slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Изготвяне на оценка на природно ресурсния потенциал, като фактор за стопанското развитие PowerPoint Presentation
Download Presentation
Изготвяне на оценка на природно ресурсния потенциал, като фактор за стопанското развитие

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

Изготвяне на оценка на природно ресурсния потенциал, като фактор за стопанското развитие - PowerPoint PPT Presentation

lacy-reynolds
163 Views
Download Presentation

Изготвяне на оценка на природно ресурсния потенциал, като фактор за стопанското развитие

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Изготвяне на оценка на природно ресурсния потенциал, като фактор за стопанското развитие Енергийни ресурси

 2. Значение и особености на отрасъла Егергетиката - промишлен отрасъл, включващ: • добив на енергийни източници - уран, въглища, нефт, газ, торф и др., • преработващи отрасли и дейности - производство на електроенергия и топлоенергия. Значението на отрасъла за стопанството и бита на хората е oгромно.

 3. Природните фактори - наличие на енергоресурси и възможности за тяхната експлоатация; Основна част от енергоресурсите – въглища; Ограничени запаси от нефт, земен газ и уранова руда. Ограничени хидроенергийни ресурси; Социално-икономически фактори за развитието на енергетиката - търсене на електроенергия и топлоенергия; Основен потребител на електроенергия - отрасли от тежката индустрия. Условия и фактори за развитие и териториално разпределение на енергетиката

 4. Добив на въглища в България по години: 1879г. - 914,6т 1970г. - 31,411млн.т 1919г. - 582430т 1980г. - 31,571млн.т 1929г. - 1,6518млн.т 1990г. - 31,675млн.т 1939г. - 2,214млн.т 1995г. - 30,830млн.т 1960г. - 1,7147млн.т 1999г. - 29,808млн.т

 5. Добив на въглища в България по видове:

 6. Запаси от въглища по видове:

 7. Черни въглища • Едва 0,4% от запасите в натура и 1,7% от запасите в условно гориво; • Високо пепелно съдържание (около 30%) и ниско съдържание на влага - 0,3%. Добив - край град Твърдица; • Обогатяват се на място; • За производство на кокс в Кремиковци; • За гориво в ТЕЦ”Сливен”; • До скоро черни въглища се добиват край Белоградчик и Връшка чука; • Разкрито находище на черни въглища - край село Вранино /Каварна/, - “Добруджански басейн”. Запасите му - 1,2млрд. т (около 25% от общите за страната).

 8. Кафяви въглища • През последните 10 години бърз спад на добива - ограничени запаси; • Калоричност: 3000 – 5000 ккал/т; • Съдържание на влага и пепел - около 20%; • Запаси им в натура - около 10% от общите запаси на въглища, а в условно гориво - около 13%; • Около 70% от добива - Бобов дол; • Бърз спад на добива в Перник - ограничени запаси и нерентабилност.

 9. Лигнитни въглища • С най-голямо значение за страната; • Запаси - около 91% от общите запаси на въглища. • Нискокалорични (1200 – 1600 ккал на тон въглища); • Много примеси - влага, пепел, сяра и др.; • Добив: “Марица-Изток”, “Марбас”, Софийския басейн (Кътина, Чукурово, Алдомировци, Храбърско и др.), мина “Канина” (Гоце Делчев), мина “Бистрица (Кюстендилско) и др.

 10. Антрацитни въглища • С най-висока калоричност (6000 – 7000 ккал/т); • Незначителни запаси (0,2% от натуралните и 0,55 от запасите в условно топливо); • 0,1% от общия добив у нас; • Единствено експлоатирано находище - край Своге; • Обогатяване на гара Томпсън; • Използване в химическата промишленост, като гориво в стъкларните заводи и др.; • Находище и край Белоградчик, но с малки запаси.

 11. България - относително богата на уранова руда. Находища - предимно в Северозападна България (Искърски пролом) и Югозападна България. Уранова руда

 12. Нефт • Ограничено значение за енергийния баланс на България; • Добив - осигурява едва 3% от горивата в електро- и топлоцентралите. • Запаси – 20 млн.т; • Годишно използване в “Нефтохим” - около 10 млн.т; • Добив България - от 1951г. (в Тюленово и Шабла); • От 1962г. - край Долни Дъбник и Гиген (Плевенско) • От 1975г. - край Долни Луковит (Ловешко); • През 80-те години - начало на експлоатация и на находището край село Бохот (Плевенско). • Най-ново находище - край село Селановци (Врачанско); • След 1989г. България отпуска концесии за проучване и нефтодобив по Черноморското крайбрежие.

 13. Нефт Ограничените запаси на нефт налагат годишен внос - около 10 млн.т - Русия, Узбекистан, Казахстан и Арабските страни.

 14. Земен газ (природен газ) • С най-висока калоричност (около 14000 ккал/т.); • Екологично чисто гориво; • Използване - за битови нужди и като гориво в ТЕЦ (около 7% от използваното гориво в централите); • Незначителни запаси - едва около 2 млрд.м3; • Находища - в Предбалкана (устието на река Камчия, с. Чирен, с. Деветаки, с. Бутан и с. Селановци); • В началото на 80-те години - до 190 млн. м3; • Понастоящем – 10 млн. м3; • Увеличаване на вноса; • Годишен внос - около 4 млрд. м3 - по газопровод от Украйна.

 15. Земен газ (природен газ) Използване в химическата промишленост; Гориво в транспорта, бита, строителната и порцеланово-фаянсовата промишленост.

 16. Териториална организация на електропроизводството • Неравномерно разпределено; • Северна България разчита основно на електроенергията, добивана в АЕЦ ”Козлодуй” и ТЕЦ в Русе и Варна. • Основната част - в Южна България (запаси от въглища и по-голямата част от хидроенергийните ресурси).

 17. Електропроизводство и топлопроизводство • Вторичен стопански сектор; • Електроенергията и топлоенергията – бърз пренос на значителни разстояния; • Трансформиране в механична, светлинна и други видове енергия; • Основа на формираните териториално- производствени комплекси; • Важно стопанско и социално значение.

 18. Електропроизводителни райони • Софийско-Пернишки: ТЕЦ в София, Перник, Бобовдол и ВЕЦ в Пирин и Рила. • Маришки район - ТЕЦ в Хасково, Пазарджик, Димитровград и Пловдив. • Родопски район - ВЕЦ и ПАВЕЦ по реките Арда, Въча, Асеница, Чепинска и Доспат. • Дунавски район - формиран на базата на АЕЦ ”Козлодуй” и ТЕЦ в Русе, Видин, Свищов и Силистра.

 19. Производство на електроенергия по години 1939 г. - 266 млн. квтч 1985 г. - 41,6 млрд. квтч 1970 г. - 19,5 млрд. квтч 1995 г. - 41,8 млрд. квтч 1975 г. - 25,2 млрд. квтч 1998 г. - 42,8 млрд. квтч

 20. Проблеми и перспективи пред отрасъла • Основни проблеми пред енергетиката - суровини. • Замърсяване на природната среда -около 75% от всички замърсители на почвите, водите и въздуха в страната - вещества, отделени при производство на електроенергия. • Необходимост от технологично обновяване и структурни промени.

 21. Оценка • Ограничените енергийни ресурси на България - основен фактор за отвореност на енергийната ѝ система към Балканите и страните от Източна Европа. • Внос на нефт, газ, въглища и ядрено гориво - оскъпява производството в отрасъла. • Внос - около 100% от необходимия нефт и газ за страната, около 15% от необходимите въглища.

 22. Внос на електроенергия от Украйна (около 4-5 млрд. квтч годишно); • Износ (около 3 млрд. квтч) - за Турция, Гърция, Македония и Югославия. • Произвежданата електроенергия в България – използва се почти 1/3 за тежката индустрия. • Разходи за горива и енергия при производството на единица продукция в тежката ни индустрия - около 3 пъти по-високи от тези в Австрия, Франция, Япония и други развити страни. • Специфични видове транспорт - тръбопроводен, електропроводи и др. Влияние върху цената на крайния ѝ продукт.