Download
mata kuliah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MATA KULIAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
MATA KULIAH

MATA KULIAH

585 Views Download Presentation
Download Presentation

MATA KULIAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ( PAI ) Oleh : MuhrianNoor, S.Ag 0511 7666075 Jl.A. Yani Km.29 Gg. Sepakat No. 57 Rt.25/04 Gt. Manggis Land. UlinBanjarbaru MATA KULIAH

 2. PENILAIAN Absen = 5% Harian = 10 % Tugas = 10 % UTS = 25 % UAS = 50 %

 3. RENG NILAI ABOSUT 81 - 100 A 71 < 81 B 55 > 71 C 45 < 55 D 0 < 45 E

 4. MATERI KULIAH PAI 1. Tuhan Yang MahaEsadanKeTuhanan a. KaimanandanKetaqwaan b. FilsafatKetuhanan 2. Manusia a. HakikatManusia b. MartabatManusia c. TanggungJawabManusia 3. Hukum a. MenumbuhkanKesadaranuntukTaatHukumTuhan b. FungsiProfetik Agama dalamHukum 4. Moral a. Agama sebagaiSumber Moral b. AkhlakMuliaDalamKehidupan

 5. 5. IlmuPengetahuan, TeknologidanSeni a. Iman, IPTEKS danAmalSebagaiKesatuan b. KewajibanMenuntutdanMengamalkanIlmu c. TanggungJawabIlmuwandanSeniman 6. KerukunanAntarUmatBeragama a. Agama MerupakanRahmatTuhanbagiSemua b. KebersamaanDalamPluralitasBeragama 7. Masyarakat a. Masyarakatberadabdan Sejahtera b. PeranUmatBeragamaDalamMewujudkanMasyarakatberadabdan Sejahtera. c. HakAzasiManusiadanDemokrasi 8. Budaya a. BudayaAkademik b. EtosKerja, Sikap Terbuka danAdil 9. Politik a. Kontribusi Agama DalamKehidupanBerpolitik b. Peranan Agama DalamMewujudkanPersatuandanKesatuanBangsa.

 6. AL QUR’AN AQIDAH SYARI’AH AKHLAQ ISLAM IHSAN IMAN ILMU TAUHID ILMU FIQIH ILMU TASAWUF

 7. TUHAN YME & KETUHANAN AQIDAH IMAN ILMU TAUHID

 8. PENGERTIAN AQIDAH A. Secaraetimologi : IkatanatauKaitan, Sangkutan (Gantungansegalasesuatu). B. Termonologi : Iman (Percaya), keyakinan.

 9. PENGERTIAN IMAN Pengakuanhatidenganpenuhkeyakinan yang diucapkandenganlisandandibuktikandenganperbuatanatauamalibadahnyata.

 10. PENGERTIAN ILMU TAUHID • Ilmu yang membicarakankeMahaEsaanTuhan. SIFAT ZAT ASMA AF’AL

 11. Tauhidterbagi 2 macam : • TauhidUluhiyah - Mengakuibahwahanya Allah Tuhan yang berhak disembah, tidakadasekutubaginya. -MengEsakan Allah denganperbuatanparaHamba berdasarkanniattaqarrub yang disyari'atkan sepertiDo'a, Kurban, Shalat, Puasa, dll. 2. TauhidRububiyah - Mengakuibahwaadalah Rob segalasesuatu, Pemilik, Pencipta, PemberiRizki, dll. - MengEsakan Allah Ta'aladengansegalaperbuatanNya, denganmenyakinibahwaDiasendiri yang menciptakan segenapmakhluk.

 12. SifatNafsiyah : 1. Wujud (Ada) SifatSalbiyah : 1. Qidam (Sedia/Terdahulu) 2. Baqo (Kekal) 3. Mukhalafatuhu Lil Hawadits (Bersalahanbagi segala yang baharu) 4. Qiyamuhu bi Nafsihi (BerdiriSendiri) 5. Wahdaniyat (Esa) SIFAT-SIFAT ALLAH(الصفات)

 13. SifatMa'ani : 1. Qudrat(Kuasa) 2. Irodah(Berkehendak) 3. Ilmu(Tahu) 4. Hayat(Hidup) 5. Sama' (Mendengar) 6. Bashar(Melihat) 7. Kalam(Berkata-kata)

 14. SifatMa'nawiyah : 1. Qoodiran(Yang Kuasa) 2. Muridan(Yang Berkehendak) 3. Aa'liman(Yang Mengetahui) 4. Hayyun(Yang Hidup) 5. Samii'an(Yang Mendengar) 6. Bashiran(Yang Melihat) 7. Mutakalliman(Yang Berkata-kata).

 15. KE ESAAN SIFAT الله NAFSIYAH MA’NAWIYAH MA’ANI SALABIYAH

 16. KE ESAAN ASMA (الاسماء) الله 99 ASMA 1 (هو)

 17. KEIMANAN DAN KETAQWAAN A. KEIMANAN Imanmengandungartipercaya. Imanialahpengakuanhati yang terbuktidenganperbuatan, yang diucapkanolehlidahmenjadikeyakinanhati. 3 unsuriman : 1. Menyakinidalamhati. 2. Mengucapkansecaralisan. 3. Membuktikandenganperbuatanibadah.

 18. TABEL KATAGORI / TIPEMANUSIA

 19. B. KETAQWAAN Taqwaberasaldarikatawiqoyah yang mengandungarti : takut, menjagadiri, memelihara, tanggungjawab, danmemenuhikewajiban. Menurut H.A. AgusSalim, taqwaadalahsikap mental seseorang yang selaluingatdanwaspadaterhadapsesuatudalamrangkamemeliharadirinyadarinodadandosa, selaluberusahamelakukanperbuatan-perbuatan yang baikdanbenar, pantangberbuatsalahdanmelakukankejahatanterhadaporang lain, dirisendiridanlingkungannya

 20. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA SEMOGA BERMANFAAT SEKIAN