Firma Albert Collett - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Firma Albert Collett PowerPoint Presentation
Download Presentation
Firma Albert Collett

play fullscreen
1 / 18
Firma Albert Collett
160 Views
Download Presentation
lahela
Download Presentation

Firma Albert Collett

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Firma Albert Collett Laksefiske i Namsen Spydspiss og Merkevare i et internasjonalt opplevelsesmarked Oppstartmøte Overhalla Hotell 26.01.06

 2. Momentliste 26.01.06 Firma Albert Collett - Presentasjon av deltakerne - Kort gjennomgang av bakgrunnen for prosjektet - Kort repetisjon av prosjektbeskrivelsen - Status mht finansieringen av prosjektet - PLP-metoden og rolleavklaring rundt denne - Valg av 3 medlemmer + varamann til styringsgruppen - Utvelgelse av øvrige deltakere i prosjektet (inntil 10 stk) - Gjennomgang av avtaleforslag - Økonomi / godtgjørelser mv - Gjennomgang av den videre prosess - Planlegging av oppstartmøte

 3. Firma Albert Collett Bakgrunnen for prosjektet - FMLA ser på nærigsmuligheter innenfor naturbasert reiseliv - Dep.råd Grue lover finansiering av nytt ”Lofoten” - IN, Fylkskommunen og FMLA sammen om ”Namdalsprosjektet” - ”Norsk Reiseliv” lager forprosjekt om laksefiske i Namdalen - Valg av PLP-metoden som arbeidsmåte for prosjektet - Endelig finansiell løsning delvis sentral og regional, nå på plass (?) - Prosjekteierne IN, FK, og FMLA velger PA og 10 prosjektdeltakere

 4. Fra prosjektet ”Utvikling av utmarksbaserte reiselivsbedrifter” (2004 – RBL, NSF, IN) Økt fokus på opplevelse som produkt

 5. Tettere samarbeid om

 6. ”PLP-metoden” som utgangspunkt Firma Albert Collett PA Hovedprosjekt • Sekretæriatsfunksjon • Prosessledelse • Innleie av ekspertise • Økonomi/regnskap • Dok. og erfaringsform. Delprosjekter • Etablerte bedrifter (15–20 stk) • Hver bedrift et delprosjekt • ”Hele” verdikjeden med • Bidra til et fornyet handlings- • mønster via ”kunnskap og • vekkelse”

 7. Firma Albert Collett PLP-metoden og rolleavklaring - PLP-metoden, ”Prosjektlederprosessen” - Utviklet av Innovasjon Norge - Inkluderer begrepsapparat rundt; - ulike roller - prosjektfaser, arbeidsmetodikk - målstruktur (hierarki) - beslutningspunkter - milepæler - dokumentasjon - utvikling gjennom risikoavlastning - TE har gjennomført PLP-kurs

 8. Firma Albert Collett PLP-metoden og rolleavklaring Prosjekteiere - Oppdragsgiver • A-eiere (bidrar med betydelige midler) • B-eiere (bidrar med midler) • Styrings- • gruppen • faglig råd • gi råd til PA • kontakt eiere Prosjektansvarlig - PA • Har det totale økonomiske ansvar • Påse samsvar prosjektplan og mål • Ansvar for ”beslutningspunkter” • Ansvarlig i forhold til prsjekteierne • Prosjektleder(e) • det operative utøvende ansvar • planlegge, lede, utføre og • kontrollere prosessen i hver bedrift

 9. Firma Albert Collett Valg av styremedlemmer - geografisk spredning - virksomheter med ulik tilretteleggingsgrad - ulik plassering i verdikjeden (råvare- leverandør, tjenestetilbydere, operatør, salgsledd - kjønnsrepresentasjon - annet ??

 10. Firma Albert Collett Valg øvrige prosjektdeltakere - geografisk spredning - virksomheter med ulik tilretteleggingsgrad - ulik plassering i verdikjeden (råvare- leverandør, tjenestetilbydere, operatør, salgsledd - kjønnsrepresentasjon - annet ??

 11. Firma Albert Collett Planlegge oppstartsmøte - Tidspunkt og sted - Hvem skal delta (andre enn prosjektdeltakerne ?) - Særskilt markering – ”kick-off”, info-strategi ? - Diskutere forslag til overordnet prosjektplan - definere ulike faser med tilhørende delmål - skissere hovedaktiviteter i hver fase - definere milepæler / beslutningspunkter - antyde mulige kritiske faktorer - Ideskisse detaljert plan for fase I - Skisse til fremdriftsplan