kedudukan wanita dalam islam
Download
Skip this Video
Download Presentation
KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 2619 Views
 • Uploaded on

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM. Permasalahan Berkaitan Wanita di Malaysia Kes penderaan Kes perceraian Kes nafkah Kes hak penjagaan anak Kes rogol Kes minum arak Kes tidak menutup aurat Kes pelacuran.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM' - langer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
PermasalahanBerkaitanWanitadi Malaysia
 • Kespenderaan
 • Kesperceraian
 • Kesnafkah
 • Keshakpenjagaananak
 • Kesrogol
 • Kesminumarak
 • Kestidakmenutupaurat
 • Kespelacuran
kedudukan wanita sebelum islam
Sebelumkedatangan Islam kedudukanwanitaamatlahmenyedihkan. Hakmerekadirampasdanmerekadianggappemuasnafsuseks semata2.
 • Wanitatidakberhakmendapathartapusakadandijadikanbarang yang dipusakakan.
 • Anak2 perempuantidakdiberikanpeluanguntukhiduplantaranperasaanmaludianugerahianakperempuan.
KEDUDUKAN WANITA SEBELUM ISLAM
wanita di kalangan bangsa yunani
Yunanimerupakanbangsa yang mempunyaiperadaban yang tertinggidiantara bangsa2 kunodalamsejarah. Walaubagaimanapun, kedudukanwanitapadazamanprimitifamatburukdarisegi moral, hak2 atasperlindunganhukumdanjugakelakuansosial.
 • Wanitadipandangsebagaimakhluk paling hinadankemuliaandankehormatanhanyakhususbagikaumlelaki.
 • Selerahawanafsumenguasai orang2 Yunanisehinggamerekabergelumangdidalamnalurikehaiwanan. Wanitasundalmendapatkedudukan yang tinggidalammasyarakat.
WanitadiKalanganBangsaYunani
slide5
Kepercayaankeagamaanmerekatundukpadanalurinafsukebinatangan yang manamerekamenyembah “Aphrodite” iaitutuhanperempuan yang melayani 3 tuhanlelaki.
 • Tempat-tempatpelacurandijadikantempatpemujaandanpemuashawanafsudipandangsebagaiupacara ritual dankebiasaan.
 • Perempuan2 jalangmenjaditukangtenung yang menghuni tempat2 peribadatansekaligusmenjadipengurusdanpelayannya.
 • BangsaYunanijugamelakukankekejiandenganhomoseksualmeluasdikalanganmereka.
wanita di kalangan bangsa rumawi
Orang2 RumawimewarisiperadabanbangsaYunanidanmengikutijejaksertameniruapa yang dilakukanoleh orang2 Yunani.
 • Merekamenganggappenzinaansebagaiperkarabiasa.
 • Cireronseorangahlipembaharuanterkenalberpendapatpemudatidakperludibelenggudenganrantai moral yang memberatkandanperludiberikankebebasandalamhubunganseks.
 • Apectitusseorangahlifalsafahpadamasaitumengatakan “hindarilahpergaulan (persetubuhan) denganwanitasebelumkahwinsekiranyakamusanggup. Tetapikamutidakbolehmenyesaliataumencelaseseorang yang tidakmampumenahanshahwatnya”.
WanitadiKalanganBangsaRumawi
slide7
Pentas2 komedimempertontonkanadeganlucahdanmemdorongpadaperbuatankeji.
 • Kaumlelakilebihpatuhdanbersikaplemahlembutterhadappelacurberbandingisterimenyebabkanramaiisteritertarikuntukmenjadipelacur.
wanita di kalangan bangsa yahudi
TidakdinafikanbahawakedudukanwanitabangsaYahudiditentukanolehwahyu yang diturunkankepadaNabi Musa a.ssebagaimanaterdapatdalamkitabTaurat.
 • Terdapatperlanggarandanpenyelewengandalamhalaqidahdanhukum agama sepanjangpergantiangenerasidanperjalanansejarahakibatdaripadatindaktandukkaumYahudi.
WanitadiKalanganBangsaYahudi
slide9
Kajian yang dibuatolehparacendekiawanatauahlifikirberkenaankitabTauratdiselewengkandandinyatakanbahawaadajuga orang2 ma’shum yang terperosokdengangodaansyaitandansecaraketerlaluanmerendahkanmartabatnabidalamperbahasanmengenaiwanita.
 • Terdapatgambaran yang dibuatmengenaikedudukanwanitadalamkitabTauratsebagaipenipudanpemuashawanafsusemata-mata.
slide10
“Dalila” seoranglegendarisdalamceritaYahudi yang sangatterkenaldikatakandapatmenghancurkan “Samson” seorangpahlawanbesar yang paling kuatdenganmembuatfitnah, cumburayu, godaandantipumuslihat..menunjukkansenjatawanitasebagaiperosak.
wanita di dalam agama nasrani
Merekaberpendapatwanitaadalahsumbermaksiatdankedurhakaan. Bagilelaki, wanitaadalahpintuneraka yang bolehmendorongnyamembuatdosadanmendatangkanpenderitaan lain.
 • Wanitamaludanmenyesalidirimenjadiwanita
 • Tertullianusseorangtokohbesar agama Nasranimengatakanbahawa “iayakniwanitaadalahpintubagisyaitanmasukkedalamjiwamanusia. Wanitalah yang mendoronglelakimendekatipohonterlarang. Wanitalah yang memusnahkanhukumTuhandanmerosakgambaranTuhan (yaknilelaki)”
Wanitadidalam Agama Nasrani
slide12
Dari situ munculpendapattentangkerahibaniaituseoranglelaki yang hidupmembujangmenjadiukurantentangketinggian moral dankeluhuranmartabat.
 • Wujudnyapelbagaiketetapanatauperaturankhususdalamsoalkerahibandanakhirnyakaumwanitasepenuhnyaberadadibawahkekuasaankaumlelaki.
 • Wanitatidakmempunyaihakcerai(talak) tidakkiradalamapakeadaansekalipun. Isteri yang telahkematiansuamiberkahwinlagidianggap ‘penzinaansopan’ padapandanganpembesargereja.
slide13
AkibatdaripadaituEropahmoden yang bercorakNasranimunculdenganpandanganhidupnya yang menghalalkanpergaulanantaralelakidenganwanita.
 • Persamaanhakdalamsegalahaltelahdiberikansama rata antaralelakidanwanita.
 • Para isteribebasmenguruspenghidupannyasendiridanpergaulanbebasitutelahmenyebabkangejalakeruntuhansosialdikalanganmereka.
wanita di kalangan bangsa arab jahiliyyah
Sebahagianbesarrakyatsemenanjungarabtundukkepadapenyembahanberhala.
 • Di Yathrib (Madinah) dihuni paling ramaioleh orang2 Yahudi.
 • Di JizandanNajran pula dihunioleh orang2 Nasrani yang lebihcondongpadapengaruhnegeriHabsyahiaituamatmemberikanperhatiandanpenerimaanterhadappercakapankaumwanitamereka.
WanitadiKalanganBangsa Arab Jahiliyyah
slide15
Orang2 Arab Jahiliyahmenanamanakmereka hidup2 dalampasirutkmenghindari hal2 memalukan/takutmenanggungbebanpenghidupannya/ kesulitanhidup yang akanditanggungnyananti.
 • Sekiranyaanaktersebutdibiarkanhidupmakadiatidakmempunyaihak apa2 Cumaharustundukpadatradisidanadatkebiasaanbersekedudukansebagaihukumdanperaturan. Wanitatidakberhakmenyuarakanpendapatdantidakberhakmemilikisesuatu.
slide16
Bangsa Arab ketikajahiliyahmemandangwanitalebihhinadanrendahdaripadamasyarakatpurba lain dimanamerekatiadakeistimewaanatauhakuntukhidup.
slide17
Salahfahamtentangperspektif ISLAM terhadapWanita;
  • Punca
   • Media
   • Islam+percampuranbudaya
   • Perbezaanbudaya
   • Fatwa dikeluarkanolehbukanpakar
   • Orang Islam Sendiri (Muslim)
slide18
Antaraisusalahanggapbarat (moden) terhadap Islam yang berkaitandenganwanita
  • Poligami
  • Hijab
  • Hartapusaka
  • Persaksian
  • Lelakilebihkuatdariwanita (2:228)
  • Memukulisteri
  • Perceraian
  • Kepimpinan
  • Imam/ saf
slide19
Poligami
  • Poligami-poligeni-poliandri
  • Tidakdiperkenalkanoleh Islam
  • Islam tetapkanjumlah
  • Menggalakkan monogamy, membenarkanpoligami
  • Melindungiwanita, realistik
  • Poligamivs monogamy-dibenarkansebab;
    • Wanitaramai
    • Tidakadazuriat
    • Nasfukuat
    • Cacat
slide20
PoliandrilwnPoligami
  • Barat-melihatkeadilan
  • Islam-melihatkeadilantetapitidaksama
  • Perbezaanfizikal
  • Lelakikawin 4, wanitatidakboleh-KENAPA?
   • Ibu/ Bapatahuidentiti,
   • Menses (Haid)
   • Fitrah
   • STD (sexually transmitted disease); HIV, PenyakitKelamindll
   • HIV-bangsaakanterhapus (jangkahayat +-20thn)
slide21
Hijab
  • Sejarahlepas-wanitadirendahkan
  • Islam mengangkatmartabat status wanita (24:30-31)
  • Termasuk moral, perilaku & niat (intention)
  • 33:59 & 3:32-33
slide22
Perceraian
  • Persetujuanduapihak
   • Memulangkanmahar, perintahmahkamah
   • Thalaqmelindungiwanita
   • Tuntutananak (custody), hartasepencarian, Muta’ah)
slide23
Memukulisteri
  • Bukansebagaipenghakiman, tidakmelaksanakanhukuman
  • Sebahagianprosespengajaran
  • Hubungansuami-isteri-hak & tanggungjawab (4:34)
  • Bersyarat-suamimestiikut
   • Nusyuz-durhaka, merupakansatusalah-laku yang serius
   • Menolakuntukmempraktik Islam
   • Iamerupakanjalanpenyelesain yang sistematik
slide24
Penyaksian
  • 2: 282-transaksi perniagaan
  • Membunuh-pandanganulama’
  • Lelaki-menyarakeluarga
  • Ta’zil
  • Wasiat (5:106)
  • Talaq (65:2)
  • Menuduhwanitamelakukanzina (24:4)
  • Menuduhpasangan yang sudahkahwinberzina (24:5)
  • Aisyah-menghafal 2210 hadis
slide25
Sebagai Imam/ posisisolat
  • Kenapawanitatidakbolehmenjadi imam kepadalelaki
   • Gangguan (period)
   • Sebelahmenyebelah
slide26
Lelakilebihtinggidaripadawanita
  • 2:22b
  • Bukandarisegikuasatetapidarisegitanggungjawab
 • Hartapusaka
  • Islam menjaminmenerimaharta
  • 4:34
kedudukan wanita selepas islam
Surah an-Nisaa’ iaituperihalperempuan yang banyakmenjelaskanhukumhakamberkenaankaumperempuan.
 • Surah al-Hujuraatayat 12 menjelaskanbahawa Islam memandangsekalianmanusiasebagaihambadankhalifah Allah dibumidan yang membezakanmerekaialahketakwaanmerekakepada Allah s.w.t.
 • SabdaRasulullahs.a.w. yang bermaksud “kebahagiaananak Adam terletakpada 3 faktoriaituwanita yang solehah, tempattinggal yang baikdankenderaan yang baik”.
KEDUDUKAN WANITA SELEPAS ISLAM
slide28
Surahar-Ruumayat 21 Allah berfirman yang bermaksud “Dan diantara tanda2 kekuasaaan Allah ialah Allah menciptakan isteri2 bagikamudarijeniskamusendiri, agar kamudapathiduptenangbersamamereka. Kemudian Allah menciptakankasihsayangantarakamu(iaitusuamiisteri).Sesungguhnyadalamhal yang demikianituterdapat bukti2 bagiorang yang mahuberfikir”.
 • Di dalamsurah Al-A’raafayat 189 Allah berfirman yang bermaksud “Dialah Allah yang menciptakankamudariseorang (Adam) laludaripadanya Allah menciptakanisteribaginya, agar iamerasatenteramtinggalbersama-samanya(isterinya)”.
slide29
Rasulullahbersabda yang bermaksud “Kaumwanitaadalahsaudarakandungkaumlelaki”.
 • Bagindabersabdalagi yang bermaksud “Perlakukanlahwanitadenganbaikkeranamerekaitudiciptakandaritulangrusuk yang bengkok. Yang bengkokpadatulangrusukadalahbahagianatasnya. Bilaengkauterlalukerasmeluruskannyaiaakanpatahtetapibilaengkaubiarkaniatetapbengkok. Keranaituperlakukanlahwanitadenganbaik”.
 • Dalam Islam, asaskekuatandankesatuanadalahmelaluiisntitusikeluarga. Isterimerupakantiangkeluarga. Oleh yang demikian, darjatwanitadalam Islam ditinggikandandimuliakan.
hak hak wanita dalam islam
1. Wanitaadalahsaudarakandunglelaki – contohnyadalamsurah al-Hujurat:13, surah An-Nisa’:1, surah an-Nahl:72, surah al-A’raaf :189. HadithRasulullah yang bermaksud “Kaumwanitatidak lain adalah saudara2 kandungkaumlelaki” – diriwayatkanolehIbnHanbal, Abu Daud & TirmiziberasaldaripadaAisyahr.a.

2. Imankaumwanitasamadenganimankaumlelaki – contohnyadalamSurah al-Mumtahanah:10, surah al-Ahzaab:58, surah Al-Buruj:10, surah Muhammad:19.

Hak-HakWanitaDalam Islam
slide31
3.Ganjaran pahaladiakhiratbagikaumwanitaberimansamadenganlelakiberiman – contohnyadalamsurah an-Nahl:97, al-Mukmin:40, An-Nisa’:123 & 124, Ali-Imraan:195, al-Ahzaab:35, at-Taubah-72.

4. Penglibatanbersamakaumwanita & lelakidalamupacarakeagamaan, kegiatansosialdanpolitik - contohnyaberkenaansembahyang, menunaikanhajidan ibadat2 yang lain diceritakandalamsurah at-Taubah:71.

slide32
5. Manakalawanitajugaharus bantu membantudalambidangpolitik, ekonomidanketikapeperangan. ContohnyaUmmu Hani iaituputeri Abu ThalibmengatakandiharitertawannyakotaMekkahketangankaummuslimin “Akumemberiperlindungankepadaduaoranglelakimertuaku” (yang dimaksudkanialahmertuasendiridansaudaramertuanya) danpadaketikaituRasulullahs.a.w. berkata “WahaiUmmu Hani, kamiberikanperlindungankepadaorang yang engkau lindungi”.

6.Hak2 wanitadalambidangpendidikandanpengajaran yang manamenuntutilmudanmengajarkanilmujugasamadituntutterhadaplelakidanwanita. ContohnyapadazamanRasulullahseorangwanitaQuraisybernamaAsy-Syifabinti Abdullah setelahberhijrahkeMadinahdiamengajarmembacadanmenuliskepadaHafshahbintiUmarUmmulmukminin.

slide33
Rasulullahpernahbersabdamenunjukkanbahawabesarnya

perhatianbagindaterhadappendidikandanpengajaranbagi

kaumwanita yang bermaksud “Seoranglelaki yang mempunyaianakperempuandaniamengajarsertamendidiknyadenganbaiksertaiamenikahkannya, iamemperolehidua (kali) pahala”.

7. Hak-hakwanitadalambidanghartadankekayaaniaitudalampewarisandanjugawasiat. Hakwanitadalam Islam jugadalambentukmahardanmaskahwinsertanafkah yang semuanyadiwajibkankeataskaumlelaki. Dalamsurah an-Nisaa’:7 menyatakantentanghakwanitamewarisihartamanakalaayat 4 surahygsamamenyatakanhakwanitamendapatkanmaskahwindaripadasuami.

peranan tanggungjawab wanita dalam islam
1. Wanitasebagaiseorangibukepada anak2. – dinyatakandidalamsurah al-Baqarahayat 233 bahawatanggungjawabseorangibuuntukmenyusukananak-anaksehinggacukup 2 tahun.

2. Wanitasebagaiseorangisterikepadasuami.

3. Wanitasebagaisaudarakandunglelaki

4. Wanitasebagaiseorangpendidik.

5. Wanitabertanggungjawabterhadap Allah, Rasul & agamanya.

6. Wanitabertanggungjawabterhadapdirisendiri.

7. Wanitabertanggungjawabterhadapkeluarga & rumahtangga.

8. Wanitabertanggungjawabterhadapmasyarakat & bangsa.

9. Wanitabertanggungjawabterhadaptanah air.

Peranan & TanggungjawabWanitaDalam Islam
ad