slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AAP NË PLANI STRATEGJIK T Ë ARSIMIT NË KOSOVË 2011-2016 Gusht 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
AAP NË PLANI STRATEGJIK T Ë ARSIMIT NË KOSOVË 2011-2016 Gusht 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

AAP NË PLANI STRATEGJIK T Ë ARSIMIT NË KOSOVË 2011-2016 Gusht 2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 267 Views
  • Uploaded on

AAP NË PLANI STRATEGJIK T Ë ARSIMIT NË KOSOVË 2011-2016 Gusht 2011. Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2011-2016 (PSAK) është një dokument strategjik i hartuar nga MASHT dhe i aprovuar nga Qeveria e Republik ë s së Kosovës ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AAP NË PLANI STRATEGJIK T Ë ARSIMIT NË KOSOVË 2011-2016 Gusht 2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AAP NË PLANI STRATEGJIK

TËARSIMIT NË KOSOVË

2011-2016

Gusht 2011

slide2

Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2011-2016 (PSAK) është një dokument strategjik i hartuarnga MASHT dhe i aprovuarngaQeveria e RepublikëssëKosovës;

PSAK hap rrugën e zhvillimit të një arsimimi gjithëpërfshirës, tërë sektorial;

Ofron mundësi të barabarta dhe mësim cilësor për të gjithë nxënësit, në të gjitha nivelet e arsimit në Republikën e Kosovës;

slide3

FushatProgramoretë PSAK-ut

Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë është ndarë në tetë fusha programore siç janë:

Edukimi Parashkollor (EPSH) dhe Edukimi Parafillor (EPF);

Arsimi Parauniversitar (APU);

Arsimi dhe Aftësimi Profesional (AAP);

ZhvillimiProfesional i Mësimdhënësve (ZHPM) ;

slide4

Arsimi i Lartë (AL);

Arsimi dhe Aftësimi për të Rriturit (AARR);

Teknologjia e Informimit dhe e Komunikacionit (TIK);

Ndërtimi i Kapaciteteve.

mekanizmat e implementimit t psak

Mekanizmate implementimittëPSAK

1.Grupi Teknik Strategjik(TASK FORCA)

Grupi Teknik Strategjik (TaskForca) është trup i brendshëm i MASHT-it i themeluar me vendim të ministrit;

Është përgjegjës për zbatimin e PSAK-ut;

E përbëjnë drejtorët e të gjitha departamenteve të MASHT-it,ndërsae udhëheq sekretari i përgjithshëm;

Takohet një herë në muaj për të analizuar implementimin e PSAK-ut(të gjithë drejtoret i raportojnë sekretarit për fushat e tyre);

2 komiteti drejtues i psak ut

2.Komiteti DrejtuesiPSAK-ut

Komiteti Drejtues iPSAK-ut ështëorgani më i lartë, ndërministror Icilirekomandonpolitikat e përgjithshme për implementimin e PSAK-ut;

EshtëthemeluarnëbazëtëmemorandumittëbashkepunimitnëmestëMinistrisesëIntegrimeveEvropiane (MIE), Ministrinë e Financave (MF), Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI),

Partneretzhvillimor;Banka Botërore, Komisioni Evropian dhe SIDA, kanërolinvëzhguesdhekëshillduesnëkëtë organ;

3 forumi i aktereve

3.Forumi iAktereve

Forumin e Aktereve e përbëjnëtëgjithëakteretqëjanëtënderlidhur me sisteminearsimit:

Partneretndërministror (MASHT, MF, MIE, MPMS, MAPL, MTI)

Tëgjithëpartnerëtzhvillimorqë e ndihmojnësektorin e arsimit;

DrejtoritëKomunaleteArsimit (DKA );

Universitetetpublikedhe private;

OdaEkonomike e Kosovës;

Anëtarët e KomisionitParlamentar për Arsim;

slide8

Unioni i Studenteve;

Sindikatat e Arsimitejt

Forumi i Akterëvemblidhetnjë here nëvit, nëKonferencenPërRishikimin e Përbashkëtvjetortëcilen e organizon MASHT;

MASHT, ka mbajturdykonferencavjetore, ndërsakonferenca e tretëështë duke e përgetiturdheështëplanifikuartëmbahëtnëshkurttëvitit 2014, nëtëcilen do tëanalizohetpune a tersishemenësektorin e arsimit; arritjetsfidatdhe do tenxjerrenrekomandimet.

slide9

AAP-dhetrajnimi i vazhdueshëmprofesionalArsimidheAftësimiProfesionalështënjëringanënsektorëtmëtërëndësishëm i ciliështëpërgjegjëstëpërgatitëindividëtpërpunë, përkatësishttëpajisata me shkathtësi, njohuridhekompetencatënevojshmepërtregun e punës;Arsimii mesëmprofesionalështë i ndarënëdydrejtime: Arsimi i përgjithshëmprofesional i bazuarnëshkolla i ciliështënënpërgjegjësinë e MASHT-it dhe; Trajnimidheritrajnimi i tëpapunëve i ciliështënënpërgjegjësinë e MPMS-së.

slide10

Po ashtu, janëdisaministritëtjera, si MSH (Ministria e Shëndetësisë), MTI (Ministria e TregtisëdheIndustrisë), MB (Ministria e Bujqësisë), MKRS ( Ministria e Kulturës ,RinisëdheSporteve) qëjanëtëpërfshiranëpërgjegjësitë e sektorit. Nënsektorii AAP-sëështëpjesë e nivelittëarsimittëmesëmtëlartë (ISCED 3) dhe u shërbengrupmoshave15-18 vjet.ArsimiProfesionalështë i organizuarnë 61 shkollangagjithsej 108 shkollatëmesmetëlarta, kutri prejtyrejanëQendratëKompetencës( Malishevë-Ekonomiturizem),( Skenderaj-ndertimtari)dhe (Ferizaj-shëndetësi).

slide11

Të arrituratEshtemiratuarstrategjiapërngritjen e praktikësprofesionale, gjithëpërfshirësedhepritettemiratohetstrategjiapërorientimnëkarrierë e cilikrijonmundësipërrritjen e cilësisënëtëgjithanivelet e ArsimitProfesional;Janëorganizuartrajnimettëavancuarapërudhëheqësdhestafin e shkollaveprofesionale

slide12

Paisja e tëgjithashkollaveprofesionaleekonomike FU përkryerjen e praktikësprofesionale;Hartimi i materialevemësimoredhedoracakëvepërprogramepër profile tëbujqësisëdheshëndetësisëpërmësimdhënësdhenxënës.Organizimi i panairitndërkombëtartë FU nëKosovë, kunxënësittanëkanëtreguarshkathtësitënevojëshme.

slide13

Finalizimi i planprogramevetë 21 profilevetërejabazuarnëkërkesatëtreguttëpunësdherishikimi i tëgjithaplanprogrameekzistuese.Hartimi i standardevetëprofesionitpërprofiletbujqësoredhetëshëndetësisë.Hartimi i kostossëshkollimitpër tri profile tëndërtimtarisë;Kafilluarprocesi i vlerësimittëqendravetëkompetencësdhetrajnimet e mësimdhënësevebazuarnëvlerësimfillestar;Finalizimi i 50 filmavetëshkurtërpërpërshkrimin e profesionevedheshpërndarja e tyremëqëllimtëorientimitnëkarrierëtënxënësve.

slide14

Sfidat:Sigurimi i cilësisënë AAPZhvillimi i shkathtësivekonformëkërkesavetëtreguttëpunësMonitorimi i shkollaveprofesionaleRritja e bashkëpunimitshkollë-biznespërrealizimin e praktikësprofesionalesidhekrijimi i kushtevepërrealizimin e mësimitpraktiknëshkollaprofesionale.Caktimi i buxhetitpërshkollaprofesionalesipasprofileve.Themelimi i AAAPRrdhefunksionimi i KAAP