การปฐมนิเทศ
Download
1 / 40

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

การปฐมนิเทศ. นักศึกษาเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์. รุ่นที่ 8 ปีการศึกษาที่ 1/2553. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย. ยินดีต้อนรับ. นักศึกษาเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ ทุกท่าน. ด้วยความยินดียิ่ง. การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ( R ecognition of P rior L earning : RPL ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย' - laith-dunn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การปฐมนิเทศ

นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

รุ่นที่ 8 ปีการศึกษาที่ 1/2553

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย


วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ยินดีต้อนรับ

นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทุกท่าน

ด้วยความยินดียิ่ง


R ecognition of p rior l earning rpl

การเทียบโอนผลการเรียนรู้การเทียบโอนผลการเรียนรู้(Recognition of Prior Learning : RPL)


เป็นการเทียบประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบอาชีพพัฒนาสมรรถนะตน จนได้วุฒิ ปวช.หรือ ปวส.ที่มีมาตรฐานแต่ละสาขาวิชาอย่างชัดเจนในระยะเวลาที่น้อยกว่านักเรียน นักศึกษาปกติ ที่ศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียว

การเทียบโอนผลการเรียนรู้(Recognition of Prior Learning)


- การเทียบโอน ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบอาชีพพัฒนาสมรรถนะตน ความรู้- การเทียบโอนประสบการณ์- การเทียบโอนผลการเรียน- การเทียบระดับการศึกษา

เทียบโอน อะไรบ้าง ?


ข้อดีการเทียบโอนผลการเรียนรู้ข้อดีการเทียบโอนผลการเรียนรู้

- มีงานทำ

- เรียนต่อ

- เป็นผู้ประกอบการรายย่อย

- เลื่อนตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น

- พัฒนาความรู้ ความสามารถ

- อื่น ๆ

 • - ลดการเรียนซ้ำ

 • - ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • - ลดเวลาการเดินทาง

 • - เลือกเรียนได้ตามความต้องการ

 • - นายจ้าง / คนงาน พึงพอใจทั้งคู่

 • ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่าย

 • ฝึกอบรมคนใหม่


ผู้ขอรับการประเมินข้อดีการเทียบโอนผลการเรียนรู้

 • นักเรียน นักศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ในสถานศึกษา

 • ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (>= 3 ปี)


คุณสมบัติข้อดีการเทียบโอนผลการเรียนรู้นักเรียน นักศึกษา ที่ขอรับการประเมิน

 • เรียน ปวช. หรือ ปวส. ในสถานศึกษา

 • มีพื้นความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา/กลุ่ม

  วิชาที่ขอประเมิน

 • มีหลักฐานที่แสดงถึงความรู้และประสบการณ์


คุณสมบัติข้อดีการเทียบโอนผลการเรียนรู้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์

 • มีประสบการณ์งานอาชีพ

 • ฝึกงานในสถานฝึกอาชีพ อย่างน้อย 3 ปี

 • ทำงานในอาชีพนั้น

 • มีความรู้ในรายวิชาตามหลักสูตรก่อนเข้าเรียน


เงื่อนไขการขอรับการประเมินเงื่อนไขการขอรับการประเมิน

 • ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

  ไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตตามโครงสร้าง

  หลักสูตร

 • ผู้ที่ประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้น หรือ

  ขอรับการประเมินใหม่ในภาคเรียนต่อไป


ขั้นตอนการเทียบโอนเงื่อนไขการขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์

หน้าที่นักเรียนนักศึกษา

 • นักเรียนนักศึกษายื่นคำร้อง

 • รับการประเมินเบื้องต้น

 • ลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

 • นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการประเมิน


ขั้นตอนการเทียบโอนเงื่อนไขการขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์

หน้าที่สถานศึกษา

 • ตั้งคณะกรรมการประเมินเบื้องต้น

 • ตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้ประสบการณ์

 • รับลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

 • ประเมินนักเรียนนักศึกษาใช้วิธีและเครื่องมือที่หลากหลาย

 • พิจารณาตัดสินผลการประเมินมีต่ำกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา


วิธีการประเมินเงื่อนไขการขอรับการประเมิน

 • การประเมินเบื้องต้น

 • การประเมินความรู้และประสบการณ์

 • การให้ค่าระดับผลการประเมิน

 • การประเมินเป็นกลุ่ม / รายบุคคล


การประเมินเบื้องต้นเงื่อนไขการขอรับการประเมิน

 • การสัมภาษณ์เบื้องต้น

  - ความรู้ /ทักษะ ประสบการณ์ ผลงาน ฯ

 • หลักฐานจากทางราชการ / สถานประกอบการ เช่น วุฒิบัตร เกียรติบัตร หนังสือรับรอง การเป็นผู้บรรยาย หรือวิทยากร รูปถ่ายกิจกรรม/ผลงาน


หลักฐานการประเมินเงื่อนไขการขอรับการประเมิน

- ถ้าเป็นภาคเอกชน ต้องประกอบการถูกต้องตามกฎหมาย

- หลักฐานอายุไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันขอประเมิน หรืออยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา

- รายวิชาที่จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม

ไม่น้อยกว่าจำนวนชั่วโมงของรายวิชาในหลักสูตร

- มีสมรรถนะหรือเนื้อหาสาระที่สอดคล้อง

กับรายวิชา/กลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60


เครื่องมือวัดและเงื่อนไขการขอรับการประเมินประเมินผลการเรียน

 • แบบทดสอบปากเปล่า ( Oral Test )

 • แบบทดสอบข้อเขียน ( Paper and Pencil Test )

 • แบบทดสอบภาคปฏิบัติ ( Performance Test )


ข้อสอบแบบเลือกตอบเงื่อนไขการขอรับการประเมิน

 • แบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices )

 • แบบถูก - ผิด ( True - False )

 • แบบจับคู่ ( Matching )

 • แบบตีความ ( Interpretive Exercise )


ข้อสอบแบบเขียนตอบเงื่อนไขการขอรับการประเมิน

 • แบบตอบสั้นๆ ( Short Answer )

 • แบบความเรียงจำกัดคำตอบ ( Essay : Restricted Response )

 • แบบความเรียงไม่จำกัดคำตอบ ( Essay : Extended Response )


การตัดสินผลการประเมินการตัดสินผลการประเมิน

 • ตัดสินผลการประเมินเป็นรายวิชา

 • ต้องได้คะแนนจากการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 • ประเมินทฤษฎี ปฏิบัติ หรือทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

 • เวลาที่ใช้ในการประเมินไม่น้อยกว่าเวลาเรียน/สัปดาห์

  สำหรับรายวิชา หรือ อยู่ในดุลพินิจ

 • ค่าระดับผลการประเมินใช้ตามระเบียบการประเมินฯ


เงื่อนไขการเทียบโอนผลการเรียนเงื่อนไขการเทียบโอนผลการเรียน

 • ยื่นคำร้องขอเทียบโอนในภาคเรียนที่

  ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 • แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน

 • ต้องศึกษาในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนไม่

  น้อยกว่า 1 ภาคเรียน


เงื่อนไขการเทียบโอนผลการเรียนเงื่อนไขการเทียบโอนผลการเรียน

 • อายุผลการเรียนที่จะนำมาเทียบโอนให้อยู่ใน

  ดุลพินิจของกรรมการ

 • ผลการเรียนที่ได้รับการเทียบโอนให้คงเดิม

  หรือผลการประเมินใหม่แต่ไม่สูงกว่าเดิม

 • สถานศึกษาเป็นผู้ อนุมัติผลการเทียบโอน


วิธีการเทียบโอนผลการเรียนวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

 • หลักสูตรเดียวกัน

  - รับโอนทุกรายวิชา

  - ระดับผลการเรียน 1 จะรับโอน หรือ

  ประเมินใหม่ก่อนรับโอน


วิธีการเทียบโอนผลการเรียนวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

 • หลักสูตรอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ หลักสูตรอื่น ๆ

  - รายวิชา/กลุ่มวิชาที่มีจุดประสงค์และเนื้อหา

  ใกล้เคียงกันไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

  - จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่าหน่วยกิตของรายวิชาที่รับโอน

  - ได้ระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป อาจรับโอนหรือ

  ประเมินใหม่


การจัดทำแผนการสอนการประเมินการจัดทำแผนการสอนการประเมิน

 • ลักษณะกิจกรรม เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

 • เรียนรู้โดยคิดและปฏิบัติจริง

 • เรียนรู้ร่วมกัน

 • งานปฏิบัติกำหนดจากสถานการณ์จริง / ใกล้เคียง

 • จัดประสบการณ์ก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้

  เน้นการคิดซับซ้อน

 • จัดประสบการณ์ที่มีความหมายนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง


สร้างงานและมาตรฐานการจัดทำแผนการสอนการประเมิน

สะท้อนตนเอง

นำไปใช้ในชีวิตจริง

บูรณาการความรู้

มีความหมาย

ประเมินต่อเนื่อง

ประเมินหลายวิธี

ผลงานมีคุณภาพ

เน้นการคิดซับซ้อน

เน้นปฏิสัมพันธ์ทางบวก

ลักษณะงาน/กิจกรรมการเรียนรู้


โครงการ / โครงงานการจัดทำแผนการสอนการประเมิน

งานสถานการณ์จำลอง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บันทึกประจำวัน

บันทึกจากทัศนศึกษา

งานที่ร่วมกันทำ

งานตกแต่ง

บันทึกผลการอภิปราย

วีดิทัศน์ /การปฏิบัติ

งานจริง

กิจกรรมและวิธีการรวบรวมข้อมูล


แบบสอบถามการจัดทำแผนการสอนการประเมิน

การสัมภาษณ์

การประเมินตนเอง

แบบทดสอบ

การสังเกต

การประเมินจากเพื่อน

เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล


การจัดทำแผนการสอนการประเมินการจัดทำแผนการสอนการประเมิน

 • ครู อาจารย์ และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดสิ่งที่ควรบันทึกและเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับประเมินผู้เรียน

 • ตามสภาพจริง เช่น

 • ผลการเรียนรู้

 • ผลงานพร้อมกระบวนการ (ถ้ามี)

 • เกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน


การเรียนการสอนปกติ (+ทวิภาคี)

การเรียนการสอน อาชีวศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

เวลาเรียน ตามเกณฑ์ การใช้หลักสูตร

วิธีการสามารถปรับได้ตามความเหาะสม สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีงานทำ

วิธีการจัดการเรียนการสอน


การวางแผนจัดแผนการเรียนการวางแผนจัดแผนการเรียน(จำนวนคาบเรียน)รายวิชาที่ประเมินไม่ผ่าน และ 1/3 (ที่เหลือ)

 • จันทร์ – ศุกร์ :5 วัน x 4 ชั่วโมง

  = 20 ชั่วโมง x 18 สัปดาห์( 1 ภาคเรียน )

 • เสาร์ – อาทิตย์ : 2 วัน x 8 ชั่วโมง

  = 16 ชั่วโมง x 18 สัปดาห์( 1 ภาคเรียน )


2546 2547
หลักการของหลักสูตร ปวส. 2546 พ.ศ.2547

 • มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

 • เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ

 • เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดวิธีเรียน วิธีสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

 • เปิดโอกาสให้มีการถ่ายโอนความรู้และทักษะ โดยให้มีการถ่ายโอนผลการเรียน การเทียบความรู้ และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระ

 • เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร ปวส. 2546ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

1. หมวดวิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า21 นก.

1.1 วิชาสามัญทั่วไป (13 นก.)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 8 นก.)

2. หมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 58 นก.

2.1 วิชาชีพพื้นฐาน (ไม่น้อยกว่า 15 นก.)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา (ไม่น้อยกว่า 24 นก.)

2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไม่น้อยกว่า 15 นก.)

2.4 โครงการ (4 นก.)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 นก.

4. ฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 120 ชม.)

รวมไม่น้อยกว่า 85 นก.

3


3000-2005 ปวส. 2546–> 2008 กิจกรรม(จัดโดยสถานประกอบการ/สถานศึกษา)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1. รูจักการวางแผนจัดทําโครงการ สามารถเขียนบันทึกรายงาน เสนอแนะใหความเห็น สรุปกิจกรรมโครงการ ประเมินผลตัดสินการแขงขัน และประกวดกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นได

2. เกิดความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน


3000-2005 ปวส. 2546–> 2008 กิจกรรม(จัดโดยสถานประกอบการ/สถานศึกษา)

มาตรฐานรายวิชา

1. สามารถวางแผนจัดทําโครงการได

2. เขียนรายงาน เสนอแนะใหความเห็นสรุปกิจกรรมโครงการได

3. สามารถตัดสินการแขงขัน และประกวดกิจกรรมตาง ๆ ได

4. มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

คําอธิบายรายวิชา

ใหสถานประกอบการ / สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของสภาพและเงื่อนไขของตนเอง เพื่อพัฒนากิจนิสัยผูเรียนใหบรรลุจุดประสงครายวิชา


เอกสารในแฟ้มสะสมผลงานเอกสารในแฟ้มสะสมผลงาน

 • ใบสมัครติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว

 • สำเนาวุฒิการศึกษา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น วุฒิบัตร เกียรติบัตร

 • บัตรเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ

 • รูปภาพกิจกรรม หรือผลงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • (นำเอกสารฉบับจริงมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบด้วย)


เอกสารในแฟ้มสะสมผลงานเอกสารในแฟ้มสะสมผลงาน

 • แผนการเรียนประจำตัว

 • เอกสารชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

 • เอกสารการลงทะเบียน

 • ใบคำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (กรณีขอผ่อนผัน)

 • เอกสารคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรที่กำหนด

 • บันทึกการประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษาเพื่อนัดหมายต่างๆ

 • เอกสารการเรียนในบางวิชาที่เตรียมมา


หลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์หลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์

1) บันทึกประจำวัน ที่แสดงถึงสิ่งที่ผู้สมัครทำเป็นประจำวันทั้งที่บ้าน สถานประกอบการ ฯลฯ

2) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยรวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย สำเนาเกียรติบัตร วุฒิบัตรจากการศึกษาทั้งในหรือนอกประเทศ การอบรมระยะสั้น รางวัลต่าง ๆ ที่เคยได้รับ

3) หนังสือรับรอง จากนายจ้าง/บุคคลที่เคยทำงานด้วย ชุมชน ซึ่งแสดงถึงการมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในด้านอาชีพ


หลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์หลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์

4) คนรู้จักที่ผู้สมัครสามารถอ้างอิงได้

5) ชิ้นงานหรือผลงานดีเด่นด้านวิชาการ วิชาชีพ ฯลฯ

6) ผลตอบแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี)

ผู้รับสมัคร หรือผู้ประสานงานการเทียบความรู้ และประสบการณ์ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่ผู้ขอเทียบนำมาแสดงให้ถูกต้อง


08 1603 0908

ผู้ที่สามารถติดต่อสอบถามได้ผู้ที่สามารถติดต่อสอบถามได้

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวอรพิน ดวงแก้วโทร. 08-1603-0908

งานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์โทร. 08-6430-3363 ครูสมชาย เมืองมาโทร. 08-6431-4747


สวัสดีผู้ที่สามารถติดต่อสอบถามได้


ad