Sonderp dagogische grundschule mit ungarischer lernsprache in hurbanovo
Download
1 / 14

Sonderp ädagogische Grundschule mit ungarischer Lernsprache in Hurbanovo - PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hurbanovo. Magyar Tannyelv ű Speciális Alapiskola Hurbanovo. Sonderp ädagogische Grundschule mit ungarischer Lernsprache in Hurbanovo. „A múltunk a jövőnk záloga “. „Minulosť je základným kameňom budúcnosti “.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sonderp ädagogische Grundschule mit ungarischer Lernsprache in Hurbanovo' - lani-blevins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sonderp dagogische grundschule mit ungarischer lernsprache in hurbanovo

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hurbanovo

Magyar Tannyelvű Speciális AlapiskolaHurbanovo

Sonderpädagogische Grundschulemit ungarischer Lernsprache in Hurbanovo

„A múltunk a jövőnk záloga“

„Minulosť je základným kameňom budúcnosti“

„Die Vergangenheit ist das Pfand der Zukunft“


Wo wie uns befinden
Wo wie uns befinden

Ahol megtalálhattok bennünket

Kde nás nájdete

http://www.google.sk/images?q=slovensko%20a%20europa&hl=hu&biw=1533&bih=724&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi

http://www.google.sk/images?um=1&hl=hu&biw=1533&bih=724&tbs=isch%3A1&sa=1&q=nesvady+na+mape&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

GPS: 47.879997,18.196161

Elérhetőségeink - Kontakty – Kontakt:

Cím – Adresa – Adresse:

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hurbanovo

Komárňanská 42

947 01 Hurbanovo

Slovenská republika (Slowakei)

Telefon/fax: 00421/35/760 24 33

E-mail: [email protected]


Sz khely nk s dlo unser sitz gyalla hurbanovo
Székhelyünk-Sídlo-UnserSitz : Ógyalla (Hurbanovo)

Kihelyezett osztályaink- Alokované triedy - Paralellklassen:

Marcelháza (Marcelová)

Naszvad (Nesvady)


Iskol nk t rt nete hist ria koly unsere geschichte
Iskolánk története -História školy-UnsereGeschichte

Die Anfänge, die Gründung

Unsere Institution funktioniert seit 1. September 1984. Es wurde nach dem Antrieb des regionalen Schulwesensamtes gegründet. Die juristische Selbständigkeit haben wir im Jahre 1997 erreicht. Wir haben also angefangen, lernbehinderte Kinder mit heilpädagogischen Mittel zu unterrichten. Erst hatten wir nur eine Klasse mit 14 lernbehinderten Schülern. Im nächsten Jahr hatten wir schon 2 Klassen. Diese 2 Klassen besuchten damals 36 Schüler.

Die Ausbreitung:

So wurde unsere Schule von Jahr zu Jahr größer, wir hatten immer mehr Schüler. Jetzt sind wir eine der größten Schulen unserer Region. Auch deswegen, weil wir seit 1998 in Naszvad und seit 2010 in Marcellhaza ausgesetzte Klassen haben. Dieses Schuljahr (2010/2011) besuchen uns 165 Schüler, die in 17 Klassen unterrichtet werden. Unsere Schule wurde seit der Gründung durch 3 Direktoren geleitet. Alle waren Sonderpädagogen. Sie alle haben in diesen 26 Jahren komplizierte, fachlich vielfältige, aber immer gute und erfolgreiche Arbeit geleistet. Von den 3 bisherigen Direktoren leitet der derzeitige Direktor unsere Institution am längsten, schon fast 10 Jahre macht er seine Arbeit mit perfekten organisatorischen Fähigkeiten, mit beruflichen Sachkenntnissen und mit Hingebung. Er setzt alle Hebel in die Bewegung und nutzt die Möglichkeiten, damit das Schulgebäude erneuert wird. Für ihn ist die Weiterbildung seiner Pädagogen am wichtigsten, so unterstützt er die Weiterentwicklung in jeder Hinsicht, damit es am wirksamsten unterrichtet wird.

In der Ausarbeitung des Unterrichtsprogramms spielt eine wichtige Rolle auch unsere Erziehungskorporation. Sie haben die alten, gut ausgestalteten Traditionen aufbewahrt und weiterentwickelt. In den vergangenen 26 Jahren erreichte Erfolge und Ergebnisse zeigen die qualitative Arbeit unseren Pädagogen.

Zrod

Naša škola vznikla na podnet krajského školského úradu v septembri roku 1984. V tomto školskom roku sme otvorili 1 triedu pre 14 mentálne postihnutých žiakov. V ďalšom školskom roku nám vzrástol počet žiakov na 36, ktorých sme vzdelávali už vo 2 triedach. Právnu subjektivitu sme získali v januári 1997.

Rozvoj školy

Počet žiakov neustále stúpal, časom zo školy s jednou triedou vznikla jedna z najväčších špeciálnych škôl v našom regióne. Od roku 1998 prebieha vyučovanie v alokovaných triedach v Nesvadoch a od 2010 sme otvorili ďalšie paralalné triedy v Marcelovej. V školskom roku 2010/2011 vzdelávame 165-tich žiakov v 17-tich učebniach.

Formovanie našej inštitúcie sa uskutočnilo pod vedením 3 riaditeľov. Všetci boli kvalifikovaní špeciálni pedagógovia a v priebehu 26 rokov dokázali vykonávať prácu na vysokej odbornej úrovni s výbornými výsledkami. Najdlhší služobný čas - približne 10 rokov, strávil vo funkcii súčasný riaditeľ školy, ktorý je vynikajúci manažér, špičkový odborník a obetavý pedagóg. Vďaka jeho vynikajúcim manažérskym schopnostiam sa mu darí stále zvyšovať úroveň školy, obnovovať budovy a zariadenia , zlepšovať pozitívnu klímu na škole.

Do vypracovania a uskutočňovania edukačných programov sa aktívne zapája celý pedagogický zbor, ktorý na základe úspechov našich predchodcov chráni a ďalej rozvíja tradície úspešnej výchovy a vzdelávania dosiahnutých za 26 rokov našej existencie.

Megalakulásunk

Intézményünk 1984. szeptember 1-én kezdtemegműködését a járásitanügyihivatalösztönzésére. Azönállójogalanyiságot 1997 januárjátólgyakoroljuk. Azértelmifogyatékosgyerekekoktatásátésgyógypedagógiaifejlesztését 1 osztállyalkezdtük, 14 értelmifogyatékostanulóval. A következőtanévremár 2 osztályrabővültünk, melyet 36 tanulólátogatott.

Eztkövetően...

Ígygyarapodottévről-évre a tanulókszáma. Azéveksoránazegyosztályoskisiskolábóljelenlegrégiónkegyiklegnagyobbmagyartannyelvűspeciálisalapiskolájalettünk. Ugyanis 1998 és 2010 szeptemberétőlkihelyezettosztályainkbanNaszvadonésMarcelházánisvégzünkoktatói-nevelőimunkát. A 2010/2011-es tanévet 17 osztályban 165 tanulóvalkezdtük.

Intézményünkvezetését a megalakulástólszámítva 3 igazgatóvégezte. Mindannyiangyógypedagógiaivégzettséggelrendelkeztek, rendelkeznek. Bonyolult, szakmailagissokrétű, de szépéseredményesmunkátvégeztekazelmúlt 26 évalatt. A leghosszabbigazgatásiszolgálatiidőt a jelenlegiigazgatóérteel, akiközel 10 éveirányítjaiskolánkatkiválószervezőiképességgel, szakmaihozzáértésselésodaadással. Megmozgatvaéskihasználva a költségvetésiforrásokat: a szakmaimunkahatékonyságánaktovábbiemeléséreésaziskolaépületénekfekújításárafekteti a hangsúlyt.

Azoktatásiprogramokkidolgozásábanésvégrehajtásábanaktívszerepetvállal a nevelőtestület. Nevelőtestületünkazelődeinkáltalkialakítottjóhagyományokatmegőrizteéstovábbfejlesztette.Azelmúlt 26 évsikerei, eredményeiminősítikazittvégzettpedagógiaimunkát.


Jelenleg v s asnosti die gegenwart
Jelenleg- V súčasnosti –dieGegenwart

V našej inštitúcii prebieha výchova a vzdelávanie žiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia vo veku 6 až 16 rokov.

V alokovaných triedach študuje 74 žiakov, týmto nám vzrástol počet detí v školskom roku 2010/2011 na 165 žiakov. Vzhľadom na vysoký počet žiakov patríme v súčasnosti medzi najväčšie špeciálne základné školy v regióne.

Výchova a vzdelávanie žiakov v našej škole sa uskutočňuje od prvého ročníka až po deviaty. V závislosti od ročníkov vyučovanie prebieha v rozsahu 4-5-6 hodín denne. Najvyšší počet žiakov v triedach podľa rôznych ročníkov nesmie presiahnuť 8-12 žiakov. K dispozícii máme 17 učební, okrem klasických tried máme školskú dielňu, cvičnú kuchynku, a učebňu informatiky.

O nerušený chod vyučovania sa stará 22 pedagógov (špeciálnych pedagógov) vrátane riaditeľa školy a 2 zástupcov. Prevažné množstvo učiteľov má špeciálnopedagogické vzdelanie, niektorí si rozširujú pedagogické vzdelanie 2.stupňa o špeciálnopedagogické vzdelanie.

V zmysle celoživotného vzdelávania pedagógov si niekoľko učiteľov rozširuje vzdelanie formou akreditovaných kurzov. Keďže naša škola bola úspešná v projekte „Modernizácia vzdelávania“, čím získala mnoho počítačov, notebookov a projektorov, učitelia sa zapojili najmä do kurzov informatického charakteru.

In unserem Institut beschäftigen wir uns mit lernbehinderten und mehrfach-behinderten Schülern, sie sind 6 – 16 Jahre alt.

In den ausgelegten Klassen haben wir 74 Schüler, so haben wir in diesem Schuljahr insgesamt 165 Schüler. Mit dieser Zahl sind wir in unserer Region eine der größten Institution.

Unsere Institution besuchen die Schüler von 1. bis 9. Klasse, von dem Jahrgang abhängig haben wir pro Tag 4-5-6 Unterrichtstunden. Die Zahl der Schüler kann bei uns klassenweise von 8 bis 12 sein, abhängig vom Jahrgang. Unterrichtet wird In 17 Klassen. Außer der Klassenzimmer haben wir noch eine Küche für Praktikum, eine Werkstatt und einen Informatikraum zu Verfügung.

Um die Institutionsleitung kümmern bei uns außer dem Direktor zwei stellvertretende Direktoren und 19 Sonderpädagogen gewährleisten die kontinuierliche ausbildende und erzieherische Arbeit. Die Mehrzahl der Pädagogen sind Sonderpädagogen – Psychopädagogen, und einige von ihnen bilden sich gerade jetzt weiter.

Im Sinne des lebenslangen Lernens haben sich viele Pädagogen für verschiedene Fortbildungen gemeldet. Weil unsere Schule dieses Jahr auch an einem anderen Projekt, namens „die Modernisierung der Ausbildung“ erfolgreich teilgenommen hatte, haben wir einige Computer, Notebooks und Projektors gewonnen, so bilden sich die Pädagogen hauptsächlich im Informatikbereich weiter.

Intézményünkbenenyhefokúésközépsúlyosértelmifogyatékostanulókoktatásafolyik, 6- 16 éveskorúgyermekekszámára.

Kihelyzetettosztályainkbanösszesen 74 diák tanul, ígyiskolánkgyermeklétszáma a 200/2011-es tanévra 165-re duzzadt. Ezáltalrégiónkegyiklegnagyobbiskolájalettünk.

Iskolánkat 1.évfolyamtól a 9.évfolyamig látogatják a tanulók, az évfolyamoktól függően az oktató-nevelő munka napi 4-6 tanítási órában zajlik. Az osztályok maximális létszáma évfolyamtól függően 8-12 lehet. Tizenhét tanteremben folyik a tanítás, az osztályokon kívül gyakorló konyhával, műhellyel és informatikai szaktanteremmel rendelkezünk.

Azintézményvezetésérőlazigazgatónkívül 2 igazgatóhelyettesgondoskodik, oktató-nevelőmunkafolyamatosságátezenfelülpedigmég 19 pedagógusbiztosítja. Túlnyomótöbbségükgyógypedagógiaiképesítésselrendelkezik (pszichopédus), néhányukpedigjelenlegjártovábbképzésre.

Azegészéletenáttartótanulásértelmébenszámospedagógusjelentkezetttovábbképzésre. Miveliskolánkebbenazévbennyertaz „Oktatásmodernizácioja“ országosszintűpályázaton ( amiáltalszámosasztaliszámítógéphez, laptophoz, projektorhozjutotthozzáaziskolánk) , ígyfőkéntaz informatika terén képziktovábbmagukat.


Iskolánk oktatási és nevelési programjaUnserAusbildung- und

Výchovno-vzdelávací program našej školy Erziehungsprogramm

V súlade s požiadavkami Európskej Únie od septembra roku 2009 postupujeme v reformných ročníkoch podľa vzdelávacieho programu ISCED 1 pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia (International Standard Classification of Education , vypracované organizáciou UNESCO).

V súlade s programom ISCED 1 popri vyučovaní všeobecno-vzdelávacích pred- metov kladieme veľký dôraz na vyučovanie pracovného vyučovania, výchovu k športu a na poznávanie regionálnej, národnostnej a národnej kultúry. V záujme rozvíjania digitálnej gramotnosti žiakov sme navýšili nielen časovú dotáciu vyučovania informatiky, ale pre záujemcov vedieme aj krúžok výpočtovej techniky. Veríme, že naši žiaci získajú poznatky, schopnosti a zručnosti, ktoré im napomôžu v tom, aby sa v dospelosti - napriek svojmu postihnutiu -vedeli včleniť do „intaktnej” spoločnosti, aby sa stali a cítíli plnohodnotnými členmi našej spoločnosti.

V záujme dosiahnutia spomínaných cieľov úzko spolupracujeme s rôznymi organizáciami a inštitúciami: s psycho- logickou a špeciálnopedagogickou poradňou, s centrami voľmého času, rôznymi základnými školami ako aj odbornými učilišťami, s kultúrnymi ustanovizňami (divadlo, kúltúrne domy – strediská, múzeá).

Nach der EU - Nachforderungen unterrichten wir ab September 2009 in den Reformjahrgängen auch mit dem Programm ISCED 1, was durch UNESCO gestartet und weiterentwickelt wurde. (Internationales einheitliches Klassifikationssystem der Edukation - International Standard Classification of Education ).

Im Einklang mit dem ISCED - Programm legen wir auch einen großen Akzent auf den Sport, Arbeitsunterricht, sowie auf das Kennenlernen unserer regionalen, nationalen und ethnischen Kultur. Den gegenwärtigen Forderungen entsprechend haben wir auch den Rahmen der Informatikstunden erweitert, und wir bieten für die Interessenten auch die Möglichkeit den Informatikfachzirkel zu besuchen. In diesen Sachen sehen wir die Möglichkeiten, dass unsere Schüler solche Kenntnisse und Fähigkeiten erlernen, damit sie dann sich als Behinderte im normalen Alltagen durchsetzen können und in unserer Gesellschaft als normale Menschen leben können, wie auch die anderen Bürger.

Um alle möglichen Ziele zu erreichen, arbeiten wir mit vielen Organisationen und Institutionen zusammen: mit psychologischen und heilpädagogischen Beratungszentren, mit anderen Grundschulen und Berufsschulen, mit kulturellen Institutionen (Theater, Kulturhaus,Landhaus)undmit Freizeitzentren.

Az Európai Unió követelményének megfelelően 2009 szeptemberétől az UNESCO által elindított és továbbfeljlesztett ISCED 1 program szerint halad az oktatás a meghatározott reform-évfolyamokban. (Az oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszere - International Standard Classification of Education ).

Az ISCED programmal összhangban az általános tantárgyak mellett nagy hangsúlyt fektetünk a munkára való nevelésre , testnevelésre , továbbá a regionális, nemzetiségi és a nemzeti kultúránk megismerésére. Jelenkori követelményeknek megfelelően az informatika oktatás tanórai keretét is növeltük, továbbá az érdeklődők számára számítástechnikai szakkört is vezetünk. Ebben látjuk a lehetőséget, hogy a tanulók olyan ismereteket, készségeket szerezzenek, melyek által felnőtt korukban fogyatékos emberekként is alkalmassá válnak teljes jogú állampolgárként élni társadalmunkban.

Mindezen célok elérése érdekében többféle szervezettel és intézménnyel működünk együtt: pszichológiai és gyógypedagógiai tanácsadó központokkal, egyéb általános iskolákkal és szakiskolákkal, kultúrális intézményekkel (színház, művelődési ház, tájház) és szabadidőközpontokkal.


Rajzóra

Výtvarná výchova - Kunst

Matematika- Mathematik


Oboznámenie sa s remeslami počas školských výletov Das Kennenlernen mit den verschiedenen Handarbeiten während der Ausflüge

Kézműves foglalkozások megismerése

a tanulmányi kirándulások alkalmával


Sportversenyek portov s a e wettk mpfe
Sportversenyek – Športové súťaže- Wettkämpfe


Sikereink na e spechy unsere erfolge
Sikereink- Naše úspechy - UnsereErfolge

Minifociban– v minifutbale – im Minifussball

Asztaliteniszben – v stolnom tenise –im Tischtennis

Szavalóversenyen– v recitácii –im Rezitationswettbewerb

Honismereti versenyen – vo vlastivednej súťaži – in der Heimatkunde


P lyav laszt s profesijn orient cia die berufswahl
PályaválasztásProfesijná orientáciaDieBerufswahl

...tőszomszédságunkban a szakiskola...

...odborné učilište v našej tesnej blízkosti...

...Berrufschule in der Nachbarschaft...

Varrás– Šitie odevov - die Näharbeiten

Kertészet – Záhradníctvo-die Gärtnerei


EgyüttműködésZusammenarbeit

Spolupráca

Fiatal keresztények gyülekezete – Kresťanské združenie mladých ľudí YMCA- Die christliche Verein der Jugendlichen

Gyallai csillagvizsgáló – Slovenská ústredná hvedzáreň - Das Planetarium in Hurbanovo

Martosi tájház – Výstava ľudovej architektúry a umenia v Martovciach – Das Landhaus in Martovce

Szabadidőközpont– CVČ Hurbanovo – Das Freizeitzentrum

Feszty Árpád Óvoda és Alapiskola – ZŠ a MŠ s VJM Hurbanovo - Feszty Árpád Kindergarten und Grundschule


P ly zatok projekty die projekte
Pályázatok–Projekty– die Projekte

Otvorená škola – Oblasť športu


ad