lokalna polityka spo eczna wobec os b starszych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych - PowerPoint PPT Presentation


  • 221 Views
  • Uploaded on

Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych. Dr Marta Komorska Instytut Socjologii UMCS Lublin 20102. Wstęp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych' - laban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lokalna polityka spo eczna wobec os b starszych

Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych

Dr Marta Komorska

Instytut Socjologii UMCS

Lublin 20102

wst p
Wstęp

Zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2010-2015 będzie miał miejsce umiarkowany wzrost proporcji liczby ludzi starszych do liczby osób w wieku produkcyjnym, natomiast w kolejnych latach wzrost ten będzie podlegał nagłemu przyśpieszeniu.

Mamy czas na przygotowanie społeczeństwa i instytucji !!!

wst p1
Wstęp
  • Zgodnie z prognozami GUS, do 2030 r. liczba osób w wieku 60+ wzrośnie z niecałych 7 mln do ponad 10 mln przy prawie niezmienionej liczbie osób w wieku 50–59 lat i spadającej liczbie osób w wieku najwyższej aktywności zawodowej , co w efekcie zwiększy obciążenie ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym
  • P. Szukalski (red.): Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009. S. 17-26. Zob. także M. Boni (red.): Raport. Polska 2030. Warszawa 2009, www.zds.kprm.gov.p (15.09.2011
skutki
Skutki
  • Konsekwencje wynikające z zaawansowanego procesu starzenia się ludności przejawiają się w wielu płaszczyznach; jak ekonomia, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, relacje w rodzinie i społeczeństwie
  • co stanowi nowe wyzwania zarówno dla polityki społecznej na poziomie ogólnokrajowym, jak i samorządowym.
skutki1
Skutki
  • Obecnie zintensyfikowano dyskusję o potrzebie przygotowania rozwiązań zarówno w wymiarze jednostkowym mającym na celu zapewnienie osobom starszym zaspokojenia ich potrzeb, jak i wymiarze społecznym i instytucjonalno-organizacyjnym pozwalającym na stworzenie odpowiedniego zabezpieczenia ekonomicznego, prawnego, medycznego, socjalnego.
polityka spo eczna
Polityka społeczna
  • Jednym z podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie systemu wsparcia dla osób starszych jest samorząd, który od 1998 roku posiada obowiązek opracowania i realizacji zadań z obszaru polityki społecznej, a wiec także zabezpieczenia potrzeb osób starszych.

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

polityka spo eczna samorz du lokalnego
Polityka społeczna samorządu lokalnego

Przygotowywane obecnie systemy wsparcia dla seniorów w ramach polityki społecznej stawiają sobie za cel nie tylko organizowanie pomocy,

lecz przede wszystkim organizowanie życia osobom starszym i społeczności w której funkcjonują, co pozwala na zachowanie dobrej jakości życia seniorów, ich integracji społecznej przy jednoczesnej racjonalizacji wydawanych środków z budżetu.

slide8

Utworzenie spójnego systemu wsparcia wymaga zastosowania kilku podstawowych zasad pozwalających na racjonalne zarządzanie środkami i maksymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w infrastrukturze, a przede wszystkim w społeczności lokalnej.

slide9

Jedną z tych zasad jest zasada subsydiarności, która zakłada wykorzystanie możliwości tkwiących w rodzinie i otoczeniu społecznym. Pełne włączenie rodziny i najbliższego sąsiedztwa do opieki nad osobami starymi pozwala na skuteczniejszą integrację środowiska i jednocześnie umożliwia zastosowanie kolejnej zasady, jaką jest kompleksowość oceny potrzeb.

slide10

Diagnoza potrzeb osób starszych powinna uwzględniać nie tylko strukturę i wielkość tych potrzeb, ale ocenić także możliwość ich zaspokojenia przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i możliwości wykorzystania kapitału społecznego.

slide11

Przygotowanie systemu wsparcia wymaga przede wszystkim rzetelnej diagnozy dotyczącej zarówno sytuacji osób starszych, jak i potencjału otoczenia rodzinnego i społecznego w którym funkcjonują seniorzy.

  • Istnie cały wachlarz zadań szczegółowych, które wymagają uruchomienia szeregu instytucji odpowiedzialnych za organizację dnia w środowisku zamieszkania, spędzanie czasu wolnego, poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne oraz opiekę medyczną i rehabilitację.
slide12

Stworzenie systemu wsparcia opartego na potencjale tkwiącym w środowisku i uruchomieniu działań samopomocowych wydaje się rozwiązaniem najbardziej korzystnym zarówno dla samorządu, jak i społeczności lokalnej, ponieważ dążenie do utrzymania przez osoby starsze możliwie długo samodzielności i kontroli nad własnym życiem leży przede wszystkim w interesie całego społeczeństwa.

slide13

Aktywizacja seniorów w ich środowiskach posiada korzystny wymiar ekonomiczny zarówno ze względu na obniżenie kosztów opieki, jak również ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy. Dodatkową korzyścią jest przeciwdziałanie izolacji i wzmacnianie systemu samopomocy mieszkańców. Rolą samorządu jest przygotowanie profesjonalne pracowników i organizację środków, które pozwolą na uruchomienie systemu.

slide14

Ważne jest wyeksponowanie roli edukacyjnej w odniesieniu do osób starszych i społeczności lokalnych, co wydaje się niezbędnym w sytuacji, gdy o powodzeniu podjętych działań decyduje zaangażowanie społeczne. Edukacja społeczna zapewniająca przede wszystkim walkę z ageizmem przyczyniającym się do dyskryminacji osób starszych i w konsekwencji do ich wykluczenia, odrzucenie stereotypu osoby starszej jako osoby biernej, niesprawnej fizycznie i mentalnie pozwoli na kształtowanie poprawnych relacji międzypokoleniowych.

slide15

Edukacja w ramach której środowisko społeczne uwrażliwi się na problemy i potrzeby osób starszych i jednocześnie przygotuje się do zorganizowania „własnej starości”, a seniorzy zdobędą niezbędną wiedzę o poruszaniu się w „nowoczesnej” rzeczywistości np. poprzez korzystanie z Internetu, czy bankowości elektronicznej. Dobrze przygotowana edukacja społeczna pozwoli na wzmocnienie więzi społecznych, poczucie zrozumienia i współodpowiedzialności co jest warunkiem wyjściowym stworzenia dobrego systemu wsparcia społecznego.