Financovanie projektov fp6
Download
1 / 12

Financovanie projektov FP6 - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Financovanie projektov FP6. Seminár "Podpora výskumu v oblasti povrchovej dopravy v 6. rámcovom programe “ Žilina, 21.4.2005 Peter Fabián, CETRA – Ústav dopravy ŽU. N ákladové modely FP6. FC: Full Cost model – Úhrada celkových nákladov ( priamych + ne priamych )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Financovanie projektov FP6' - lainey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Financovanie projektov fp6

Financovanie projektov FP6

Seminár

"Podpora výskumu v oblasti povrchovej dopravyv 6. rámcovom programe“

Žilina, 21.4.2005

Peter Fabián, CETRA – Ústav dopravy ŽU


N kladov modely fp6

Nákladové modely FP6

FC: Full Cost model – Úhrada celkových

nákladov ( priamych + nepriamych)

FCF: Full Cost Flat rate model –

Úhrada priamych nákladov a

paušálna úhrada nepriamych nkladov

AC: Additional Cost model - Úhrada

celkových „pridaných“ nákladov


N kladov modely fp61

Nákladové modely FP6

Prípustné (oprávnené) náklady

Výdavky uskutočnené v dobe konania projektu na plnenie cieľov projektu podľa schváleného kontraktu a jeho príloh (príručka – viac ako 250 strán)

Priame náklady:

Všetky priamo vynaložené prostriedky (mzdy, cestovné, investície, prístup do sietí, …)

Nepriame náklady:

Réžia, náklady potrebné na zabezpečenie

chodu projektu - ale nie dane !!!


N kladov modely fp6 model fc

Nákladové modely FP6 - Model FC

Full Cost:

Úhrada skutočných celkových (priamych aj

nepriamych) nákladov

50% pre časti týkajúce sa výskumu a vývoja a

inovačných prvkov

35% pre časti týkajúce sa demonštrácií

100% pre správu konzorcia a odbornú prípravu

(training).

100% pre skutočné nepriame náklady

Pre správu konzorcia môže byť použitých najviac

7% celkového príspevku EC


N kladov modely fp6 model fcf

Nákladové modely FP6 - Model FCF

Full Cost Flat rate:

Úhrada skutočnýchpriamych nákladova

paušálnychnepriamych nákladov

50% pre časti týkajúce sa výskumu a vývoja a

inovačných prvkov

35% pre časti týkajúce sa demonštrácií

100% pre správu konzorcia a odbornú prípravu

(training).

20% priamych nákladov (bez nákladov na subkontrakty)

pre predpokladané nepriame náklady

Pre správu konzorcia môže byť použitých najviac

7% celkového príspevku EC


N kladov modely fp6 model ac f

Nákladové modely FP6 - Model AC(F)

Additional Cost (Flat rate):

Úhrada pridaných skutočnýchpriamych

nákladova paušálnychnepriamych nákladov

100% pridaných skutočných priamych neopakujúcich sa

nákladov – t.j. nesmie sa platiť zdravotné poistenie,

fondy, potiaže so zamestnávaním stálych pracovníkov

100% pre správu konzorcia

20% priamych nákladov (bez nákladov na subkontrakty)

pre predpokladané nepriame náklady

Pre správu konzorcia môže byť použitých najviac

7% celkového príspevku EC


Maximálne sadzby prípustných nákladov

Výskumné, vývojové alebo inovačné aktivity

Demonštračné aktivity

Výcvikové aktivity

Manažment aktivít konzorcia

Iné špecifické aktivity

Sieť excelencie

NoE

100 %

(do výšky 7% príspevku)

(AC: prípustné priame náklady)

100 %

Integrovaný projekt

IP

FC/FCF: 50%

AC : 100 %

FC/FCF: 35%

AC : 100 %

100 %

100 %

(do výšky 7% príspevku)

(AC: prípustné priame náklady)

Špecificky zameraný výskumný alebo inovačný projekt

FC/FCF: 50%

AC : 100 %

FC/FCF: 35%

AC : 100 %

100 %

(do výšky 7% príspevku)

(AC: prípustné priame náklady)

Špecifický výskumný projekt pre SME

FC/FCF: 50%

AC : 100 %

100 %

(iba pre spoločný výskum)

100 %

(do výšky 7% príspevku)

(AC: prípustné priame náklady

Integrované infraštruktúr. iniciatívy

FC/FCF: 50%

AC : 100 %

FC/FCF: 35%

AC : 100 %

100 %

(do výšky 7% príspevku)

(AC: prípustné priame náklady)

100 %

Koordinačná akcia

CA

100 %

(FC nepriame náklady: paušál (**))

AC : 100 %

100 %

(do výšky 7% príspevku)

(FC nepriame náklady: paušál (**))

100 %

(FC nepriame náklady: paušál (**))

Špecifická podporná akcia SSA

100 %

(do výšky 7% príspevku)

(FC nepriame náklady: paušál (**))

100 %

(FC nepriame náklady: paušál (**))


(*) ďalšie špecifické aktivity znamenajú

-          pre siete excelencie: Spoločný program aktivít,

s výnimkou manažmentu aktivít konzorcia

-          pre integrované infraštruktúrne iniciatívy:

akékoľvek „špecifické aktivity“ uvedené v Prílohe I,

vrátane nadnárodného prístupu k infraštruktúre

-          pre koordinačné akcie: Koordinačné aktivity,

s výnimkou manažmentu aktivít konzorcia

-          pre špecifické podporné činnosti: Akékoľvek „špecifické

aktivity“ uvedené v Prílohe I, vrátane nadnárodného

prístupu k infraštruktúre

(**) paušálne sadzby pre nepriame náklady v modeli FC:

20% všetkých prípustných priamych nákladov

zmenšených o prípustné priame náklady subkontraktov


Financovanie projektov

Financovanie projektov

Predfinancovanie – odhadovaná čiastka na 18 mesiacov

Ročné vyúčtovanie skutočných nákladov

Doplnenie financovania na nasledujúce obdobie

Umorovanie predfinancovania

Záverečná správa a vyúčtovanie

Zadržiavaná čiastka – 15%


Financovanie projektov1

Financovanie projektov

Rok 1

Záloha - predfinancovanie je určené na pokrytie prvých 18 mesiacov

Prelínanie financovania

Po 1. roku prebieha vyhodnotenie výsledkov, po jeho ukončení sa uskutoční dofinancovanie projektu na ďalšiu periódu

Rok 2


Financovanie projektov2

  • Prostriedky od EK - podľa typu projektu

  • - príspevok na integráciu (NoE)

  • príspevok k rozpočtu

  • Nie sú určené na pokrytie všetkých nákladov projektu - „príspevok“, jeho výška je daná typom aktivity – (od 0 po 100%)

  • Je potrebné počítať s nutnosťou vlastných alebo externých zdrojov !!!

Financovanie projektov

Všetky financie - len pôžička na „prípustné náklady (ELIGIBLE COSTS)“ !!!

Vyrovnanie – až v rámci záverečného vyúčtovania + 5 rokov!!!


Financovanie projektov3

15 % z celkových predpokladaných nákladov na riešenie projektu je „zadržaných“ , t.j. v rámci predfinancovania riešitelia dostanú len 85% grantu prideleného EK na projekt,,

Zadržiavanie prostriedkov

Financovanie projektov

85 %

15 % - externé zdroje

Vyrovnanie – až v rámci záverečného vyúčtovania po ukončení projektu!!!


ad