slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
OMT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

OMT - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

OMT. Rumbaugh. Object Modeling Techni c Objektový modelovací jazyk. Historie objektového přístupu. 1966 první objektově orientovaný jazyk Simula (O.-J. Dahl, K. Nygaard). 1967 Simula67 : třídy, dědičnost, polymorfizmus. 70. léta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OMT' - langer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

OMT

Rumbaugh

Object ModelingTechnic

Objektový modelovací jazyk

historie objektov ho p stupu
Historie objektového přístupu

1966 první objektově orientovaný jazyk Simula (O.-J. Dahl, K. Nygaard)

1967

Simula67 : třídy, dědičnost, polymorfizmus

70. léta

první čistě objektový programovací jazyk Smalltalk : pojem objekt (Xerox)

80. léta

éra smíšených jazyků Turbo Pascal, C++ : umožňovaly programovat objektově, ale tento přístup nevyžadovaly

přelom 80. a 90. let

řada metod pro OOA a OOD + CASE

Např.: OMT, kniha : Object-Oriented Modeling and Design, Prentice Hall, 1991 (J. Rumbaugh (General Electric) a další)

slide3

Historie objektového přístupu

1994 J. Rumbaugh se přidává k G. Boochovi a firmě Rational Software

1995 Unified Method verze 0.8 (G. Booch, J. Rumbaugh)

1995 I. Jacobson (Objectory) se přidává k G. Boochovi a J. Rumbaughovi (pokud se někde dočtete o The Three Amigos či Los Tres Buddies, tak vězte, že je to přezdívka tria Booch+Rumbaugh, Jacobson

1996 UML 0.9, 0.91

do prací na UML se zapojují např.: Digital Equiment, HP, i-Logix, IBM, MCI, Microsoft, Oracle, TI, Unisys

1997 rational : 1.0, 1.1

OMG "adoptovalo" UML

UML 1.0 (OMG) = UML 1.1 : standard, většinou nazývaný 1.1

omt anal za
OMT - analýza
 • Objektový model - OM
  • Rovina tříd/objektů nebo-li reprezentace pojmů ( přístroj, role, atd.)
 • Dynamický model - DM
  • Funkcionální popis chování systému(scénáře)
  • STD - State Transition Diagram
 • Funkční model - FM
  • Toky dat (DFD)
o bjektov model om object model
Objektový model(OM - Object Model)
 • Objektový model obsahuje definice tříd a jejich vztahů společně s atributy a metodami (proto by byl asi lepší překlad názvu modelu jako model tříd, název objektový model může být terminologicky zavádějící). Objektový model zachycuje statickou strukturu systému.
d ynamick model dm dynamic model
Dynamický model(DM - Dynamic Model)
 • Dynamicky model zachycuje dynamiku objektů a změny jejich stavů. Zabývá se chováním objektů v čase a tokem zpráv a kontroly mezi objekty. Dynamický model zahrnuje stavové diagramy (STD - State Transition Diagram) pro každou třídu nebo pro důležité části návrhu. Dále pak diagramy interakcí. Součástí DM je také celková mapa událostí (Event Trace Diagram) a diagram událostí.
f unk n model fm functional model
Funkční model(FM - Functional Model)
 • Funkční model pak popisuje funkční závislosti systému, je podobný diagramu datových toků. Popisuje, co systém dělá (nezabyvá se tím, jak to dělá).
f ze v voje objektov orientovan ho is
Fáze vývoje objektově orientovaného IS
 • analýza
  • porozumět a namodelovat část reality, kterou bude systém obsahovat
  • vytvořit objektový, dynamický a funkční model
 • systémový design
  • Dekomponování systému na podsystémy
  • určit celkovou architekturu systému
 • objektový design
  • Optimalizací modelů analýzy z hlediska konceptu implementace
  • Návrh datových struktur na základě analýzy a architektury systému
 • Implementace
  • Programován vlastní počítačový systém
  • Vlastní vytváření funkčního programu/kódu, někdy bývá generován přímo z CASE systémů
 • testování
  • průběžně ve fázích inkrementálního vývoje
tvorba objektov ho modelu
Tvorba objektového modelu
 • Vytvořit slovní popisy modelovaného problému.
 • Určit třídy objektů.
 • Zrušit nepotřebné a chybné třídy.
 • Připravit knihovnu znalostí (data dictionary)
 • Určit asociace mezi třídami.
 • Zrušit nepotřebné a chybné asociace.
 • Určit atributy tříd.
 • Zrušit nepotřebné a chybné atributy.
 • Určit vazby dědičnosti.
 • Projít vše znova a určit nedostatky.
tvorba dynamick ho modelu
Tvorba dynamického modelu
 • Určit use cases a připravit scénáře typických interakčních sekvencí.
 • Určit události mezi objekty a připravit mapu událostí pro každý scénář.
 • Vytvořit diagram událostí systému.
 • Vytvořit stavové diagramy pro třídy s významným dynamickým chováním.
 • Zkontrolovat konzistenci a úplnost událostí sdílených mezi stavovými diagramy.
tvorba funk n ho modelu
Tvorba funkčního modelu
 • Určit vstupní a výstupní hodnoty.
 • Vytvořit diagramy datových toků pro vyjádření funkčních závislostí.
 • Popsat každou funkci, co dělá.
 • Určit omezení.
 • Specifikovat optimalizační kriteria
lexik ln anal za
Lexikální analýza
 • Analýza OMT disponuje velmi silným nástrojem pro popis systému a tím je lexikální analýza.
 • Je to metoda, pomocí které je možné strukturovaně, téměř strojově, sestavit diagramy na základě slovního popisu.
 • Lexikální analýza se provádí tak, že z daného textu vybereme nejdříve podstatná jména – což jsou adepti na třídy třídového diagramu UML – a z tohoto seznamu následně vybereme ta, která se stanou třídami našeho právě se formujícího modelu.
 • Podobným způsobem vytvoříme ze sloves asociace a operace.
 • A z přídavných jmen atributy tříd.
formov n objektov ho modelu
Formování objektového modelu

Krok 1a: Objevování a evidence objektů a tříd

 • Seznam podstatných jmen

Krok 1b: Analýza a selekce sestrojeného seznamu objektů

 • Vyloučení nesprávných nebo nepotřebných objektů
  • Nadbytečné objekty (synonyma)
  • Irelevantní třídy (beze vztahu k řešenému problému)
  • Neurčité objekty (příliš široký vyznám „význam“)
  • Atributy ( „objekty“ popisující vlastnosti jiných objektů)
  • Operace
  • Role (nedůležité role nějakých objektů)
  • Implementační konstrukty (algoritmus, GUI)
formov n objektov ho modelu1
Formování objektového modelu,

Krok 2: Příprava slovníku dat

 • Sémantický popis objektů, vztahů, atributů,… v systému
 • Vytváří se postupně

Krok 3a: Objevování a evidence vazeb

 • V textu odpovídají slovesům a slovesným frázím
  • Umístění (fyzická pozice, symbolická podřízenost)
  • Cílené akce („řídí“, „nakládá“)
  • Komunikace („vysílá odezvu“)
  • Vlastnictví a dispozice („zaměstnává“)
  • Rozdělení zodpovědnosti („zajišťuje“)
formov n objektov ho modelu2
Formování objektového modelu,

Krok 3b:Analýza a selekce sestrojeného seznamu vazeb

 • Vazby mezi zrušenými objekty
 • Nadbytečné vazby
 • Irelevantní vazby
 • Operace (akce jako operace v objektech)
 • Implementační vazby
 • Trojné vazby ( volba )
 • Odvozené vazby („zjednodušování“)
formov n objektov ho modelu3
Formování objektového modelu,

Krok 4a:Objevování a evidence atributů

 • Vlastnosti individuálních objektů ( váha délka, datum, atd. )
 • Přídavná jména a jejich skupiny
 • Cílené kladení otázek na atributy

Krok 4b: Analýza a selekce atributů

 • Atributy objektů, které byly zrušeny
 • Objekty
 • Kvantifikátory vazeb
 • Některá jména
 • Identifikátory
 • Atributy vazeb
 • Interní hodnoty
 • Heterogenní atributy
formov n objektov ho modelu4
Formování objektového modelu,

Krok 5: Objevování, evidence, analýza a selekce operací

Krok 6: Organizace a zjednodušení tříd

Krok 7: Ověření a iterativní zjemňování modelu

formov n dynamick ho modelu
Formování dynamického modelu
 • Sekvence událostí systému ( tedy mohou to být i fragmenty )
 • Diagramy interakcí objektů, stavové diagramy
 • „Scénáře“

Krok 1: Objevování a evidence událostí probíhajících mezi objekty

  • Seznam objektů
  • Seznam událostí

Krok 2: Sestrojení scénáře

  • Sekvence událostí popisující modelovaný fragment chování systému. Graf (události, objekty, čas )
formov n dynamick ho modelu1
Formování dynamického modelu,

Krok 3: Konstrukce stavového diagramu

 • Každý stav má(nemusí) specifikované tři skupiny událostí
  • „Entry“ – událost, která systém do stavu přivedla
  • „Exit“ – událost, která se uděje při opouštění stavu
  • „Do“ – aktivita, která se bude během pobytu ve stavu provádět
  • „Action“ – událost, která se provede jenom za určité podmínky

Krok 4: Ověření konzistence

 • Každá událost má svého odesílatele a příjemce
 • Stavy, kromě počátečních a koncových mají své předchůdce a potomky/následovníky
 • Vzájemná korespondence jednotlivých diagramů vůči sobě
formov n funk n ho modelu
Formování funkčního modelu
 • Vstupní data->transformace->výstupní data
 • Iterace prohlubování/dekompozice

Krok 1:Formování datových modelů a vstupů a výstupů

Krok 2:Kreslení funkčních závislostí

Krok 3:Popis funkcí

Krok 4:Nalezení omezujících podmínek

Krok 5:Specifikace optimalizačních kriterii

p klad gar
Příklad - Garáž

Navrhněte IS pro placenou garáž, která má implementovaný automatický provoz. Při vjezdu do garáže si zákazník, pokud je náhodným zákazníkem z automatického terminálu po stisku tlačítka „Návštěvnická karta“ vezme dočasnou návštěvnickou kartu, po odebrání karty se otevře závora.

Pokud je zákazník stály, tak má kartu stálého zákazníka, kterou si musí před vjezdem do garáže koupit v kanceláři majitele garáže, která je mimo budovu garáže. Stálý zákazník při vjezdu vloží svou kartu do terminálu. Terminál ověří totožnost karty, a pokud je karta v pořádku vrátí ji zákazníkovi a otevře se závora. V průběhu ověřování platnosti karty se na displeji ukáže výše kreditu na kartě.

V prostorách garáže je automatický terminál, kde je možné dobít kredit a tím zaplatit parkovné. Stálý zákazník dobíjí podle toho jestli je to potřeba. Náhodný zákazník musí vždy dojít k terminálu a zaplatit parkovné.

Při odjezdu zákazník vloží svou kartu, pokud se jednalo o dočasnou kartu a bylo zaplaceno parkovné, tak si jí terminál nechá v sobě a otevře se závora. Pokud se jedná o stálého zákazníka a výše kreditu je dostatečná, tak kartu po odečtení potřebné platby vrátí a otevře se závora.

p klad prodej l stk v nd

Zadání:

Příklad: Prodej lístků v ND
 • Národní divadlo, jako každoročně vydává plán představení na sezónu v daném roce. Tento plán je volně distribuován (např. na letácích, bilbordech, internetu, atd.). Potenciální divák si po přečtení toho plánu rozhodne, na jaké představení se případně půjde podívat. Jako první věc kterou musí udělat je, že si za rezervuje nebo přímo zakoupí v lístek v některých možných pokladnách distributorů lístků.
 • Rezervace lístků je v podstatě jednoduchá. Stačí přijít k pokladně nebo na detašované pracoviště, slušně pozdraví a požádá paní za pokladnou o možnost rezervace lísku na předem vybrané představení v určitý den a v určitou hodinu, kdy se ono představení hraje. Paní pokladní po zadání těchto údajů do počítače ji systém oznámí/neoznámí počet volných místenek a jejich lokální umístění v sále. Budoucí divák si vybere umístění a počet míst. Dále je požádán o své jméno, příjmení, adresa, telefon, atd. Pak následuje upozornění na cenu rezervovaných lístků a možnost platby. Divák, také vyslechne upozornění o automatické zrušení rezervace 48 hodin před představením pokud si divák lísky nezaplatí-nevyzvedne v pokladně ND nebo je nějakého důvodu zrušeno představení.
 • Prodej lístků probíhá obdobným způsobem. Budoucí divák přistoupí k pokladně, slušně pozdraví a požádá paní za pokladnou o možnost koupit si lístky na představení, přičemž zadá název, datum a čas přestavení. Paní pokladní zjistí v počítači volná místa a udělá nabídku volných míst v určitém sále. Divák si vybere umístění a počet míst (vstupenek). Paní pokladní udělá objednávku a vytiskne lístky. „ Divák“ zaplatí a převezme vstupenky.
 • Lístky je možno zakoupit na všechny scény ND. Přičemž cena vstupenek je určena představením, časem a umístění sedadla.
doporu en weby
Doporučené weby
 • OMT

http://objekty.vse.cz/Objekty/MetodikyANotace-OMT

 • OO, UML, analýza, metodologie

http://mpavus.wz.cz/index.php

 • UML - Unified Modeling Language

http://www.osu.cz/katedry/kip/aktuality/sbornik99/mohlanec1.html