10 meserii pe care a vrea s le practic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
10 meserii pe care aş vrea să le practic PowerPoint Presentation
Download Presentation
10 meserii pe care aş vrea să le practic

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
lacey

10 meserii pe care aş vrea să le practic - PowerPoint PPT Presentation

2510 Views
Download Presentation
10 meserii pe care aş vrea să le practic
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 10 meserii pe care aş vrea să le practic “meseria e brăţară de aur!”

 2. Cuprins Meserii: • Arhitect • Psiholog • Mediator • Avocat • Medic • Chelner • Poliţist • Manichiurist • Poştaş • Contabil Bibliografie Sfârşit!

 3. Arhitect • “Cunoştinţe de geometrie, fizică, trigonometrie, istorie şi geografie sunt necesare unei persoane care îşi doreşte să lucreze ca arhitect. Totuşi, fără cultură generală, desen intens şi preocuparea permanentă pentru învăţare,un arhitect nu poate deveni profesionist. • Arhitect este absolventul cu diplomă sau alt document similar eliberat de instituţiile de învăţământ superior de arhitectură recunoscute de statul român, se arată în Legea 172/2010. În ţară, avem facultăţi de arhitectură în centrele mari universitare, respectiv Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara sau Arad. • Arhitectul trebuie să aibă multiple cunoştinţe din multe domenii conexe pentru a se putea diferenţia de cei mediocri. Pe lângă vederea în spaţiu şi geometrie, arhitectul trebuie să posede o cultură generală solidă. „Este important ca un tânăr care vrea să devină arhitect să studieze foarte mult, atât materiile tehnice precum fizica, trigonometria, geometria, cât şi materiile umaniste, respectiv istoria, geografia, psihologia sau literatura", spune Otilia Pirlea. „Esenţial este şi studiul desenului şi al altor forme de reprezentare artistică: pictura, fotografia etc. Cultura generală, desenul intens, preocuparea permanentă pentru învăţarea a tot ceea ce este nou în materie de artă şi mai ales seriozitatea sunt elemente «sine qua non» pentru a deveni un bun arhitect", completează Pirlea. • Evoluţiaestedefaptinvoluţie.Meseria de arhitect se simplificăpezicetrece până la dispariţie. Specializareapedomeniiscoate din sferaprofesiunii de arhitectmeseriileconexe (inginer,urbanist) şiînsuşimeseriaîn sine se fărăminţeazăpespecialităţi (arhitectură de interior,design etc.) OBLIGAŢII • Relaţiile dintre arhitect şi clienţii săi se bazează pe onestitate, cinste, corectitudine, sinceritate şi confidenţialitate. • Înainte de a angaja o lucrare, arhitectul are obligaţia să informeze clientul asupra cheltuielilor probabile pe care aceasta le implică. • Arhitectul nu poate oferi consultanţă în situaţii în care are el însuşi interese personale. • În scopul evitării conflictelor de interese, arhitectul cu drept de semnătură nu va putea presta, pentru acelaşi client, simultan cu misiunea de proiectare sau consulting şi servicii de execuţie şi de comerţ cu materiale de construcţii. • Arhitectul are dreptul şi obligaţia de a urmări executarea întocmai a lucrărilor proiectate. • Arhitectul are obligaţia să păstreze şi să arhiveze originalele documentaţiilor elaborate şi să predea clientului copii după acestea, conform contractului.”¹

 4. Psiholog • “Psiholog persoană specializată în studiul psihologiei, observator fin, dotat cu capacitatea de a sesiza și de a analiza viața sufletească a cuiva, cineva care este cunoscător al sufletului omenesc.”² • Psihologulîl ajută peom să conştientizezece se întamplă în mintealui (la nivel conştient, cât şi la nivelinconştient), astfelîncât intervenţia terapeutică sădearoade. “Ce face psihologul? - evaluează nevoile; - identifică problemele; - identifică opţiunile importante din viaţa oamenilor; - ne ajută să conştientizăm calităţile şi defectele; trăsăturile de personalitate; - ne ajută să ne îmbunătăţim capacitatea de a ne exprima şi de a înţelege sentimentele; - să înţelegem transformările prin care trecem în diferite momente ale vieţii; - să ne dezvoltăm abilitatea de comunicare; - să ne revalorizăm rolurile din viaţa noastră.”³

 5. Mediator • “Medierea şi profesia de mediator au fost reglementate prin adoptarea Legii nr. 192/2006, pornindu-se de la ideea că medierea constituie una dintre temele importante ale strategiei de reformă în justiţie, fiind o prioritate în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar 2005-2007. Prin adoptarea legii s-a urmărit reducerea volumului de activitate a instanţelor şi în consecinţă degrevarea acestora de cât mai multe cauze, încercându-se creşterea calităţii actului de justiţie prin satisfacerea intereselor parţilor. • Medierea are o pondere de peste 60% în cauzele soluţionate prin metode alternative de soluţionare a conflictelor fiind cea mai ultilizată modalitate de soluţionare a conflictelor în afara sălii de judecată. Medierea este arta prin care o persoană specializată denumită mediator, ajută părţile implicate să transforme un conflict într-o înţelegere. Părţile au dreptul să încheie o înţelegere, fără ca prevederile acesteia să aducă atingere legii şi ordinii publice, înţelegere care poate fi supusă verificării notarului public sau încuviinţării instanţei de judecată, în condiţiile prevăzute de lege. Pare simplu şi în acelaşi timp complicat. Mediatorul ajută părţile aflate în conflict să genereze opţiuni, le face să înţeleagă că au posibilitatea să aleagă între aceste opţiuni pornind de la ideea că fiecare personă are un punct de vedere diferit. • Poatefi mediator persoana care îndeplineşteurmătoarelecondiţii: a)are capacitate deplină de exerciţiu; b)are studiisuperioare; c)are o vechimeîn muncă de celpuţin 3 anisau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legiişiavizat de Consiliul de mediere; d)este aptă, din punct de vedere medical, pentruexercitareaacesteiactivităţi; e)se bucură de o bunăreputaţieşi nu a fostcondamnatădefinitivpentrusavârşireauneiinfracţiuniintenţionate, de natură săaducă atingereprestigiuluiprofesiei; f)a absolvitcursurilepentruformareamediatorilor, în conditiilelegii, cu excepţiaabsolvenţilor de programepostuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legiiavizate de Consiliul de mediere; g)a fostautorizată ca mediator, în condiţiileprezenteilegi. “ 4

 6. Avocat “Avocatul este persoana licențiată în știinţe juridice care, ulterior, este admisă în profesie, în baza unui examen organizat de baroul în care intenționează să profeseze. Avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic. El promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului. Primirea în profesie se obține numai pe baza unui examen organizat de barou. În România sunt înscriși în barouri cca. 21.000 de avocați. Activitățile avocatului: • consultații și cereri cu caracter juridic; • asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice; • redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare; • apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină; • activități de mediere; • activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; • stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate; Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt, la alegere: • cabinete individuale ("CI"); • cabinete asociate ("CA"); • societăți civile profesionale (nu există o practică unitară, folosindu-se următoarele prescurtări: "SCPA" sau "SCA"; de asemenea, este des întâlnită expresia "Societate de Avocați"); • societăți civile profesionale cu răspundere limitată ("SCPRL"). “5

 7. Medic • “Medicul este o persoană care se ocupă cu prevenția, recunoașterea (diagnoza), terapia și urmările bolilor și accidentelor. Numărul mare al bolilor, precum și numărul mare al posibilităților de tratare a lor a determinat împărțirea medicinii umane în mai multe specialități, unde stomatolgia ocupă o poziție aparte. În general funcția unui medic este aceea de vindecare a bolilor, fiind una din profesiile cele mai vechi ale omului. Profesia de medic provine din ocupația de tămăduitor, ocupație care deja era practicată de preoții din antichitate. • Din experiența îndelungată în decursul istoriei, s-au cristalizat treptat bazele științifice în care este practicată medicina de azi. Sociologia profesională indică faptul că profesia de medic trebuie să corespundă unui nivel înalt de etică morală, forma cea mai cunoscută fiind „jurământul lui Hippocrate”, uneori fiind necesară metoda trierii cazurilor, când numărul răniților sau bolnavilor este foarte mare, medicul fiind suprasolicitat, în cazul unui război, sau când își periclitează propria viață în cazul unei epidemii periculoase. Medicul face parte din personalul sanitar. Pentru a-și putea exercita profesia are nevoie de a studia medicina mai mulți ani la o facultate de medicină, iar după absolvirea examenelor și a unei practici primește aprobarea de medic. Medicul trebuie să găsească limba comună cu pacientul. El trebuie să fie răbdător. • Există paragrafe de lege care obligă medicii la despăgubiri materiale dacă tratamentele lor au fost lipsite de succes și au dăunat sănătății pacientului. Medicul este obligat ca să informeze pacientul despre operațiile riscante pe care le intenționează să le întreprindă, și care le poate efectua numai după acceptarea operației de către pacient.”6

 8. Chelner • “Meseria de chelnersauchelnariţăeste de a serviclienţii în spaţii de catering. • Chelnerul / chelnariţa lucreazăînrestaurante, baruri, localuri tip pub, cafeneleşialtelocaluri de acest gen. • Absolvireaunui curs de calificareînacestsens, abilitatea de a lucra cu oamenii, răbdare, un comportamentcultivatşimaniereelegante, abilităţipentrucalculmatematic, o memorie bunăşi un auzbun,săfiţisănătosşisăaveţiaptitudini de a învaţa limbistrăine.” 7 ATRIBUŢIILE CHELNERULUI “Chelnerulestelucrătorula căruiactivitatedeterminăreputaţia de ansamblu a unei unităţigastronomice, faptceimpunepelângăconduităşiîndeplinireaimpecabilă a sarcinilorzilnice: • se prezintă la unitateînainte de oraprevăzutăîngrafic, odihnit cu ţinutacorectă; • participă cu întreaga formaţie de serviciu la activitatea de pregătire a saloanelorpentrudeschidere; • verificăstarea de curaţenie a saloanelor, a fiecărui sector, a oficiului, a veselei, mobilierului, inventaruluitextilşiintervine cu corecturilecese impun; • executăaranjareameselor (mise - en – place); • trebuie săcunoască conţinutullistelor de preparateşi băuturi, modul de prezentareşiservire a acestora; • primeştesectorulrepartizat conform graficului; • serveşteconsumatoriiînordineasosiriiînsala de servire; • coordonează, îndrumăşi răspunde de activitateaajutorului de ospătar (ucenicelev) cu care lucrează; • întocmeşteşirăspundede exactitateabonurilor de marcaj, borderouri de încasare, monetaretc; • Executăserviciul cătreconsumatori cu o comportarecivilizată.”8

 9. Poliţist “Poliția este un organ armat al administrațieipublice centrale sau locale, instituit prin lege, a cărui activitate este reglementată de dreptul intern și actele normative internaționale. Principalelesarcini ale poliției sunt următoarele: a) asigurarea respectării legii, menținerii liniștii și ordinii publice în societate; b) protecția și respectarea libertăților și drepturilor fundamentale ale omului; c) combaterea criminalității; d) acordarea asistenței și serviciilor populației în conformitate cu legislația în vigoare.”9 “Statutul de poliţist cere multe sacrificii. Angajaţii nu pot să efectueze, direct sau prin interpuşi, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar. Poliţiştii au însă şi drepturi, cum ar fi decontarea cheltuielilorde transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă. În plus, beneficiază de asigurare de viaţă, sănătate şi bunuri, bilete de odihnă, tratament şi recuperare sau tratament medical în străinătate pentru afecţiuni, contractate în timpul exercitării profesiei. Un poliţist nu poate să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică.”10

 10. MANICHIURIST “Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează servicii de îngrijire estetică, revenindu-i sarcina de îngrijire a unghiilor şi tegumentelor mâinilor şi picioarelor, utilizând tehnici, instrumente şi produse cosmetice corespunzătoare, pentru întreţinerea şi ameliorarea aspectuluiacestora. Mediulfizic Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu protejat. Mediulsocio-organizaţional • Cele mai multe sarcini sunt nestructurate • Munca se desfăşoară după un orar fix • Nu au foarte mare liberate de decizie dar suportă consecinţele erorilor • Sunt foarte frecvente interacţiunile interpersonale faţă în faţă,cuclienţii,colegii. Riscuri. Alte notificări speciale Poate apărea riscul de expunere la substanţe toxice, viruşi, microtraumatismemecanice (înţepături, tăieri), afecţiunidermatologice. Aptitudinipsihomotorii • Dexteritate manuală • Dexteritateadegetelor • Coordonareamembrelor Aptitudinisenzoriale • Acuitate auditivă • Acuitate vizuală apropiată • Claritateînvorbire • Discriminarea cromatică Aptitudinifizice • Rezistenţă fizică. “11

 11. Poştaş Meseria de poştaş este una dintre cele mai vechi meserii din lume, poştaşul fiind acela care înlesneşte legăturile dintre oameni. Meseria de poştaş este una relativ grea deoarece poştaşi se deplasează mult pe jos, sau pe biciclete, din bloc in bloc, în tot oraşul, nu contează dacă e iarnă sau vară. În ultimul timp nu se mai trimit prea multe scrisori deoarece se foloseşte internetul, emailul care e mai rapid, iar poştaşi se tem că acestă meserie o sa dispară.

 12. Contabil • “Profesia contabilă cuprinde totalitatea activităţilor cu caracter economic care presupun cunoştinţe în domeniul contabilităţii, comunitatea specialiştilor care efectuează activităţile în cauză (contabilii şi auditorii) precum şi organismele lor profesionale. Prin urmare ca obiective ale profesiei contabile putem cataloga desfăşurarea activităţii în corespundere cu standardele de profesionalism,atingerea unui nivel înalt de performanţă a serviciilor prestate şi respectarea cerinţelor intereselor publice. • În exercitarea profesiei sale contabilul trebuie să-şi conducă activitatea apelând şi respectând cele trei comandamente ale profesiei contabile,pe care le-am defini ca valori ale profesiei: educaţia, eticăşi calitatea serviciilor prestate.”12 • “Profesiile de expert contabilşicontabilautorizatsuntdouădomenii de interespentrutineriieconomiştidin Romania. • Cei care dorescsă obţinăunadintreceledouăcalităţitrebuiesăîndeplineascăurmătoarelecondiţii: saaibăcapacitate de exerciţiudeplină, studiieconomicesuperioare cu diplomărecunoscută de MinisterulEducaţiei, CercetăriişiTineretuluişi sănu fisuferitniciocondamnare care, potrivitlegislaţiei, interzicedreptul de gestiuneşide administrare a societăţilorcomerciale. De asemenea, trebuiesăsusţinăun examen de admitere la un stagiu de pregătire de treiani, finalizat cu examen de aptitudini, la care să obţinăcelpuţin nota 7 şi minimum nota 6 la fiecaredintreurmătoarelediscipline: Contabilitate, Fiscalitate, Drept, Audit, Evaluareeconomicăşifinanciarăa întreprinderilor, Expertizacontabilă. • Examenulconstăîn 2 probe scrise, pentruexpertulcontabil, primeletrei discipline - examinare 3 ore, celelalte 4 discipline - examinare 3 ore - în douăzilediferite. Contabilulautorizat accede la stagiul de pregătire în vedereaobţineriicalităţii profesionaleprintr-un examenscris, cu duratăde 3 ore, la disciplinele: Contabilitate,Fiscalitate, Drept.”13

 13. “Alege-ti o meserie pe care sa o iubesti si nu vei lucra o zi in viata ta.” “Nu conteaza ce meserie ai, conteaza sa fii cel mai bun.”

 14. Bibliografie • 1. http://proarhitectura.ro/2011/meseria-de-arhitect/ • 2. http://ro.wikipedia.org/wiki/Psiholog • 3. http://terapieonline.blogspot.ro/2010/10/informatii-generale-despre-profesia-de.html • 4. http://www.dreptonline.ro/cariere/cariera_mediator.php • 5. http://ro.wikipedia.org/wiki/Avocat • 6. http://ro.wikipedia.org/wiki/Medic • 7. http://www.go.ise.ro/povol/63.htm • 8. http://www.scritube.com/sociologie/resurse-umane/Prezentarea-meseriei-de-ospata23749.php • 9. http://ro.wikipedia.org/wiki/Poliție • 10. http://www.realitatea.net/meseria-de-politist-intre-avantaje-si-dezavantaje_841008.html • 11. http://consiliere.mmssf.ro/po.war/pdf/manichiurist.pdf • 12. http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ru&id=5460&idc=376 • 13. http://www.banknews.ro/stire/24360_expert_contabil_si_contabil_autorizat,_doua_profesii_de_viitor.html

 15. Şfârşit! Realizat de: Tînc Diana Colegiul Economic Nicolae Titulescu Clasa a XI –a B