videreutdanning for l rere regnskapsf ring og rapportering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Videreutdanning for lærere - Regnskapsføring og rapportering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Videreutdanning for lærere - Regnskapsføring og rapportering

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Videreutdanning for lærere - Regnskapsføring og rapportering - PowerPoint PPT Presentation

lanai
9 Views
Download Presentation

Videreutdanning for lærere - Regnskapsføring og rapportering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Videreutdanning for lærere - Regnskapsføring og rapportering

  2. Kommunal stipendordning for videreutdanning av lærere • Prosjektnummer 22001000 • Rammen er fastbestemt (75 000 eller 60 000 per 30 stp.) • Midlene skal brukes til kostnader i forbindelse med det studiet skolen har fått støtte til og kan ikke omdisponeres • Utover dette har UDA ingen føringer for bruk av midler - for eksempel ingen fast permisjonsprosent • Signert kontrakt og budsjett for bruk av midler må sendes inn før midlene kan overføres til skolen Dokumentnavn

  3. Rapportering • 15. mars og 15. september hvert år inntil siste vitnemål er levert • Rapporten skal inneholde: • Utfylt skjema for bruk av midler • Regnskapsoversikt • Evt. søknad om utsatt studieprogresjon (skjema) • Evt. bekreftelse på fullført studium (vitnemål) • UDA må ha beskjed snarest dersom lærer trekker seg • Hvis ikke midlene er brukt til avtalt tid, trekkes de tilbake • NB! Dersom deler av stipendet utbetales til læreren, må det blant annet trekkes arbeidsgiveravgift Dokumentnavn

  4. Utbetaling av stipend til lærer Dokumentnavn Utbetaling av stipend kan gjøres på to måter: 1. Utbetaling av stipend hvor utgifter knyttet til stipendets formål er dokumentert: • oppgavepliktig, skattefri og avgiftsfri. Skolen har ansvar for å hente inn dokumentasjon i form av bilag fra læreren på det totale beløpet. • TT-kode 0433 • Kostnadsart 11670 2. Utbetaling av stipend hvor utgifter ikke er dokumentert: • oppgavepliktig, skattepliktig og avgiftspliktig. Disse midlene vil det altså trekkes skatt av, og læreren er selv ansvarlig for å kreve fradrag for dokumenterte utgifter i forbindelse med neste selvangivelse. • TT-kode 0434 • Kostnadsart 11650

  5. LærerløftetOslo: Kommunal stipendordning for videreutdanning Dokumentnavn

  6. Dokumentnavn

  7. Statlig videreutdanningsordning • Prosjektnummer 32108200 • Fast ramme på 200.000 per år til dekning av vikarutgifter • 100 000 høst og 100 000 vår - kan bety en egenandel for skolen • Ubenyttede midler per 1. august 2012 vil automatisk trekkes tilbake • 2011-2012: Læreren skal ha 40 % reduksjon i arbeidstid • 2012-2013: Nye regler fra Udir – staten og læreren dekker en større andel • Ikke lærerens lønn som skal føres på prosjekt, men vikarens Dokumentnavn

  8. Refusjon av andre utgifter Dokumentnavn Utgifter utover lønn til vikarer dekkes også (Kursavgift, reiser, bøker) • NB: Skal ikke lenger føres på prosjektet • Forskutteres av skole • Samlet krav fra skolen ved internfaktura kun én gang i semesteret. Første frist: 3. januar 2012 • Bilagene skal ikke heftes ved internfakturaen. Men det skal legges ved et regnskap over samlet utgifter i løpet av semesteret. • Til: Synne Espegren, avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet • Hva er relevante utgifter? Bruk skjønn. Ikke investeringer: PC, etc. • Reiser: Bruk reiseregning. Kun til obligatoriske samlinger utenfor kommunen, rimelige alternativer, vanlige satser. NB: Ikke studiereiser