1 / 6

Vlastnosti minerálů

Vlastnosti minerálů. význam určování minerálů technická praxe fyzikální vlastnosti hustota (těžké minerály -> rýžování) štěpnost lom pevnost soudržnost (minerály křehké, jemné, tažné a kujné). optické vlastnosti propustnost světla ( průhledné, průsvitné, neprůsvitné )

kyrene
Download Presentation

Vlastnosti minerálů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vlastnosti minerálů

  2. význam • určování minerálů • technická praxe • fyzikální vlastnosti • hustota (těžké minerály -> rýžování) • štěpnost • lom • pevnost • soudržnost (minerály křehké, jemné, tažné a kujné)

  3. optické vlastnosti • propustnost světla (průhledné, průsvitné, neprůsvitné) • barva (barevný, zbarvený, bezbarvý) • vryp • lesk • elektrické vlastnosti – el. náboj získají třením nebo tlakem, úderem • magnetické vlastnosti • tvrdost – Mohsova stupnice tvrdosti (uč. str. 17)

  4. chemické vlastnosti • dány chem. složením, strukturou a krystalovou mřížkou • chem. složením zemské kůry se zabývá geochemie • rozpustnost ve vodě • reakce s kyselinou • reakce s roztokem hydroxidu

More Related