Download
j zdn dy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jízdní řády PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jízdní řády

Jízdní řády

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Jízdní řády

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jízdní řády Filip Hercík

 2. Co to je ? • Jedná se o dokument, který popisuje kdy a kam jedou dopravní spoje na určité lince, trati nebo určité dopravní síti • Forma psaná i elektronická • Pro potřeby dopravce, pro cestující • Vychází se z grafikonu – grafické znázornění jízdního řádu • Grafikon má každá linka, nicméně nejčastěji se s ním setkáme na železnici

 3. Druhy jízdních řádů • Linkový jízdní řád • Traťový jízdní řád • Souhrnný jízdní řád • Zastávkový jízdní řád • Vozový jízdní řád • Oblastní jízdní řád • Elektronický jízdní řád • Jízdní řád pro strojvedoucícho

 4. Linkový jízdní řád • Sloupcový – pro meziměstskou dopravu (zastávky nalevo, časové údaje napravo pro každou zastávku a nahoře omezující značky) • Obousměrný – v levé části tabulky spoje z horní části do dolní, uprostřed zastávky a vpravo spoje z dolní části do horní části • Jednosměrný – pro každý směr zvlášť • Řádkový – neoficiální výtisky jízdních řádů • Tabulkový – pro intervalovou městskou dopravu, zahuštění údajů

 5. Ukázka linkového jízdního řádu - obousměrného

 6. Traťový jízdní řád • Používá se pro železniční dopravu • Zpracován pro každou trať zvlášť • Různí dopravci, nákladní a osobní doprava

 7. Ukázka traťového jízdního řádu

 8. Souhrnný jízdní řád • Provedení – zastávkový jízdní řád nebo jako linkový jízdní řád • Pro určitou časovou dobu zahrnuje všechny spoje všech dopravců pro jednu dopravní relaci – úsek, společný pro několik linek • Vydává například ROPID • Zpracován jako výtah nejpodstatnějších zastávek nebo jako úplný jízdní řád

 9. Ukázka souhrnného jízdního řádu v podobě zastávkového jízdního řádu

 10. Zastávkový jízdní řád • Přehled odjezdů nebo příjezdu na danou zastávku • U městské dopravy obvykle odjezd u určité zastávky

 11. Ukázka zastávkového jízdního řádu

 12. Vozový jízdní řád • Pro potřebu řidiče jako jeho hlavní pracovní pomůcka • Údaje o oběhu / spoji a jeho jízdách u konkrétního vlaku / vozidla • Provedení klasické – desky nebo elektronické jako součást palubního počítače • Sloupcové provedení

 13. Ukázka vozového jízdního řádu, mezi šotouši a řidiči známé také pod pojmem „vozák“

 14. Oblastní jízdní řád • V knižní nebo sešitové podobě • Obsahují linkové či traťové jízdní řády • Pro určitou oblast, či linky jednoho dopravce či VHD města

 15. Elektronický jízdní řád • V ČR systém IDOS • Výstupy jsou odvozené z klasických forem jízdního řádu • Často doplněno o vyhledávání spojů včetně kalkulace jízdného • Některé verze umožňují výpočet výkonů (vozokm)

 16. Ukázka systému IDOS

 17. Použití jízdních řádů • Drážní doprava – osobní a nákladní železniční doprava, metro, trolejbusová a tramvajová doprava • Osobní silniční doprava – autobusová doprava • Vodní doprava - plavby • Letecká doprava – letové řády

 18. Právní předpisy pro jízdní řády • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění • Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění (zejména § 50–§ 58) • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění • Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, účinná od 10. června 2001 • Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu • Zdroj : www.mdcr.cz

 19. Termíny změn jízdních řádů • Železniční doprava – den, který stanoví evropská železniční správa • Silniční linková doprava – podle termínů, které zveřejní ministerstvo dopravy v Obchodním věstníku (celostátní termín změn), nevztahuje se na městskou dopravu • V případě zásahu vyšší moci možná změna jízdních řádů v jiné termíny • Dopravní úřady v kraji stanoví změny jízdních řádů pro danou oblast • Během roku jeden hlavní termín změn jízdních řádů (půlka prosince), další dva až tři v průběhu roku (obvykle březen, červen, září) • Obvykle tyto změny navazují na změny v železniční dopravě

 20. Zpracování a schvalování jízdního řádu v silniční dopravě • Jízdní řád zpracován pro každou linku • Každá změna musí nést nový jízdní řád • Jízdní řád a jeho platnost nesmí přesáhnout dobu platnosti licence • Jízdní řád musí zajistit pravidelný provoz a bezpečnost provozu (stav vozovky, místní úpravy provozu, vlastnosti vozidel, provozní podmínky, povolená doba řízení vozidel, BP) • Jízdní řád se dává ke schválení ve lhůtě, kterou stanoví dopravní úřad, zároveň se předkládá jízdní řád v elektronické podobě a formátu určenému pro CIS • Splňuje-li jízdní řád všechny předepsané úpravy, ministerstvo dopravy jízdní řád schválí • Při provozování náhradní autobusové dopravy po dobu do 45 dní se nevyžaduje změna licence • Za porušení podmínek ministerstva dopravy hrozí dopravci pokuta až 500 000 Kč

 21. Zpracování a schvalování jízdního řádu v železniční dopravě • Vlastník dráhy či SŽDC má přidělenou určitou kapacitu dopravní cesty • Jízdní řád, tarif a přepravní podmínky musí dopravce zpracovat minimálně 12 měsíců před začátkem platnosti jízdního řádu -> zveřejnění v Přepravním a tarifním věstníku • Návrh jízdního řádu předán nejpozději 2 měsíce od podání žádosti o přidělení kapacity dopravní cesty • Změny jízdního řádu pouze v odůvodněných případech nebo podle termínů změn stanovené provozovatelem dráhy • Změna jízdního řádu se dává minimálně 30 dní před počátkem jeho platnosti k projednání a vydá se minimálně 15 dní před začátkem jeho platnosti

 22. Zpracování a schvalování jízdního řádu v ostatní dopravě • Platí pro tramvajovou, trolejbusovou, speciální a lanovou dopravu • Jízdní řád se dává ke schválení Drážnímu úřadu • Jízdní řád nabývá platnosti nejdříve 24 hodin od zveřejnění

 23. Obsah jízdního řádu • Označení linky nebo tratě (šestimístné číslo) • Údaje o dopravci (obchodní jméno, adresa, symbol, …) • Názvy zastávek, stanic (upraveno podle typu jízdního řádu) • Tarifní vzdálenosti označené sloupcem „km“ (v městské dopravě zóny či pásma) • V železniční dopravě údaj o průměrné cestovní době vlaku mezi zastávkami (v MHD sloupec nalevo – cestovní doba ve špičce) • Platnost jízdního řádu v kalendářním týdnu, omezení pro spoje jenž nejedou v určité dny oproti normálu • Termín začátku a konce platnosti jízdního řádu • Časové údaje o spojích uspořádané od 0 do 24 hodin (v MHD možná úprava na údaj „interval X minut“ • Označení bezbariérových spojů • Číselné označení spojů – liché pro spoje z výchozí zastávky do koncové a sudé pro spoje z koncové zastávky do výchozí (v MHD nemusí být uvedeno) • Údaje o smluvních přepravních podmínkách a tarifu • Přeprava zavazadel • Vysvětlení všech použitých značek

 24. Železniční jízdní řád • Tratě označené číslem, vlaky druhem vlaku, číslem a symbolem dopravce, údajem o vozové třídě • Výchozí a cílová stanice, přímé vozy • Bezbariérovost • Poskytované přepravní služby • Tarifní kilometry, zastávky na znamení • Jiná omezení • Knižní jízdní řád – přehledné znázornění železniční sítě, abecední seznam stanic, řazení vozidel, údaje o dopravcích, tarify, smluvní přepravní podmínky, termíny změn jízdních řádů

 25. Zveřejnění a umístění jízdního řádu • Ústup klasických tištěných jízdních řádů > rozvoj elektronických jízdních řádů jako výstupy z CIS • Dopravce v silniční dopravě musí zveřejnit jízdní řád v každém autobuse, na označníku na zastávce po celou dobu jeho platnosti (mimo výstupních zastávek MHD) • Na základě licence se dopravce stará nebo se podílí na financování údržby zastávky • Neplatný jízdní řád se odstraňuje nejpozději první den po skončení jeho platnosti • Dopravce je povinen nahradit zničený jízdní řád • Tyto povinnosti platí i pro železniční dopravu, v případě nevyvěšení jízdního řádu hrozí pokuta až 1 mil Kč • Jízdní řád pro každou stanici a každou trať • Případné změny může upravit Dopravní úřad • Jízdní řád může být umístěn i v prostorách čekáren či jiných místech, kde se soustřeďují cestující

 26. Celostátní informační systém CIS • Obsahuje veškeré jízdní řády linkové dopravy, jízdní řády na železnici • Dopravní úřad jízdní řády do tohoto systému poskytne nejpozději 15 dnů před začátkem jeho platnosti • Mezinárodní jízdní řády poskytuje sám dopravce – někteří dopravci tak nečiní • Ministerstvo informuje CIS o případných změnách v jednotlivých jízdních řádech do 10 dnů od rozhodnutí • www.portal.idos.cz

 27. Povinnosti dopravce • Dopravce je povinen dodržovat jízdní řády, jinak hrozí sankce • Jízdní řád je součástí smlouvy mezi dopravcem a objednavatelem • Dopravce je povinen oznamovat zpoždění spoje popř. úplné vynechání spoje z provozních či technických důvodů

 28. Děkuji za pozornost