Institucion ln r mec transatlantick ch vztah
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Institucionální rámec transatlantických vztahů. Transatlantické vztahy EU. Institucionální rámec vztahů. Do 90. let vztahy probíhaly především na úrovni bilaterální. Hlavní společnou platformou jednání mezi USA a zeměmi ES bylo NATO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lajos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Institucion ln r mec vztah
Institucionální rámec vztahů

 • Do 90. let vztahy probíhaly především na úrovni bilaterální.

 • Hlavní společnou platformou jednání mezi USA a zeměmi ES bylo NATO

 • Jednání mezi zástupci institucí ES a USA se uskutečňovala pouze ad hoc.


Institucion ln r mec vztah1
Institucionální rámec vztahů

 • Změna s Transatlantickou deklarací, která institucionalizovala vzájemné vztahy

  • Setkávání zástupců ES/EU (Komise) a americké administrativy

 • Institucionalizace byla prohloubena Novou transatlantickou agendou (NTA).

  • Především v oblasti hospodářské


Institucion ln r mec vztah2
Institucionální rámec vztahů

 • Mark Pollack a Greg Shaffer identifikovali tři úrovně vládnutí v transatlantických vztazích:

  • Úroveň mezivládní (intergovernmental)

  • Úroveň transvládní (transgovernmental)

  • Úroveň transnacionální (transnational)


Mezivl dn rove
Mezivládní úroveň

 • Setkávání nejvyšších představitelů vlád a EU

 • Na nejvyšší úrovni se jedná o:

  • summity EU-USA

  • summity NATO


Mezivl dn rove1
Mezivládní úroveň

 • Summit EU-USA:

  • Slouží k tomu, aby se zde činila zásadní rozhodnutí, a stanovil rozsah spolupráce

  • Funguje jako stabilizační prvek ve vzájemných vztazích

  • Platforma komunikace, agenda-setting, socializace

  • Vysoká publicita → tlak na účastníky, aby se dohody plnily

  • od r. 2000 probíhají jednou ročně

  • Účastníci: Prezident USA, předseda Komise a předseda Evropské rady – hlavní představitelé Unie jako celku

  • Součástí jsou i dialogy na ministerské úrovni (především ministři zahraničí a hospodářství, zástupci Komise)


Mezivl dn rove2
Mezivládní úroveň

 • Témata:

  • Bezpečnost (soft security): terorismus, organizovaný zločin, spolupráce policie a tajných služeb, koordinace diplomatických aktivit

  • Hodnocení NTA

  • Hospodářské otázky: řešení obchodních sporů, spolupráce na půdě WTO

 • Problémy:

  • EU dlouhodobě nebyla reprezentovaná jedním zástupcem (rotační předsednictví v Radě EU) → tendence ze strany USA vidět EU jako komplikované a nejednotné těleso

  • Lisabonská smlouva částečně sjednocuje „hlas“ Unie, ale i přesto má americký prezident mnohem širší mantinely pro vyjednávání než zástupci EU (omezeni mandátem a kompetencemi)

  • Některé členské státy stále preferují bilaterální vztahy s USA


Mezivl dn rove3
Mezivládní úroveň

 • Srovnání přístupu Clintonovy a Bushovy ml. administrativy k EU

  • Clinton – preference jednání se zástupci Unie jako celku, summity

  • Bush – preference jednání s Unií jako celkem zejména v otázkách mezinárodního obchodu (obchodní jednání, WTO), též v některých politických a bezpečnostních otázkách (Balkán, Írán, izraelsko-palestinský konflikt)

   • V jiných podstatných otázkách preference bilaterálních vztahů – např. vojenské akce (Irák)

   • Mimo summity stály tehdy i otázky klimatických změn a ICC

   • Typické zejména pro první administrativu, druhá již více nakloněna jednat v rámci transatlantických institucí


Mezivl dn rove4
Mezivládní úroveň

 • Summity NATO

  • Hlavní témata z vojenské oblasti = hard security

  • Hlavy států a předsedové vlád všech členů Aliance

  • Nemají přesný rozvrh → většinou jednou za dva roky

  • Předznamenávají posuny v politice a strategiích NATO, sílu závazku členských zemí k akcím NATO


Mezivl dn rove5
Mezivládní úroveň

 • Ministerská úroveň

  • Hl. zahraničně politická oblast

  • setkávání amerického ministra zahraničí s ministry zahraničí členských zemí EU a Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

   • obvykle se konají po summitech

  • Může dojít k setkávání ad hoc i jiných ministrů


Transvl dn rove
Transvládní úroveň

 • Kontakty mezi úředníky vládních útvarů → ministerstva USA a DG Komise

 • Charakterizována jako síť vztahů, která má polopermanentní charakter a ve které se aktéři ne vždy chovají jako zástupci či vyslanci svých vlád

 • Tyto kontakty ovlivňují celkový charakter vztahů mezi EU-USA → označováno jako „transatlantické vládnutí“ (transatlanticgovernance)

 • Hlavním cílem je implementace NTA. Na této úrovni se činí každodenní politická rozhodnutí a zároveň zde dochází ke stanovování nových témat, která jsou následně předložena na summitu.


Transvl dn rove1
Transvládní úroveň

 • Na úrovni státních úředníků:

  • Senior Level Group (SLG): nejvyšší státní úředníci

   • Za USA náměstci pro obchod a hospodářství a politické záležitosti v rámci ministerstva zahraničí, zástupci Komise a zástupci předsednické země (obchod a zahraničí)

   • Příprava summitů a diskuze významných otázek

   • Obvykle dvakrát za půl roku


Transvl dn rove2
Transvládní úroveň

 • Task Force

  • Vysocí státní úředníci z USA, zástupci Komise a předsednické země

  • Pomocný orgán SLG, identifikuje otázky, které nemohou být vyřešeny na nižší úrovni a ty postupuje SLG

  • Setkávání cca pětkrát za půl roku


Transvl dn rove3
Transvládní úroveň

 • Dialog v oblasti spravedlnosti (Justice Dialogue)

  • Ustaven v rámci NTA

  • setkávání zástupců amerického ministerstva spravedlnosti se zástupci Komise

  • obvykle se koná dvakrát v průběhu předsednictví

  • Témata:

   • Boj proti financování terorismu, pašování lidí, drog, strategie boje proti organizovanému zločinu, výměna osobních dat a ochrana osobních dat

  • Hlavní fórum pro uzavírání dohod o vzájemné právní pomoci a extradici

  • Spojení na Europol a Eurojust


Transvl dn rove4
Transvládní úroveň

 • Politický dialog o hranicích a dopravní bezpečnosti

  • vytvořen po 11/9

  • otázky vnitřní bezpečnosti, důležitá instituce v boji proti terorismu

  • zástupci amerického ministerstva vnitra, spravedlnosti a zahraničí a zástupci Komise, Rady a předsednictví


Transvl dn rove5
Transvládní úroveň

 • Hospodářská oblast (Transatlantické hospodářské partnerství)

  • Transatlantická hospodářská rada

   • Má dva předsedy: komisaře pro obchod a zástupce prezidenta USA pro mezinárodní hospodářské vztahy

   • Cíl: Redukovat bariéry investování a podpořit vznik otevřených investičních režimů

  • Fórum vysokých představitelů EU a USA o spolupráci v oblasti regulace


Transvl dn rove6
Transvládní úroveň

 • Steering Group v rámci Transatlantického hospodářského partnerství (TEP)

  • Zástupci Komise (ředitelé ekonomických úseků DG), předsednické země a zástupce amerického ministerstva pro obchod a hospodářství

  • Monitoruje realizaci cílů TEP, vypracovává zprávy, identifikuje nové cíle spolupráce, slaďování strategií pro jednání na WTO

  • Zjišťují možné oblasti sporu → systém včasného varování


Transvl dn rove7
Transvládní úroveň

 • Pracovní skupiny

  • V oblasti zahraniční politiky→ na úrovni ředitelů sekcí

  • Nejvýznamnější jsou v hospodářské oblasti

  • Setkávání i v oblasti životního prostředí a energetiky, i když jsou technicky mimo rámec NTA


Transnacion ln rove
Transnacionální úroveň

 • Síť vztahů mezi nevládními aktéry

 • I když zde není vliv vlád, některé sítě jsou úzce spjaty s aktivitami a zájmy národních vlád nebo institucí EU

 • NTA: cíl vytvořit transatlantickou veřejnou sféru a zároveň získat podporu pro aktivity v rámci transatlantických vztahů

 • Dialogy existují v oblasti obchodu a ochrany spotřebitele, legislativní dialog


Transnacion ln rove1
Transnacionální úroveň

 • Transatlantický obchodní dialog (Transatlantic Business Dialogue, TABD)

  • Mezi americkými a evropskými podnikateli

  • Je nejúspěšnějším dialogem

  • Setkání skutečně probíhají a aktéři identifikují klíčové otázky, které jsou řešeny na jiných úrovních

  • Velmi dobré vazby na vládní činitele


Transnacion ln rove2
Transnacionální úroveň

 • Transatlantic Consumer Dialogue (TACD)

  • Zástupci organizací na ochranu spotřebitele

  • Méně úspěšný než TABD

  • Organizace jsou schopné dohodnout se na společných pozicích, ale nemají tak dobré vazby na vládní činitele jako TADB


Transnacion ln rove3
Transnacionální úroveň

 • Transatlantický legislativní dialog (TransatlanticLegislativeDialogue, TALD)

  • Od 70. let probíhají ad hoc setkávání europoslanců a amerických zákonodárců, ale TALD je výsledkem NTA

  • Marginální vliv

  • Trpí rozdílným postavením v institucionálním rámci a v pravomocech přijímat legislativu

  • Osoby, které se setkávají, obvykle nemají podíl na vytváření klíčové legislativy pro transatlantické vztahy


Transnacion ln rove4
Transnacionální úroveň

 • Transatlantický environmentální dialog Transatlantic Environment Dialogue (TAED)

 • Dialog mezi odbory

  • Oba jsou neaktivní

  • Aktéři preferují globální úroveň


Multilater ln vztahy
Multilaterální vztahy

 • přidávají autoři Michael Smith a Steven McGuire

  • Vztahy mezi aktéry v rámci širšího kontextu, především na půdě mezinárodních institucí

  • WTO, MMF a G-8


Hodnocen institucion ln ho r mce
Hodnocení institucionálního rámce

 • V r. 2005 Komise udělala kompletní zhodnocení fungování NTA

  • zjištění, že bylo naplněno jen 45 % cílů NTA

  • v dalších 33 % otázkách byl učiněn alespoň nějaký pokrok

 • Výsledky jsou smíšené, institucionální rámec nefunguje zcela efektivně


Hodnocen institucion ln ho r mce1
Hodnocení institucionálního rámce

 • Největší pokroky:

  • hospodářská soutěž

  • vzájemné uznávání standardů

  • Obchod

  • Bezpečnost hranic

 • Smíšené:

  • ochrana dat

  • regulace finančních služeb

 • Minimální:

  • biotechnologie


Hodnocen institucion ln ho r mce2
Hodnocení institucionálního rámce

 • Nejvíce problematická je hodnocena transnacionální úroveň

  • funguje jen TABD a TCD

  • Práce a životní prostředí nefungují vůbec

  • Dialog mezi zákonodárci má marginální vliv


Hodnocen institucion ln ho r mce3
Hodnocení institucionálního rámce

 • Problémy:

  • Stále slabé povědomí o NTA v členských státech EU i v americké administrativě

  • NTA není přikládána dostatečná politická váha

  • Je příliš byrokratizovaná

  • Delegace jsou předimenzované a některé schůzky se redukují na výměnu informací


U s mission to the eu useu
U.S. Mission to the EU (USEU)

 • Významná role v realizaci Nové transatlantické agendy

 • Historické kořeny spadají do pol. 50. let = ustaveno Stálé zastoupení USA u ESUO (1956)

 • V r. 1961 se Stálé zastoupení přestěhovalo do Bruselu a stalo se z něj Stálé zastoupení USA u Evropských společenství

 • USA vždy vysílá zkušené diplomaty vystudované v evropských záležitostech

 • Na fungování zastoupení měly vliv jednotlivé administrativy a jejich přístup k ES


St l zastoupen eu v usa
Stálé zastoupení EU v USA

 • Historické kořeny spadají do roku 1954, kdy byla ustavena informační kancelář ESUO ve Washingtonu (řízena Američany)

 • Od pol. 50. let Američané vyzývali evropské instituce, aby vyslaly do USA skutečného diplomata

  • proti Francie

  • v ES neexistoval konsensus na koordinaci zahraniční politiky

 • Haagský summit (1969) → dohoda na EPS

 • Plus ne příliš dobré vztahy s tehdejší americkou administrativou pod vedením Nixona a Kissingera → V ES pociťována nutnost reprezentovat a prosazovat své zájmy v USA

 • V r. 1971 vznik Stálého zastoupení


Tvorba zahrani n politiky v usa
Tvorba zahraniční politiky v USA

 • Prezident a Kongres:

  • Prezident: vrchní velitel ozbrojených sil, hlavní vyjednavač na mezinárodní scéně

  • Kongres: legislativní pravomoci (např. mezinárodní smlouvy dojednané prezidentem musí být schváleny 2/3 Senátu) a rozpočtové pravomoci, vyhlašování války

 • Podobu zahraniční politiky ovlivňují vztahy mezi exekutivou a legislativou

  • Do 60. let 20. století bezpodmínečná podpora Kongresu – změna především v důsledku války ve Vietnamu

  • Od 60. let do současnosti Kongres aktivněji vstupuje do formulace ZP


Tvorba zahrani n politiky v usa1
Tvorba zahraniční politiky v USA

 • WarPowersAct (1973):

  • zákon o omezení pravomocí prezidenta ve vedení ozbrojených konfliktů (reakce na válku ve Vietnamu)

  • Prezident, pokud vstoupí do války, musí o tom do 48 hodin informovat předsedu Sněmovny a Senátu

  • Kongres musí použití síly schválit do 60 dnů, pokud to neschválí, musí se vojáci stáhnout → pouze pokud by se nemohl Kongres sejít, může prezident pokračovat ve vedení konfliktu

  • Pokud Kongres nesouhlasí s setrváním armády, tato má 30 dnů na stažení (celkem 90 dnů)


Tvorba zahrani n politiky v usa2
Tvorba zahraniční politiky v USA

 • Na formulování americké zahraniční politiky mají významný vliv lobby

  • Nejvýznamnější: ropné společnosti (AmericanPetroleumInstitute), zbrojařské společnosti, oceláři, zemědělci

  • Etnická lobby:

   • Projevují se především v americké blízkovýchodní politice

    • Izraelská lobby (židé, protestanté) → American-Israel Public AffairsComittee (AIPAC) → Izrael je největší příjemce americké vojenské pomoci

   • Kubánské politice

    • Kubánsko-americké lobby → jiné latinskoamerické nebo karibské lobby nemají významný vliv na formulování americké zahraniční politiky

    • Sídlo v Miami, Cuban-AmericanNationalFoundation (CANF)