rebranding m rka j t s a covalact r szv nyt rsas gn l n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rebranding /márka újítás a Covalact részvénytársaságnál PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rebranding /márka újítás a Covalact részvénytársaságnál

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Rebranding /márka újítás a Covalact részvénytársaságnál - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Rebranding /márka újítás a Covalact részvénytársaságnál. Téma vezető: Dr. Vorzsák Álmos Készítette: Kovács Helén Abigél . Tartalomjegyzék. Bevezető 1. Fejezet : Márkázás , márkavált ás 1.1. A márka fogalma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rebranding /márka újítás a Covalact részvénytársaságnál' - laird


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rebranding m rka j t s a covalact r szv nyt rsas gn l

Rebranding/márka újítás a Covalact részvénytársaságnál

Téma vezető:

Dr. VorzsákÁlmos Készítette:

Kovács Helén Abigél

tartalomjegyz k
Tartalomjegyzék
 • Bevezető
 • 1. Fejezet: Márkázás, márkaváltás

1.1. A márkafogalma

1.2. A márkázás/branding fogalma

1.3. A márkaváltás/rebranding fogalma

 • 2. Fejezet: Rebranding a Covalactrészvénytársaságnál

2.1. A vállalatáltalánosbemutatása

2.2. Rebranding folyamata

2.2.1. Vezetőidöntések

2.2.2. Piackutatás

2.2.3.A “Covalact De Tara” márkapozicionálása

2.1.4. A “Covalact De Tara”márkaszerkezete

2.1.5. Jövőképésmisszió

2.1.6. A “Covalact De Tara” márkastratégiája

2.1.7. Vizuálisidentitás

 • Következtetések, javaslatok
 • Irodalomjegyzék
irodalom jegyz k
Irodalom jegyzék
 • Kotler, Philip: Kotler a Marketingről, Park Könyvkiadó, Budapest, 2000
 • Kotler, Philip: Marketing menedzsment, MűszakiKönyvkiadó, Budapest, 1998
 • Randall, Geoffrey: Márkázás a gyakorlatban, GeomédiaSzakkönyvek, Budapest, 2000
 • Töröcsik Mária:Kereskedelmi Marketing, Közgazdasági és Jogi kiadó, Budapest.1995
 • Interneteshivatkozások
  • www.covalact.ro
  • www.markmedia.ro
  • www.grapefruit.ro
  • www.wikipedia.ro
  • www.keatív.hu
bevezet s
Bevezetés

„A termékolyanvalami, amitegygyárbanállítanakelő; a márkapedigaz, amitegyfogyasztómegvásárol.” (Stephen King, 1990)

i fejezet m rk z s m rkav lt s
I. Fejezet: Márkázás, márkaváltás
 • A márka/brand fogalma

“A márkaegynév, kifejezés, jel, szimbólum, design vagyezekkombinációja. Célja, hogyadotteladóvagyeladókadottcsoportjánaktermékeitvagyszolgáltatásaitazonosítsaésmegkülönböztesseőket a versenytársakétól.”

 • A márkázás /branding fogalma

„A márkázás, márkakialakításazazeljárás, amellyel a vállalatmegkülönböztetitermékét a versenytársakétól, megkülönböztetőnévhasználat, csomagolásés forma kifejlesztésével.”

 • A márkaváltás/rebranding fogalma

„Rebranding vagymárkaváltás, az a folyamat, amelyneksoránegytermékvagyszolgáltatásmárkája, egyújidentitástkap.”

1 a v llalat ltal nos bemutat sa
1. A vállalat általános bemutatása
 • Megnevezés: Sc. Covalact Sa.
 • Székhely: Str. LuncaOltului 1 Sfîntu Gheorghe, judetulCovasna
 • Kereskedelminyilvántartásiszám: J14/76/1991
 • Költségvetésiegyediazonosítókód: 550 152
 • A Covalactrészvénytársaságegyike a vezetőrésztvevőknek a tejtermékpiacánRomániában.
 • 1969-ben alakulva a Covalactegyolyanhagyományokatörzővállalat, amelyfontoshelyetfoglal el azélelmiszeriparterületén.
 • Az 1994-ben privatizációsfolyamaton ment keresztül.
 • 2007-ben a többségitulajdonnalrendelkezőCovalactotmegvásároltaazamerikai “Sigma Bleyzer Southeast European Fund” befektetésialap.
 • 2009 novembereegyújidentitásthozott a Covalactmárkának, egy rebranding folyamatmentvégbe a vállalatéletében.
2 rebranding m rka j t s bemutat sa
2. Rebranding/márkaújítás bemutatása

2.1. Vezetőidöntések

2.2. Piackutatás

2.3. A “Covalact De Tara” márkapozicionálása

2.4. A “Covalact De Tara”márkaszerkezete

2.5. Jövőképésmisszió

2.6. A “Covalact De Tara” márkastratégiája

2.7. Vizuálisidentitás

2 1 vezet i d nt s ek
2.1. Vezetőidöntések
 • 2007-ben a többségitulajdonnalrendelkezőCovalactotmegvásároltaazamerikai “Sigma Bleyzer Southeast European Fund” befektetésialap, ezzel a pillanattaljelezve, hogy a vállalatbelépettegyújfejlesztésiszakaszba.
 • A vállalatmáreléggéelavultávált, zürzavaruralkodottazegésszvállalaton, főként a termékkínálaton, és a csomagoláson. Minden termékmáscsomagolással volt ellátva, nemlehetettmegkülönboztetniegymástól, nemvoltakdifferenciálva, promoválva. értékesített a vállalat.
 • A Covalact De Tara egyújpozicinálástjelképez.
 • A Covalact De Tara egyeredeti roman termék, a tejetszennyezetlenvidékitérségbőlszerzik be és modern technológiákkaldolgozzákfel.
 • A főkonkurensek a NapolactésAlbalact, mivelők is a tradicióraéshagyományokrafektetik a hangsúlyt.
slide11

A MEMRB kutatásicégadataialapján a “Covalact De Tara” márka 2009-ben a hazaitejpiacon a 8-dik helyetfoglalta el. A jaurtpiacán a 11-dik, a szánapiacán a 12-dik, a kefir piacán a 4-dik, a vajpiacán a 6-dik, a tejfölpiacán a 8-dik, a tejpiacán a 8-dik, a sajtpiacán a 8-dik míg a túrótermékekpiacána a 2-dik helyentalalható.

Versenytársmárkák

  • Danone
  • Napolact
  • Albalact
  • Tnuva
  • Prodlacta
  • Hochland
  • Helyi márkák
2 3 a covalact de tara m rka pozicion l sa
2.3. A “Covalact De Tara” márkapozicionálása
 • Fogyasztóibázis

Általánoscélpont: 25-50 évközötti , városiszékhelyű, középszintűjövedelemésközépilletvefelsőfokuvégzetséggelrendelkezőnők. Statisztikailagáltalánosanvéve 20 milliószemély.

Fogyasztóiszegmens:Gondostisztelettudószemélyek, kiknekfontos a sajátéscsaládjukegézségestáplálkozás.

 • Tények:
  • A gondosfogyasztóksajnosnemzetköziéshelyimárkákagresszívreklámjainakvannakkitéve, ami negative iránybasodorjaőket.
  • A gondosfogyasztókilletvetáplálkozóknemvásárolnakilyentermékeket a jövedelemhiánymiatt, illetvemertelutasítjákazértelmetlenmárkákat, nemengednek a modern érzelmicsábításnak.
  • Nagyobbmértékbenreagállnakolyantermékekre, amelyekazegézségestáplálkozásrévénkerülnekpromoválásra.
  • Hajlamosakolyantermékeketvásárolniamelynemtartalmazkülönbözövegyiösszetevőket, egázségesazegésszcsaládranézve, bizalmatsugal.
slide13

Gondoskodók:Egyjóanyatudja, hogy a tejtermék a mindennaposegézségestáplálkozásegyikalapvetőeleme. Főleg a gyerekeknövekedésének a fejlődésében, de azegésszcsaládszámáraegyaránt. Addighűségesekmaradnakegyadottmárkáhozamigazemocionálisan is kielégítiőket. A friss, natúrésegyszerűtermékekutánkutatnak, milyeneketvidékenállítanakelő, ami a természetességettükrözi. Ezértmélybenyomástkellkelteni a fogyasztókban, ésazothonukbavarázsolniezeketazízeket.

 • Elődlegesfogyasztók: 30-45 évközöttivárosilakósúanyák.
 • Másodlagosfogyasztók: 25-50 évközöttivárosilakosúférfiak.
2 4 a covalact de tara m rka szerkezet e
2.4. A “Covalact De Tara”márkaszerkezete
 • A “De Tara” márkaszerkezetilegnagyonjólfelépített.
 • A márkalényege a vidékiélvezetmegosztása. Egézségesésfrisstermékekkelcélozza meg a fogyasztókat. Főkéntazokra a fogyasztókrafekteti a hangsúlyt, akiknek a legfontosabbcsaládjukelismerése.
 • Célkitűzése, hogyRománialegismertebbéslegbecsültebbmárkájáváváljon. A márka a hagyományokéstradiciókmegőrzéséreigyekszik, biztonságotnyújtamimegfelelőminőséggelpárosul, ezáltalelnyerve a fogyasztókhűségét. Igaziértékeketnyújtésigér a fogyasztóknak, ésigyekszikazokat be is tartani, mivel a márkaértékének a felépítésecsak a bizalomépítésénkeresztülvalósulhat meg.
2 6 a covalact de tara m rka strat gi j a
2.6. A “Covalact De Tara” márkastratégiája
 • A gyártóimárkákatilletőennégyváltozatotkülönböztethetünk meg:
  • Minden termékegyedimárkanevetkap
  • Minden termék a cégmárkanévalattjelenik meg.
  • Termékkategóriánkéntkülönbözőmárkanevek.
  • A cégnévés a termékmárkanévegyüttjelenik meg
 • A Covalactvállalat a másodikmárkázásistratégiátalkalmazzatermékeire. Minden létezőterméke a vállalatmárkaneve a “Covalact De Tara” alattkerüleladásra. Minden termékenmegtalálható a vállalatlogója, egyegységesrajzés “Respect pentrulapte” felirat.
  • Termék stratégia
  • Ár stratégia
  • Disztribúciós stratégia
  • Promoválási stratégia
slide20

A “Covalact De Tara” márkalogója, amimegtalálhatómindeniktermékcsomagolásán a “Respect pentruLapte” felíratmelett.

slide21

Csomagolás

Minden termékrészére 3 csomagolástterveztek, amitkutatásoksorainakvetettekalá.

Kutatáscélja :

 • Felmérjék a fogyasztókspontánreakcióit a termékekkelszemben.
 • Felmérjék a csomagolásatraktivítását, a pozitívés negative elemeket.
 • Felismerni a differenciálásraszolgálóelemeket, a csomagolásranézve.
 • Felmérniazaszociációt a “De Tara” –hoz.
 • Felmérni a vásárlásiösztönöket, a kibróbálásiarányt.
slide22

Kutatásimódszer: tesztelés

 • Kutatottpopuláció: 25-45 évközöttinők, akikhetentelegalábbegyalkalommalvásárolnaktejterméket
 • Adatgyűjtés: Interjúszemntőlszemben, számítógéphasználatával.
 • Kérdőívhossza: 210 személy, 70 személymindenikcsomagoláscsaládra.
 • Kutatásideje: 25-27 március, 2009.
slide23

A háromcsomagolásközül a felmértadatokszerint, a házacskásváltozatkimagaslóanmagasabberedménytért el mint a máskettő.

 • 11,4%-ukmegvásárolnák a covalactiaurtot, 8%-uk a tejetéstöbb mint 21%-uk a tejföletebben a csomagolásban.
 • Preferenciaelőnytélvez a házacskásváltozat, 58,6 %-al azelsőhelyreinkadrálódott.
 • Miért is kedvelikinkábbezt a csomagolást a többihezképest?
  • színesebb, érdekesebb, szebbésélénkebbszínekvannakrajta mint a többikettőn, a rajtatalálhatógrafikuselem is rusztikuskisugárzássalruházzafel, mertábrázolja a falusikisházatéstájat.
 • Arra a kérdésre a válasz, hogymelyikváltozattükrözileginkább a fogyasztókszerintmindaztamit a “Covalact De Tara” próbálnyújtani, újból a házacskásváltozatnyerte el azelsőhelyet 88,5 %-al.
 • Mondanivalójáttekintve a fogyasztókvélemyényeszerint a házacskásjelképezileginkábbezt a márkát, a csomagolásvonzó, tisztaságot, frissességetésbiztonságotsugall, természetestermékeknektekintik.