Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

169 Views Download Presentation
Download Presentation

ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ นายนรพงศ์ วรอาคม สำนักบริหารมาตรฐาน 3

 2. เนื้อหาความสัมพันธ์ ทีซี่-ทีซี่ • เรื่องทั่วไปของประเทศตุรกี • สถาบันมาตรฐานประเทศตุรกี (TSE) • ความสัมพันธ์ระหว่างการมาตรฐานของประเทศไทยและประเทศตุรกี • Memorandum of Understanding between TISI and TSE • การเข้าหารือเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างกัน • การดำเนินการขั้นต่อไป ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 3. สถาบันมาตรฐานตุรกี • ก่อตั้งเมื่อปี 1954 • เป็นหน่วยงานอิสระในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า • อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการมาตรฐานสูงสุด • (General Assembly) • หาเลี้ยงตนเองโดยได้รายได้จากกิจกรรมการมาตรฐาน • งบประมาณในแต่ละปีประมาณ 60 ล้านยูโร (เกือบ 3 พันล้านบาท) • เป็นสมาชิกใน ISO, IEC, CEN, CENELEC, WPO, EOQ • เป็น National Enquiry Point ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 4. สถาบันมาตรฐานตุรกี • ภาระกิจหลัก • จัดทำมาตรฐานประเทศ • วิจัยและศึกษาการนำมาตรฐานไปใช้ • ทดลองและหาหน่วยทดสอบรองรับการใช้มาตรฐาน • ให้การอบรมด้านการมาตรฐาน • ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน รวมถึงการให้การรับรองแสดง • เครื่องหมายมาตรฐาน • วิจัยและศึกษาเรื่องมาตรวิทยา การสอบเทียบ รวมถึง • ห้องปฏิบัติการในเรื่องดังกล่าว ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 5. สถาบันมาตรฐานตุรกี แผนผังองค์กร Secretary General Mr.Mustafa AGUS General Assembly Tech Ass Sec Gen Admin Ass Sec Gen Dr.Servet ATAYETER HQ centered in Ankara Regional Directorate Representation Local and Foreign Import Directorate Testing Lab & Calibration Service ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 6. Nat Tech Comm สถาบันมาตรฐานตุรกี Int’l Std แผนผังองค์กร Doc sell & Info HQ centered in Ankara Library Std Prepare Center Voluntary Std Prod Cer Center Technical Reg Int’l Affair Import Prod Cer ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 7. สถาบันมาตรฐานตุรกี ภาระกิจด้านต่างๆ • การมาตรฐาน • การดำเนินการเพื่อประกาศมาตรฐานประเทศ • โดยกรรมการวิชาการการกำหนดมาตรฐาน • การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพ และการบริการ • จำนวนมาตรฐานที่ได้ประกาศใช้ 26897 มาตรฐาน • (ณ เดือนกันยายน 2006) ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 8. สถาบันมาตรฐานตุรกี ภาระกิจด้านต่างๆ • การมาตรฐาน (ต่อ) • การดำเนินการในองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศต่างๆ • โดยกรรมการวิชาการตัวประกบ • การทำหน้าที่เลขานุการใน 3 Technical Committees ได้แก่ • TC120/SC2 Tobacco, TC34/SC14 Dry fruit, TC122 Packaging • เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 9. สถาบันมาตรฐานตุรกี ภาระกิจด้านต่างๆ • การปฏิบัติการทดสอบ • มีห้องทดสอบเพื่อการให้การรับรอง 12 ห้องทดสอบ • ครอบคลุมในสาขาไฟฟ้า อิเลคโทรนิค อาหาร ความร้อน • วัสดุก่อสร้าง สารเคมี เครื่องจักร และสารเคมีที่ใช้ใน • ห้องปฏิบัติการ • ได้รับการรับรองจาก TURKAK (NAC ของประเทศตุรกี) • ได้ลงนาม MRA กับ RvA (ประเทศเนเธอร์แลนดส์) ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 10. สถาบันมาตรฐานตุรกี ภาระกิจด้านต่างๆ • การให้การรับรอง • อนุญาตให้ผู้ผลิตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน TSE และ CE Mark • กระบวนการให้การรับรองเป็นไปตาม TS EN 45011 และ • TS EN 45004 • ให้การรับรองผู้ผลิตไปแล้วมากกว่า 3,000 บริษัท รับรองระบบ • คุณภาพของผู้ผลิต 20,000 บริษัท ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 11. สถาบันมาตรฐานตุรกี ภาระกิจด้านต่างๆ • การให้การรับรอง (ต่อ) • ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปี • ผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศจะถูกตรวจ 1 ครั้งภายใน 3 ปี • ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศจะถูกตรวจปีละ 1 ครั้ง ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 12. สถาบันมาตรฐานตุรกี ภาระกิจด้านต่างๆ • การให้การอนุญาตนำเข้า • เป็นผู้ตรวจสอบสินค้านำเข้าที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด • ที่ได้ประกาศไว้ • ยอมรับผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้การยอมรับร่วม • การดำเนินการในแต่ละสินค้าจะแตกต่างกันตาม Directive • และการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม Directiveนั้นๆ ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 13. การเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่าง สมอ.และสถาบันมาตรฐานตุรกี • การประชุม JC ของไทยและตุรกี ครั้งที่ 3 • ช่องทางการเปิดตลาดของทั้งสองประเทศ • สมอ.ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการตกลงความช่วยเหลือกัน • ด้านการมาตรฐาน • การลงนามใน MoU TISI-TSE เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 14. Memorandum of Understanding Between TISI and TSE ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 15. ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ Memorandum of Understanding Between TISI and TSE เนื้อหาหลักในความตกลงร่วม 1. การมาตรฐาน 1.1 แลกเปลี่ยนมาตรฐานระหว่างกัน 1.2ประสานงานกันด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ 2. การรับรองและการจัดการคุณภาพ จะให้ความช่วยเหลือแก่กันในด้านการรับรอง และการจัดการคุณภาพ 3. การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนข้อสนเทศทางวิทยาศาสตร์ฯลฯ 4. แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ

 16. ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ การกระชับความสัมพันธ์ ฝ่ายไทยเริ่มต้นขอหารือเพื่อให้ความตกลง เป็นรูปธรรมมากขึ้น เหตุผลการเข้าหารือ 1. การแลกเปลี่ยนมาตรฐาน 2. ความช่วยเหลือด้านการมาตรฐาน การมาตรวิทยาและการสอบเทียบ 3. การรับรองตาม TISI Mark, TSE Mark และ CE Mark 4. การขอรายละเอียดในกฎระเบียบทางวิชาการ 5. Approach Directives ทั้งเก่าและใหม่ 6. ความร่วมมืออื่นๆ ภายใต้ MoU ฉบับนี้

 17. ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ สาระสำคัญของการหารือ • ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการหารือ • การมาตรฐาน • 1. การส่งมอบมาตรฐานและเอกสารทางเทคนิค • ความตกลงกันในการส่งมอบมาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง • 2. การมาตรฐานระหว่างประเทศ • ความตกลงช่วยเหลือกันในเวทีการมาตรฐานระหว่างประเทศ

 18. ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ สาระสำคัญของการหารือ • ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการหารือ • การประเมินเพื่อความสอดคล้อง • 1. การร่วมกันตรวจเพื่อการรับรอง • การจัดตั้งทีมการตรวจที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน • 2. การให้การรับรองด้านการบริการ • TSE เสนอความช่วยเหลือและคำปรึกษาแก่สมอ.ในด้านการรับรอง • ด้านการบริการ • 3. การปฏิบัติตาม Directives • TSE เสนอให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรม การให้คำปรึกษา • เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตาม Directives ต่างๆ

 19. ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ สาระสำคัญของการหารือ • ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการหารือ • การรับรองระบบคุณภาพ • ความร่วมมือกันและความช่วยเหลือด้านระบบคุณภาพ • และการรับรองด้านระบบคุณภาพ

 20. ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ สาระสำคัญของการหารือ • ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการหารือ • Joint working group • การจัดตั้ง Joint working group เพื่อหารือความร่วมมือด้าน • การมาตรฐานและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 21. ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ สาระสำคัญของการหารือ • ข้อตกลงที่เกิดขึ้นจากการหารือ • การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลการมาตรฐาน • ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและ • ข้อมูลการมาตรฐาน

 22. ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ สาระสำคัญของการหารือ • ความร่วมมือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต • ช่องทางในการส่งสินค้าเข้าไปยังประเทศใกล้เคียง • การถ่ายทอดขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะกฎระเบียบทาง • การค้าของประเทศตุรกีและประเทศในสมาคมยุโรป • การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่พบปัญหาจากการส่งสินค้า • การจัดตั้ง Joint working group เพื่อให้ MoU ที่ตกลงกันเป็น • รูปธรรมมากขึ้น

 23. ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่

 24. ความสัมพันธ์ ทีซี่ - ทีซี่ ขอบคุณ