CHAØO MÖØNG CAÙC THAÀY COÂ
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

CHAØO MÖØNG CAÙC THAÀY COÂ. TRƯỜNG TH VĨNH TRƯỜNG. GIAÙO AÙN MOÂN KHOA HOÏC 5 BAØI : PHOØNG BEÄNH VIEÂM GAN A. GIAÙO VIEÂN: NGUYEÃN THÒ THÌN NGAØY DAÏY: 15/10/2008. KIEÅM TRA BAØI CUÕ :. Caâu 1: Taùc nhaân gaây ra beänh vieâm naõo laø gì?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lakia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cha o m ng ca c tha y co

TRƯỜNG TH VĨNH TRƯỜNG

GIAÙO AÙN MOÂN KHOA HOÏC 5

BAØI:PHOØNG BEÄNH VIEÂM GAN A

GIAÙO VIEÂN:NGUYEÃN THÒ THÌN

NGAØY DAÏY: 15/10/2008


Cha o m ng ca c tha y co

KIEÅM TRA BAØI CUÕ:

Caâu 1: Taùc nhaân gaây ra beänh vieâm naõo laø gì?

Do moät loaïi vi ruùt coù trong maùu gia suùc vaø ñoäng vaät hoang daõ nhö khæ, chuoät, chim… gaây ra.

Caâu 2: Em haõy neâu caùch phoøng beänh vieâm naõo?

Giöõ veä sinh nhaø ôû vaø moâi tröôøng xung quanh; khoâng ñeå ao tuø, nöôùc ñoïng; dieät muoãi, dieät boï gaäy. Coù thoùi quen nguû maéc maøn.


Th na m nga y 16 tha ng 10 na m 2008
Thöù naêm ngaøy 16 thaùng 10 naêm 2008

KHOA HOÏC

PHOØNG BEÄNH VIEÂM GAN A


No i dung tha o lua n

HOAÏT ÑOÄNG 1:Tìm hieåu thoâng tin SGK/32

NOÄI DUNG THAÛO LUAÄN

1/ Neâu moät soá daáu hieäu cuûa beänh vieâm gan A?

2/ Taùc nhaân gaây ra beänh vieâm gan A laø gì?

3/ Beänh vieâm gan A laây truyeàn nhö theá naøo?

Thaûo luaän nhoùm 6 (Thôøi gian 3 phuùt)


No i dung tha o lua n1
NOÄI DUNG THAÛO LUAÄN

1/ Neâu moät soá daáu hieäu cuûa beänh vieâm gan A?

- Soát nheï.

  • Ñau ôû vuøng buïng beân phaûi.

  • Chaùn aên.

2/ Taùc nhaân gaây ra beänh vieâm gan A laø gì?

- Vi ruùt vieâm gan A.No i dung tha o lua n2
NOÄI DUNG THAÛO LUAÄN

1/ Neâu moät soá daáu hieäu cuûa beänh vieâm gan A?

- Soát nheï.

  • Ñau ôû vuøng buïng beân phaûi.

  • Chaùn aên.

2/ Taùc nhaân gaây ra beänh vieâm gan A laø gì? - Vi ruùt vieâm gan A.

3/ Beänh vieâm gan A laây truyeàn nhö theá naøo?

- Laây truyeàn qua ñöôøng tieâu hoùa: Vi ruùt vieâm gan A coù trong phaân ngöôøi beänh, coù theå laây sang ngöôøi khaùc, qua nöôùc laõ, thöùc aên soáng bò oâ nhieãm, tay khoâng saïch…Hoa t o ng 2
HOAÏT ÑOÄNG 2: laây qua ñöôøng tieâu hoùa.

Caùch phoøng beänh vieâm gan A.


Cha o m ng ca c tha y co

1 laây qua ñöôøng tieâu hoùa.

2

1

4

3

1/ Neâu noäi dung vaø taùc duïng cuûa moãi böùc tranh ñoái vôùi vieäc phoøng beänh vieâm gan A?


Uo ng n c un so i e nguo i

1 laây qua ñöôøng tieâu hoùa.

2

Uoáng nöôùc ñun soâi ñeå nguoäi.

AÊn thöùc aên ñaõ naáu chín

4

3

Röûa tay saïch tröôùc khi aên

Röûa tay sau khi ñi ñaïi tieän


Cha o m ng ca c tha y co

* Muoán phoøng beänh vieâm gan A caàn “AÊn chín, uoáng soâi”, röûa saïch tay tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.


Cha o m ng ca c tha y co

BAØI TAÄP CUÛNG COÁ : uoáng soâi”, röûa saïch tay tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.Haõy choïn ñaùp aùn ñuùng

1/ Vi ruùt vieâm gan A coù ôû chaát thaûi naøo cuûa ngöôøi beänh?A. Moà hoâi. B. Phaân. C. Ñôøm. D. Nöôùc tieåu

B

2/ Beänh vieâm gan A laây truyeàn qua ñöôøng naøo?A. Hoâ haáp. B. Maùu. C. Tieâu hoùa. D. Da

C

3/ Neân laøm gì ñeå phoøng beänh vieâm gan A?A.AÊn chín. B. Uoáng nöôùc ñaõ ñun soâi. C. Röûa saïch tay tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.D. Thöïc hieän taát caû caùc vieäc treân.

D


Cha o m ng ca c tha y co

* Beänh vieâm gan A laây qua ñöôøng tieâu hoùa. uoáng soâi”, röûa saïch tay tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.

* Muoán phoøng beänh vieâm gan A caàn “AÊn chín, uoáng soâi”, röûa saïch tay tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.


Cha o m ng ca c tha y co

Chuùc caùc thaày coâ maïnh khoûe! uoáng soâi”, röûa saïch tay tröôùc khi aên vaø sau khi ñi ñaïi tieän.

Chuùc caùc con chaêm ngoan hoïc gioûi!


ad