slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jussi Antikainen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Jussi Antikainen - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Jatko-opintokurssi Wind Power in Power Systems Kappale: 24 Introduction to the Modelling of Wind Turbines. Jussi Antikainen. Johdanto. Tuulivoiman tietokonemallinnuksen avulla voidaan tutkia voimaloiden vaikutuksia sähköverkoissa ennen niiden rakentamista ja suunnittelua

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jussi Antikainen' - lalo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jatko-opintokurssiWind Power in Power SystemsKappale: 24 Introduction to the Modelling of Wind Turbines

Jussi Antikainen

johdanto
Johdanto
 • Tuulivoiman tietokonemallinnuksen avulla voidaan tutkia voimaloiden vaikutuksia sähköverkoissa ennen niiden rakentamista ja suunnittelua
  • voidaanko voimala rakentaa tai mitä muutoksia verkossa on tehtävä
 • Simulointi vaatii voimaloiden mallintamista
 • Mallintaminen puolestaan vaikuttaa simulointituloksiin
  • laatu, luotettavuus/paikkansa pitävyys
 • Tästä syystä on tärkeää tuntea simuloinnin tarkoitus ja varmistua rakennettujen mallien toimivuudesta
  • onko pohjana käytetty aineisto riittävää ja asianmukaista
 • Riskinä simuloinneissa on, että virheitä aiheuttavia tekijöitä ei kyetä huomaamaan
roottorin peruskuvaus
Roottorin peruskuvaus
 • Roottorin pyyhkäisypinnan läpi kulkevan tuulen liike-energia on:
 • Roottori ei kykene muuttamaan kaikkea tuulen energiaa mekaaniseksi. Tätä roottorin kykyä kuvaa tehokerroin Cp, jolloin roottorin teho on:
 • Teoreettinen maksimi kertoimelle Cp on 16/27 eli 0,593 (Betz’s limit)
 • Nykyisille 3-lapaisille turbiineille luku on 0,52-0,55 mitattuna roottorin keskipisteestä (huom. joskus mittaus voi olla myös generaattorin navoista)
 • Kiinnostuksen kohteena voi olla myös roottorin mekaaninen vääntömomentti:
roottorin peruskuvaus1
Roottorin peruskuvaus
 • Fysiikan lakien näkökulmasta on miellettävissä mekaanisen tehon riippuvan myös tuulen nopeuden ohella roottorin pyörimisnopeudesta ja lapakulmasta  mekaaninen teho on näiden muuttujien funktio:
roottorin peruskuvaus2
Roottorin peruskuvaus
 • Liikkuvaan roottorin lapaan kohdistuva suhteellisen tuulen aiheuttava voima riippuu kohtauskulmasta φ määritellään lavan tason ja suhteellisen tuulen Vrel välisenä kulmana
  • φ riippuu tarkastelu paikasta, koska roottorin säde R vaihtelee välillä 0..R
  • lapakulmasäätöisillä roottoreilla tätä kulmaa φ voidaan säätää, tällöin kohtauskulma on kuvan mukaisesti α
 • Kuvassa Vtip on lavan kärkien nopeus, tähän liittyvä yleisesti käytössä oleva termi on “tip-speed-ratio” λ:
roottorin peruskuvaus3
Roottorin peruskuvaus
 • Edellisten perusteella on selvää, että tuulen voimavaikutus roottorin lapaan ja täten roottorin kyky ottaa tuulesta energiaa riippuu suhteellisesta tuulesta ja lapakulmasta β
 • Tästä seuraa se, että Cp on λ ja β funktio:
roottorin peruskuvaus4
Roottorin peruskuvaus
 • Tehokertoimen Cp ja “tip-speed-ration” λ välistä suhdetta kuvaa viereinen ylempi kuva, kun lapakulma on vakio
 • Alemmassa kuvassa on puolestaan kuvattu kuinka roottorin pyörimisnopeus vaikuttaa tehokertoimeen eri tuulen nopeuksilla
 • Optimaalinen pyörimisnopeus on:
roottorin peruskuvaus5
Roottorin peruskuvaus
 • Edellä olleet asiat pyritään ottamaan huomioon turbiinien suunnittelussa
  • kiinteä nopeuksiset turbiinit suunnitellaan todennäköisimmän vallitsevan tuulen nopeuden suhteen  optimaalinen pyörimisnopeus
  • muuttuva nopeuksisilla turbiineilla voidaan säätää pyörimisnopeutta niin, että saavutetaan λopt
 • Huomioita:
 • Muuttuva nopeuksisten turbiinien mekaaninen teho on suurempi kuin kiinteä nopeuksisten
 • Muuttuva nopeuksisten etua pienentää niiden kalliimmat rakentamiskustannukset sekä suuremmat häviöt (tehoelektroniikka) sekä voimalan rakentamispaikka
roottorin muut kuvaustavat
Roottorin muut kuvaustavat
 • Vakio teho
 • yksinkertaisin tapa kuvata roottori: vakio teho tai vakiomomentti
 • muut muuttajat lasketaan edellä olleilla kaavoilla
 • momenttimalli kuvaa epätarkemmin turbiinin fyysistä käyttäytymistä
 • Funktio ja polynomiapproksimaatio
 • tuuliturbiineita voidaan kuvata tarkasti erilaisilla matemaattisilla malleilla
 • useita erilaisia lähestymistapoja (enemmän tai vähemmän kompleksisia)
roottorin muut kuvaustavat1
Roottorin muut kuvaustavat
 • Muita tapoja
 • taulukkoesitys
  • tarvitaan tarkkoja tietoja Cparvoista erilaisilla λ ja β kombinaatiolla
  • toimintaa kuvaavat matriisit
  • ongelma on datan suuri määrä
 • BEM –malli
  • roottorin lapa jaetaan pituussuunnassa osiin, joille tuuli aiheuttaa erilaiset voimat
  • voimat riippuvat lavan geometriasta ja aerodynaamisista ominaisuuksista
  • mallia on mahdollista tarkentaa ottamalla huomioon lavan taipuma tuulessa

 tässä tapauksessa lavan mallinnus tehdään ”traditional beam theory”:n avulla ja tällöin yleisesti puhutaan ”aeroelastic code”:sta (AEC) 

tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus
 • Modernit tuuliturbiinit ovat kompleksisia ja teknisesti kehittyneitä kokonaisuuksia
  • useat simulointiohjelmat kykenevät kuitenkin vastaamaan tähän kompleksisuuteen
 • Tuuliturbiinit voidaan kuvata useimmissa tapauksissa kuudella eri lohkokaavioelementillä ja niiden kytkeytymisellä toisiinsa:
  • aerodynaaminen systeemi
  • mekaaninen systeemi (turbiinin roottori, akselit, vaihteet, generaattorin roottori)
  • generaattorikäyttö (generaattori, konvertterit)
  • lapakulmasäätö
  • tuuliturbiinin ohjausjärjestelmä
  • tuuliturbiinin suojausjärjestelmä
tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus1
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus
 • Aerodynaaminen systeemi
 • turbiinin roottorin toiminta muuttaa tuulen energiaa mekaaniseksi energiaksi
tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus2
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus
 • Mekaaninen systeemi
 • kuvaa voimansiirtojärjestelmää
 • koostuu pyörivistä massoista, niitä yhdistävistä akseleista ja mahdollisista vaihteistoista
  • suurin inertia turbiinin ja generaattorin roottoreissa
 • mallinnetaan kaksoismassamallina
  • huomioidaan turbiinin ja generaattorin sekä niitä yhdistävän akselin ominaisuudet
tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus3
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus
 • Generaattorikäyttö
 • “kaikki generaattoria pyörittävän akselin ja verkon liittymispisteen välillä”
  • rakenne riippuu turbiinin tyypistä
  • induktiogeneraattori

vrt.

  • tahtikone, P ja Q säätölaitteet ja konvertterit
tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus4
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus
 • Lapakulman säätö
 • toteutettu servomoottoreilla, joita ohjataan ohjausjärjestelmällä
 • servomoottoreilla fyysiset rajoitteet säätää lapakulmaa
  • säätörajat
   • 0..+90 astetta (lapakulmasäätö)
   • -90..0 astetta (aktiivinen sakkaussäätö)
  • säätönopeus
   • riippuu säätösuunnasta
   • alle 5 astetta / sekunti
   • hätätilassa jopa 10 astetta / sekunti
tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus5
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus
 • Tuuliturbiinin ohjausjärjestelmä
 • pääasiallinen tehtävä ohjata voimalan tehoa ja turbiinin pyörimisnopeutta
 • vaihtelee tapauskohtaisesti jopa samantyyppisten laitosten sisällä
 • kiinteä nopeuksiset:
  • säädettävä suure lapakulma, jonka optimiarvo lasketaan mittaustietojen (tuulen nopeus, roottorin pyörimisnopeus, pätöteho
 • muuttuva nopeuksiset:
  • edellisten lisäksi generaattori on myös ohjattava elementti (P ja Q), Cp optimointi
tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus6
Tuuliturbiinien lohkokaaviokuvaus
 • Tuuliturbiinin suojausjärjestelmä
  • suojausjärjestelmä perustuu jännitteiden, virtojen ja roottorin pyörimisnopeuden mittaamiseen sekä relesuojauksen asetteluihin
  • tuulivoimalan suojauksen toimintoja ovat tuulivoimalan irrottaminen verkosta sekä nopea tehonpudotus
yleist simuloinneista
Yleistä simuloinneista
 • Kiinnitettävä huomiota käytettyjen mallien tarkkuuteen suhteessa siihen, mitä ilmiötä halutaan simuloida ja mikä on simulointien tarkoitus
 • Tunnettava mitkä mallien osat ovat ko. simuloinnin kannalta oleellisia
  • näiden osien mallintamisen tarkkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota
 • Mallien tarkkuus riippuu itse mallin rakentamisesta ja sen toimivuudesta kuvata kuvauksen kohdetta sekä käytetyn datan tarkkuudesta
  • toisaalta ei ole mielekästä rakentaa erittäin tarkkaa mallia jos käytössä oleva data ei ole suhteessa riittävän tarkkaa
 • Markkinoilla on useita EMTPs (electromagnetic transients programs) ohjelmia, jotka soveltuvat tuulivoimaloiden toiminnan ja niiden verkkovaikutusten simulointiin
  • eri ohjelmilla on erilaisia ominaisuuksia sekä käytäntöjä mallintaa komponentteja, jolloin eri ohjelmat palvelevat hieman eri tarkoituksia
 • Ohjelmia käytetään tutkimaan
  • transientti-ilmiöitä, dynaamista ja transienttistabiilisuutta, aerodynaamista ja mekaanista mitoitusta, flikkeri-ilmiötä, tehonjakoa sekä oikosulkuvirtatarkasteluita.
 • Eri tarkastelut vaativat erilaiset lähtötiedot
  • joidenkin tietojen on oltava erittäin oikeanmukaisia ja joidenkin voidaan olettaa olevan esimerkiksi vakioita  tietojen tarkkuuksien ja oletusten vaikutus simulointitulosten kannalta voi vaihdella merkittävästi