NJ - gramatika - PowerPoint PPT Presentation

lacey
nj gramatika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NJ - gramatika PowerPoint Presentation
Download Presentation
NJ - gramatika

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
NJ - gramatika
166 Views
Download Presentation

NJ - gramatika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NJ - gramatika Množné číslo podstatných jmen

  2. Úvod • neexistuje jednoduché jedno pravidlo, či algoritmus pro vytvoření množného čísla • všechna podstatná jména je možno rozdělit do pěti skupin, podle koncovek s jejichž pomocí se množné číslo tvoří • převážná část p. jmen rodu ženského mají koncovku - en • převážná část p. jmen cizího původu mají koncovku – s • u většiny skupin je možná varianta s přehláskou a bez přehlásky • např • der PlandiePläne • der HunddieHunde • na základě těchto teoretických znalostí je nejlépe si tvary množ. čísla u jednotlivých podst. jmen zapamatovat – nejlépe při učení slovíček • dělení do skupin

  3. 1. skupina – nulová koncovka • a) koncovka nulová • podstatná jména rodu mužského a středního končící na -el (der Sessel, der Pinsel), -er(dasFernster der Taschenrechner), -en(der Garten) • podstatná jména rodu středního končící na -chena -lein(dasMädchen, dasFräulein) • podstatná jména rodu ženského (dieMutter - dieMütter, dieTochter - dieTöchter)

  4. 2. skupina – „-e“ • b) končí na -e • u většiny podstatných jmen rodu mužského (der Tisch - dieTische, der Platz - diePlätze, der Baum – dieBäume, der Stuhl – dieStühle) • některárodu středního (dasRegal - dieRegale, dasGeschenk - dieGeschenke) • několikjednoslabičných jmen rodu ženského (dieStadt- dieStädte, dieWurst - dieWürste)

  5. 3. skupina – „-(e)n“ • c) končí na -(e)n • většina podstatných jmen rodu ženského (dieFrau - dieFrauen, die Blume - dieBlumen) • podstatná jména rodu mužského → slabé skloňování (der Student - dieStudenten) • několikpodstatných jmen rodu středního (dasBett - dieBetten)

  6. 4. skupina – „-er“ • d) končí na -er • jednoslabičnárodu středního (dasKind- dieKinder, dasHaus – dieHäuser) • některárodu mužského (der Mann - dieMänner)

  7. 5. skupina – „-s“ • e) končí na -s • podstatná jména cizího původu (das Hobby - die Hobby, der Park - dieParks) • zkratky (dieUni - dieUnis, die CD - dieCDs)

  8. skloňování podst. jmen v mn. číslesilné/slabé • 1. p. dieMänner /Studenten • 2. p. derMänner / Studenten • 3. p. denMännern /Studenten • 4. p. dieMänner / Studenten