Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy
Download
1 / 27

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Systemu monitorowania i prognozowania rynku pracy. Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy 16-17.06.2011 r. Szczecin. BADANIA ZORP 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy' - lainey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy

Systemu monitorowania i prognozowania rynku pracy

Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy

16-17.06.2011 r. Szczecin


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

BADANIA ZORP 2010

Przedmiot: przygotowanie i przeprowadzenie badań i analiz potrzeb kadrowych przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu

 • diagnoza potrzeb kadrowych przedsiębiorców województwa zachodniopomorskiego

 • badanie instytucji szkoleniowych

 • 5-letnia prognoza dotycząca zmian w strukturze popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim w związku z przewidywanymi kierunkami rozwoju branż i sektorów gospodarki,

 • zainicjowanie trwałego i powtarzalnego systemu monitorowania i prognozowania zmian gospodarczych oraz zmian w strukturze popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

System monitorowania i prognozowania rynku pracy

Gromadzenie informacji świadomie i systematycznie o różnym stopniu szczegółowości, w odniesieniu podmiotowym, ujęciu przedmiotowym, przekroju terytorialnym i czasowym. Struktura gromadzonych danych winna uwzględniać ich użyteczność powszechną dostępność dla urzędów, organizacji gospodarczych, przedsiębiorców i innych podmiotów związanych gospodarką.

Celem takiego systemu jest ocena programów realizacji rozwoju lokalnego, ich aktualizacja oraz dopasowanie do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych także określenie rzeczywistego poziomu konkurencyjności lokalnej gospodarki i rynku pracy oraz potencjału rozwojowego zasobów kadrowych w regionie. Swoim zakresem obejmować powinien szereg wskaźników aktywności lokalnej z poza sfery gospodarczej wspomagających ocenę konkurencyjności lokalnej gospodarki.

Efektem wdrożenia systemu jest tworzenie zasobów informacyjnych z zakresu rynku pracy na poziomie gminy, powiatu czy regionu.


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

System monitorowania i prognozowania rynku pracy

Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji, który pozwala nie tylko ocenić, ale również wpływać na wyższą zgodność realizacji zachodzących procesów przyjętymi celami poprzez programowanie wdrażanie działań ukierunkowanych na rozwój regionalnego rynku pracy, nadzór korygowanie prowadzonych działań oraz stworzenie podstaw do racjonalnej alokacji środków finansowych.


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

ZAŁOŻENIA SYSTEMU MONITOROWANIA

 • bieżąca obserwacja rynku pracy od strony popytowej i podażowej,

 • prognozowanie zmian,

 • projektowanie skutecznych narzędzi ingerencji w sytuację na rynku pracy,

 • integracja informacji / danych z różnych źródeł,

 • zapewnienie ciągłości obserwacji.


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

Obszary monitoringu

 • Demografia.

 • Edukacja.

 • Regionalny rynek pracy z podziałem na stronę popytową i podażową.

 • Gospodarka regionalna (m.in. struktura sektorowa, koniunktura, wydajność pracy, wynagrodzenia, kapitał, dochody jednostek samorządowych, inwestycje).

 • Wykluczenie z rynku pracy.


Monitoring najwa niejszych wska nik w i zmiennych
Monitoring najważniejszych wskaźników i zmiennych

Monitorowanie

Pozyskanie danych

Obliczenie wartości wskaźników

Sformułowanie wniosków (diagnoza)

Ocena odchyleń o rekomendowanych poziomów


Prognoza najwa niejszych wska nik w i zmiennych
Prognoza najważniejszych wskaźników i zmiennych

Prognozowanie

Ocena prognozowalności szeregów czasowych

Wybór zmiennych i metod

Wyznaczenie prognoz i obliczenie wskaźników

Pozyskanie danych


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW

Plus dwa wskaźniki monitorujące koniunkturę gospodarki europejskiej:

1. EconomicSentimentIndicator – ESI;

2. Baltic Exchange DryIndex – BDI.


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

LISTA WSKAŹNIKÓW PO WERYFIKACJIDEMOGRAFIA

1. Obciążenie ludności w wieku przedprodukcyjnym ludnością w wieku produkcyjnym

2. Obciążenie ludności w wieku poprodukcyjnym ludnością w wieku produkcyjnym

3. Wskaźnik utraty atrakcyjności migracyjnej województwa


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

Wskaźnik I: obciążenia ludnością przedprodukcyjną (Wprzed)

Wskaźnik II: obciążenia ludnością poprodukcyjną (Wpo)

Źródła danych: Urząd Statystyczny w Szczecinie/ Główny Urząd Statystyczny, dane zasilane z Banku Danych Regionalnych

Norma: Wskaźnik I: wartość wskaźnika obciążenia demograficznego ludnością przedprodukcyjną dla Polski w roku bieżącym

Wskaźnik II: wartość wskaźnika obciążenia demograficznego ludnością poprodukcyjną dla Polski w roku bieżącym

Wartości wskaźników I i II dla województwa i poszczególnych powiatów w 2009 r.


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

Wskaźnik utraty atrakcyjności migracyjnej województwa

Źródła danych: Urząd Statystyczny w Szczecinie / Główny Urząd Statystyczny, dane zasilane z Roczników Demograficznych

Norma: co najwyżej 1

Wartości: w 2009 r. 1,219.


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

EDUKACJA

1. Udział ludności wieku 15-64 z wykształceniem wyższym

2. Udział ludności wieku 15-64 z wykształceniem średnim

3. Odsetek absolwentów szkół wyższych na kierunkach S&E

4. Wskaźnik kształcenia ustawicznego dorosłych

5. Wskaźnik dostępności kursów ustawicznego kształcenia zawodowego


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

REGIONALNY RYNEK PRACY

1. Stopa bezrobocia według BAEL i jej przeciętna dynamika

2. Stopa bezrobocia według BAEL osób w wieku 15-24 lat i jej przeciętna dynamika

3. Stopa bezrobocia według BAEL osób z wykształceniem wyższym i jej przeciętna dynamika

4. Stopa bezrobocia rejestrowanego i jej przeciętna dynamika

5. Przeciętna stopa bezrobocia rejestrowanego w 3 powiatach o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego i jej dynamika

6. Odsetek pracujących w I, II i III sektorze gospodarki

7. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64

8. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64

9. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy

10. Przyrost przeciętnego zatrudnienia ogółem

11. Wskaźnik zastępowalności na rynku pracy

12. Wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy

13. Wskaźnik płynności bezrobocia

14. Wskaźnik podjęcia pracy przez bezrobotnych

15. Odsetek zatrudnionych na umowy okresowe w głównym miejscu pracy

16. Odsetek zatrudnionych na umowy zlecenie i umowy o dzieło, niezatrudnione na umowę o pracę


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

GOSPODARKA REGIONALNA

1. Średnioroczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto

2. Produkt krajowy brutto per capita

3. Stopa inwestycji

4. Wskaźnik koniunktury gospodarczej

5. Dochody wykonane ogółem jednostek samorządu terytorialnego per capita

6. Wydajność pracy

7. Obrotowość aktywów ogółem

8. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

WYKLUCZENIE Z RYNKU PRACY

1. Liczba bezrobotnych długotrwale i jej przeciętna dynamika

2. Przeciętny udział liczby bezrobotnych poszukujących pracy powyżej 24 miesięcy w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w 3 o najwyższym poziomie wskaźnika powiatach

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychPrognoza ograniczenia
PROGNOZA OGRANICZENIA

 • Zmiana klasyfikacji PKD 2004 na PKD 2007.

 • Zmiany zakresów przedmiotowych i podmiotowych prób stosowanych w ramach badań statystyki publicznej.

 • Zmiany sposobów dezagregacji danych agregatowych pozyskiwanych przez statystykę publiczną między poszczególne jednostki statystyczne.

 • Prowadzenie w niektórych przypadkach badań wyłącznie w okresach dwuletnich, pięcioletnich lub badań o charakterze incydentalnym.

 • Brak jednorodności danych wynikający z reformy systemu szkolnictwa.

 • Brak aktualnych danych, z których większość była dostępna wyłącznie za rok 2008.

 • Brak występowania prawidłowości w zakresie kształtowania się niektórych zjawisk w czasie – niska prognozowalność zmiennych / wskaźników (wysokie błędy predykcji lub prognoz).

 • Występowanie silnych zmian strukturalnych w latach 2008-2009 w zakresie dotychczasowych tendencji obserwowanych zjawisk z powodu wpływu kryzysu gospodarczego w światowej i europejskiej gospodarce.


Opis systemu monitoringu i prognozowania
Opis systemu monitoringu i prognozowania

System obejmuje 5 obszarów;

Dla wymienionych obszarów ustalono łącznie 44 wskaźniki;

Każdy wskaźnik opisano pod względem: celu stosowania, sposobu obliczania, źródeł danych, norm i wartości;

Zaproponowane dodatkowe wskaźniki (np. koniunktura gospodarcza);

Przedstawiono metodologię badań i analiz (rozwinięcie badań BAEL GUS w województwie w celu uzyskania reprezentatywności na tym poziomie);

Zaproponowano dodatkowe badania ankietowe;

System rozpowszechniania informacji


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy
Zakres niezbędnych informacji (odnoszących się do monitoringu), które należy uzyskać przy pomocy dodatkowych badań

BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW. Pozwoli ocenić poziom i przyczyny zgodności lub niezgodności zawodu wyuczonego z aktualnie wykonywanym (efektywność systemu edukacyjnego).

STOPIEŃ ROZWOJU SZAREJ STREFY W GOSPODARCE WOJEWÓDZTWA.

CHARAKTERYSTYKA STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARCZYCH POD KĄTEM OCENY BIEŻĄCEGO I PRZYSZŁEGO ZAPOTRZEBOWANIA PRACODAWCÓW NA OKREŚLONE ZAWODY I KWALIFIKACJE.


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

Potrzeby monitoringu), które należy uzyskać przy pomocy dodatkowych badań rynku pracy

projekcja struktury

kluczowe klastry/branże

demografia (+ migracje)

zróżnicowania przestrzenne

STRUKTURA GOSPODARKI

projektowość/sieciowość

globalizacja/otwartość

digitalizacja

przyrost wiedzy

TRENDY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE

strategie rozwoju

polityki UE

polityka edukacyjna

POLITYKA SPOŁ.-GOSPOD.

KOMPETENCJE ZAWODOWE

ZAWODY/kwalifikacje modułowe

KWALIFIKACJE ZAWODOWE (wiedza zawodowa + umiejętności)

KOMPETENCJE:

EDUKACJA

 • osobiste

 • społeczne (interpersonalne)

 • organizacyjne

 • menadżerskie

cechy osobowe i kompetencje kluczowe


Zachodniopomorskie obserwatorium rynku pracy

Jak jest? monitoringu), które należy uzyskać przy pomocy dodatkowych badań

Jak powinno być?

wykorzystanie danych statystycznych

synteza, wnioskowanie przyczynowo-skutkowe

rozproszenie, brak wniosków

czym jest „rynek pracy”?

głównie analizy bezrobocia

podejście holistyczne

prognozowanie

cząstkowe, ograniczone,głównie modele ekonometryczne

sieci dialogu, techniki foresightowe

przystępność i dostępność informacji

„dla specjalistów”

zróżnicowane formy i zakres