Esf aanbesteding s recht
Download
1 / 32

ESF & Aanbesteding(s)recht - PowerPoint PPT Presentation


  • 226 Views
  • Uploaded on

ESF & Aanbesteding(s)recht. What’s new in town?. Ria Fhijnbeen (Directie WBJA, Afdeling JA-BBS) Stephan Niemeijer (Agentschap SZW). Wat gaan we (niet) doen?. Workshop is geen cursus aanbesteding

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ESF & Aanbesteding(s)recht' - lacota-cooper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Esf aanbesteding s recht
ESF & Aanbesteding(s)recht

  • What’s new in town?

Ria Fhijnbeen (Directie WBJA, Afdeling JA-BBS)

Stephan Niemeijer (Agentschap SZW)


Wat gaan we niet doen
Wat gaan we (niet) doen?

Workshop is geen cursus aanbesteding

Focus op: “Waar let het Agentschap op bij de beoordeling van projecten zodat u weet waar u aan moet voldoen”

Vragen / input van uw kant worden op prijs gesteld

Inhoud in twee delen:

Juridisch kader en jurisprudentie in vogelvlucht

Gewijzigd uitvoeringsbeleid Agentschap SZW


Inhoud 1e deel
Inhoud 1e deel

I. Juridisch kader (samenhang) aanbesteding en ESF

Inhoud Europese en nationale (ESF-)regelgeving (vogelvlucht)

Standpunt EC v.a.2003 “passende mate van openbaarheid” gevolgd door (AG)SZW voor uitvoering ESF (HPA schema)

IV. Recente jurisprudentie HvJ

13-11-2007 An Post (B-diensten)

12-02-2008 Cie-Italie (Opdrachten onder drempel)

V. Wanneer wel / niet duidelijk grensoverschrijdend belang


Juridisch kader aanbesteden en esf
Juridisch kader aanbesteden en ESF

EG–Verdrag(sbeginselen)

Richtlijn 2004/18/EG » Bao (klassieke overheid)

Richtlijn 2004/17/EG » Bass (speciale sectoren)

Jurisprudentie HvJ (transparant, objectief, non-discriminatoir en geen disproportionele eisen)

ESF-Verordening 1083/2006 (artikel 9 lid 5)

Subsidieregeling ESF 2007-2013 (met HPA als bijlage 3 bij regeling)

Algemene beginselen aanbestedingsrecht (Conformed/vrijwillig)

Algemene wet bestuursrecht (Awb), o.m. a.b.b.b.”s.


Juridisch kader eg verdragsbeginselen
Juridisch kader / EG-verdragsbeginselen

EG-verdrag (basis voor aanbestedingsrichtlijnen en ESF-Verordening)

met name artikel 12 (verbod op discriminatie naar nationaliteit)

artikel 28 vrij verkeer van goederen

artikel 43 vrij verkeer van diensten

artikel 49 (vrij verkeer van diensten)

Alsmede daarvan door HvJ afgeleide beginselen (zie r.o.2 richtlijn)

transparantiebeginsel

non-discriminatie en gelijkheidsbeginsel

beginsel van wederzijdse erkenning

evenredigheidsbeginsel

Oftewel TON-principes (transparant, objectief en non-discriminatoir)


Juridisch kader europese regelgeving
Juridisch kader / Europese regelgeving

Europese aanbestedingsrichtlijnen

2004/18/EG voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

=>voor klassieke overheid

2004/17/EG

=>voor speciale sectoren

Doel

Het voltooien van de gemeenschappelijke markt

Bijkomend voordeel: “better value voor for taxpayers money”

ESF-Verordening 1083/2006 (zie met name 9 lid 5)

De uit de fondsen gefinancierde concrete acties zijn in overeenstemming met het Verdrag en met alle krachtens het Verdrag vastgestelde besluiten

Jurisprudentie HvJ


Juridisch kader nationale regelgeving
Juridisch kader / Nationale regelgeving

Nationale aanbestedingsregelgeving

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) implementatie van richtlijn 2004/18/EG

Besluit aanbestedingsregels voor speciale sectoren (Bass) implementatie van richtlijn 2004/17/EG

Subsidieregeling ESF 2007-2013 met HPA als bijlage 3 bij regeling

Algemene wet bestuursrecht (Awb)


Ii europese en nationale regelgeving toepasselijkheid richtlijn en bao
II. Europese en nationale regelgeving / Toepasselijkheid richtlijn (en Bao)

Hoofdregel

Drie voorwaarden voor toepassing:

een aanbestedende dienst (w.o. publiekrechtelijke instelling)

verleent een overheidsopdracht

met een geraamde waarde gelijk of boven de drempelwaarde.

Let op:

Indien geen aanbestedingsregime van toepassing bestaat dus geen

aanbestedingsplicht maar altijd aantonen kosten marktconformiteit.

1. aanbesteding 2. offerteprocedure 3. 1 leverancier na benchmark minimaal 3 partijen


Ii europese en nationale regelgeving voorwaarde drempelwaarden
II. Europese en nationale regelgeving / richtlijn (en Bao) Voorwaarde drempelwaarden

Hoogte drempelwaarde afhankelijk van:

De soort aanbestedende dienst (rijk of decentraal/publiekrechtelijk instellingen)

En de soort dienstverlening (A of B)

Drempelbedragen worden elke 2 jaar vastgesteld, laatstelijk december 2007

voor 2 jaar

€ 133.000 Rijk A-dienst

€ 206.000 Decentraal/Publiek B-dienst


Ii europese en nationale regelgeving richtlijn bao niet of niet geheel van toepassing
II. Europese en nationale regelgeving / richtlijn (en Bao) Richtlijn (Bao) niet of niet geheel van toepassing

Sommige opdrachten vallen geheel of deels buiten de werking van de

richtlijn (en Bao), zoals:

Opdrachten met een geraamde waarde kleiner dan de daarvoor geldende drempel (artikel 7)

Opdrachten vallend onder bijlage II-B van richtlijn 2004/18/EG (artikel 21, gedeeltelijk)


Ii europese en nationale regelgeving richtlijn bao niet of niet geheel van toepassing1
II. Europese en nationale regelgeving / richtlijn (en Bao) Richtlijn (Bao) niet of niet geheel van toepassing

Vraag: Gelden er wel regels als richtlijn/Bao niet (geheel) geldt?

Antwoord: Ja, blijkt uit beschikkingen en arresten van HvJ.

Fundamentele regels EG-Verdrag

Non-discriminatie (naar nationaliteit) niet te eng»transparantie

Belangrijk arrest TelAustria van 7 december 2000 (C-324/98) (concessieovk voor diensten) Fundamentele regels verdrag resulteert in een verplichting tot het in acht nemen van een ’passende mate van openbaarheid’ voor ‘elke potentiele inschrijver’.


Iii standpunt ec vanaf 2003 passende mate van openbaarheid
III. Standpunt EC vanaf 2003 richtlijn (en Bao) “passende mate van openbaarheid”

-Visie EC. Opdrachten buiten de werkingssfeer van de richtlijn:

Steeds een passende mate van openbaarheid

Dus ook voor II-B diensten en voor opdrachten onder de drempel!!!

-Eind 2003 volgt AGSZW voor uitvoering ESF standpunt EC n.a.v. HvJ

(Wie betaalt, bepaalt?)

-In 2004 visie EC hierover door AG – voor B-diensten en onder de drempel

verwerkt in HPA


Iii standpunt ec vanaf 2003 passende mate van openbaarheid1
III. Standpunt EC vanaf 2003 richtlijn (en Bao) “passende mate van openbaarheid”

Uitleg “pmvo” in arresten HvJ niet echt concreet.

EC heeft uitleg jurisprudentie/standpunt neergelegd in interpretatieve

mededeling (Pb C 179.2) van 1 augustus 2006.

Basisnorm: door hanteren passende mate van openbaarheid wordt

dienstenmarkt voor mededinging geopend.

Hoe groter bedrag hoe meer bekendmaking


Iv recente jurisprudentie hvj
IV. Recente jurisprudentie HvJ richtlijn (en Bao)

EC heeft visie ‘pmvo’ uitgeprobeerd door middel van zogenaamde

‘inbreukprocedures’ (omdat volgens EC vooraf had moeten worden

aanbesteed) op te starten in 2003 bij HvJ

Cie/Ierland (An-Post) 13-11-2007

Cie/Italie (Kaderwet openbare werken) 21-02-2008

Arresten te lezen op web-site Agentschap SZW, of www.pianoo.nl of

www.europadecentraal.nl

=> Commissie in ongelijk gesteld


Iv recente jurisprudentie hvj an post b diensten
IV. Recente jurisprudentie HvJ / richtlijn (en Bao)An Post (B-diensten)

Arrest van 13 november 2007 (C-507/03) over (I)I B diensten.

Hierin 2 vragen centraal:

Of een aanbestedende dienst altijd moet voldoen aan de artikelen 43 en 49 EG-verdrag?

Of te wel meer specifiek of de zgn. opdrachten B-diensten op enigerlei wijze vooraf bekend gemaakt zouden moeten worden?


Iv recente jurisprudentie hvj an post b diensten1
IV. Recente jurisprudentie HvJ / richtlijn (en Bao) An Post (B-diensten)

Uitgangspunt HvJ is dat er bij B-diensten geen grensoverschrijdend belang is.

Bij B-diensten gelden slechts 2 verplichtingen:

regels technische specificaties

publicatieplicht ex post (achteraf)

……tenzij, een duidelijk grensoverschrijdend belang, dan geldt wel transparantieplicht.

DUS: wel vooraf bekendmaken bij een duidelijk grensoverschrijdend belang


Iv recente jurisprudentie hvj an post b diensten2
IV. Recente jurisprudentie HvJ / richtlijn (en Bao) An Post (B-diensten)

“Duidelijk” moet worden aangetoond

Volstaan met het stellen is niet voldoende. Immers rechter mag niet uitgaan van vermoedens. EC in An-Post zaak bij HvJ niet in geslaagd duidelijk grensoverschrijdend belang aan te tonen.

Dus geen plicht tot ex ante (vooraf) bekendmaken!


Iv recente jurisprudentie hvj cie italie opdrachten onder drempel
IV. Recente jurisprudentie HvJ / richtlijn (en Bao) Cie/Italie opdrachten onder drempel

Arrest van 21 februari 2008 (412/04) over Kaderwet openbare werken

Uitgangspunt HvJ: bij opdrachten onder de drempel geen sprake van grensoverschrijdend belang.

Alleen bij “duidelijk” grensoverschrijdend belang enige mate van verplichting tot openbaarheid

HvJ herhaalt An-Post legt nadruk op interstatelijk verkeer (tussen leveranciers in EU lidstaten)


V wanneer wel of niet duidelijk grensoverschrijdend belang
V. Wanneer wel of niet duidelijk richtlijn (en Bao) grensoverschrijdend belang?

Objectieve criteria zijn er (helaas) niet

Arrest van HvJ van 15 mei 2008 (SECAP) geeft “indicatoren” voor grensoverschrijdend belang en herhaalt nog eerdere arresten:

richtlijn niet van toepassing onder drempel

fundamentele regels Verdrag moet altijd in acht worden genomen

vooropgesteld dat betrokken opdrachten een duidelijk grensoverschrijdend belang vertoont


V wanneer wel of niet duidelijk grensoverschrijdend belang1
V. Wanneer wel of niet duidelijk richtlijn (en Bao) grensoverschrijdend belang?

Volgens HvJ relevante punten (bij werken) zijn dan (niet limitatief en in onderlinge samenhang bezien)

de geraamde waarde van de opdracht

de technische aard van de opdracht

de plaats van de uitvoering

Dus in grensregio’s eerder duidelijk grensoverschrijdend belang dan in noorden of midden van het land.

In beginsel is het ter beoordeling aan aanbesteder of aan criterium grensoverschrijdend belang is voldaan, hetgeen kan worden getoetst door rechter (r.o. 30)

In toekomst verwachting nadere invulling HvJ


Vragen
VRAGEN? richtlijn (en Bao)


Wijzigingen hpa versie april 2009
Wijzigingen HPA versie april 2009 richtlijn (en Bao)

Vooraf:

Nieuwe versie handleiding projectadministratie (HPA), hoofdstuk 4.

Toepasbaar op alle projecten programmaperiode 2007-2013


Tabel blz 44 45 hpa
Tabel blz. 44/45 HPA richtlijn (en Bao)

A-diensten:

boven de drempel => volledig aanbestedingsregime (geen onderscheid zonder of met duidelijk grensoverschrijdend belang)


Tabel blz 44 45 hpa1
Tabel blz. 44/45 HPA richtlijn (en Bao)

A-diensten:

beneden de drempel zonder duidelijk grensoverschrijdend belang =>geenaanbestedingsregime van toepassing

Wél aantonen marktconformiteit d.m.v.

(Europese) openbare aanbesteding

Transparante offerteprocedure

Keuze leverancier (dmv benchmark minimaal 3 partijen)

NB: Wat u ook doet, doe het vooraf


Tabel blz 44 45 hpa2
Tabel blz. 44/45 HPA richtlijn (en Bao)

A-diensten:

beneden de drempel met duidelijk grensoverschrijdend belang

=> geenaanbestedingsregime van toepassing

Wél aantonen marktconformiteit

én enige mate van transparantie (voorafgaand bekendmaken)


Tabel blz 44 45 hpa3
Tabel blz. 44/45 HPA richtlijn (en Bao)

B-diensten:

boven de drempel zonder duidelijk grensoverschrijdend belang

=> beperkt regime

technische specificaties (artikel 23)

moet gelijke toegang garanderen en geen belemmering

vereist bestek

b.v. middels offerte-procedure met minimaal 3 partijen.

benchmark voldoet niet

achteraf melden aan EC (artikel 35, lid 12 t/m 17)


Tabel blz 44 45 hpa4
Tabel blz. 44/45 HPA richtlijn (en Bao)

B-diensten:

boven de drempel met duidelijk grensoverschrijdend belang

=> beperkt regime

technische specificaties (artikel 23)

moet gelijke toegang garanderen en geen belemmering

vereist bestek

b.v. middels offerte-procedure met minimaal 3 partijen.

benchmark voldoet niet

achteraf melden aan EC (artikel 35, lid 12 t/m 17)

én

3. enige mate van transparantie (vooraf bekendmaken)


Tabel blz 44 45 hpa5
Tabel blz. 44/45 HPA richtlijn (en Bao)

B-diensten:

beneden de drempel zonder duidelijk grensoverschrijdend belang => geen aanbestedingsregime

Wél aantonen marktconformiteit d.m.v.

(Europese) openbare aanbesteding

Transparante offerteprocedure

Keuze leverancier (dmv benchmark minimaal 3)

NB: Wat u ook doet, doe het vooraf


Tabel blz 44 45 hpa6
Tabel blz. 44/45 HPA richtlijn (en Bao)

B-diensten:

beneden de drempel met duidelijk grensoverschrijdend belang => geen aanbestedingsregime

Wél aantonen marktconformiteit

én enige mate van transparantie (voorafgaand bekendmaken)


Duidelijk grensoverschrijdend belang toetsing
“Duidelijk grensoverschrijdend belang” (toetsing) richtlijn (en Bao)

Uitgangspunt: aanbestedende dienst is verantwoordelijk voor beantwoording van deze vraag.

Twee vragen die wellicht helpen:

Is het waarschijnlijk dat de opdracht voor een in een ander land gevestigde marktpartij interessant kan zijn?

Is het, gezien de aard van de dienstverlening waarschijnlijk / realistisch dat zo’n marktpartij ook daadwerkelijk voor die opdracht in aanmerking zou komen?

Als aanbestedende dienst van mening is dat hiervan geen sprake, onderbouwing hiervan opnemen in projectadministratie.

Eventueel vooraf voorleggen aan AGSZW.

AGSZW toets marginaal op aannemelijkheid en consistentie (plausibiliteit)

Bij twijfel: neem transparantiebeginsel in acht


Toetsing aanbestedingsprocedure agszw
Toetsing aanbestedingsprocedure AGSZW richtlijn (en Bao)

Bekendmaking van de aanbesteding

Bestek

Selectiecriteria

Gunningsmatrix

Proces-verbaal

Brieven

Publicatie van de gunning (< 48 dagen aan BOPEG)

Aansluiting prestatie / facturen met overeenkomst!


Vragen1
VRAGEN? richtlijn (en Bao)


ad