerint dolgozik.

2003 - Az intézmény az Országos Pedagógiai Integrációs Hálózat bázisiskolájává válik.

2003-2006 – kooperatív tanulás tréning, IPR téningek, projektmódszer alkalmazása,

dyslexia/dysgráfia prevenció tréning, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus, romológia

szakosodások, beás nyelvi taneszközfejlesztés, erdei iskolák, bövülő társ. környezeti és

intézményi partnerkapcsolatok, folyamatos és sikeres pályázati tevékenység, mentor

tanárok, SNI-s , képességfejlesztős gyermekek fejlesztése a tanórán belül ( 2 tanárral),

kooperatív technikák alkalmazása,

Felkészülés a kompetencia/performancia alapú fejlesztés bevezetésére.

a kult raazonos pedag gia fel 1
A kultúraazonos pedagógia felé 1.

Roma integrációs program - Phare - úszásoktatás

uszibuszok

kerékpártúrák

szülői klub

egészségnevelési program

gyermekklubok

Roma közösségi ház program - Phare - az iskola konzorciumi partnerként jelen,

- tanárok a programelem vezetők,

- a tanoda szakmai irányítása,

- gyermekklub

- felnőtt és gyermek rajzszakkör

- rendszeres színházlátogatások

- Felnőtt kub

- Művész/ közönség találkozók roma alkotókkal

- játszóházak

- Izvor (Forrás) információs és kulturális magazin szerkesztése

- Roma kultúra bemutatása, beás írásbeliség terjesztése, nyelvmentési kísérletek a-felnőtt lakosság körében

- Roma népismeret és kultúra oktatása

- Roma népismeret és kultúra olvasókönyv szerkesztése

a kult raazonos pedag gia fel 2
A kultúraazonos pedagógia felé 2.

- Beás nyelvoktatás - anyanyelvi oktatóval

- Romológusok 2 fő

- Beás nyelvi foglalkoztató munkafüzet alsőtagozatosoknak

- A továbbképzési tervben újabb romológos beiskolázás

- Roma pedagógiai aszisztens alkalmazása

- Beás nyelvi műhely - taneszközfejlesztés - tanterv, falitáblák, memory- játék

Készülőben: beás nyelvkönyv

- Regionális roma népismereti vetélkedők

- " Tégy a gyűlölet ellen" - projekthét - 2004 november

- integrációs program - projekt módszer,

- multikulturális pedagógia

- kooperatív tanulás

- fejlesztő foglalkozások

- 3. Alkalommal OOIH - integrációs bázisintézmény

- beás nyelvoktatás bevezetésének segítése bázispartnereknél

- rendszeres együttműködő partnerség - Mánfa Collegium Martineum

- Amrita Egyesület

- pedagógusok - roma civil szervezetek önkéntes segítői ( vitavezetők, klubvezetők..)

- Istvándiban emlékkopjafa a Holokauszt cigány áldozatainak ( iskolai kezdemé-nyezés)

az interkultur lis szeml let egy b vonatkoz sa
Az interkulturális szemléletEGYÉB VONATKOZÁSA

Elsö osztály

Usztáj hăl înnentyé

Erste Klasse

 • Többnyelvűtájékoztató táblák, teremfeliratok,
 • Kétnyelvű étlap,
 • Saját fejlesztésű tanesz-közök- falitáblák, memo-ry játék, munkafüzet, mese CD,olvasókönyv
 • A cigány kultúra értéke-inek felmutatása, elhe-lyezése a magyar művé-szeti ágak kánonjában,
 • Népismereti vetélkedők szervezése,
a j pedag giai eszk z k alkalmaz sa
A új pedagógiai eszközök alkalmazása

- Kooperatív tanulásszervezés

Projekthetek

 • Tevékenységközpontúság, élményszerűség
 • Az érdeklődés alapján történő szabad témaválasztás
 • A hagyományos osztály, tanóra, időrend szerkezet teljes felbomlása, forgószinpad,

- Patronáló tanár

 • fejlesztőtanár a tanórákon belül
 • IPR fejlesztő mikrocsoportok
 • Háromhavonkénti szöveges értékelés
 • Rendszeres hospitációk, tapasztalatszerzések
a tan r n k v li tev kenys g
A tanórán kívüli tevékenység
 • Intenzív és sikeres sportélet – atlétika, labdajátékok,

gyakori tömegsport rendezvények, uszibusz, úszás-oktatás, kerékpártúrák, gyalogtúrák

 • Tehetséggondozó szakkörök, rendszeres részvétel országos levelező- és felmenő jellegű tanulmányi versenyeken,
 • gyermekklubok,
 • Rendszeres, bérletes színházjárás óvodától - 8.-ig,
 • Tudatos környezeti nevelés – föld napja, vízminőség mérések, hasznosanyag gyűjtés (pl: akkumulátor)…..
kapcsolatok
Kapcsolatok
 • Szakmai szervezetek- OOIH, Sulinova… szolgáltatók,
 • Bázis- és partnerintézmények, a kistérség iskolái,

IPR, projekt, vagy multikulti iránt érdeklődő iskolák

 • A település civil szervezetei……
 • A környező települések cigány szervezetei – önkéntes segítők, tanoda programok, pályázatok……
 • Gandhi Gimázium, Collegium Matineum
 • Barcsi Rendőrség,
 • Szülői közösségek – szülői klubok, szerveződő iskolaszék
 • Gyöngy Alapítvány
 • Erdélyi testvériskolák
kommunik ci
Kommunikáció
 • Diáknyelv – iskolaújság
 • Izvor – kétnyelvű információs magazin
 • Honlap: www.kki-darany.hu
 • E-mail: darany@axelero.hu
 • Saját szórólapok

______________________________________

Köszömjük a figyelmet !