konvergen n krit ria n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konvergenční kritéria PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konvergenční kritéria

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Konvergenční kritéria - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Konvergenční kritéria. Evropská měnová integrace. Konvergenční kritéria. Konvergenční kritéria mají zajistit vysokou úroveň nominální konvergence ekonomik EU Jejich plnění má zajistit stabilní ekonomické prostředí v Evropské unii Zajištění bezpečného vstupu zemí do třetí etapy HMU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konvergenční kritéria' - lane-avery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konvergen n krit ria

Konvergenční kritéria

Evropská měnová integrace

konvergen n krit ria1
Konvergenční kritéria
 • Konvergenční kritéria mají zajistit vysokou úroveň nominální konvergence ekonomik EU
 • Jejich plnění má zajistit stabilní ekonomické prostředí v Evropské unii
 • Zajištění bezpečného vstupu zemí do třetí etapy HMU
 • Kritéria zajišťují konvergenci v měnové oblasti - cenová stabilita a úrokové sazby a udržitelnost veřejných financí (zadlužení, deficit rozpočtu) a stabilitu kurzu měny.
 • Konvergenční kritéria - čl. 121 SES a Protokol o kritériích konvergence
cenov stabilita
Cenová stabilita
 • Čl. 140 SFEU „dosažení vysokého stupně cenové stability patrného z míry inflace, která se blíž míře inflace nejvýše tří členských států, jež dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků“
 • Protokol o kritériích konvergence „...členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace měřenou v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením, jež nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků“. (CPI - nevážený aritmetický průměr- nejnižší kladné růsty cenové hladiny).
krit rium rokov ch sazeb
Kritérium úrokových sazeb
 • Čl. 140 SFEU - „stálost konvergence dosažené členským státem a jeho účasti v ERM, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb.“ Protokol o kritériích konvergence „…
 • Protokol o kritériích konvergence: „v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu nepřekračovala o více než 2 procentní body úrokovou sazbu nejvýše tří členských států, které dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků“.
 • Průměrné dlouhodobé nominální úrokové sazby za období jednoho roku před šetřením
udr itelnost ve ejn ch financ
Udržitelnost veřejných financí
 • Čl. 140 SFEU - „…dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu čl. 126 odst. 6“.
 • Komise dle čl. 126, odst. 2 SFEU sleduje, zda poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP nepřekračuje referenční hodnotu, ledaže by:
 • Výjimky:
  • poměr podstatně nebo nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se blíží doporučované hodnotě
  • překročení hodnoty bylo výjimečné nebo dočasné a poměr zůstával blízko dané hodnotě
 • Protokol o postupu při nadměrném schodku
  • 3% pro poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP v tržních cenách,
ve ejn zadlu en
Veřejné zadlužení
 • „poměr veřejného zadlužení k HDP překročí referenční hodnotu ( v protokolu o postupu při nadměrném schodku čl. 1 stanovenou na 60 % HDP) kromě případů, kdy se poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem k doporučované hodnotě“ čl. 126 odst. 2b).
 • Nařízení Rady (ES) č. 475/2000 ze dne 28. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství
stabilita sm nn ho kurzu
Stabilita směnného kurzu
 • Čl. 140 SFEU odst. 1 „dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů EMS po dobu alespoň dvou let, aniž by došlo k devalvaci vůči měně jiného členského státu.“
 • 13. Protokol o kritériích konvergence „členský stát dodržoval fluktuační rozpětí - zejména nesměl členský stát z vlastního podnětu devalvovat centrální paritu své měny vůči měny vůči euru.“
 • měnový kurz by měl být blízko centrální paritě v rámci ERM II
dal konvergen n krit ria
Další konvergenční kritéria
 • Institucionální připravenost čl. 130 a 131 SFEU - nezávislost národní centrální banky a jejich členů a soulad národních právních předpisů se Smlouvami a statutem ESCB a ECB.
 • Požadované hodnoty by měly být „udržitelné dlouhodobě a nikoliv pouze jednorázovým způsobem“.
 • ECB - sleduje stav i reálné konvergence při rozhodování o vstupu nových členských států do třetí etapy HMU
 • Za přiměřené se považuje dosažení 80 % HDP na obyvatele v eurozóně.
l 140 sfeu posuzov n kk
Čl. 140 SFEU - posuzování KK
 • „Alespoň jednou za dva roky, nebo na žádost členského státu, na který se vztahuje výjimky, Komise a ECB podávají Radě zprávy o pokroku dosaženém členskými státy při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské a měnové unie.
 • Tyto zprávy posuzují také slučitelnost právních předpisů jednotlivých členských států vč. Statutů jejich národních bank s čl. 130 a 131 SFEU a statutem ESCB a ECB.“
l 122 ses p ipojen st t do euroz ny
Čl. 122 SES - připojení států do eurozóny
 • Rada na základě těchto zpráv na doporučení Komise kvalifikovanou většinou zhodnotí:
  • Které státy, na které se vztahuje výjimka (mimo eurozónu), splňují podmínky a zruší výjimky dotyčných členských států.
  • Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou členských států, jejichž je euro.
  • Rada následně stanoví touto kvalifikovanou většinou na návrh Komise a po konzultaci s ECB jednomyslně přepočítací koeficient
konvergen n zpr va 1998
Konvergenční zpráva 1998
 • Kompatibilita statutu CB se statutem ECB - dostatečná nezávislost CB - 8 zemí kompatibilní (ŠP, Rak, Luc, Fr - proces přijímání zákona o CB) - ŠV - nekompatibilní, VB, Dán - výjimka
 • Cenová hladina: (FR, Rak, Irsko - 1,2%) - kritérium 2,7 % - všichni kromě Řecka
 • Rozpočtová rovnováha (pouze 5 zemí nemělo zahájenou proceduru podle čl 104 SES (Fin, Dán, Irsk, Niz, Luc). Velký pokrok v roce 1997 - 14 zemí na či pod úrovní 3 % HDP (mimo Řecko).
konvergen n zpr va 19981
Konvergenční zpráva 1998
 • Zadlužení - 60%HDP - pouze ve 4 zemích pod referenční úrovní (Fin, Fran, Luc, UK): EK zhodnotila, že existuje udržitelný pokles zadlužení u 9 zemí, Řecko nesplňovalo..
 • ERM: 10 měn bylo v systému v době hodnocení EK (FIM - říjen 1996, ITL 11/98) - jenom irská libra zhodnotila, britská libra, drachma a švédská koruna nebyly zapojeny do systému
 • úrokové sazby - kritérium 7,8 % - nesplnilo pouze Řecko.
 • Reálná konvergence v r. 1998: EU- 15 =100
 • B 108, DK 142, D 116, EL 49, E 62, F 109, IRL 95, I 91, L 174, NL 107, A 116, P 45, FIN 107, S 118, UK 106, US 139, JP 145