Tutorointi
Download
1 / 25

TUTOROINTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

TUTOROINTI. Toiminnallinen ote yksilö- ja ryhmäohjaustilanteissa - menetelmien mahdollisuuksia,. Mitä on ohjaus:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TUTOROINTI' - lamond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tutorointi

TUTOROINTI

Toiminnallinen ote yksilö- ja ryhmäohjaustilanteissa - menetelmien mahdollisuuksia,


Mit on ohjaus
Mitä on ohjaus:

 • Ohjauksella voidaan tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joilla ohjaaja edistää opiskelijan ja/tai opiskelijaryhmän oppimista, oppimismahdollisuuksien luomista sekä oppimishalun virittämistä ja säilyttämistä


Ohjaus on
Ohjaus on

 • Vaikuttamista ja tietoista kommunikaa-tiota: ohjausta ovat kaikki vaikuttamisen keinot, jotka edistävät oppijan oppimista.

 • Oppimisen edistämistä: Ohjaaja voi vaikuttaa oppimisen edistämiseen, kun hän tuntee oppijan ajatuksia, emootioita, asenteita ja ongelmanratkaisuprosesseja.


Tutorointi


Ohjaajan teht v t
Ohjaajan tehtävät:

 • Opettajan tehtävänä on toimia ohjaajana, työn organisoijana ja sosiaalisen tuen järjestäjänä sekä luoda sellainen ilmapiiri, joka rohkaisee opiskelijoita yhdessä oppimiseen


Tutorointi


Tutorointi


Millaista ohjaus voi olla
Millaista ohjaus voi olla? mahdollisuuksia.

 • terapiasävytteinen ’counselling’,

 • neuvontaan ja ohjantaan viittaava ’guidance’

 • neuvojen antamiseen viittaava ’advising’

 • valvovaa ohjaamista kuvaava ’supervising’ ja

 • yksipuoliseen informointiin viittaava ’giving information’ (ks. esim. Lairio & Puukari 1999.)

 • holistinen ohjausmalli, jossa ovat eri asiantuntijuusasteet ja eri sektorit (uranvalinnan ohjaus, opiskelun ohjaus, kasvun ja kehittymisen tukeminen) (van Esbroeck & Watts 1998)


Jatkuvasti muutoksessa oleva ammattitaitovaatimukset
Jatkuvasti muutoksessa oleva ammattitaitovaatimukset: mahdollisuuksia.

Perusosaaminen: Yleiset työelämäkvalifikaatiot

Erityisosaaminen

Ammatillinen osaaminen


Ssdl malli the staged self directed learning model
SSDL-malli (The Staged Self-Directed Learning Model) mahdollisuuksia.

 • Pyrkii kuvaamaan oppijan vaiheittaista kehitystä riippuvuudesta itseohjautuvuuteen.

 • Ohjaaja kohtaa oppijan juuri sillä tasolla, jolla tämä on.

 • Ohjaustapa muuttuu asteittain autoritaarisesta motivoivaksi, avustavaksi ja delegoivaksi.

 • Ohjaaja saa oppijan selviytymään omin neuvoin.


Ssdl malli lehtinen jokinen 1996 alkup grow 1991
SSDL-malli mahdollisuuksia.(Lehtinen & Jokinen 1996, alkup. Grow 1991)

Oppija

itseohjaava 4

sitoutunut 3

kiinnostunut 2

riippuva 1

1 2 3 4

Ohjaaja auktoriteetti motivoija avustaja delegoija


Riippuva oppija
Riippuva oppija mahdollisuuksia.

 • Ohjaus on opettajajohtoista ja sisältöpainotteista.

 • Tehtävät ovat spesifejä, ja harjoitukset tähtäävät tiettyjen taitojen oppimiseen.

 • Tehtävistä ja harjoituksista annetaan välitön palkitseva palaute.

 • Ohjaaja auttaa oppijaa voittamaan puutteita ja vastarintaa.


Kiinnostunut oppija
Kiinnostunut oppija mahdollisuuksia.

 • Ohjaus on innostamista ja sisäistä motivaatiota edistävää.

 • Tehtävät ovat perusteltuja, ja ne on sidottu oppijan intresseihin.

 • Palaute on rohkaisevaa ja oppijaa innostavaa.


Sitoutunut oppija
Sitoutunut oppija mahdollisuuksia.

 • Ohjaaja antaa tietoisesti oppimisvastuuta ja kehittämistehtäviä yksittäiselle oppijalle ja ryhmälle.

 • Oppija on valmis tutkimaan oppiainesta melko itsenäisesti.

 • Oppija tarvitsee palautetta itsetunnon lujittamiseksi.


Itseohjautuva oppija
Itseohjautuva oppija mahdollisuuksia.

 • Ohjaaja on ”konsultti”, joka antaa tietoisesti tilaa oppijan itsenäiselle ja luovalle työskentelylle.

 • Oppija kykenee ja on halukas ottamaan vastuun oppimisestaan, asettamaan tavoitteita, arvioimaan omaa ja toisten oppimista sekä hyödyntämään oppimismahdollisuuksia monipuolisesti.

 • Ohjaajan ja oppijan kontaktit vähenevät.


Erilaisia ohjaustyylej
Erilaisia ohjaustyylejä mahdollisuuksia.

 • Hyväksyvä ohjaustyyli

 • Katalysoiva ohjaustyyli

 • Konfrontoiva ohjaustyyli

 • Ohjeita antava


Hyv ksyv tyyli
Hyväksyvä tyyli mahdollisuuksia.

 • Käytetään, kun ohjattavalla on tarve purkaa ahdistavaa tilannettaan tai kokemustaan.

 • Ohjaaja kuuntelee, antaa tilaa ja auttaa ohjattavaa tunteiden tunnistamisessa ja käsittelyssä.

 • Ohjaaja rohkaisee ohjattavaa puhumaan omista näkemyksistä ja tunteista.


Katalysoiva tyyli
Katalysoiva tyyli mahdollisuuksia.

 • Käytetään, kun tarkoituksena on saada monipuolisesti tietoa ohjattavan tilanteesta tai ongelmasta.

 • Ohjaaja haastattelee, tekee avoimia kysymyksiä, auttaa ohjattavaa selkiyttämään ajatuksiaan ja näkemyksiään sekä löytämään uusia ratkaisuja ongelmaansa.


Konfrontoiva tyyli
Konfrontoiva tyyli mahdollisuuksia.

 • Käytetään silloin, kun tarkoituksena on osoittaa ristiriitaisuuksia ohjattavan puheessa tai toiminnassa.

 • Tämä ohjaustyyli voi aiheuttaa helposti puolustautumisreaktion, jos ilmapiiri ei ole turvallinen ja käsiteltävä ongelma selkeä.

 • Se ei sovi ohjauksen alkuvaiheeseen, jolloin luottamussuhdetta rakennetaan.


Ohjeita antava tyyli
Ohjeita antava tyyli mahdollisuuksia.

 • Käytetään, kun ohjattavan tilanteeseen tarvitaan pikaista ratkaisua.

 • Ohjaaja voi antaa jotakin ratkaisevan tärkeää ohjattavan ongelman selvittämiseksi.

 • Ohjaaja diagnosoi ohjattavan ongelman ja antaa toimintaohjeet.


Ohjauskeskustelu
Ohjauskeskustelu mahdollisuuksia.

 • Avausvaihe

  • orientoituminen, myönteinen ilmapiiri, kokonaistilanne

  • tavoitteiden käsittely

 • Selvitysvaihe

  • tilanteen tai ongelman määrittely ja tutkiminen

  • tosiasioiden ja olennaisen löytäminen

 • Jäsentämisvaihe

  • näkökulman laajentaminen, ymmärtäminen

 • Päätöksenteko

  • realististen tavoitteiden määrittely

  • ongelmanratkaisuvaihtoehtojen tarkastelu

 • Päätösvaihe

  • toimintasuunnitelman laatiminen


Harjoituksia
Harjoituksia mahdollisuuksia.

 • ”Jana”: Ota paikka janalta eri asioiden suhteen. Tässä harjoituksessa: Oma kokemus siitä, kuinka paljon opiskelijan tuutorointi / ohjauskokemusta. -> jokainen haastatellaan erikseen.

 • Kun katsot eteenpäin, mitä vielä pitää oppia ohjauksesta

 • Kirjaa omat oppimistavoitteet. Mieti parin kanssa, miten tavoitteet saavutetaan (keinot)

 • Ryhmässä: Miten janatyöskentelyä voisi soveltaa omassa ohjaustilanteessa.

 • Huom! Millaisia seikkoja on tärkeää ottaa huomioon, kun työskennellään kokemusten kanssa?


Tutorointi

 • Haasteiden/esteiden hahmottaminen: mahdollisuuksia.

 • Mieti hetken aikaa ohjaamiasi tilanteita. Valitse yksi, jonka olet kokenut haasteelliseksi. Sanoita yhdellä sanalla haasteet.


Tutorointi

Roolityöskentely: mahdollisuuksia.

Millaisia rooleja on tuutorilla /ohjaajalla:

Piirrä paperille. Kuvaa piirroksessa myös roolien suhteet.

Kuvataan jokaisen osallistujan roolit myös ”näyttämöllä”

Kysymys: Mitä roolia/rooleja ohjauksen aikana olisi hyvä vahvistaa / heikentää?

Ryhmänä: Miten roolityöskentelyä voisi hyödyntää


Tutorointi

Tulevaisuuden verstas: mahdollisuuksia.

Kirjoita itsellesi kirje: Kirjeen aihe: Minä opiskelijana, mitä toivoisin ohjaajaltani.


ad