ทศวรรษการพัฒนาเด็กไทย
Download
1 / 20

????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

ทศวรรษการพัฒนาเด็กไทย. YES. NO. การพัฒนาระบบการส่งตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย ( PND) ด้วยวิธีการเจาะน้ำคร่ำ โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี. เป้าหมายงาน Thal คือ : การลดทารกเกิดใหม่ให้ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 3 โรค 1.Bart’s Hydrops Fetalis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????????' - lali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3355633

ทศวรรษการพัฒนาเด็กไทยทศวรรษการพัฒนาเด็กไทย

YES

NO


Pnd 7

การพัฒนาระบบการส่งตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย (PND) ด้วยวิธีการเจาะน้ำคร่ำ โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี


3355633

เป้าหมายงาน (Thal คือ :

การลดทารกเกิดใหม่ให้ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 3 โรค

1.Bart’s Hydrops Fetalis

2.Homozygous-thalassemia

3.-thal/ Hb E


3355633

 • กรมอนามัยได้กำหนดแนวทาง

 • เพื่อลดโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง(3 โรค) ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • ให้ความรู้และให้การปรึกษา

 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 • การวินิจฉัยก่อนคลอด (PND)***

 • การให้ทางเลือกแก่คู่สมรส เมื่อทราบว่า

 • ทารกในครรภ์เป็นโรค25 49
ผลการดำเนินงานปี 25 (เขต 49

จำนวนหญิงตั้งครรภ์และสามีที่ส่งตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 57 ราย (ที่ มข.)


3355633

ปัญหา (เขต -ความครอบคลุมในการตรวจคัดกรอง และการตรวจยืนยันเพื่อวินิจฉัย จนถึง ขั้นตอนสิ้นสุดค่อนข้างต่ำ- ระบบเครือข่ายไม่เอื้ออำนวยต่อการ ตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด (PND)- ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง


3355633

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายฯ ในปี 2550 โดยการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 7 เป็นศูนย์กลางเจาะน้ำคร่ำส่ง ตรวจเพื่อการวินิจฉัยทารกในครรภ์

นำไปสู่


3355633

 • ตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลต้นสังกัดตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลต้นสังกัด

 • OF/DCIP พบผลผิดปกติ

 • เป็นคู่เสี่ยงต่อ Hb Bart”s hydrop ให้ส่ง PCR for α 1 trait ที่ศูนย์วิทย์ฯ

 • ถ้าเป็นคู่เสี่ยงต่อ -thal diaease , Hb E disease ส่งตรวจ รพท./รพศ.

 • (รพ.ต้นสังกัด สามารถแบ่งเลือดส่งตรวจไปพร้อมกันทั้ง 2 กรณีได้

 • ถ้าข้อจำกัดด้านอายุครรภ์ที่มากแล้ว)

GA< 16 wk.

รับบริการที่ สอ/ รพ.ต้นสังกัด

หญิงตั้งครรภ์

และสามี

เป็นคู่เสี่ยงต่อ -thal diaease / -thal /E- disease

เป็นคู่เสี่ยงต่อ Hb Bart”s hydrop

รพ.ที่มีสูติแพทย์สามารถทำ Serial U/S และพิจารณา ทำยุติการตั้งครรภ์

รพ.ที่ไม่มีสูติแพทย์หรือไม่สามารถ ดำเนินการต่อได้

เจาะน้ำคร่ำ ที่ ศูนย์อนามัยที่ 7 เพื่อส่งตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด (PND) (ก่อนเจาะน้ำคร่ำ จะเจาะเลือดคู่สมรสเพื่อส่งตรวจ PCR สาย ที่ มข.)

ในปีแรก - แช่เย็นนำส่งโดยทาง รถยนต์ราชการ(ไป-กลับภายใน 1 วัน)

มข

ปีที่ 2 –นำส่งทางไปรษณีย์


3355633

ผลงาน ปี ตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลต้นสังกัด2550: พบคู่เสี่ยง 33 คู่


3355633
ผลการดำเนินงานปี 2550 ตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลต้นสังกัด

จำนวนคู่เสี่ยงที่ส่งต่อมาเพื่อมารับบริการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด 33 ราย แยกรายจังหวัด


3355633

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงจริงที่มีโอกาสให้กำเนิดบุตร เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงแยกรายจังหวัด ปี 50

(รวม 16 ราย =48.5%)


3355633

ประเมินผล เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงแยกรายจังหวัด ปี : โดย- ระบบรายงาน- ติดตามประเมินผลระบบการ ดำเนินงานใน รพศ/รพท.

ศอ.7 ทำหนังสือแจ้งเวียนการดำเนินงานตามเครือข่ายใหม่ ให้กับ สสจ.ทุกแห่ง ประสานต่อให้ รพ.ได้พิจารณา/ถือปฏิบัติ


3355633

ผลพบว่า เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงแยกรายจังหวัด ปี :

1. จากการนิเทศติดตามพบ :

เกิดศูนย์บริการเจาะน้ำคร่ำฯ

ที่ รพศ.สปส. เพียงแห่งเดียว

2. ข้อมูลการดำเนินงาน

ส่วนใหญ่มีเฉพาะผลการ

ตรวจคัดกรองฯ


3355633
ผลงานหลังจากสิ้นสุดการพัฒนาระบบฯ ที่ ศอ.7 ........ถ่ายทอดระบบสู่เครือข่ายฯ


3355633

ประเด็นที่พบ ที่ ศอ. : จากการผลประเมินฯ ในปี 2551-2552

- พบมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ ปี 2551

 • การคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์ พบปัญหา หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ช้า ไม่คัดกรองกรณีอายุครรภ์เกิน 16 สัปดาห์

 • ไม่ส่งตรวจยืนยันเพื่อวินิจฉัยพาหะกรณี แอลฟ่า (บุคลากรไม่ทราบว่าต้องตรวจ / งบประมาณจำกัด)

 • การให้คำปรึกษาไม่มีประสิทธิภาพ (ผู้ให้คำปรึกษาแปลผลไม่ได้ / ไม่ทราบว่าเป็นคู่เสี่ยง)


3355633

ประเด็นที่พบ ที่ ศอ.: จากการผลประเมินฯ ในปี 2551-2552

(ต่อ)

 • ผู้รับบริการเข้าไม่ถึงบริการ /แบกรับค่าใช้จ่ายการเดินทางไปรับบริการฯ (ซึ่งอยู่ไกล)

 • ขาดการมีส่วนร่วมของนักเทคนิคการแพทย์ในการดำเนินงานฯ/ส่งต่อให้กับผู้เกี่ยวข้อง

 • การส่งต่อคู่สมรส/ติดตามคู่เสี่ยง ขาดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

 • ระบบข้อมูลในขั้นตอนการส่งตรวจยืนยัน....การทำ PND ขาดการรวบรวมและส่งต่อข้อมูล ที่เป็นระบบฯ


3355633

เราจะก้าวต่อไป.....เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นในงานธาลัสซีเมีย เพราะว่า....พวกเราชาว สา”สุข ได้ชื่อว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากที่สุด...เหนือกว่าบุคลากรของ กระทรวงใดๆ ในประเทศไทย


ad