Agenturn zam stn v n v praxi
Download
1 / 22

Agenturní zaměstnávání v praxi - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Agenturní zaměstnávání v praxi. Ilona Kostadinovová Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni ilda @ seznam.cz http://www.akilda.webnode.cz/ 12. 12. 2011. Smysl a účel příspěvku. Agentura práce a novodobý vývoj právní úpravy v České republice Právní vztahy agenturního zaměstnávání

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Agenturní zaměstnávání v praxi' - lada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agenturn zam stn v n v praxi

Agenturní zaměstnávání v praxi

Ilona Kostadinovová

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

[email protected]

http://www.akilda.webnode.cz/

12. 12. 2011


Smysl a el p sp vku
Smysl a účel příspěvku

 • Agentura práce a novodobý vývoj právní úpravy v České republice

 • Právní vztahy agenturního zaměstnávání

 • Praktické problémy aplikace právní úpravy v ČR ve srovnání s předpisy SR a nadnárodní právní úpravou


Aktu ln stav pr vn pravy
Aktuální stav právní úpravy

Česká republika:

 • Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění/ZP, novela 365/2011 účinná od 01. 01. 2012

 • Zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., v platném znění/ZZ, novela 367/2011 účinná od 01. 01. 2012

  Slovenská republika:

 • Zákonník práce, z. č. 311/2001 Z. z., v zneníneskoršíchpredpisov

 • Zákon o službách zamestnanosti, z. č. 5/2004 Z. Z., v zneníneskoršíchpredpisov

  Nadnárodní právo:

 • Směrnici EU č. 91/383 z 25. 6. 1991 o pracovním prostředí (pracovní podmínky tzv. dočasných zaměstnanců)

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o dočasné agenturní práci

 • Úmluva Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 181 o soukromých agenturách práce a doporučení MOP č. 188 o soukromých agenturách práce


Pr vn vztahy agenturn ho zam stn v n
Právní vztahy agenturního zaměstnávání

 • Obchodněprávní závazkový vztah – Obchodní zákoník, z. č. 513/1991 Sb., v platném znění

 • Pracovněprávní závazkový vztah – Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění

 • Pojmenované či nepojmenované smlouvy?

  • Pracovní smlouva, § 34 ZP

  • Dohoda o pracovní činnosti, § 76 ZP

  • Dohoda o provedení práce, § 75 ZP

  • Dohoda agentury s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury, § 308 ZP

  • Písemný pokyn agentury přidělovanému zaměstnanci, § 309 odst. 2 ZP


Agentura pr ce t i z kladn formy innosti p i zprost edkov n zam stn n 14 odst 1 p sm a b c zz
Agentura práce – tři základní formy činnosti při zprostředkování zaměstnání, § 14 odst. 1 písm. a, b, c ZZ

a) Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu o práci se ucházející.

Vyhledání vhodných zaměstnanců pro zaměstnavatele, kteří hledají nové pracovní síly.

b) Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele (jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení, § 2 odst. 5 ZP + § 308 a § 309 ZP).

Vyslání cizince jeho zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na území České republiky na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou, jejíž obsahem je pronájem pracovní síly.

c) Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.


Asov osa v voje pr vn pravy do asn ho p id lov n zam stnanc k jin mu subjektu v r
Časová osa vývoje právní úpravy dočasného přidělování zaměstnanců k jinému subjektu v ČR
Agentura pr ce
Agentura práce

 • Fyzická osoba (18 let, bezúhonnost) nebo právnická osoba, odborná praxe v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, v rozsahu alespoň 2 roků pro VŠ/ 5 roků pro SŠ podle § 60 odst. 5 ZZ

 • Činnost vykonává bezplatně i za úhradu

 • Povolení vydává generální ředitelství Úřadu práce České republiky, formou správního rozhodnutí, po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů .

 • Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání platný ode dne 1.4.2011, http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr

 • Vyplněný tiskopis žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podává (poštou, osobně nebo prostřednictvím datové schránky) žadatel na podatelnu Úřadu práce České republiky, Karlovo náměstí 1/1359, Praha 2, 128 00nebo prostřednictvím jednotných kontaktních míst (JKM), která jsou na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích ČR (vyhláška č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst).

 • Písemná žádost – obsah:

  • Forma činnosti

  • Rozsah - tuzemský

  • Do zahraničí


K p semn dosti p ikl d fyzick osoba tyto z konn doklady
K písemné žádosti přikládá fyzická osoba tyto zákonné doklady:

 • 1) Doklady o odborné způsobilosti žadatele (pověřené osoby) podle ust. § 61 odst. 4 písm. b) v souběhu s ust. § 60 odst. 5 a 6 ZZ

 • 2) Výpis z Rejstříku trestů České republiky (ne starší 3 měsíců) a doklad, potvrzující bezúhonnost zahraniční fyzické osoby ve státě, jehož je občanem, podle ust. § 61 odst. 4 písm. a) v souběhu s ust. § 60 odst. 4 ZZ,

 • 3) Adresy svých pracovišť, která budou zprostředkování zaměstnání provádět (má-li takových pracovišť v ČR více), podle ust. § 61 odst. 4 písm. c) ZZ

  Všechny doklady žadatele-fyzické osoby, nejsou-li předloženy originální listinou, musí být předloženy v ověřené kopii (opise), popř. nostrifikační listinou.

  U cizojazyčných dokladů se předkládá jejich ověřený překlad do českého jazyka (ust. § 61 odst. 5 ZZ).


Opravdu je nutn k dosti p ikl dat v pis z rejst ku trest
Opravdu je nutné k žádosti přikládat výpis z rejstříku trestů?

 • Podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě je souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra vydané na základě žádosti generálního ředitelství Úřadu práce ministerstva. V žádosti ministerstvo uvede identifikační údaje právnické osoby a jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, nebo fyzické osoby žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání.

 • Ministerstvo vnitra při zpracování svého závazného stanoviska posoudí udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.

 • Při zajišťování informací potřebných pro vydání závazného stanoviska je Ministerstvo vnitra oprávněno vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestůžádající fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat jménem žádající právnické osoby anebo jejího odpovědného zástupce, popřípadě odpovědných zástupců, a požádat o informace k uvedeným osobám Policii České republiky, zpravodajské služby nebo jiné orgány veřejné správy.

 • Ministerstvo vnitra je povinno své závazné stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání doručit generálnímu ředitelství Úřadu práce ministerstvudo 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko. Pokud tak neučiní do konce této lhůty, má se za to, že s udělením povolení ke zprostředkování zaměstnání souhlasí.


Spr vn poplatky kolky
Správní poplatky – kolky? rejstříku trestů?

 • Za předpokladu vydání souhlasného závazného stanoviska Ministerstva vnitra (ve lhůtě do 15 pracovních dnů) vyzve písemně Úřad práce žádající fyzickou osobu k zaplacení správního poplatku podle ust. § 61 odst. 8 zákona o zaměstnanosti.

 • Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se za vydání každého povolení ke zprostředkování zaměstnání hradí správní poplatek podle položky 9 písm. d) až f) části I sazebníku uvedeného v příloze zákona, a to úhradou na účet Úřadu práce nebo úhradou formou kolkové známky (kolkových známek-pouze u správního poplatku ve výši 5.000,- Kč).

  d) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky – 10.000 Kč,

  e) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí - 10.000 Kč,

  f) vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky – 5.000 Kč.

 • Při placení správního poplatku ve výši 5.000 Kč (200,- EUR) formou kolkové známky (kolkovými známkami), je nutné nalepit spodní díl kolkové známky bez oddělení horního dílu na písemnou výzvu Úřadu práce k zaplacení správního poplatku a tuto výzvu zaslat zpět Úřadu práce.


Agentura pr ce zaplatit za povolen
Agentura práce - zaplatit za povolení! rejstříku trestů?

 • Zaplatit správní poplatek je žádající fyzická osoba povinna do 15 dnů po doručení písemné výzvy Úřadu práce.

 • Po zaplacení správního poplatku doručuje Úřad práce žádající fyzické osobě správní rozhodnutí o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání na dobu neurčitou.

 • Vykonávat činnost zprostředkování zaměstnání lze až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání.


Agentura pr ce zaplatit povinn poji t n proti padku
Agentura práce – zaplatit povinné pojištění proti úpadku

 • Pouze činnost v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců k uživateli, tzn. dle formy zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm.b) ZZ.

 • Pokud nebude pojištění uzavřeno, může agentuře práce povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniknout nebo může být odejmuto.

 • Současně by mohla agentura práce, která by takovou činnost vykonávala i nadále, být v rámci správního řízení postihnuta pokutou.

 • Nový § 58a ZZ novela 367/2011 Sb.

 • Povinné pojištění proti úpadku – nově ve výši trojnásobku průměrného měsíčního hrubého výdělku všech jejích dočasně přidělených zaměstnanců zjištěného ke dni uzavření pojistné smlouvy.

 • Doložit potvrzení o uzavření pojištění do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání.

 • Přechodná doba – problém v praxi: První pojišťovna nabídla pojištění až 15. 03. 2011.

 • Agentura práce, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání do 31. 12. 2010, byla povinna do 3 měsíců, tzn. do 31. 03. 2011 doložit Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky (dále jen MPSV ČR) doklad o sjednaném pojištění.

 • Komerční pojištění? – Slavia pojišťovna, Uniqua, Česká spořitelna…v současné době podniká na českém trhu přibližně 1380 agentur práce, na něž se příslušná zákonná úprava vztahuje.

  Diskriminační ustanovení ?

 • ve srovnání s ostatními zaměstnavateli - poj. odp. za prac. úraz a nemoc z povolání

 • ve srovnání s agenturami z dalších členských států Evropské unie či zahraničí


Zahrani n agentura pr ce
Zahraniční agentura práce úpadku

 • Zprostředkování zaměstnání dočasně a ojediněle na území České republikymá právo agentura práceusazená v jiném členském státě Evropské unie a vykonávající činnost zprostředkování zaměstnání podle práva tohoto členského státu EU (ust. § 14 odst. 4 zákona o zaměstnanosti).

 • Je však povinna písemně oznámit Úřadu práce údaje uvedené v ust. § 61 odst. 3 ZZ a také dobu výkonu této činnosti.

  a) identifikační údaje fyzické osoby,b) místo a předmět podnikání,c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno.

 • Pro účely zprostředkování zaměstnání dočasně a ojediněle na území České republiky se slovy „dočasně a ojediněle“ rozumí: zprostředkování zaměstnání jedenkrát a na dobu nepřesahující 12 kalendářních měsíců.


Praktick v znam agenturn ho zam stn v n
Praktický význam agenturního úpadkuzaměstnávání

 • Předcházení šedé ekonomice…..viz studie Šubrt, B. a kol. Rozbor problematiky agenturního zaměstnávání v ČR, 12/2007, http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace(12. 12. 2011)

 • Zákaz tzv. „švarcsystému“?

 • Předcházení „práci na černo“?

 • Sdílené zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR a agenturou práce, novinka 2012 – novela 376/2011 Sb.

 • Nebude možné zprostředkovávat zaměstnání osobám zdravotně postiženým? A co povinný podíl zaměstnávání u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci? Problém praxe?


Person ln leasing u ivatel pracovn s ly
úpadkuPersonální leasing“ – „uživatel“ pracovní síly

 • § 2 odst. 5 ZP – jiný zaměstnavatel využívající pracovní síly agenturního zaměstnance

 • Umožňuje mít k dispozici optimální počet kvalifikovaných zaměstnanců na výkon určité práce například při sezónních výkyvech, v období dovolených nebo při časově ohraničených projektech.

 • Výhodou pro zaměstnavatele je ta skutečnost, že se nemusí starat o personální záležitosti.

 • Jde o nájem služeb, tedy obchodněprávní kontrakt.

 • Jaká rizika by měla být řešena smluvně mezi agenturou a uživatelem?

  • Odpovědnost uživatele za škodu, kterou utrpí agenturní zaměstnanci

  • Odpovědnost agenturního zaměstnance za škodu, kterou způsobí uživateli

  • Další ujednání ve smlouvě o dočasném přidělení agenturních zaměstnanců k uživateli, § 308 ZP


Za m stnanci agentury pr ce
Za úpadkuměstnanci agentury práce

 • Fyzická osoba starší 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou

 • Základní povinnosti jako každý jiný zaměstnanec

 • Agentura práce nemůžetéhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, § 309 odst. 6 ZP, což neplatí, když o to požádá zaměstnanec.

 • Omezení v kolektivních smlouvách?

 • Právo na stejné pracovní a mzdové podmínky jako kmenoví zaměstnanci uživatele - § 309 odst. 5 ZP – zajistí na žádost ZN i bez ní agentura práce? Kol. smlouva platí pro agenturní ZN?

 • Náhrada škody – uhradí agentura práce § 309 odst. 4 ZP, nárok na kompenzaci vůči uživateli

 • Opatření k ochraně majetku uživatele, § 309 odst. 7 ZP, nesmí být méně výhodná než je právní úprava odpovědnosti ZN za schodek v § 252 ZP a odpovědnost ZN za ztrátu svěřených předmětů, 256 ZP (a co §255 ZP)


Vyhl dky do budoucna
Vyhlídky do budoucna? úpadku

 • Jak bude naloženo se stížností, kterou odeslala do Bruselu

  Asociace Pracovních Agentur (APA) je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Oficiální web http://www.apa.cz/ (06. 12. 2011)

 • Problematika pojištění agentur byla MPSV ČR projednávána s Asociací poskytovatelů personálních služeb, Českou asociací pojišťoven a s konkrétními zástupci pojišťoven a agentur práce.

  Asociace poskytovatelů personálních služeb je aktivní seskupení agentur práce a dalších subjektů, které se snaží vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v ČR. Oficiální web http://www.apps.cz/ (06. 12. 2011)

 • Jaké jsou očekávané další změny? V rámci insolvenčního řízení by měly být zaměstnanci agentury práce vyloučeni z nároků jako zaměstnanci krytí povinným pojištěním proti úpadku agentury práce a uživatele.

  Jaká bude vazba na ochranu podle zákona 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, v platném znění?


Slovensk pr vn prava
Slovenská právní úprava úpadku

 • § 58 a

 • Zákonníka práce, zákon č. 311/2001 Z. z. § 58 a

 • Objektivnéprevádzkovédóvody?

  Agentura - § 30 zákona o službách zamestnanosti, z. č. 5/2004 Z. Z.

  - musí zaměstnanci poskytnout právní ochranu podle zákoníku práce


D kuji za pozornost t m se na p padnou odbornou diskusi
Děkuji za pozornost. úpadkuTěším se na případnou odbornou diskusi.

Ilona Kostadinovová

[email protected]

http://akilda.webnode.cz/


P lohov st ti t n verze p sp vku
Přílohová část tištěné verze příspěvku úpadku

 • Vzor tiskopisu žádosti o povolení činnosti agentury práce

 • Návrh dohody agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnanců

 • Návrh písemného pokynu agentury práce přidělenému zaměstnanci

 • Pracovní smlouva agentury práce se zaměstnancem

 • Dohoda o pracovní činnosti agentury práce se zaměstnancem


ad