ymp rist teknologian mahdollisuudet l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET PowerPoint Presentation
Download Presentation
YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET. Kotimainen bioenergia/ Puuhake Virpi Piippo Savonia ammattikorkeakoulu AMU08. PUU. Tärkeä polttoaine Suomessa Käytetään yli 6 miljoonaa kuutiometriä vuosittain lämmitykseen kotitalouksissa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET' - landry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ymp rist teknologian mahdollisuudet

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN MAHDOLLISUUDET

Kotimainen bioenergia/

Puuhake

Virpi Piippo

Savonia ammattikorkeakoulu AMU08

slide2
PUU
 • Tärkeä polttoaine Suomessa
 • Käytetään yli 6 miljoonaa kuutiometriä vuosittain lämmitykseen kotitalouksissa
 • 360 – 500 kg vettä yhdessä kiintokuutiometrissä tuoretta puutavaraa
 • Oikeaoppisesti ja kauan kuivatussa puussa on vettä 100 – 170 kg kuutiometrissä
slide4
PUU
 • Puun energiasisältö:
  • Juuret 10 – 20 %
  • Kannot 5 – 10 %
  • Runko 60 – 65 %
  • Oksat 10 – 15 %
  • Latva 5 %
puun l mp arvo
Puun lämpöarvo
 • Puun lämpöarvo kertoo kuinka tehokkaasti poltettava puu lämmittää
 • Lämpöarvoon vaikuttaa poltettavan puun kosteus
 • Kuivalla puulla korkeampi lämpöarvo
 • Eri puulajien lämpöarvolla ei ole suuria eroja verrattaessa kuiva-ainetta painoyksikköä kohden
 • Tiheimpänä koivun lämpöarvo tilavuusyksikköä kohden suurin
puun l mp arvo6
Puun lämpöarvo
 • Yksi kiinto-m3 vastaa
  • 1,5 p-m3 halkoja tai
  • 2,5 i-m3 haketta
 • Yhdestä hakekuutiosta saadaan energiaa 0,8 MWh
 • Yhdestä k-m3 saadaan n. 2 MWh energiaa
 • Yksi i-m3 haketta vastaa n. 100 l kevyttä polttoöljyä
 • Nuoren metsän kunnostuksessa saadaan rankaa noin 30 k-m3 hehtaarilta, tästä määrästä haketta n. 75m3 ja energiaa n. 60 MWh  voidaan korvata kevyttä polttoöljyä lähes 6000 litraa
suomalaisia puuper isi biopolttoaineita
SUOMALAISIA PUUPERÄISIÄ BIOPOLTTOAINEITA
 • PILKE
 • kotitalouksien polttopuu
 • 25 cm, 35 cm tai 55 cm
 • vuoden ulkokuivatuksella 20 % kosteus
 • PUUPELLETIT
 • Sylinterinmuotoisia puristeita
 • Valmistetaan sahanpuruista tai höylälastuista
 • Halkaisijaltaan 5 – 15 mm, 10 – 30 mm pitkää
 • Lämpöarvo 4,7 – 4,9 kWh/kg
 • Pelletti takoissa ja -kamiinoissa
suomalaisia puuper isi biopolttoaineita10
Suomalaisia puuperäisiä biopolttoaineita
 • SAHANPURUT, SAHAHAKKEET, KUTTERINLASTUT HIONTAPÖLY JNE.
 • Puhdasta, käsittelemätöntä biopolttoainetta
 • Mekaanisen metsäteollisuuden ja puusepänteollisuuden prosesseissa syntyvä puutähde
 • Sellaisenaan, seulottuna tai pelleteiksi puristettuna
 • Edullinen
 • Aluelämpölaitoksissa ja erillisissä voimaloissa
suomalaisia puuper isi biopolttoaineita11
Suomalaisia puuperäisiä biopolttoaineita
 • PUUÖLJY, PYROLYYSIÖLJY
  • Saadaan +500 – +600 asteeseen lämmitetystä puusta kaasuuntumisen ja lauhduttamisen kautta
  • Pienissä kaukolämpökattiloissa ja moottorivoimaloissa
  • Tutkimus ja demonstraatio vaiheessa
 • KUORI
  • Syntyy ainespuun teollisessa kuorinnassa
  • Märkä kuori kuivataan puristamalla ja murskataan murskeeksi
  • Suurkattiloissa
  • Metsäteollisuudelle tärkeä
mets hake
METSÄHAKE
 • TAVOITTEENA METSÄHAKKEEN KÄYTÖN LISÄÄMINEN
  • Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38 %:iin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä
  • Edellyttää puuperäisen energian käytön voimakasta lisäämistä
  • Metsähakkeen käyttöä tullaan lisäämään 2 – 3-kertaiseksi nykyisestä
mets hakkeen merkitys ymm rretty
METSÄHAKKEEN MERKITYS YMMÄRRETTY
 • Metsähakkeen hyödyntäminen myötätuulessa
 • Vakavasti otettava metsätalouden sivutuote
 • Metsäteollisuudelle metsähakkeen tuotanto on imagokysymys
 • Metsähakkeen talteenotto integroidun korjuun myötä tehostunut
 • Metsähakkeen käytön lisääntymiselle voi olla esteenä alan heikosta kannattavuudesta johtuen pula metsäkone- ja kuljetusyrittäjistä
mets hakkeen merkitys ymm rretty14
Metsähakkeen merkitys ymmärretty
 • VALTIO TUKEE METSÄHAKKEEN KÄYTTÖÄ
  • veroratkaisuilla
  • investointi- ja tuotantotuilla
 • PAIKALLISELLA TASOLLA
  • lämpöyrittäjätoiminnan käynnistäminen ja tukeminen lisää metsähakkeen korjuuta lähialueiden metsistä
mets hake15
Metsähake
 • Yleisnimitys suoraan metsästä energiakäyttöön tuleville hakkeille haketuspaikasta riippumatta
 • Koneellisesti haketettua puuta
 • Valmistetaan harvennushakkuukohteilta tulevasta ranka- ja kokopuusta tai uudistushakkuukohteilta hakkuutähteestä
 • Käytetään
  • Nykyaikaisissa kiinteistöjen automaattisissa puulämmityslaitteissa
  • Aluelämpölaitoksissa
  • Voimaloissa
energiapuusta tehdyn hakkeen k ytt kohteet
Energiapuusta tehdyn hakkeen käyttökohteet
 • RANKAPUUN KÄYTTÖKOHTEET
  • pienimmät käyttökohteet 20 – 150 kW
   • Yksityistaloudet
   • Maatilat
   • Muut pienkiinteistöt
    • Kyseisissä kohteissa kattilatekniikka vaatii hyvin tasalaatuista ja riittävän kuivaa haketta, jota saadaan varmimmin rankahakkeesta
energiapuusta tehdyn hakkeen k ytt kohteet17
Energiapuusta tehdyn hakkeen käyttökohteet
 • KOKOPUUN KÄYTTÖKOHTEET
  • Käytetään keskimäärin 150 – 1000 kW pienverkot, pienet aluelämpölaitokset, kasvihuoneyrittäjät ja muut keskikokoiset lämpölaitokset
  • Hakkeen laatuvaatimuksiin kuuluu alle 40 % kosteus
  • Hakkeen palakoossa voi olla suurempia vaihteluita kuin aivan pienissä lämpölaitoksissa
energiapuusta tehdyn hakkeen k ytt kohteet18
Energiapuusta tehdyn hakkeen käyttökohteet
 • HAKKUUTÄHDE
  • Käytetään suuremman kokoluokan bioenergialämpölaitoksissa
  • Pienimmät hakkuutähdehaketta käyttävät lämpölaitokset ovat n. 800 kW ja suurimmat 200 – 300 MW laitoksia
  • Uudistusaloilta kerättävää hakkuutähteestä saatava hake on kosteudeltaan ja palakooltaan vaihtelevaa
  • Kosteus vaihtelee 25 – 65 % välillä
  • Epähomogeenisen koostumuksen takia ei sovellu kuin kehittyneisiin ja suuriin lämpölaitoksiin
muut hakkeet
Muut hakkeet
 • POLTTOHAKE
  • Valmistettu koneellisesti leikkaamalla tai hakkaamalla puusta tai sen osista
  • Palakoko vaihtelee 5 – 40 mm välillä
 • POLTTOMURSKE
  • Valmistettu iskemällä tai puristamalla hienontaen
  • Koostuu polttohaketta pienemmistä muodoltaan vaihtelevista paloista
 • TUOREHAKE
  • Valmistettu tuoreesta vasta, kaadetusta puuaineksesta.
  • Voi sisältää myös viherainetta
muut hakkeet20
Muut hakkeet
 • RAAKAHAKE
  • Hienoa ja karkeaa ainesta ei ole eroteltu
 • KUIVAHAKE
  • Kuivurissa kuivattu
  • Kosteus % 25 – 30
 • SAHAHAKE
  • Valmistettu sahalla sahauksen sivutuotteena syntyvästä puuraaka-aineesta
 • PELTOHAKE
  • Pelloilla viljellyistä energiantuotantoon tarkoitetuista puista
muut hakkeet21
Muut hakkeet
 • KUORIHAKE
  • Valmistettu puunjalostuksessa tähteeksi jäävästä puunkuoresta
 • OSAPUUHAKE
  • Valmistukseen kelpaa vain jokin osa puusta
 • HAVUPUUHAKE
  • Havupuusta valmistettu hake
 • HARVENNUSPUUHAKE
  • Valmistettu metsänharvennustöiden yhteydessä korjattavasta puusta
energiapuun korjuu
Energiapuun korjuu
 • Voidaan korjata erilliskorjuuna tai liittämällä se osaksi ainespuun korjuuta
 • Erilliskorjuussa kohteelta otetaan talteen ainoastaan energiapuuta
 • Aines- ja energiapuun integroidussa korjuussa puutavaralajit korjataan yhtäaikaisesti
 • Energiapuu ja ainespuukokoa pienemmät puut erotetaan ainespuusta jo hakkuuvaiheessa valmistamalla ositteet omiin kasoihin
 • Energiapuu otetaan talteen erilliskorjuuna yleensä silloin, kun ainespuun kertymä on pieni
energiapuun korjuu23
Energiapuun korjuu
 • Pääosa kerätään uudistusalojen hakkuutähteistä
 • Parhaita korjuu kohteita ovat rehevät kuusivaltaiset päätehakkuu-alueet, männyn osuus hakkuutähteiden korjuussa melko pieni, koivun uudistusaloilta ei yleensä hakkuutähteitä korjata
 • Kannattavaa  n. 200 m3/ha ainespuukertymän  saadaan hakkuutähdettä n. 40 – 60 m3 hehtaarille
 • Toiseksi eniten energiapuuta kerätään ensiharvennus ja nuoren metsän kunnostuskohteilta
 • Keskiajomatkan tulisi jäädä alle 300 m:n
energiapuun korjuu24
Energiapuun korjuu
 • Jotta olisi kannattavaa on leimikon kertymän oltava vähintään 40 m3/ha ja yhdestä korjuu kohteesta saatava energiapuuta n. 40 m3
 • Usein on kannattavaa korjata koko hakattava puuerä energiapuuksi, jos hakattavan kohteen kuitupuukertymä on alle 20 m3/ha
 • Ensiharvennuskohteisiin ja nuoren metsän kunnostuskohteisiin on saatavilla metsänparannustukea
energiapuun korjuutuki 2007
Energiapuun korjuutuki (2007)
 • Energiapuun korjuun tuki on 7 € / k-m3
  • Kasaus 3,50 €/k-m3 ja kuljetus 3,50 €/k-m3
 • Työllisyystyönä tehtyyn korjuuseen myönnetään lisätukea 1,70 € k-m3
 • Haketustuki on 1,70 €/haketettu i-m3.
  • Tuki maksetaan haketta toimittavalle sen jälkeen, kun hakkeen käyttäjä on vastaanottanut energiakäyttöön ostamansa hakkeen
v livarastohaketus
Välivarastohaketus
 • Suomessa yleisin energiapuun haketusmuoto
 • Haketettava energiapuu kuivataan sekä metsässä että varastopaikalla
 • Vaatii huolellisen organisoinnin, jossa mahdolliset hakkurin tai hakeauton toimintahäiriöt heijastuvat koko ketjun toimintaan
 • Käytössä joko traktorisovitteisia tai kuorma-auton alustalle rakennettuja rumpuhakkureita
 • Tuottavuus 40 – 80 i-m3 / tehotunti, edullisempaa mitä suurempi haketettava erä on
 • Hankintakustannus 7 – 9 € / MWh, 50 km:n kaukokuljetuksella
palstahaketus
Palstahaketus
 • Haketettava puu kasataan hakkuun yhteydessä kasoihin, josta se haketetaan suoraan konttiin
 • Ei tarvita erillistä metsäkuljetusta vaan se suoritetaan samalla koneella kuin haketuskin
 • Etuna: samalla koneella tehdään useampi työvaihe eikä vaadi varastointitilaa hakepuulle
 • Työn tuottavuus palstahaketuksessa 12 – 20 i-m3 / käyttötunti 200 metrin kuljetusmatkalla
terminaalihaketus
Terminaalihaketus
 • Haketettava puu, yleensä hakkuutähde kuljetetaan suoraan välivarastolta tai suoraan palstalta terminaaliin
 • Terminaalissa hakkuutähteet puretaan varastoaumaan, jossa ne kuivuvat seuraavan kesän ylitse
 • Aumat voidaan peittää  puut säilyvät kuivina
 • Kuivuneet hakkuutähteet haketetaan terminaalissa ja kuljetetaan lämpölaitokselle
 • Vaatii suuret välivarastot
k ytt paikkahaketus l hde timberjack oy
Käyttöpaikkahaketus (lähde: Timberjack Oy)
 • Hakkuutähteiden haketus tehdään vasta hakkeen käyttöpaikalla
 • Uusi ja nopeasti kehittyvä menetelmä
 • Tekniikka perustuu kuormaa tiivistäviin kaukokuljetusautoihin tai risutukkimenetelmän käyttöön
 • Käyttöpaikalla järeä kiinteä hakkuri tai murskain
 • Etuna alhainen kustannustehokkuus suuria puumääriä käsiteltäessä
 • Ongelmana hakkuutähteiden kaukokuljetus, sillä kuorma jää liian pieneksi ilman hakkuutähteen tiivistystä tai paalausta
laikkahakkuri
Laikkahakkuri
 • Yleisin pienhakkurityyppi
 • Kiinnitetty 2 – 4 terää säteen suuntaisesti teräpyörän sivupinnalle
 • Puut syötetään vinosti teräpyörän sivupintaa kohden
 • Terärakenne melko arka kiville ja maa-ainekselle
 • Iso massapyörä, joka lisää hitausmomenttia  vaatii tehoja
 • Hyvä puhallusteho
 • Hinnaltaan suhteellisen edullinen
rumpuhakkuri
Rumpuhakkuri
 • Käytetyin hakkurityyppi suuressa kokoluokassa sekä hakkuutähteen haketuksessa
 • Rakenteeltaan kalliimpi kuin laikkahakkuri
 • 2 – 6 terää lieriömäisen terärummun ulkokehällä, syöttörullat lähellä terätyynyä, jotka helpottavat syöttöä
 • Ei ole herkkä epäpuhtauksille  erinomainen hakkuutähteiden haketukseen
 • Etuna laikkahakkuriin verrattuna palakooltaan tasaisempi hake
 • Pienikokoinen tehoon nähden
ruuvihakkuri
Ruuvihakkuri
 • Pienikokoisia ja edullisempia kuin rumpuhakkurit
 • Ruuvihakkurin terä (ruuvi) on kiinnitetty vaaka-asentoon pyörivään akseliin
 • Puut syötetään kartion terää kohden
 • Hakettaa hyvin oksatonta rankaa ja pintalautaa
 • Vaatii paljon vääntömomenttia
 • Isotöinen terän vaihto
latvaenergia oy
LATVAENERGIA OY
 • Perustettu 2003 Pyhännälle, liikevaihto 0,5 milj. €
 • Erikoistunut kaukolämmöntuotantoon ja –siirtoon
 • Kaukolämpöputkien asennus
 • Kaksi lämpölaitosta Pyhännällä
 • Yksi lämpölaitos Muhoksella
 • Toimitusjohtaja Pekka Kemppainen
 • Varsinaiset jäsenet:
  • Pekka Kemppainen (Maatalousyrittäjä Tavastkengältä)
  • Teijo Makkonen (Pyhännän TeeHoo Oy:n Tj. Kiinteistöhuoltoyritys),
  • Samuli Yrjänä (Pyhännän yläasteen luokanopettaja)
  • Markku Tuuli (HHj, Hallitusammattilainen)
latvaenergia oy39
LATVAENERGIA OY
 • Tuottaa tukkulämpöä kaukolämpöverkkoon
 • Pyhännällä kunnan omistamaan kaukolämpö-

verkkoon

  • Kunnan omistamiin kiinteistöihin kuntakeskuksessa
  • Kunnan omistamiin rivitaloyhtiöihin
  • Muutamille yksityisille rivitaloyhtiöille
  • Muutamille yksityisille omakotitaloille
  • Muutamalle yksityisille liikekiinteistölle
 • Muhoksella Ameta Oy:n (www.ameta.fi) omistamaan kaukolämpöverkkoon, joka jakelee sen Muhoksen kunnan Leppiniemen kylän alueen kiinteistöihin. (www.ameta.fi/asemakaavakartta.pdf)
latvaenergia oy40
LATVAENERGIA OY
 • Lämpölaitosten laitetoimitukset Vaasan

Kuljetuskanavat Oy:ltä

 • Kaukolämpökeskuksissa tarvittava puu ostetaan hankintakauppana tienvarteen ja jonkin verran myös pystykauppaa (www.latvaenergia.fi/energiapuun-osto)
 • Kaukolämpö hinnan muodostus
  • Kiinteä hinta, joka sovitaan vuosittain
  • Energiamaksu, joka laskutetaan

kulutuksen mukaan

pyh nn n kunnan koulukeskuksen l mp laitos
Pyhännän kunnan koulukeskuksen lämpölaitos
 • 0,4 MWh ARITERM-kattila
 • Vuosituotanto 1000 MWh
 • 1300 kuutio metriä haketta/vuosi
 • Tuottaa lämpöä koulukeskuksen tarpeisiin
 • Lämpökeskus otettu käyttöön 2003
 • Tarvittava puu haketetaan lähialueelta. Pääasiassa Pyhännän kunnan alueelta
 • Haketuksen ja hakkeen kuljetuksen suorittavat aliurakoitsijoina Pekka Kemppainen ja Eero Kemppainen
ouluntien l mp laitos
Ouluntien lämpölaitos
 • 0,8 MWh LAKA-kattila, otettu käyttöön 2007
 • Vuosituotanto 4500 MWh
 • N. 5850 m3 haketta/vuosi
 • Tuottaa tukkulämpöä kaukolämpöverkkoon Pyhännän kunnan taajama-alueelle *) dia 37
 • Puu ostetaan hankintakauppana tien varteen tai pysty-kauppana Pyhännän kunnan ja Siikalatvan kunnan alueelta
 • Haketuksen ja hakkeen kuljetuksen suorittavat aliurakoitsijoina Pekka ja Eero Kemppainen
leppiniemen l mp laitos muhos
Leppiniemen lämpölaitos (Muhos)
 • 1,0 MWh LAKA-kattila, otettu käyttöön 2009
 • Vuosituotanto 2800 MWh
 • Kulutus n. 3640 m3 haketta/vuosi
 • Tarvittava puu ostetaan hankinta- tai pystykauppana Muhoksen kunnan ja Siikalatvan kunnan alueilta
 • Haketuksen ja hakkeen kuljetuksen suorittavat aliurakoitsijoina Pekka Kemppainen ja Eero Kemppainen
 • Tuottaa tukkulämpöä kaukolämpöverkkoon Leppiniemen kylän tarpeisiin *) dia 37
l hteet
LÄHTEET

Kirjalliset lähteet:

 • Tapion taskukirja

Sähköiset lähteet:

 • Metsäkeskus.fi
 • Motiva.fi
 • Finbioenergy.fi
 • Bioenergiaa.fi