A szoci lis szolg ltat kat int zm nyeket rint v ltoz sok
Download
1 / 39

A szociális szolgáltatókat, intézményeket érintő változások - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

A szociális szolgáltatókat, intézményeket érintő változások. a 174/2009.(VIII.29.) Korm. rendelet alapján. A „salátarendelet” által érintett kormányrendeletek:. 188/1999 .(XII.16.) Korm. rendelet (Szmr.) 112/2006 .(V.12.) Korm. rendelet (Szfr.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A szociális szolgáltatókat, intézményeket érintő változások' - lacota-bailey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A szoci lis szolg ltat kat int zm nyeket rint v ltoz sok

A szociális szolgáltatókat, intézményeket érintő változások

a 174/2009.(VIII.29.) Korm. rendelet alapján


A sal tarendelet ltal rintett korm nyrendeletek
A „salátarendelet” által érintett kormányrendeletek: változások

 • 188/1999.(XII.16.) Korm. rendelet (Szmr.)

 • 112/2006.(V.12.) Korm. rendelet (Szfr.)

 • 340/2007.(XII.15.) Korm. rendelet (szakértőkre vonatkozó rendelet)

 • 92/2008.(IV.23.) Korm. rendelet (Fvr.)

 • 191/2008.(VII.30.) Korm. rendelet (Tkr.)


A m dos t sok okai
A módosítások okai változások

 • Szakmai-gazdasági ok: az állami költségvetési források nagyarányú kiáramlásának megfékezése

 • Sürgős intézkedést igénylő szakmai problémák orvoslása

 • Jogellenes gyakorlat felszámolása

 • A Ket. 2009. október 1-től hatályos szövegével való összhang


Szmr t rint v ltoz sok
Szmr-t érintő változások változások

 • Ellátási terület szűkítése:

  • Falu- vagy tanyagondnoki szolgálat → csak település,

  • Más alapszolgáltatás esetén → max. 4 kistérség!

  • A székhelynek, telephelynek az ellátási területen kell lennie.

 • Telephely fogalmának kibővítése:

  • Az ellátottak számára nyitva álló helyiség is, ha annak telephelyként történő engedélyezését a fenntartó kéri.


Szmr t rint v ltoz sok1
Szmr-t érintő változások változások

 • Engedélyt kiadó hatóság:

  • Megszűnik az elsődleges ellátási terület → alapszolgáltatások esetén is a székhely/ telephely szerint illetékes kijelölt városi jegyző (a városi jegyző országos vagy megyei ellátási területtel engedélyt nem adhat ki!)

 • Felügyeletet ellátó hatóság:

  • a működést engedélyező szerv (a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) b) pontja)


Szmr t rint v ltoz sok2
Szmr-t érintő változások változások

 • Ha a nappali intézmény szoc. Foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik, a jegyző működési engedélyről szóló határozatait megküldi az SzGyH-nak.

 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás elfogadása, ha az 6 hónapnál nem régebbi.


Szmr t rint v ltoz sok3
Szmr-t érintő változások változások

 • Engedély tartalmának kibővítése:

  • hsg. esetén a maximálisan ellátható személyek száma,

  • jelzőrendszeres hsg. esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek száma,

 • Finanszírozással kapcsolatos új szabály:

  • A fenntartó székhelyének változása esetén tárgyévben a Kincstár finanszírozó igazgatósága nem változik.


Szmr z r rendelkez sei
Szmr. záró rendelkezései változások

 • Ha már van jogerős működési engedély, vagy a kérelmet szeptember 1-ig benyújtották és

  • az alapszolgáltatásra vonatkozó ellátási terület nagyobb, mint 4 kistérség → ez év november 30-ig (hsg. és jelzőr. hsg.), illetve december 31-ig (más alapszolgáltatás) kérelmezni kell az engedély módosítását!

  • Ha elmarad: az engedélyt vissza kell vonni!


Szmr z r rendelkez sei1
Szmr. záró rendelkezései változások

 • 2010. június 30-ig meg kell felelnie a

  • székhelyre,

  • telephelyre,

  • ellátottak számára nyitva álló helyiségre és

  • szakmai központra vonatkozó szabályoknak és

  • kérnie kell az engedély módosítását!

 • Ha elmarad: az engedélyt vissza kell vonni, illetve az ellátási területen kívül található ellátottak számára nyitva álló helyiséget hivatalból törölni kell!


Szmr z r rendelkez sei2
Szmr. záró rendelkezései változások

 • A működést engedélyező szerv feladatai:

  • 2009. december 15-ig ellenőrizni, a hsg-t, jelzőrendszeres hsg-t nyújtó szolgáltatókat az ellátható személyek és a kihelyezhető készülékek számának feltüntetése érdekében és

  • 2010. január 1-jei hatállyal hivatalból módosítja az engedélyt.

   (SzGyH. elektronikus úton történő adatszolgáltatással kereste meg a fenntartókat, a szeptember 1-jei adatok szükségesek!)


Szmr z r rendelkez sei3
Szmr. záró rendelkezései változások

 • Ha magasabb az ellátott személyek száma (6 gondozott/gondozó), a fenntartó kérelmezheti a 2010. december 31-ig –vagy ha már most későbbi, akkor addig az időpontig–érvényes ideiglenes működési engedély kiadását.

 • Mindezeket az FSZH is megteheti!!!


Szfr t rint v ltoz sok
Szfr-t érintő változások változások

 • A módosítások okai:

  • A nappali intézményeket a helyi tartós munkanélküliség kezelésének eszközeként alkalmazták, ez nem egyeztethető össze az Szt. céljaival.

  • Két engedélyező hatóság → nem vizsgálják, hogy mindkét feltételnek egyszerre megfelelnek-e a tárgyi és személyi feltételek vonatkozásában.


Szfr t rint v ltoz sok1
Szfr-t érintő változások változások

 • A foglalkoztatás helyének definiálása:

  • a szoc. foglalkoztatás keretében történő munkavégzés pontos helye

 • A feltételek vizsgálata:

  • Foglalkoztatási helyenként és foglalkoztatási formánként külön-külön

 • A kérelemhez csatolandó mellékletek bővülnek:

  • Az intézmény tevékenységére vonatkozó szakmai programot is be kell nyújtani. Hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás is mellékelhető.


Szfr t rint v ltoz sok2
Szfr-t érintő változások változások

 • Az SzGyH. új feladatai:

  • Beszerzi a szociális intézmény működési engedélyét,

  • Helyszíni szemlét tart a személyi és tárgyi feltételek teljesülésének vizsgálatára,

  • Véleményezteti a szociális foglalkoztatási programot az országos foglalkoztatási módszertani intézménnyel, ehhez mellékelni kell az intézmény szakmai programját is!


Szfr t rint v ltoz sok3
Szfr-t érintő változások változások

 • A szociális foglalkoztatás nem engedélyezhető:

  • ha a nappali intézmény jogerős működési engedély alapján legalább 6 hónapja nem nyújt ellátást,

  • ha egy éven belül a szociális foglalkoztatási engedélyt jogerősen visszavonták

  • nem engedélyezhető tevékenységekre nyújtották be


Szfr t rint v ltoz sok4
Szfr-t érintő változások változások

 • 2009. szeptember 1-jét követően:

  • Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra munkaszerződés az 55. életévét,

  • Munka-rehabilitációra megállapodás a 62. életévét be nem töltött személlyel köthető!

  • Nappali ellátásban részesülővel megállapodás, munkaszerződés akkor köthető csak, ha vizsgálatát az új szabályok szerint folytatták le


Szfr t rint v ltoz sok5
Szfr-t érintő változások változások

 • A foglalkoztatási engedélyt vissza kell vonni:

  • Ellátottak életét, testi épségét, egészségét súlyosan veszélyezteti, más alkotmányos jogait súlyosan sérti;

  • Ha valamely foglalkoztatott tekintetében tényleges foglalkoztatás nem történik;

  • A foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az igényelt támogatásnak megfelelő számú személy foglalkoztatását

  • Az Szt. szerinti céljaival összeférhetetlen foglalkoztatást végez;

  • A foglalkoztatási támogatást jogosulatlanul használta fel, és ezt jogerős hatósági határozatban megállapították;

  • A feltárt hiányosságokat a foglalkoztató a megadott határidőn belül nem számolja fel.


Szfr t rint v ltoz sok6
Szfr-t érintő változások változások

 • Szociális foglalkoztatási engedély az alábbi tevékenységekre nem adható: (Szfr. 8. sz. melléklet)

  • 90.02 előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

  • 90.03 alkotóművészet

  • 90.04 művészeti létesítmények működtetése

  • 91.02 múzeumi tevékenység

  • 93.12 sportegyesület tevékenység

  • 93.19 egyéb sporttevékenység

  • 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős

   tevékenység


Szfr t rint v ltoz sok7
Szfr-t érintő változások változások

 • Külső foglalkoztató és az intézmény fenntartó közötti megállapodás tartalma

  • Módosul: engedélyköteles tevékenység esetén az engedély másolata, a lejárt köztartozásról már nem kell benne nyilatkozni,

  • Kiegészül: az intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összehangolását biztosító eljárásrenddel.


Szfr t rint v ltoz sok8
Szfr-t érintő változások változások

 • A bejelentési kötelezettségek köre bővül,

  • Ha megváltozik a szociális intézmény

   • neve,

   • székhelye, telephelye,

   • férőhelyeinek száma

  • Ha megváltozik a foglalkoztató

   • neve,

   • székhelye,

 • Fentieket az intézményi foglalkoztató közvetlenül, a külső foglalkoztató az intézmény útján 15 napon belül köteles bejelenteni.


Szfr t rint v ltoz sok9
Szfr-t érintő változások változások

 • A szociális foglalkoztatás engedélyt ismételten kérelmezni kell:

  • Ha a szociális foglalkoztatás céljából kötendő szerződések száma meghaladja e szerződések engedélyezett maximális számát.

 • Ellenőrzés szempontjai bővültek:

  • A foglalkoztatási engedélyben foglaltak szerint,

  • Az intézmény szakmai programja és foglalkoztatási szakmai program összhangjának biztosításával

  • A szociális foglalkoztatás céljainak megfelelően végzi-e.

 • Az SzGyH. azonos jogkörben ellenőriz a működést engedélyező hatósággal! Év végéig mindet.


340 2007 xii 15 korm rendelettel kapcsolatos v ltoz sok
340/2007.(XII.15.) Korm. rendelettel kapcsolatos változások

 • Az ORSZI szakértői véleményezésének költségeit a központi ktg-vetés biztosítja,

 • A városi jegyző által működtetett szakértői bizottság a szakvéleményt 6.000 forintért készíti el, melyet a hsg-t biztosító szolgáltató, intézmény fenntartójának kell megfizetni. (a szeptember 1-je után benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni! {záró rendelkezések 35. §. (13) bekezdése}


Fvr t rint v ltoz sok
Fvr-t érintő változások változások

 • Nem új rendelkezés, mely szerint 2009. július 1-től az ORSZI látja el a rendelet szerinti vizsgálatokat.

 • A módosítások leginkább a szociális foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokhoz igazodnak.


Fvr t rint v ltoz sok1
Fvr-t érintő változások változások

 • Az intézményvezető akkor kezdeményezheti a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot, ha:

  • Nappali ellátás esetén az ellátott legalább hat hónapja nappali ellátásban részesül.

  • Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén az ellátott az intézményben elhelyezésre került.

   (mi van a rehabilitációs vagy az átmeneti intézmények, illetve a rehab. célú lakóotthonok ellátottaival?)


Fvr t rint v ltoz sok2
Fvr-t érintő változások változások

 • Le kell folytatni -többek között-

  • a szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot,

  • a szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot,

  • a korábbi szociális foglalkoztatási felülvizsgálatot követően 10 évvel.

 • Ezeket az intézményvezetőnek az esedékességet megelőzően legalább 60 nappal kell kezdeményeznie!


Fvr t rint v ltoz sok3
Fvr-t érintő változások változások

 • A jogszabályban foglaltakon túl a felülvizsgálatot (évente max. egyszer) az ellátott, illetve törvényes képviselője mellett most már maga az intézményvezető is kezdeményezheti, ha:

  • A korábbi szakvélemény szerint az ellátott munkavégzésre nem alkalmas, vagy foglalkoztatása nem szükséges,

  • A korábban munka-rehabilitációra javasolt ellátottat fejlesztő-felészítő foglalkoztatásban kívánják foglalkoztatni.


Fvr t rint v ltoz sok4
Fvr-t érintő változások változások

 • A vizsgálatot az ORSZI honlapján közzétett adatlapon lehet kezdeményezni, melyhez az Fvr. 5. § (5) bekezdésében foglalt dokumentumokat, melyek jelentősen bővültek.

 • A vizsgálat kezdeményezése esetén az intézményvezetőt tájékoztatási kötelezettség terheli, illetve 8 napon belül a felülvizsgálati kérelmet a szükséges mellékletekkel továbbítania kell az ORSZI-hoz.


Fvr t rint v ltoz sok5
Fvr-t érintő változások változások

 • Az ORSZI-nak a vizsgálatokat a korábbi 30 helyett most már 60 napon belül kell lefolytatni, kivéve az alapvizsgálatot és az átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot soron kívüli elhelyezési kérelmek esetén, ezek határideje továbbra is 15 nap.


Fvr t rint v ltoz sok6
Fvr-t érintő változások változások

 • A Szoc. foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat és felülvizsgálat célja továbbá annak megállapítása is, hogy az ellátott szociális foglalkoztatása szükséges-e!

 • Szükséges, ha:

  • fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, hajléktalansága vagy

  • Korábban megállapított egészségkárosodása miatt szociális intézményi ellátásra szoruló esetén a szoc. foglalkoztatás Szt-ben meghatározott céljainak elérését várhatóan elősegíti.


Fvr t rint v ltoz sok7
Fvr-t érintő változások változások

 • Foglalkoztatható, ha a szakértői bizottság az ellátott

  • alkalmasságát és a

  • foglalkoztatás szükségességét is megállapítja.

 • Munka-rehabilitációs javaslat esetén fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében nem foglalkoztatható.


Tkr t rint v ltoz sok
Tkr-t érintő változások változások

 • Rendezi az év közben megkötött támogatási szerződések finanszírozását, az FSZH erre vonatkozó kötelezettségeit:

  • támogatások átutalása a folyósító MÁK igazgatóságnak,

  • a folyósításhoz szükséges adatok átadása


A m dosul jogszab lyok hat lyba l p se
A módosuló jogszabályok hatályba lépése változások

 • Fő szabály: 2009. szeptember 1-jén lépnek hatályba, de

 • Bizonyos, a Ket-tel összefüggő módosítások csupán október 1-től lesznek hatályosak.

 • Csak a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni, de több rendelkezést a szeptember 30-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

 • Az Szfr. módosításait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, kivéve

  • a nappali intézmények 6 hónapos működésének meglétét, illetve

  • a nem engedélyezhető tevékenységeket.


Figyelem
Figyelem! változások

 • 2009. október 1-jén hatályát veszti a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése, mely korábban a fenntartónak lehetőséget biztosított arra, hogy intézkedjen a térítési díj hátralék Ket. illetve Art. szabályainak alkalmazásával annak behajtásáról. (indoka: fenntartó – ellátott nem hatóság és ügyfél, hanem szerződéses jogviszony)


A finansz roz s v rhat v ltoz sai
A finanszírozás várható változásai változások

 • Egyházi kiegészítő támogatás idén: 69,7 %, jövőre a tervezett: 73,1 %, de köteles ezt a támogatást is a humánszolgáltatást ellátó intézményei, szolgáltatásai támogatására fordítani.


A finansz roz s v rhat v ltoz sai1
A finanszírozás várható változásai változások

 • Új: otthonközeli ellátás (étkeztetés + hsg.) 221.450 forint, de ennek

  • 60 %-a, ha étkeztetés + hsg. + időskorúak nappali ellátása,

  • 25 %-a, ha csak étkeztetés,

  • 75 %-a, ha csak hsg.,

  • 40 %-a, ha csak időskorúak nappali ellátása

  • Időskorúak nappali ellátása (a 60 és a 40 %-os normatíva) esetén e két normatíva nem igényelhet, ha szociális foglalkoztatási támogatást kapnak!


A finansz roz s v rhat v ltoz sai2
A finanszírozás várható változásai változások

 • Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás:

  • jövőre: 1.996.550 forint (csökken)

  • idén: 3.123.880 forint

 • Utcai szociális munka:

  • jövőre: 4.543.750 (csökken)

  • idén: 5.628.334 forint

 • fogyatékos és demens nappali:

  • jövőre: 405.600 (csökken)

  • idén: 454.110 forint


A finansz roz s v rhat v ltoz sai3
A finanszírozás várható változásai változások

 • Pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, hajléktalan nappali:

  • jövőre: 206.100 forint (csökken)

  • idén: 214.650 forint

 • Fogyatékos, pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg, továbbá demens bentlakásos:

  • jövőre: 710.650 forint (csökken)

  • idén: 787.450 forint


A finansz roz s v rhat v ltoz sai4
A finanszírozás várható változásai változások

 • Idős ápoló-gondozó otthoni és átmeneti:

  • jövőre: 635.650 forint (csökken)

  • idén: 689.000-772.700 forint

 • Idős emelt:

  • jövőre: 309.350 forint (csökken)

  • idén: 543.200 forint

 • Hajléktalan átmeneti:

  • jövőre: 468.350 forint (csökken)

  • idén: 516.750 forintad