برای مشاهده
Download
1 / 14

???? ?????? ? ???? ??? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ??????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

برای مشاهده ی کلیپ درس مورد نظر برروی درس مورد نظر کلیک فرمایید. درس «7». درس «8». ا ل دّ َرْ سُ ا ل سّ ا بِعُ «7». ا ل دّ َرْ سُ ا ل سّ ا بِعُ «7». الْمُعْجَم: واژه نامه. این واژه ها را به خاطر بسپارید. الْمُعْجَم: واژه نامه. این واژه ها را به خاطر بسپارید.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???? ?????? ? ???? ??? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ???????' - lang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5246331

برای مشاهده ی کلیپ درس مورد نظر برروی درس مورد نظر کلیک

فرمایید

درس «7»

درس «8»


5246331

الدَّرْسُالسّابِعُ«7»

الدَّرْسُالسّابِعُ«7»

الْمُعْجَم: واژه نامه

این واژه ها را به خاطر بسپارید

الْمُعْجَم: واژه نامه

این واژه ها را به خاطر بسپارید

این واژه ها را به خاطر بسپارید

الْمُعْجَم: واژه نامه

أَقدام:پاها«مفرد:قَدَم»تَختَ:زیر عَلَی:رویِ،بر مَعَ:با،همراهِأَمامَ:روبرو جَنبَ:کنارعَلَیـكَ بـِ:برتولازم است که،تو باید مِن أَینَ:اهلأَینَ:کجا حُسنُ الخُلُقِ:خوش اخلاقی فَوقَ:بالا،رویِ کجا،ازکجا

باب:در خُلفَ:پشتقَریبٌ مِن:نزدیک بهوَراء:پشت

بَقَرَة:گاو ماده سَفینَة:کشتی قَمَر:ماههُنا كَ: آنجا

یَد:دست


5246331

الْحِکَمُ النّاِفعَةُ

تجارت به نیّت است

1. الأعْمالُ بالنّيّاتِ

.........................................

2. عَلَيْكَ بمُداراِة النّاسِ

برتو لازم است،با مردم مدارا کنی

....................................................

خوش رفتاری نصف دین است

3. حُسْنُ الْخُلُقِ نصْفُ الدّينِ

........................................

بهشت زیر پاهای مادران است

4. الْجَنَّةُ تَحْتَ أقْدامِ الْأُمَّهاتِ

...........................................

دست خدا همراه با جماعت است

5. يَدُالله مَعَ الْجَماعَةِ

....................................................


5246331

أیْنَ ؟

أیْنَ الرَّجُلُ؟

أیْنَ السَّفينَةُ؟

أیْنَ الْوَلَدُ؟

مرد کجاست؟

کشتی کجاست؟

پسر کجاست؟

في الْخَليجِ الْفارِسيِّ.

تَحْتَ السَّیّارَةِ.

خَلْفَ الْبابِ.

زیر ماشین

پشت در

در خلیج فارس


5246331

أیْنَ الْحِجارَةُ ؟

أیْنَ البَيْتُ؟

أیْنَ الْبِنتانِ؟

سنگ کجاست؟

خانه کجاست؟

دخترها کجا هستند؟

بَيْنَ الشَّجَرَتَينِ.

فَوْقَ الشَّجَرَةِ.

أمامَ المَکتَبَةِ.

بین دو درخت

بالای درخت

روبروی کتابخانه


5246331

أیْنَ جَبَلُ بيستون؟

أیْنَ السَّيّارَةُ؟

أیْنَ الْحَقيبَةُ؟

ماشین کجاست؟

چمدان کجاست؟

کوه بیستون کجاست؟

في مَغِربِ إيران.

عِنْدَ ذِلكَ الرَّجُلِ.

وَراءَ الْبَيْتِ.

در غرب ایران

پشت خانه

نزدیک آن مرد


5246331

بدانیم

در پاسخ به «أیْنَ » از چنين کلماتی استفاده می کنيم.

،

،

،

،

،

،

،

،

فَوْقَ

بَیْنَ

حَوْلَ

عِنْدَ

جَنْبَ

خَلْفَ(وَراءَ)

أمامَ

تَحْتَ

،

،

،

،

،

،

في

هُنا

هُناكَ

عَلَی الْيَسارِ

هُنا

عَلَی الْيَمينِ

عَلَی


5246331

فنّ ترجمه

1. برای اینکه ازکسی بپرسیم«شما اهل کجا هستید؟»ازاصطلاح «مِنْ أیْنَ؟» استفاده می کنيم؛ مثال:

مِن أیْنَ أنتِ؟

مِنْ أیْنَ أنتَ؟

شما اهل کجا هستید؟

شما اهل کجا هستید؟

أنا مِنْ مصر.(أنا مصريَّةٌ.)

أَنا مِنْ مصر.(أنا مصريٌّ.)

من اهل مصر هستم

من اهل مصر هستم


5246331
اکنون به يکی از دو پرسش زیر پاسخ دهید.

.....................

...................

مِنْ أیْنَ أنتِ؟

مِنْ أیْنَ أنتَ؟

أَنا مِنْ شیراز(أَنا شیرازیَّةٌ)

أَنا مِنْ تهران(أَنا تهرانیُّ)

٢. اصطلاح «عَلَيْكَ ب » به معنای «بر تو لازم است که،تو بايد » است؛ مثال:

عَلَيْكَ بالْخُروجِ. = بر تو لازم است که خارج شوی. تو بايد خارج شوی.

عَلَيْكَ بالصَّبْر. = بر تو لازم است که صبر کنی. تو بايد صبر کنی.

...........................

برتولازم است شکرکنی؛تو باید شکرکنی

حال بگویید ترجمهٔ اين جمله چيست؟ عَلَيْكَ بالشُّکْر؛ِ


5246331

التَّمارين دهید.

التَّمْرينُ الأَوَّلُ: با توجّه به تصوير به پرسش های زير پاسخ کوتاه دهيد.

..................

الْوَلَدُ، جَنبَ السّیارَة

1.أیْنَ الْوَلَدُ؟

.................

السّیارَة جَنبَ الشّجَرة

2.أیْنَ السَّیّارَةُ؟

..................

الْبِنْتُجَنبَ مِنضَدَة

3.أیْنَ الْبِنْتُ؟

..................

الرّجُل في السَّیارة

4.أیْنَ الرَّجُلُ؟

..................

الْبَقَرَةُ تَختَ الشّجَرة

5.أیْنَ الْبَقَرَةُ؟

..................

الْمَرْأَةُ وَراءَ مِنضَدَة

6.أیْنَ الْمَرْأَةُ؟

نَعَم

7.هَلْ هُنا قَریبٌ مِن مَدینٍة؟

لا

8.هَلْ هِذِه مَدینَةٌ کَبیرةٌ؟

الحَقیبة

9.ماذا عَلَی السَّیّارَةِ؟


5246331

التَّمْرينُ الثّاني: دهید.با توجّه به تصوير به پرسش های زير پاسخ کوتاه دهيد. (در يک کلمه)

أینَ الْبَيْتانِ؟

أینَ الطّاِلباتُ؟

أینَ الْبَقَرَةُ؟

فَوقَ جَبَل

فوقَ الجَبَل

في المَکتَبة

......................

......................

......................


5246331
التَّمْرينُ الثّالِثُ: دهید.ترجمه کنيد.

کتابخانه کجاست؟ به راست

.....................................

1. أیْنَ الْمَکتَبَةُ؟ عَلَی الْيَمينِ.

باغ کجاست؟ به چپ

.................................

2. أیْنَ الْبُسْتانُ؟ عَلَی الْيَسارِ.

تلفن همراه کجاست؟ روی میز

.........................................

3. أیْنَ جَوّالي؟ فَوْقَ الْمِنْضَدَةِ.

شهر بدَرَه کجاست؟نزدیکِ ایلام

.....................................

4. أیْنَ مَدينةُ بَدرَة؟ قَريبَةٌ مِنْ إیلام.

.......................................

5. أیْنَ حَقيبَتي؟ هُناجَنْبَ النّاِفذَةِ.

کیف من کجاست؟ اینجا نزدیک پنجره

6. أیْنَ الْمِفْتاحُ؟ هُناكَ عَلَی الْبابِ.

.......................................

کلید کجاست؟ آنجا روی در

تو اهل کجا هستی؟ من اهل یَمن هستم

.........................................

7. مِنْ أَيْنَ أَنتَ؟ أَنا مِنَ الْيَمَن.


5246331

تهیّه کننده؛ دهید.

محمّدامین سنایی

کلاس هفتم شهید بهشتی

مدرسه نمونه دولتی شهید فراستad