slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
oân thi ñaïi hoïc

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

oân thi ñaïi hoïc - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

oân thi ñaïi hoïc. Moân: Hoaù Hoïc. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN). Andehyt. Baøi 7. - Phaûn öùng traùng göông. - OÂn: C, H; C, H, O. Phaûn öùng traùng göông. Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm. Caùc hchc coù nhoùm. C. C. H. H.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'oân thi ñaïi hoïc' - lan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

oân thi ñaïi hoïc

Moân: Hoaù Hoïc

GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG

(Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)

slide2

Andehyt

Baøi 7

- Phaûn öùng traùng göông

- OÂn: C, H; C, H, O

slide3

Phaûn öùng traùng göông

Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm

 • Caùc hchc coù nhoùm

C

C

H

H

O

O

 • Ñieàu kieän:
 • Andehyt
 • HCOOH
 • Este hoaëc Muoái

cuûa HCOOH

 • Gluxit:

Glucozô; Mantozô

slide4

Phaûn öùng traùng göông

 • Ñieàu kieän:

Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm

C

H

O

 • Phaûn öùng
 • Caùch 1:

R(CHO)n + Ag2O R(COOH)n + Ag

n

COOH

CHO

2n

Ví duï:

CH3CHO + Ag2O

 CH3COOH + Ag

CHO

2

COOH

slide5

Phaûn öùng traùng göông

 • Ñieàu kieän:

Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm

C

H

O

 • Phaûn öùng
 • Caùch 1:

R(CHO)n + Ag2O R(COOH)n + Ag

n

2n

 • Caùch 2:

R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O 

 R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag

2n

3n

n

CHO

COONH4

2n

2n

slide6

Phaûn öùng traùng göông

 • Caùch 1:

R(CHO)n + Ag2O R(COOH)n + Ag

n

2n

 • Caùch 2:

R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O 

 R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag

2n

3n

n

CHO

COONH4

C

C

C

C

C

2n

O-NH4

H

O-NH4

OH

OH

2n

O

O

O

O

O

+ NH3

AgNO3

AgNO3

NH3,H2O

NH3,H2O

 • Caàn nhôù:

+ Ag2O

+ Ag2O

+ NH3

slide7

Phaûn öùng traùng göông

+ Ag2O

+ NH3

C

C

C

H

OH

O-NH4

O

O

O

a. HCHO + Ag2O

b. HCOOH + Ag2O

ddAgNO3

ddAgNO3

AgNO3

NH3,H2O

NH3(dö)

NH3(dö)

 • Ví duï 4: Vieát caùc pöù

c. Glucoâzô + Ag2O

slide8

Ví duï 4: Vieát caùc pöù

C

C

OH

H

O

O

C

HO

OH

C

H

H

+Ag2O

a. HCHO + Ag2O

O

O

ddAgNO3

ddAgNO3

ddAgNO3

NH3(dö)

NH3(dö)

NH3(dö)

2

CO2+H2O+4Ag

2

+ Ag2O

+ Ag

4

CO2+H2O

slide9

Ví duï 4: Vieát caùc pöù

C

C

OH

H

O

O

C

HO

C

H

OH

+Ag2O

b. HCOOH +Ag2O

O

O

ddAgNO3

ddAgNO3

ddAgNO3

NH3(dö)

NH3(dö)

NH3(dö)

CO2+H2O+2Ag

OH

+Ag2O

+ Ag

2

OH

CO2+H2O

slide10

OH

OH

OH

OH

OH

 • Ví duï 4: Vieát caùc pöù

4

4

4

C

C

OH

H

O

O

C

HO

C

H

CH –CH2

+Ag2O

c. Glucô +Ag2O

O

O

CH –CH2

CH –CH2

ddAgNO3

ddAgNO3

ddAgNO3

OH

NH3(dö)

NH3(dö)

NH3(dö)

slide11

Phaûn öùng traùng göông

 • Caùch 1:

R(CHO)n + Ag2O R(COOH)n + Ag

n

2n

 • Caùch 2:

R(CHO)n + AgNO3 + NH3 + H2O 

 R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag

2n

3n

n

CHO

COONH4

2n

2n

 • Caàn nhôù 2:

nAg

Soá

nhoùm

-CHO

=2n

= 2.

n hchc(pö)

slide12

Phaûn öùng traùng göông

nAg

Soá

nhoùm

(-CHO)

=2n

= 2.

n hchc(pö)

 • Ví duï 1:

Cho 0,1 mol A phaûn öùng heát

vôùi ddAgNO3/NH3; thu ñöôïc

0,4 mol Ag. Hoûi A coù maáy

nhoùm - CHO

0,1 mol A

0,4 mol Ag

nAg

Thaáy:

= 2.

2

=4

n A(pö)

Vaäy A coù 2 nhoùm (-CHO)

slide13

Phaûn öùng traùng göông

nAg

Soá

nhoùm

(-CHO)

=2n

= 2.

n hchc(pö)

C

H

H

O

ddAgNO3

NH3(dö)

 • Caàn nhôù:

- HCHO ñöôïc xem nhö andehyt 2 chöùc vì :

HCHO coù CTCT:

4molAg

1 mol HCHO

slide14

Phaûn öùng traùng göông

nAg

Soá

nhoùm

(-CHO)

=2n

= 2.

n hchc(pö)

C

H

H

O

ddAgNO3

NH3(dö)

4 molAg

1 mol X(C,H,O)

 Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp

 • TH1X: coù 2 nhoùm (-CHO)
 • TH2X: H-CHO
slide15

Phaûn öùng traùng göông

4 molAg

1 mol X(C,H,O)

 Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp

 • TH1X: coù 2 nhoùm (-CHO)
 • TH2X: H-CHO

ddAgNO3

NH3(dö)

 • Ví duï 3: (ÑH THUYÛ SAÛN – 1997)

Chaát höõu cô A chöùa C,H,O trong ñoù

%O = 37,21. Achæ chöùa 1 loaïi chöùc.

Khi cho 1 mol A pöù vôùi ddAgNO3/NH3

(dö) ta thu ñöôïc 4 mol Ag. Tìm A?

%O = 37,21

1 mol A pöù vôùi ddAgNO3/NH3

(dö) ta thu ñöôïc 4 mol Ag

slide16

Ví duï 4: (ÑHQGTP.HCM – 1999)

-Chaát höõu cô A chöùa C,H,O. Ñoát chaùy heát A caàn theå tích oxi baèng theå tích CO2 sinh ra ôû cuøng ñieàu kieän. Hoûi A thuoäc loaïi chaát gì? Laáy 21,6 g A phaûn öùng heát ddAgNO3

trong NH3 dö thu ñöôïc 25,92 g Ag. Tìm A?

-Bieát:Khi cho 1 mol A pöù vôùi ddAgNO3/NH3

(dö) ta thu ñöôïc 2 mol Ag.

oxi baèng theå tích CO2

Hoûi A thuoäc loaïi chaát

gì?

21,6 g A

25,92 g Ag

1 mol A pöù vôùi ddAgNO3/NH3

(dö) ta thu ñöôïc 2 mol Ag

slide17

Ví duï 5: (ÑHBK TP.HCM – 1996)

Cho 3 hôïp chaát höõu cô X,Y,Z (coù khoái löôïng phaân töû taêng daàn). Laáy cuøng soá mol moãi chaát cho taùc duïng heát vôùi dd AgNO3/NH3 thì ñieàu thu ñöôïc Ag vaø 2 muoái A,B; löôïng Ag do X sinh ra gaáp 2 laàn löôïng Ag do Y sinh ra hoaëc Z. Bieát A taùc duïng vôùi NaOH thì sinh ra khí voâ cô vaø Btaùc duïng vôùi NaOH hay H2SO4 cuõng ñieàu taïo thaønh khí voâ cô. Xaùc ñònh caùc CTCT cuûa X,Y,Z vaø vieát caùc PTPÖ.

3 hôïp chaát höõu cô X,Y,Z

Laáy cuøng

soá mol

dd

AgNO3/NH3

Ag do X sinh ra gaáp 2

laàn löôïng Ag do Y sinh ra hoaëc Z

NaOH thì sinh ra khí voâ cô

NaOH hay H2SO4

thaønh khí voâ cô

GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG

(Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)

ad