Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki

play fullscreen
1 / 28
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki
190 Views
Download Presentation
lang
Download Presentation

Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (48 52) 3419331, fax: (48 52) 3401978email: insttech@ukw.edu.pl Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 2. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: • Edukacja techniczno-informatyczna • Inżynieria materiałowa*** • Inżynieria bezpieczeństwa*** • Bezpieczesńtwo i higiena pracy *** Studiuj z nami… ***nowe kierunki 2013/2014 Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 3. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Edukacja techniczno-informatyczna • Inżynierskie studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne • (3,5-letnie - 7 semestrów) specjalności: • nauczycielska, • materiały inżynierskie, • techniki wytwarzania. • 2. Studia licencjackie o specjalności nauczycielskiej (3-letnie – 6 semestrów). • 3. Studia drugiego stopnia (o specjalności nauczycielskiej) stacjonarne • (2-letnie - 4 semestry), specjalizacja: • inżynieria materiałowa z ochroną środowiska, • projektowanie konstrukcji drewnianych wspomagane komputerowo, • techniki komputerowe w środowisku. Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 4. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Edukacja techniczno-informatyczna 4. Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia 3,5 letnich inżynierskich (1,5 roku – 3 semestry) 5. Studia drugiego stopnia (o specjalności nauczycielskiej) niestacjonarne (2-letnie – 4 semestry) bez specjalizacji 6. Studia drugiego stopnia (o specjalności nauczycielskiej) stacjonarne i niestacjonarne dla absolwentów wyższych studiów zawodowych kierunków innych niż edukacja techniczno- informatyczna (2-letnie – 4 semestry). Oferujemy kierunki studiów Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 5. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Edukacja techniczno-informatyczna • Absolwenci kierunku charakteryzują się: • szeroką wiedzą w zakresie podstawowych dziedzin współczesnej techniki i kierunków ich rozwoju, •  szeroką wiedzą teoretyczną i odpowiednim zasobem umiejętności praktycznych w zakresie informatyki, • umiejętnością realizacji procesu dydaktycznego przy użyciu nowoczesnych metod i środków, •  zdolnością do podejmowania zadań wynikających z pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i poza nią, • umiejętnością samokształcenia i adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości technicznej, informatycznej, ekonomicznej i dydaktycznej. Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 6. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Edukacja techniczno-informatyczna Absolwenci uzyskują kwalifikacje: • specjalność nauczycielska: • nauczanie przedmiotów: technika, podstawy informatyki oraz informatyka w szkołach podstawowych i gimnazjach, • nauczanie w szkołach zawodowych (różnego typu i stopnia) przedmiotów: rysunek techniczny, materiałoznawstwo i technologia metali, technologia drewna i tworzyw sztucznych, mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, zajęcia warsztatowe o różnym profilu, praktyki zawodowe. Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 7. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Edukacja techniczno-informatyczna Absolwenci uzyskują kwalifikacje: • specjalność „materiały inżynierskie”: • przygotowanie w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych, • pogłębiona wiedza w zakresie materiałoznawstwa drewna, tworzyw sztucznych i metali, technologii ich przetwarzania oraz aplikacji na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Umożliwia to pracę w sferze gospodarki i przemysłu, a także (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w instytucjach edukacyjnych o różnym profilu (w tym w szkolnictwie zawodowym). Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 8. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Edukacja techniczno-informatyczna Absolwenci uzyskują kwalifikacje: • specjalność „techniki wytwarzania”: • przygotowanie w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych, • pogłębiona wiedza w zakresie nowoczesnych procesów produkcyjnych z uwzględnieniem problematyki komputerowego wspomagania projektowania i obróbki. Kwalifikacje te dają możliwości pracy w przemyśle oraz (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w szkolnictwie zawodowym o profilu mechaniczno-technologicznym. Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 9. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Edukacja techniczno-informatyczna • Studia na tym kierunku zapewniają spełnienie postulatu wielokierunkowego kształcenia, harmonijnie łączącego edukację techniczną i informatyczną wraz z odpowiednią podbudową dydaktyczną oraz elementami wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania. • Wykształcenie absolwenta oparte jest - zgodnie ze standardami - o cztery bloki programowe: • przedmioty podstawowe, • przedmioty kierunkowe - techniczne i informatyczne, • przedmioty kształcenia ogólnego, • przedmioty specjalnościowe, ukierunkowane. Studiuj z nami… Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 10. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Inżynieria materiałowa • W ramach studiów realizowane są następujące specjalności: • inżynieria wytwarzania materiałów polimerowych i metalowych, • współczesne materiały polimerowe i metalowe Wybór wymienionych specjalności następuje po drugim roku studiów. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 11. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Inżynieria materiałowa Absolwenci uzyskują umiejętności: • posługiwania się wiedzą w obszarach: nauki o materiałach inżynierskich (metalowych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych, nanokompozytach polimerowych), • zasadach ich doboru, projektowania procesów przetwórstwa i recyklingu materiałów, obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, plastycznej i powierzchniowej, • zarządzania procesami technologicznymi, nowoczesnych metod badania i kształtowania struktury i właściwości mechanicznych oraz użytkowych materiałów inżynierskich, • obsługi komputerowych systemów wspomagania doboru materiałów oraz wspomagania prac inżynierskich i naukowo- badawczych. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 12. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Inżynieria materiałowa Absolwent przygotowany jest do pracy w: • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, • instytucjach edukacyjnych, • instytucjach badawczo-rozwojowych. Wiedza zdobyta w toku studiów przygotowuje do: • kierowania procesami produkcji, • zarządzania zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwach, • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, • pracy w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 13. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Inżynieria materiałowa • stanowi ciekawą propozycję dla studentów zainteresowanych poznaniem nano-, mikro- i makrostruktury materiałów, właściwości mechanicznych materiałów oraz możliwości ich zastosowań, • należy do najnowocześniejszych obszarów nauki i techniki, • jest traktowana jako dyscyplina priorytetowa zarówno w Polsce (jest wspierana przez państwo), jak i we wszystkich krajach o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego, • stanowi podstawową bazę naukowo-techniczną rozwoju nowoczesnych technologii oraz wytwarzania produktów ze wszystkich sfer działalności człowieka. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 14. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Inżynieria bezpieczeństwa • W ramach studiów realizowane są następujące specjalności: • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, • inżynieria bezpieczeństwa pracy. • Wybór wymienionych specjalności następuje • po pierwszym roku studiów. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 15. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Inżynieria bezpieczeństwa • Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pracy • Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie: • projektowania i monitorowania stanu warunków pracy, • nadzoru ukierunkowanego na zapobieganie i ograniczanie wypadków, awarii, chorób zawodowych oraz przemysłowych zagrożeń dla środowiska, • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka, • kontroli przestrzegania przepisów oraz zasad BHP, • kontroli warunków pracy oraz standardów bezpieczeństwa, • prowadzenia badań w zakresie okoliczności awarii i wypadków przy pracy, • prowadzenia szkoleń BHP, • spełniania funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia dokumentacji BHP. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 16. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Inżynieria bezpieczeństwa • Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego • Absolwent uzyskuje przygotowanie w zakresie: • rozwiązywania problemów związanych z zapobieganiem, przygotowaniem i usuwaniem negatywnych skutków wywołanych bezpośrednio przez zjawiska naturalne oraz niepożądane skutki cywilizacji, • rozpoznawania i ewaluacji zagrożeń wynikających z awarii przemysłowych i budowlanych, wypadków komunikacyjnych, zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego, • organizacji i koordynacji działań podczas awarii, katastrof, klęsk, • wybranych zagadnień ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 17. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Inżynieria bezpieczeństwa • Absolwent przygotowany jest do: • pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, • pracy związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle. Absolwent jest w stanie: • korzystać z posiadanej wiedzy ogólnotechnicznej i specjalistycznej, z wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych i administracyjnych, • pełnić funkcje kierownicze i doradcze w zakresie podanym wyżej. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 18. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Inżynieria bezpieczeństwa Absolwent posiada kwalifikacje: • umożliwiające prowadzenie szkoleń, pełnienie nadzoru oraz monitorowania stanu bezpieczeństwa, • dające uprawnienia do prowadzenia własnych firm świadczących usługi bezpieczeństwa, • do prowadzenia pracy dydaktycznej w szkolnictwie różnego szczebla (w szkołach podstawowych, gimnazjalnych iponadgimnazjalnych), • dające uprawnienia do pracy w instytucjach działających w sferze bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 19. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Inżynieria bezpieczeństwa • Absolwent przygotowany jest do pracy • na stanowiskach związanych z ochroną pracy, bezpieczeństwem przemysłowym i szkoleniem pracowników w zakresie BHP w: • zakładach przemysłowych, • instytucjach edukacyjnych, • organach administracji państwowej i samorządowej, • instytucjach działających w sferze bezpieczeństwa publicznego (w zakresie przewidzianym dla pracowników cywilnych), • firmach działających w sferze ochrony mienia, • instytucjach takich, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, • jednostkach Państwowej Straży Pożarnej różnych szczebli (na cywilnych stanowiskach pracy). Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 20. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Inżynieria bezpieczeństwa • jest dziedziną, która integruje wiedzę ogólnotechniczną z wiedzą specjalistyczną w odniesieniu do szeroko rozumianego bezpieczeństwa, • dotyczy zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji oraz zagrożeń pożarowych i chemicznych w przedsiębiorstwach, • dotyczy zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem technicznym związanym z eksploatacją budynków, transportem oraz komunikacją a także bezpieczeństwa publicznego (ochrony przed zagrożeniami życia zdrowia i mienia, problematyką ratownictwa i zarządzania kryzysowego. W zakresie wiedzy technicznej główne akcenty kładzione są na problematykę konstrukcji maszyn, urządzeń i instalacji technicznych oraz na wybrane zagadnienia logistyki, transportu i budownictwa. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 21. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Bezpieczeństwo i higiena pracy W ramach studiów realizowane są następujące specjalności: • zarządzanie bezpieczeństwem pracy • bezpieczeństwo w zakładach pracy Obie specjalizacje z blokiem kształcenia nauczycieli. Wybór wymienionych specjalności następuje po pierwszym roku studiów. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 22. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Bezpieczeństwo i higiena pracy • Absolwent posiada: • wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych, • wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych (pracy) i metody ich eliminowania lub ograniczania, • wiedzę na temat oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 23. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Bezpieczeństwo i higiena pracy • Absolwent potrafi: • interpretować rolę i miejsce człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, • praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji, zarządzania i marketingu w działaniach dotyczących bhp, • oceniać przebieg procesów produkcyjnych (pracy) w zakładach pracy w kontekście zagadnień bhp, • przeprowadzać kontrole przestrzegania przepisów bhp, • formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy, • oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bhp oraz ergonomii, • badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 24. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Bezpieczeństwo i higiena pracy Potencjalne miejsca pracy: Potencjalnymi miejscami pracy są wszystkie instytucje, w których zgodnie z przepisami obowiązują zasady BHP. Ponadto: •   podjęcie pracy na stanowisku starszego inspektora lub specjalisty ds. bhp w zakładach przemysłowych każdej branży, • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie bhp, • pracę w firmach szkoleniowych w dziedzinie szkoleń z zakresu bhp, •  pracę w laboratoriach badań środowiska pracy, • pracę w przedsiębiorstwach świadczących usługi projektowo – wdrożeniowe w zakresie ograniczania czynników szkodliwych w przemyśle, Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 25. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Bezpieczeństwo i higiena pracy Potencjalne miejsca pracy: Potencjalnymi miejscami pracy są wszystkie instytucje, w których zgodnie z przepisami obowiązują zasady BHP. Ponadto: •  pracę w oddziałach Państwowej Inspekcji Pracy, • pracę na stanowisku audytora warunków pracy, • pracę na stanowisku konsultanta, doradcy i dystrybutora elementów wyposażenia technicznego stanowisk pracy, linii produkcyjnych itp., • podjęcie pracy w jednostkach naukowo – badawczych rozwijających nowe metody ochrony człowieka w środowisku pracy. Oferujemy kierunki studiów ***nowy kierunek Szczegółowe informacje o kierunkach na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 26. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Studia podyplomowe Dla absolwentów studiów wyższych (szczególnie do nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne oraz do urzędników instytucji publicznych, jednostek samorządowych i administracji państwowej) oferujemy studia podyplomowe: • „Techniki informatyczne w edukacji” (edycja XII) – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli uprawniające do nauczania informatyki i technologii informacyjnej we wszystkich typach szkół. • „Edukacja dla bezpieczeństwa” (edycja III) – studia kwalifikacyjne dlanauczycieliuprawniające do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół. Oferujemy kierunki studiów Więcej informacji na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 27. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Studia podyplomowe Dla absolwentów studiów wyższych (szczególnie do nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne oraz do urzędników instytucji publicznych, jednostek samorządowych i administracji państwowej) oferujemy studia podyplomowe: • „Mechatronika w edukacji” (Nowość !!!) – studia kwalifikacyjne dlanauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym oraz dla kadry inżynieryjno-technicznej. • „Informatyka w administracji” (Nowość !!!) – studia doskonalące dlaurzędników instytucji publicznych, jednostek samorządowych i administracji państwowej. • „Nauczanie techniki i informatyki” (Nowość !!!) – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli uprawniające do nauczania techniki i informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Oferujemy kierunki studiów Więcej informacji na stronie: www.it.ukw.edu.pl

 28. Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Instytut Techniki ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcztel.: (52) 3419331, fax: (52) 3401978, email: insttech@ukw.edu.pl Studiuj u nas… Studiuj u nas… Studiuj u nas… naprawdę warto !!! Więcej informacji na stronie: www.it.ukw.edu.pl