elektronick verejn obstar vanie l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektronické verejné obstarávanie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektronické verejné obstarávanie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Elektronické verejné obstarávanie - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Elektronické verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie. Čo je elektronické verejné obstarávanie ?. Elektronické verejné obstarávanie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Elektronické verejné obstarávanie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektronick verejn obstar vanie

Elektronické verejnéobstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie

o je elektronick verejn obstar vanie
Čo je elektronické verejné obstarávanie ?
 • Elektronické verejné obstarávanie

je postup pri verejnom obstarávaní, kde niektoré alebo všetky kroky postupu sú realizované elektronicky, resp. prostredníctvom elektronických prostriedkov (§ 17 ods.3)

 • V praxi sa niekedy rozlišujú pojmy

- elektronické verejné obstarávanie (eProcurement)

(prípravná fáza/fáza zadávania zákazky/archivácia, administrácia)

- elektronické zadávanie zákaziek (postup podľa zákona)

proces elektronick ho verejn ho obstar vania
Proces elektronického verejného obstarávania
 • Etapa prípravy a plánovania

prieskum trhu, harmonogram, príprava oznámení

 • Etapa zadávania zákazky

vyhlásenie verejného obstarávania, žiadosť o účasť, predkladanie ponúk, vyhodnotenie ponúk, uzavretie zmluvy alebo rámcovej dohody

 • Etapa administrácie, archivácie

nákup/objednávanie na základe napríklad rámcovej dohody, dodanie predmetu zákazky, fakturácia, platba, archivácia

proces elektronick ho verejn ho obstar vania4
Proces elektronického verejného obstarávania

Fázy e-obstarávania

etapa prípravy a plánovania

 • eNotification
 • eTendering etapa zadávania zákazky
 • eAwarding
 • eOrdering etapa admin., archivácie
 • eInvoicing
elektroniz cia verejn ho obstar vania v e
Elektronizácia verejného obstarávania v EÚ

Predpoklady

 • legislatívne(smernice pre oblasť verejného obstarávania)
 • technické(technická špecifikácia pre e-nástroje, zabezpečenie ich interoperability, štandardizačné aktivity CEN/ISSS)
 • súvisiace predpisy(smernice o e-podpise – uznávanie podpisov, informačných systémoch, e-komunikáciách,

e-obchode, a i.)

 • inciatívy EK(akčný plán eEurope, Lisabonská stratégia, Akčný plán i2010 eGovernment, Akčný plán pre implementáciu právneho rámca pre e-obstarávanie, aktivity IDABC)
priestor pre elektroniz ciu v legislat ve e
Priestor pre elektronizáciu v legislatíve EÚ

Nové smernice o verejnom obstarávaní2004/17/EC a 2004/18/EC

 • zrovnoprávňujú elektronické prostriedky s tzv. „klasickými prostriedkami komunikácie“ (doteraz listinná podoba)
 • u všetkých ustanovení týkajúcich sa elektronizácie, je rozhodnutie o rozsahu transpozície ponechané na členskom štáte
 • neprebratie možnosti elektronického zadávania zákaziek do zákona by znamenalo, že SR bude zaostávať za členskými štátmi EÚ, najmä EÚ – 15
 • do zákona sa prebrali všetky ustanovenia smerníc týkajúce sa elektronického zadávania zákaziek
iniciat vy ek
Iniciatívy EK

EK – DG Markt

 • Akčný plán zavádzania e-obstarávania
 • Pracovná skupina pre e-obstarávanie
 • Pracovná skupina pre eSender
 • Koordinácia prebiehajúcich štúdií v oblastiach relevantných e-obstarávaniu
 • Štúdie
  • elektronizácia certifikátov (doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti) – DG Markt
  • uznávanie e-podpisov - DG Digit
  • e-objednávky – DG Entr
  • i2010 eGovernment akčný plán (eInvoicing, eCatalogue, eSignature – okt. 2007 ukončenie, nasledujú pilotné projekty) – DG Infso

IDABC

 • Funkčné požiadavky pre realizovanie e-obstarávania v EÚ rámci
 • vývoj XML schém –zasielanie on-line oznámení,
 • Bridge/Gaterway CA – riešenie vzájomného uznávania

e-podpisov v medzinárodnom meradle

CEN/ISSS

 • štandardizácia e-katalógov
 • problém interoperability – analýza nedostatkov
elektroniz cia verejn ho obstar vania na slovensku
Elektronizáciaverejného obstarávania na Slovensku

Predpoklady

 • legislatívne(zákon o verejnom obstarávaní)
 • technické(MDPT SR , do februára 2007)
 • súvisiace predpisy(zákon o e-podpise, informačných systémoch verejnej správy, e-komunikáciách, e-obchode, a i.)
 • inciatívy SR(e-obstarávanie - ÚVO; problematika informatizácie spoločnosti – ÚV SR – splnomocnenec; MF SR – sekcia informatizácie spoločnosti)
priestor pre elektroniz ciu v legislat ve sr
Priestor pre elektronizáciu v legislatíve SR

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 282/2006 Z. z.(ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)doplnil §1 ods. 2 nové písm. u) vrátane poznámky č. 6a;
 • zákon č. 102/2007 Z. z.(ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. )zrušil §149 ods. 2 písm. e)

zmenil§25 ods. 3, §91 ods. 3, §99 ods. 2;

1. február 2006

priestor pre elektroniz ciu v legislat ve sr10
Priestor pre elektronizáciu v legislatíve SR

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 232/2008 Z. z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní – vo väzbe na elektronickú komunikáciu zmenil § 18 ods. 2 a , 3; § 39 ods. 3 a 4; § 41 ods. 2; § 138 ods. 8)
 • zákon č. 442/2008 Z. z. (z 28. 10.2008 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - vo väzbe na elektronickú komunikáciu sa nezmenili ani nedoplnili žiadne ustanovenia
priestor pre elektroniz ciu v legislat ve sr11
Priestor pre elektronizáciu v legislatíve SR

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

 • zákon č. 213/2009 Z. z. (z 29. 04.2009 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní – vo väzbe na elektronickú komunikáciu doplnil

- povinnosť zasielať na úrad oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk

 • zákon č. 289/2009 Z. z. (z 30. 06.2009 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - vo väzbe na elektronickú komunikáciu zmenil

- spôsob zasielania oznámení do publikačného úradu a na úrad – od 01. 07.2009 len elektronicky vo formátoch a postupmi dostupnými na webových sídlach,

z kon 25 2006 z z o verejnom obstar van
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • definuje

elektronickú komunikáciu(prostredníctvom elektronických prostriedkov - sieť a služby elektronických komunikácií),

elektronické nástroje(technické zariadenia – HW a programové vybavenie - SW) a

elektronické zariadenia

 • stanovuje postupy pri elektronickej komunikácii (skrátenie lehôt, e-aukciu, DNS)
 • určuje povinnosť úradu viesť a sprístupniť dokumenty a programové vybavenie zabezpečujúce elektronickú komunikáciu
komunik cia

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

Komunikácia

§ 16

Prostriedky komunikácie stanovuje VO/O

písomne

poštou, faxom, elektronicky

telefonicky

Prostriedky komunikácie musia

 • byť všeobecne dostupné
 • zabezpečovať - úplnosť a obsah údajov

- ochranu dôverných a osobných údajov

elektronick komunik cia

§ 18

Elektronická komunikácia
 • povinnosť VO/O poskytnúť záujemcom/uchádzačom všetky nevyhnutné informácie technickej povahy vrátane kódovania – § 18 ods. 2
 • ponuka musí byť podpísaná e-podpisom (zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise) – obyčajný elektronický podpis - § 18 ods. 2
 • preukazovanie splnenia podmienok účasti – doklady, ktoré nie sú k dispozícii v elektronickej forme sa predložia v písomnej forme
elektronick aukcia

DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA Spoločné ustanovenia

§ 43

Elektronická aukcia

Definícia

(Čl. 1 ods. 7 – 2004/18/ES; Čl. 1 ods. 6 – 2004/17/ES)

 • opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenia na predloženie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých prvkov ponúk

Rozsah použitia

  • VS, US, RKsZ
  • v rámci RD – minisúťaž
  • zadanie zákazky v rámci DNS
 • Nepoužíva sa

- RKbZ, SD

- služby, ktorých parametre a hodnoty sa nedajú

kvantifikovať a stanoviť v číslach alebo percentách

E-aukcia – nie je samostatný postup zadávania zákazky, je časťou postupu, ktorý nasleduje po úvodnom vyhodnotení ponúk

dynamick n kupn syst m

§ 47

DRUHÁ ČASŤ - PRVÁ HLAVA Spoločné ustanovenia

Dynamický nákupný systém

Definícia

(Čl. 1 ods. 6 – 2004/18/ES; Čl. 1 ods. 5 – 2004/17/ES)

 • je plne elektronický systém určený na obstaranie T, S, P bežne dostupných na trhu, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky VO/O

DNS – je úplne nový postup vo verejnom obstarávaní, ktorý sa realizuje sa výlučne elektronickými prostriedkami (v súlade s § 18), je to otvorený systém, ktorý má časovo obmedzené trvanie

Účel

 • zjednodušenie nákupu komodít, ktoré sú štandardizovateľné, ponúka ich viacero dodávateľov a nelíšia sa vo svojej funkčnosti a použiteľnosti (technických špecifikáciách), ale vo faktoroch ako cena, značka, doprovodné služby či iné dodatočné charakteristiky (ide napr. o kancelárske potreby, informačné a komunikačné technológie, pohonné hmoty)

obmedzené trvanie ~ 4 roky

z kon 232 2008 z z
Zákon č. 232/2008 Z. z.
 • § 18 ods. 2 sa za slovom „kódovania“ vkladajú slová
 • „a šifrovania.“
 • § 18 ods. 3 sa slová „k dispozícii v elektronickej forme,“ nahrádzajú slovami „vydávané v elektronickej podobe,“ a slová „ v písomnej forme“ sa nahrádzajú slovami „v listinnej podobe“
 • § 39 odseky 3 a 4

(3) Ak sa ponuka predkladá elektronicky, musí byť predložená v oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch. Obsah ponuky možno sprístupniť až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

(4) Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa

a) vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe,

b) nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe.

z kon 232 2008 z z18
Zákon č. 232/2008 Z. z.
 • § 41

sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak je ponuka predložená elektronicky, otváraním ponúk sa rozumie sprístupnenie ponuky komisii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodržal postupy podľa § 39 ods. 3 a obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť.“.

 • § 138 odsek 8 znie:

„(8) Kontrolovaný je povinný doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a úradu aj kompletnú dokumentáciu v origináli do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia námietok. Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu sa v prípade elektronickej komunikácie rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení použitých na elektronickú komunikáciu...............“

z kon 442 2008 z z
Zákon č. 442/2008 Z. z.
 • § 23 ods.1 znie:

„(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenia používané vo verejnom obstarávaní publikačnému úradu a úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle publikačného úradu a na webovom sídle úradu.“.

 • § 23 ods. 6 znie:

„(6) Oznámenie vypracované a poslané podľa odseku 1 uverejní úrad najneskôr do šiestich dní odo dňa odoslania oznámenia publikačnému úradu.“

 • V § 51 ods. 2 písm. a), § 52 ods. 3, § 52 ods. 4 písm. b), § 56 ods. 3, § 56 ods. 4 písm. b), § 60 ods. 5, § 67 ods. 2, § 71 ods.2, § 82 ods.4, § 85 ods. 4 - sa vypustili slová„elektronickými prostriedkami“a nahradili slovami„podľa § 23 ods. 1“
 • V § 82 ods.3 a v § 85 ods. 3 – sa upravuje lehota na predloženie žiadostí o účasť v prípade, ak je oznámenie/PIO s výzvou zaslané podľa § 23. ods. 1- lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní
z kon 442 2008 z z20
Zákon č. 442/2008 Z. z.
 • § 58 ods.2, § 88 ods.2–posielanie oznámení o RKbZ spôsobom podľa § 23 ods. 1
 • § 93 znie:

„ Verejný obstarávateľvypracuje a pošle oznámenia používané vo verejnom obstarávaní úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1. Takto vypracované a poslané oznámenie uverejní úrad do siedmich dní odo dňa odoslania oznámenia. Dátum odoslania oznámenia peeukazuje verejný obstarávateľ“

 • § 113 ods. 3 znie:

„ Úrad vydáva vestník v elektronickej podobe.“

Pozn.

ustanovenia týkajúce sa posielania oznámení spôsobom podľa § 21.ods.3 účinné od 01. 07. 2009

ustanovenia týkajúce sa vydávania vestníka elektronicky účinné od 01.01.2009

z kon 213 2009 z z
Zákon č. 213/2009 Z. z.
 • § 25 ods. 2– sa vkladajú nové odseky 3 a 4 - týkajúce sa neprioritných služieb uvedených v prílohe č. 3, zaslanie oznámenia o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk
 • § 95 znie - sa označuje ako ods. 1 a dopĺňajú sa nové ods. 3 a 4- týkajúce sa neprioritných služieb uvedených v prílohe č. 3, zaslanie oznámenia o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk
iniciat vy sr
Iniciatívy SR

ÚVO

 • Návrh opatrení na zefektívnenie systému verejného obstarávania v oblasti využívania spoločného verejného obstarávanie a e-verejného obstarávania

uznesenie vlády SR č. 230/2006

prevzatie a uvedenie systému EVO do prevádzky – od 1.5.2007

 • Správa o implementácii systému elektronického verejného obstarávania

uznesenie vlády SR č. 852/2007

povinnosť zadávania zákaziek na dodanie tovaru (nad/podlimitné zákazky, VS,US pre ÚOŠS

– od 1.1.2008 do 31.12.2008 - 30% objemu zadávaných

zákaziek na dodanie tovaru

– od 1.1.2009 - celý objem zadávaných

zákaziek na dodanie tovaru

iniciat vy sr23
Iniciatívy SR
 • Stratégia informatizácie verejnej správy schválená uznesením vlády SR č. 131/2008 (v rámci toho podcieľ – „Verejná správa bude realizovať 100% verejného obstarávania elektronickou formou vo všetkých oblastiach a odstráni relevantné legislatívne bariéry“)
 • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy schválená na 97. schôdzi vlády SR dňa 21.5.2008 – Metodický pokyn

- KRIS do konca septembra 2008

 • Modernizačnýprogram Slovensko 21schválený uznesením vlády SR č. 367/2008 – Akčný plán, plnenie strednodobého cieľa „Reforma verejného obstarávania vrátane širokého rozšírenia elektronického obstarávania (e-procurement)
syst m evo
Systém EVO
 • centrálny portál pre zadávanie zákaziek verejnými obstarávateľmi od 30. 4. 2007 a obstarávateľmi od 20. 6. 2008
 • zabezpečuje elektronickú komunikáciu niektorých postupových krokov jednotlivých fáz verejného obstarávania, najmä

fázu posielania oznámení, nazývanú tiež

e-Notification

fázu predkladania ponúk, nazývanú tiež

e-Tendering

fázu vyhodnocovania ponúk, nazývanú tiež

e-Awarding

syst m evo25
Systém EVO
 • zvyšuje transparentnosť a efektívnosť procesu verejného obstarávania
 • zabezpečuje splnenie požiadaviek na elektronické zariadenia, ktorými sa realizuje elektronická komunikácia podľa § 18 ods. 4
 • zabezpečuje

- elektronickú, „bezpapierovú“ komunikácia v procese zadávania zákazky,

- štandardizuje postupy zadávania zákazky, umožňujúce skrátenie lehôt v postupe zadávania zákazky, t. j. zrýchlenie procesu verejného obstarávania,

- prehľad všetkých obstarávaní podľa stavu zadávanej zákazky, jednotlivej aktivity,

- prebiehajúce zadávania zákazky sú prehľadne viditeľné na domovskej stránke,

- zjednodušuje, zefektívňuje a zprehľadňuje prístup k zákazkám pre záujemcov a uchádzačov,

- priamočiaru elektronickú distribúcia relevantných dokumentov pre príjemcov dodávateľských organizácií,

- priamočiaru elektronickú distribúciu dokladov vydávaných elektronicky a ponúk predkladaných záujemcami a uchádzačmi,

- prehľad prijatých ponúk, otázok a odpovedí v rámci vysvetľovania,

- možnosť využitia prehľadných formulárov pri vyhodnocovaní podmienok účasti a pri vyhodnocovaní ponúk,

- menej chýb v postupoch zadávania zákazky vzhľadom na kontrolu postupov.

syst m evo podporuje
Systém EVO podporuje
 • Etapa prípravy a plánovania
 • predbežné oznámenie/pravidelné informatívne oznámenie bez výzvy
 • časový harmonogram zadávania

zákazky

 • analýzu – prieskum trhu
syst m evo podporuje27
Systém EVO podporuje
 • Etapa zadávania zákazky eNotification, eTendering, eAwarding
 • zadávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi
 • verejnú súťaž, užšiu súťaž

(vytváranie/posielanie oznámení /pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž; vytvorenie virtuálneho priestoru pre zákazku; nastavenie lehôt; vloženie dokumentov – SP, formulárov v Designer; posielanie/otváranie dokumentov na preukázanie splnenia podmienok účasti; posielanie ponuky; otváranie ponúk; vyhodnotenie ponúk - qMerge; vysvetľovanie)

 • elektronickú aukciu
syst m evo podporuje28
Systém EVO podporuje
 • Etapa archivácie,administrácie
 • archiváciu zákazky
 • administráciu a archiváciu zmluvy
mo nosti al ieho rozvoja syst mu evo
Možnosti ďalšieho rozvoja systému EVO
 • zadávanie zákaziek obstarávateľmi – dopracovanie výzvy na súťaž
 • eSender - on-line posielanie oznámení do SIMAP
 • logovaniepoužívateľskýchaktivít v systéme EVO
 • šifrovanie ponúk v systéme EVO
 • úprava rolí v systéme EVO
tatistika k 30 06 2009
Štatistika k 30.06.2009
 • Registrácia VO do systému EVO

-počet registrovaných organizácií – 151

- počet konzultantských prístupov - 387

- počet administrátorských prístupov - 225

612 spolu

 • Súťaže v systéme EVO

- 96 súťaží

40 nadlimitné súťaže

46 podlimitných súťaží

7 podprahových zákaziek

59 verejná súťaž, 27 užšia súťaž, 45 tovary, 15 služieb, 33 stavebných prác

Školenia k systému EVO

  • 18 školiacich organizácií
  • 20 vyškolených školiteľov
  • počet vyškolených používateľov – cca 800
linky
Linky
 • Úrad pre verejné obstarávanie

www.uvo.gov.sk

 • Portál EVO

www.evo.gov.sk

 • Školiaci portál EVO

www.evolearn.gov.sk

 • SIMAP

www.simap.europa.eu