Hälsofarliga egenskaper hos pulverfärg - viktiga aspekter på arbetsmiljön Svensk Pulverlackteknisk förening - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hälsofarliga egenskaper hos pulverfärg - viktiga aspekter på arbetsmiljön Svensk Pulverlackteknisk förening PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hälsofarliga egenskaper hos pulverfärg - viktiga aspekter på arbetsmiljön Svensk Pulverlackteknisk förening

play fullscreen
1 / 20
Hälsofarliga egenskaper hos pulverfärg - viktiga aspekter på arbetsmiljön Svensk Pulverlackteknisk förening
218 Views
Download Presentation
laban
Download Presentation

Hälsofarliga egenskaper hos pulverfärg - viktiga aspekter på arbetsmiljön Svensk Pulverlackteknisk förening

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hälsofarliga egenskaper hos pulverfärg - viktiga aspekter på arbetsmiljönSvensk Pulverlackteknisk förening Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 2. Pulverlack – hälso- och miljöegenskaper • Bra alternativ till våtfärger ur miljösynpunkt • Arbetsmiljörelaterade problem • Allergiframkallande ämnen • Härdare, hartser • Irriterande ämnen • Akutgiftiga ämnen • TGIC - multiproblemkemikalie Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 3. Pulverlack – projekt vid Yrkes- och miljömedicin i Örebro • 25 företag i 6 län har hittills undersökts • Symptom • Besvär i övre luftvägarna vanligare bland exponerade • Astmaliknande symptom vid vissa anläggningar • Analys av 33 pulverfärger • Organiska syraanhydrider i ca 30 % • Analys av antikroppar i 141 prover • Positiva resultat i flertalet fall • Arbetsrelaterade i ca 25 fall Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 4. Risker och riskhantering Kemiska produkter (förgiftningar/tillbud med frågor till Giftinformationscentralen under 2001) • Rengöringsmedel ca 6,500 • Hygienprodukter ca 2,600 • Retande gaser ca 400 • Härdare ca 40 Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 5. Risker och riskhantering Kemiska produkter (ISA 2000) • 765 fall av eksem och andra hudsjukdomar, vanligast hos unga i åldern 16-24 år • Hälften saknar diagnos men vanligtvis rör det sig om dermatit • Plaster (56 fall), färger (28), isocyanater (21) • Knappt 700 andra (ej hudrelaterade) allergier, vanligast hos äldre i åldern 45-59 år • Hälften hade diagnos och av dessa var hälften astma • Isocyanater (55 fall), färger (30) Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 6. Orsaker till arbetsrelaterad ohälsa - kemikalieexponering • Hantering av farliga ämnen • Brist på information om farliga ämnen från leverantören • Bristande rutiner när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete • Planering, uppföljning och dokumentation • Gällande bestämmelser • Riskbedömning, riskreducerande åtgärder • Informationen till berörda arbetstagare Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 7. ArbetsmiljöarbetetVad säger lagen? • Arbetsmiljölagen • Arbetsgivaren har ansvaret för att bl.a.: • Förebygga ohälsa • Planera, och kontrollera verksamheten • Undersöka risker och utreda skador • Informera och utbilda arbetstagaren • Arbetstagaren har ansvaret för att bl.a.: • Medverka i arbetsmiljöarbetet • Följa föreskrifter och använda skyddsanordningar • Underrätta arbetsgivaren om fara Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 8. ArbetsmiljöarbetetVad säger lagen? • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) • Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4) • Härdplaster (AFS 1996:4) • Skyddsutrustning (AFS 2001:3) • Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 9. Kemiska arbetsmiljöriskerVad säger lagen? • Riskbedömningar av farliga ämnen (4 §) • Farliga egenskaper • Hanteringssätt, utrustning, förebyggande åtgärder • Exponering • Besvär, tillbud och olyckor • Eventuella hälsoundersökningar • Beslutsunderlag (5 §) • Riskreducerande åtgärder • Arbetsinstruktioner • Första hjälpen Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 10. Kemiska arbetsmiljörisker Vad säger lagen? • Dokumentation av riskbedömningar (6 §) • Att en riskbedömning är utförd • Omfattning • Deltagande personer • Beslut och motivering om fördjupad analys Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 11. Kemiska arbetsmiljörisker Vad säger lagen? • Skriftlig risk- och skyddsinformation (39 §) • En hälso- eller brandfarlig produkt får inte användas förrän: • Ett aktuell säkerhetsdatablad finns tillgängligt för berörd arbetstagare • Om det inte finns något säkerhetsdatablad skall risk- och skyddsinformation finnas tillgänglig på annat sätt Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 12. HärdplasterVad säger lagen? • Definition av härdplast • Härdplasterna kännetecknas av att under formningsskedet vanligen två eller flera komponenter reagerar med varandra och härdar till en slutprodukt • En härdplast bildar en tredimensionell nätstruktur (tvärbunden) som sönderdelas vid upphettning utan att först smälta • Föreskrifterna är tillämpliga där härdplastkomponent som utgör farligt ämne, hanteras i samband med framställning Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 13. HärdplasterVad säger lagen? • Generella bestämmelser • Utbildning • Hanterings- och skyddsinstruktioner • Ventilation och utsug • Kontroll av luftföroreningar • Ny produkt, förändringar, dokumentation • Kontroll av reaktiv monomer (esterplast) • Medicinsk kontroll • Bl.a. luftvägsbesvär, handeksem och överkänslighetsreaktioner Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 14. HärdplasterVad säger lagen? • Personlig skyddsutrustning • Skyddsutrustning skall användas när det behövs • Andningsskydd skall bestå av minst halvmask • Ögonspolningsutrustning • Strikt arbetshygien Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 15. RiskbegränsningNär behövs personligt skydd? • Om tekniska åtgärder inte är tillräckliga • Vid förhöjd exponering • Farliga moment • Känsliga personer • Utsatta grupper • Personer med överkänslighetssymptom/allergi Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 16. RiskbegränsningPersonligt skydd • Skyddsutrustning skall vara: • Anpassad till arbetsförhållandena • Personligt utprovad • Avsedd för personligt bruk • Information/utbildning • Kontroll och underhåll av utrustning Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 17. Isocyanat 2001 – Tillsyn av säkerhetsdatablad KemI/AV • AV inspekterade 48 företag inom tillverkningsindustri, byggverksamhet och billackering • Totalt granskades ett 60-tal säkerhetsdatablad. 80 % av de inspekterade företagen fick krav. 33 produkter från 22 leverantörer anmäldes till KemI. • KemI inspekterade 52 hälsofarliga produkter hos totalt 12 leverantörer • 5 % av produktinformationen polisanmäldes och belades med miljösanktionsavgift • 14 % hade brister som ledde till krav på förbättring Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 18. Isocyanat 2001 – Tillsyn av säkerhetsdatablad Kemi/AV • 50 % av användarföretagen saknade uppdaterade blad • 25 % av företagen hade inte alls gått igenom informationen i bladen • 30 % av de som hade tillgång till information använde den för att göra riskbedömningar • Otydlig och bristfällig information i bladen om: • Kraven i härdplastföreskrifterna • Första hjälpen • Personlig skyddsutrustning Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 19. Arbetsmiljön hos småföretagare i Skåne • Tillsyn av ca 850 företag inom verkstads- och byggindustri • Brister upptäcktes vid ca 70 % av de inspekterade företagen • Drygt 30 % av de mer än 3000 kraven avsåg brister i företagens systematiska arbetsmiljöarbete Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003

 20. Riskbegränsning • Håll spriding av pulverdamm så låg som möjligt • Noggrann rengöring av lokaler och utrustning • Inget läckage från härdugn • Dimensionerad avsvavlingssträcka • Undvik hudkontakt • Andningsskydd vid risk för exponering av damm Thomas Ullhamre www.futurecompetence.se 7 Maj 2003