Samarbeidsprosjekt - PowerPoint PPT Presentation

samarbeidsprosjekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samarbeidsprosjekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samarbeidsprosjekt

play fullscreen
1 / 12
Samarbeidsprosjekt
112 Views
Download Presentation
landon
Download Presentation

Samarbeidsprosjekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samarbeidsprosjekt AKTØRAR Statens Vegvesen Trafikktryggingsutvalet (FTU) Sogn og Fjordane FK Medspelarar Trygg Trafikk Politiet i Sogn og Fjordane

 2. Bakgrunn • Statens Vegvesen sitt handlingsprogram (2002-2005) for trafikktrygging, har i perioden sett fokus på bruk av bilbelte og vidareføring av ”sei ifrå” kampanjen. • Sogn og Fjordane FK vil i prosjektet jobbe for å fremje 0-visjonen i trafikktryggingsarbeidet, blant klubbar og medlemmar. • SFFK ønskjer å ta ansvar som ein stor og barne- og ungdomsorganisasjon.

 3. Visjon

 4. Kvifor SFFK? RISIKOGRUPPE ! • 12 500 medlemmar • 869 lag • 12-14 000 kampar i serie, cupar og turneringar. • Heilårsaktivitet • 7-10 år, ca. 60 –70 % av borna spelar fotball. • Aktivitet i alle kommuner • Køyrer årleg millionvis av kilometer til og frå trening og kamp

 5. Stikkord Trygge Lokalsamfunn • NFF sin handlingsplan (hovudmål) konkluderer med at ingen skal stengast ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell legning eller av andre årsaker. • I Sogn og Fjordane er 11-12 % aktive med fotball. Det tyder at vi også har spelarar og leiarar med åtferdsproblem i høve alkohol, rus, bilkøyring og generell framferd. • Vårt menneskesyn er å ”utvikle mennesket-utvikle spelaren”. Dette er eit evigvarande arbeid og kretsen har alltid fokus på eitt eller fleire haldningsskapande prosjekt, t.d ”Vær røykfri”/Fair Play osv. • Åtferdsarbeid er naudsynt, både med omsyn til oppdragande verksemd, men og heilt naudsynt for at vår organisasjon skal ha kreditt i høve styresmakter, foreldre og aktive. • Moderne foreldre er svært medvitne i høve val av fritidsarena for born

 6. Praktiske tiltak Born Delta på miniputt-turneringer. • Vi deler ut refleks i lag med FTU og Trygg Trafikk. I tillegg oppfordrar vi arrangør om å arbeide med trafikktryggleik før og under arrangementet (parkering, informasjon til foreldre etc.). Det blir også lest opp informasjonsspot på høgtalar. Totalt er vi tilstades på ca.14-15 turneringar kvar haust, og når totalt 440 lag og 4-5000 aktive + like mange foreldre. Dette gjer at vi treff om lag 8-10 % av befolkninga i Sogn og Fjordane ein haustsøndag. Ungdom • Bilkontroll under cupar og turneringar (Sognefjord Cup, Innandørs KM, Grodås Cup, Selje Cup osv.). Tanken er demonstrasjon, informasjon og kontroll) • Demonstrasjon og utdeling materiell ved ulike høve. • ”Sei ifrå” representantar på cupar og turneringar • T-skjorter kretslag Vaksne • Klubbinformasjon. • Bilkontroll under større arrangement. • Temasak på kretsting og leiarmøter • Konkurransen: ”Klubben vår og trygg transport”. ( I løpet av 3 år har 50 % av klubbane vore med)

 7. Klubbkonkurranse KLUBBEN VÅR OG TRYGG TRANSPORT (FTU og Trygg Trafikk) Kollektiv transport til kamp 1. Bruk klubb-buss eller inngå transportavtale. Ved privat køyring/foreldrekøyring til kamp 2. Ansvarleg reisekoordinator. 3. Køyr i følgje. 4. Ha god tid til kamp. Køyr til avtalt tid. somling skapar stress. 5. Bruk bilbelte 6. ”Sei ifrå” 7. Alkohol og idrett høyrer ikkje saman. Til trening 8. Klubben lagar eigne framlegg til god trafikk kultur.

 8. Statens Vegvesen og Fotballkretsen ønskjer medvetne spelarar på veg- og fotballbane. Vi søkjer difor etter lag som kan vere ”Sei ifrå” representantar på cupar og turneringar. KONKURRANSEKRAV Gjeld aldersklassene gut/jente, junior herre/junior dame. Gjeld cupar og turneringar utanfor fylket. Laget pliktar: Bruk av kollektiv transport (buss, klubb-buss etc.) Foreldretransport, ansvarleg koordinator og kolonnekøyring Bruk av tryggleiksbelte Ha god tid til kamp. Køyr til avtalt tid. Somling skapar stress Alkohol og idrett høyrer ikkje saman. Ikkje driv øvingskjøring med andre spelarar i bilen Dersom laget ditt ønskjer å vere ”Sei ifrå” representant vil de få ein utstyrspakke frå Statens Vegvesen med; Zap markeringsvest (10 stk.) Flaskestativ med drikkeflasker Kjegle (10 stk) Ball (3 stk) Medisinskrin ”Sei ifrå” T-skjorter ”Sei ifrå” representant

 9. Vinnar ”Klubben vår og trygg transport” 2004 Vinnar (10 000 kr): Årdalstangen IL 2. Premie (2500 pr stk.) Stadlandet IL, Jølster IL, Eid IL Bilete: Magne Knudsen, leiar ÅTIL IL. Premieutdeling under opning av idrettspark i Årdal 05.10. Tilstades Miljøvernminister, politikarar og byråkratar. Utdelar Åshild Kjelsnes FTU.

 10. Vinnar ”Klubben vår og trygg transport” 2005 Vinnar (10 000 kr): Eid IL 2. Premie (2500 pr stk.) Veten/Hardbagg IL, Oppstryn IL, Årdalstangen IL Bilete: Svein Olav Myklebust (dagleg leiar SFFK), Rune Taklo (leiar ungdomsavdeling Eid IL-fotball, klubbleiar Nils Taklo Eid IL Fotball, og Audun Heggestad fylkessekretær Trygg Trafikk.

 11. Suksessfaktorar • Gode samarbeidspartnarar • god planlegg • god evaluering • regionalt samarbeid • Rema-prinsippet (det enkle er det beste) • utnytte eksisterande organisasjon og tiltak • koble positiv aktivitet med positivt tryggleiksarbeid • Ressursutnytting • vi tilbyr koordinering, arena/treffplass, medlemsmasse og tillitsvalde • samarbeidspartnarane stiller med økonomi, kunnskap og ”know how” • Vinn-Vinn • god ressursutnytting totalt • auka fokus på tryggleik • Synlege medspelarar

 12. LOGOBRUK