identiteit in ontwikkeling pedagogisch beleid 15 september 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 15 september 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 15 september 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 15 september 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw. Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 15 september 2012. Johan Kets. Beleidsvoerend vermogen. Decreet Kwaliteitszorg Succesvol schoolbeleid: Doeltreffende communicatie Ondersteunende relaties Gedeeld leiderschap

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Identiteit in Ontwikkeling Pedagogisch Beleid 15 september 2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkunde vzw Identiteit in OntwikkelingPedagogisch Beleid15 september 2012 Johan Kets

  2. Beleidsvoerend vermogen • Decreet Kwaliteitszorg • Succesvol schoolbeleid: • Doeltreffende communicatie • Ondersteunende relaties • Gedeeld leiderschap • Gezamenlijke doelgerichtheid • Responsief vermogen • Innovatief vermogen • Reflectief vermogen • Geïntegreerd beleid http://www.antwerpen.be/eCache/OND/81/51/601.html

  3. 3. School als organisatie • Schoolcultuur • Normen, structuren en procedures • Schooltypes

  4. meningen / verwachtingen gemeenschappelijk Schoolcultuur Waarden & Normen interpretatieschema gedragscode Structuren groepen formeel - informeel Procedures aanpak werkwijze Aspecten symbolen, rituelen, taalgebruik

  5. (Katrien Staessens – KUL)

  6. 4. Leiding geven • Situatieschets • Leiderschapsstijl • Directeurstypes • Gedeeld leiderschap

  7. Leiderschap gericht op PERSONEN: • Aanmoediging - bevestiging • Vriendelijkheid - hartelijkheid • Luisteren • Gevoelens en groepsprocessen • Spanningen verminderen – bemiddelen • Standpunten accepteren - compromis zoeken. • Leiderschap gericht op de TAAK: • Initiatief nemen • Ideeën, plannen en doelen • Problemen & oplossingen • Meningen & opinies verzamelen • Informatie zoeken & doorgeven • Activiteiten coördineren • Groep vertegenwoordigen

  8. Het schoolhoofd als… Familieschool Prof. instelling Los zand (K. Staessens)

  9. Goed leiderschap (Geert Devos) Missie concretiseren Gezamenlijke doelgerichtheid Samenwerking stimuleren Besluitvaardig – gerichte druk Hoge verwachtingen Voorbeeldfunctie Goed communiceren Participatie stimuleren Ondersteuning bieden

  10. Onderwijskundig leiderschap (Vanhoof & Van Petegem) Visie op schooldoelen Visie op leiding geven Informeren over vernieuwingen Nieuwe ideeën stimuleren Evaluatiebeleid uittekenen (lln. – lkn.) Nascholing stimuleren Toegankelijk voor onderwijsdiscussie Onderwijstijd bewaken Aangenaam werkklimaat creëren Activiteiten sporen met pedagogisch project

  11. Delegeren

  12. 5. Kwaliteit bewaken • Kwaliteitszorg • Reflectief vermogen • Zelfevaluatie • Output

  13. PLANNEN UITVOEREN EVALUEREN BIJ STUREN Een goede les Kwaliteitszorg • planning • beginsituatie • leerplan • concrete doelen • essentie • langetermijnplanning • aansluiten bij… • pedagogisch project • haalbare doelen • prioriteiten P • veilig leerklimaat • duidelijke instructie • activiteit - inbreng • ondersteuning • differentiatie • openheid - vertrouwen • wie – wat - wanneer • participatie • ondersteuning • verschillen aanvaarden D • reflectie • probleemoplossend • evaluatie • feedback • reflectie: proces / product • oplossingen afwegen • feedback C • bevestigen • bijsturen • synthese • borgen wat goed loopt • bijsturen waar nodig • integreren A

  14. Kwaliteitszorg Plannen Verbeteren / Borgen Doen Evalueren

  15. Kwaliteitswijzer Doelgerichtheid Ondersteuning Weten wat je wil bereiken Organisatie en hulp • tijd en middelen • motiveren - ondersteunen • procedure - taakverdeling • duidelijke doelen • criteria voor succes Doeltreffendheid Ontwikkeling Nog beter willen worden Resultaat halen • doelen bereikt? • beter voor leerlingen? • reflectie: resultaat aanpak • borgen wat goed is • verbeteren - bijsturen • nieuwe prioriteiten

  16. Reflectief vermogen • Een essentiële voorwaarde… • ... binnen het ‘primair proces’ • resultaat + eigen handelen • functiebeschrijving • kwaliteitskaart • gericht op actie  cyclisch proces • … met kinderen • kerndoel verduidelijken + evalueren • co-evaluatie  zelfevaluatie • evaluatiecriteria vooraf bespreken • … op schoolniveau • bereidheid jezelf in vraag te stellen • verbeterpunten niet als bedreiging zien • evaluatie acties, formeel overleg, hospiteren, …

  17. Zelfevaluatie … een verplichting … Decreet ‘kwaliteit van onderwijs’ (08.05.2009): “Elke onderwijsinstelling onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar eigen kwaliteit. De instelling kiest zelf de wijze waarop ze dit doet.”

  18. Zelfevaluatie (P. Van Petegem) • … een proces, … geïnitieerd door de school zelf … • reflectieproces is belangrijker dan rapport • ... welgekozen participanten … • niet steeds het volledige team • soms andere betrokkenen • … op systematische wijze … • … beschrijven en beoordelen … • … nemen van beslissingen … • zelfevaluatie is niet het einddoel

  19. ZE - Instrumenten • Nederland • KIK = Kwaliteit in Kaart • Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs • ZEBO = Zelfevaluatie Basisonderwijs • ZEK = Zelfevaluatiekader • Vlaanderen • GOK: beginsituatieanalyse + zelfevaluatie • SION = School In Ontwikkeling • IZES = Instrument voor ZElfevaluatie van Scholen • KLOSC • VIGeZ  gezondheidsbeleid • Zelfevaluatie Beleidsvoerend Vermogen • Onderzoek beleidsvoerend vermogen VVKBaO

  20. ZE - Procesvoorstel • Introductie op teamvergadering • Planning • wie ‘trekt de kar’? • startvraag: • wat willen we weten = concrete vraag! • hoe te weten komen? • wanneer tevreden? • wat met het resultaat? • tijdsplanning • Toelichting aan team • Individuele afname • Verwerken gegevens • Teambespreking • Zelfevaluatierapport

  21. ZE – Een probleem! • ‘Zelfevaluatie binnenstebuiten’ – Vanhoof - 2008 • Openheid, je kwetsbaar opstellen, … • Tijdrovend, soms moeilijk • Schoolcultuur • ‘Doen en handelen’  reflectie • Lesopdracht  schoolfunctioneren • Zelfevaluatie ‘omdat het moet’ • Ontwikkelingsperspectief  verantwoording • Differentiatie tussen scholen • Tijd en middelen

  22. ZE – aandachtspunten • Vanuit de eigen visie op kwaliteit • pedagogisch project • niets zomaar overnemen • Breed kijken • enquête, interview, observatie, documenten, resultaten, … • team, ouders, leerlingen, schoolbestuur, clb, … • Opgepast voor redeneerfouten! • Overleg = visieontwikkeling • Gefaseerd • deelaspect  totale schoolwerking • subjectieve onderwijstheorie • Niet ‘zomaar tussendoor’ • bekijken als vernieuwingsprioriteit • tijd, planning, nascholing, ondersteuning

  23. Output • Complementair aan zelfevaluatie • Inschatting proces  opbrengsten • Wederzijdse validering • Outputdossier  outputbeleid

  24. Output - leerlingenresultaten • Eigen / methodegebonden toetsen • eerder voor klas- en leerlingniveau • relatie met de leerplandoelen? • vergelijkbaar over de leerjaren heen (meetschaal)? • Leerlingvolgsysteem • meetschaal  voortgang volgen • normering  vergelijken met ruimere groep • Interdiocesane proeven • vergelijken met referentiegroep • schoolrapport + suggesties voor analyse en bijsturing • beperkt aantal onderwijsdoelen • Peilingen • overheid  haalbaarheid eindtermen • brochure met analyse • paralleltoetsen en feedbackrapport

  25. Output – Andere indicatoren • Resultaten vervolgonderwijs • relateren aan gegeven advies • liefst ruime periode (2 jaar) – details leergebieden • overleg leerkrachten • Tevredenheid • ouders – leerkrachten - leerlingen • eigen inschatting verbreden • soms andere normen • Getuigschrift Basisonderwijs • ‘leerplandoelen zijn in voldoende mate bereikt ‘ • niet enkel wiskunde en Nederlands • criteria vaak te vaag

  26. Output zegt niet alles • Betrouwbaar en valide? • correcte afname, vrij van meetfouten • dekkend voor de beoogde doelen • Soms moeilijk meetbaar • houdingen – vaardigheden • toetsen bij jonge kinderen • gemakkelijk meetbaar  waardevol • Input en context • betere leerlingen  toegevoegde waarde? • vernieuwingsprioriteit ≠ onmiddellijk resultaat • Resultaat, maar niet om het even hoe!

  27. T-kaart Mondelinge Presentatie

  28. http://vincent-van-gogh.webkwestie.nl/

  29. Dieren in de Ardennen: identiteitskaart maken 1) Inhoudelijk20 punten *Kloppen de gegevens op de identiteitskaart?*Is het antwoord begrijpbaar voor kinderen?*Is de inhoud volledig?2) Grammatica en spelling5 punten *Klopt de zinsbouw?*Staan er spelfouten in?*Werd voldoende gebruik gemaakt van de spellingscontrole van de tekstverwerker?3) Gebruik van afbeeldingen5 punten*Passen de afbeeldingen bij de inhoud?*Zijn er niet te veel of te weinig afbeeldingen?*Zijn de afbeeldingen duidelijk? 4) Voorstelling voor de klas20 punten*Is de inhoud van de identiteitskaart vlot gekend? *Wordt het luisterpubliek aangekeken en betrokken in de voorstelling? *Wordt er gebruik gemaakt van materialen (foto's, voorwerpen, opgezet exemplaar,...)? http://www.sip.be/webquest/Ardensdierenplezier/index.html

  30. Redeneerfouten… naar Jan Vanhoof – Hoe maak ik zelf een zelfevaluatie-instrument?

  31. IDP: output school opvolgen

  32. Resultaten bij overstap SO