pelaksanaan pbs untuk penambahbaikan upsr dan pmr mulai tahun 1 pada 2011 dan tingkatan 1 pada 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012. PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR. Mengapa perlu berubah?. Penekanan kepada Intelek ( JER I ) aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012' - kyran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pelaksanaan pbs untuk penambahbaikan upsr dan pmr mulai tahun 1 pada 2011 dan tingkatan 1 pada 2012

Pelaksanaan PBS untukpenambahbaikan UPSR dan PMR mulaiTahun 1 pada 2011danTingkatan 1 pada 2012

PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR

mengapa perlu berubah
Mengapa perlu berubah?

PenekanankepadaIntelek (JERI)

aspirasiFalsafahPendidikanKebangsaantidaktercapai

Pendidikanberorientasikanpeperiksaan

penglibatandalamkokurikulumsangatkurang

Pengiktirafanketerlaluankepadapencapaianakademiksemata-matatekanankepada guru, murid & ibubapa

Menilaiprodukakhirberbandingprosespembelajaran

pengabaianpembentukan modal insan yang seimbang

Pentaksiranuntukpembelajarandiabaikan

kurangmembantudalamprosespembelajaransebenarnya

Meningkatkanmartabatprofesyenkeguruan

guru lebihdihormati, peningkatanintegritidankeberkesanan guru

SistemPentaksiranbeberapaNegara Majutelahberubah

tiadapeperiksaanawamdisekolahrendahdanmenengahrendah

slide3

PBS

BukanAkademik

Akademik

PentaksiranPsikometrik

PAJSK

PentaksiranPusat

PentaksiranSekolah

slide4

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

PENTAKSIRAN

PSIKOMETRIK

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability)

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran

 • Tidakberjadual,
 • Dicadangkankepadasemuamurid
 • Tidakberjadual
 • Tidakdiwajibkanuntuksemuamurid
 • UJIANAPTITUD
 • AptitudUmum
 • AptitudKhusus

INVENTORI PERSONALITI

 • LP sediakan item / instrumendan manual yang komprehensif
 • Penskoransecaradikotomus, polikotomus, kadaranpilihan
 • Pelaporansecaradeskriptifdanindividu
 • Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
 • Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

6

slide5
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

Aktiviti

Ekstra Kurikulum

Sukan

Aktiviti

Jasmani

Kesihatan

Aktiviti

Kokurikulum

Penyertaan, penglibatan dan pencapaian

Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

 • Penjagaan

Kesihatan

 • Diet
 • Kebersihan
 • Amalan
 • BMI

Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan

di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

slide6

PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran yang dirancang, dibinaoleh LP

(instrumendangarispanduandari LP)

dan

dilaksanakan oleh sekolah

(ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah )

slide7

PRINSIP

PENTAKSIRAN PUSAT

PENTAKSIRAN PUSAT

Format & tugasan (LP)

1

Pelaporan PP &

Pentaksiran Sekolah

digabung

Tugasan berbeza setiap tahun

8

2

5

3

Pemantauan & penyelarasan

bagi penjaminan

kualiti & standard

Dilaksanadisekolah

7

6

4

Skor berdasarkan

Rubrik pemarkahan

(LP)

Tempoh 1 jangkamasa

bagimatapelajaran

terpilihdarikumpulan

terasdanelektif

Ditaksiroleh guru matapelajaran

slide8

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkoddandilaporoleh guru disekolah yang melibatkanmurid, ibubapadanorganisasiluar. PentaksiranSekolahdilaksanadalambentukpentaksiranformatifyang dijalankanseiringdenganprosespengajarandanpembelajarandanpentaksiransumatifdiakhir unit pembelajaran, semester atautahun.

BACK

slide9

Formatif

Sumatif

Apabilamakanantelahdihidang, tetamuatau hakim melaksanakanpentaksiransumatif

Apabilamakanansedangdimasak, tukangmasakmelaksanakanpentaksiranformatif

slide10

What

What

QA

Why

How

QA

How

Why

When

When

Proses Pembentukan

Proses Merumuskan

Assessment for learning

Assessment of learning

Sepanjang P & P

Di hujung sesuatu unit pembelajaran

Untuk memperbaiki pembelajaran murid

Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid

Pentaksiran FORMATIF

Pentaksiran SUMATIF

Pelbagai

kaedah pentaksiran

Pelbagai

kaedah pentaksiran

Merujuk standard prestasi

Merujuk standard prestasi

Report

Report

Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan

Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa

prinsip pentaksiran sekolah ps
Prinsip Pentaksiran Sekolah (PS)

Dilaksanakan di sekolah

oleh guru mata pelajaran

Pelaporan Verbal / Bertulis

Pentaksiran

SEKOLAH

Sepanjang tahun

Bentuk Sumatif

Semua mata pelajaran

Bentuk Formatif

13

slide12

PerananPentaksiranSekolah

4

1

2

3

Meningkatkanpencapaian

Memperbaikikelemahan/ masalahmuriddalampembelajaran

Meningkatkankeyakinankepadamuriduntukbelajar

Mengubahsuai strategi pengajaran

slide13

PS

CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH

Holistik

1

Sepadu

2

Seimbang

3

Fleksibel

4

Merujuk Standard

5

Sebahagian Proses P&P

6

slide14

CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH

PS

5

Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaianseperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum

6

slide15

PS

©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

slide16

PENTAKSIRAN

 • Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui
 • APA yang murid TAHU
 • APA yang murid FAHAM
 • APA yang murid BOLEH AMALKAN
slide17

Markah / Gred

Ujian

Respons

Beri makna kepada markah / gred

Laporan sejauh mana murid itu telah peroleh dan capai

Pertumbuhan

slide18

PENTAKSIRAN

Rujukan Norma

Rujukan Kriteria

Rujukan Standard

slide20

Pentaksiran Rujukan Standard

 • Tiada had kepadaperatusanmuriduntukmencapaisesuatu standard
 • Taburanmarkah / gredtidakditetapkan
 • Pelaporanadalahserasidengankehendakpendidikan
slide21

FALSAFAHPENDIDIKANKEBANGSAAN

STANDARD KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

 • Matlamat
 • Objektif MP
 • Standard Kandungan
 • Standard Pembelajaran
 • Pernyataan Standard
 • Deskriptor
 • Evidens
 • Instrumen

PENTAKSIRAN

Apa yang dilaporkan tentang perkembangan dan pencapaian murid

Apa yang patut dipelajari

slide23

STANDARD PRESTASI

(Performance Standard)

Asas

slide24

STANDARD PRESTASI

Tahu

Faham

Boleh buat dengan Beradap Mithali

Tahu

Faham

Boleh buat dengan Beradap Terpuji

Tahu

Faham

Boleh buat dengan Beradab

Tahu

Faham

Boleh buat

Tahu

Faham

Tahu

slide25

STANDARD PRESTASI

(Performance Standard)

band standard deskriptor eviden dan instrumen
Band, Standard, Deskriptor, Eviden dan Instrumen

©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

slide30

Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Tahun 1 – Tahun 6

Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk DSK tahun-tahun berkenaan

slide32

Tahun 1

Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band, TETAPI

untuk keseluruhan Tahun 1 mesti ada Band 1 – Band 6

slide39

Guru pilih standard kurikulum yang akan diajar

MULA

Guru rancangpengajaran, pembelajarandanmenyediakankaedahpentaksiran

Guru melaksanakanpengajarandanpembelajarandanpentaksiran

Pemulihan

Belum mencapai

tahap penguasaan

Guru menilaiprestasimurid, merekoddanmelaporberdasarkanevidens

Telah mencapai

Tahap penguasaan

Pilih standard kurikulum yang baru dan laksanakan pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran seterusnya

Peranan Standard Prestasi dalam PS

slide40

Peranan Guru DalamPentaksiranSekolah

Membantumemperbaikipembelajaranmuridberdasarkanmaklumatyang diperoleh

Memberi maklum balas

Mendapatkan maklumat

Membuat pemerhatian

Menjadi pemudahcara

slide41

PerananMuridDalamPentaksiranSekolah

Mengetahuiapadanbagaimanasesuatuperkaraituhendakdipelajari

Kejayaandalammendapatkanilmu, kemahirandanamalannilaimurnisertasikap yang terpuji

Mengetahuibagaimana standard

hendakdicapai

Melaksanakantugasan yang diberikan

supayaapa yang diketahuidanboleh

dibuatbolehditaksir

slide42

PelaporanPencapaianMurid

Dulu

Kini

Pentaksiranformatif guru klikpencapaiandalamsistemdanjanalaporan

UjianBulanan guru rekodmarkahdantulislaporansecara manual

slide45

TujuandiadakanBukuPanduan

PPD dan JPN tahu fungsi

Semua petugas maklum

Maklumat tersebar

Guru berkeyakinan

4. Guru terpandu

3. JPN dan PPD terpandu

2. Prosedur terselaras

1. Sumber Maklumat

slide46

1

Penambahbaikan UPSR

4 komponen PBS iaituPentaksiranPusat, PentaksiranSekolah, PentaksiranPsikometrikdanPentaksiranAktivitiJasmani, SukandanKokurikulum.

slide47

UPSR 60:40mulai 2016

PENTAKSIRAN

BERASASKAN

PUSAT (PBP)

PentaksiranPusat

Kerja Kursus

ProjekLisan

Pentaksiran sekolah

MP Teras & elektif

Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang

UPSR 60:40

Peperiksaan

Pusat

60%

BM

BI

M’MATIK

SAINS

BC

BT

40%

PENTAKSIRAN

BERASASKAN

SEKOLAH (PBS)

PAJSK

UJIAN APTITUD

Inventori Personaliti

Dilaksanakanolehsekolahdenganinstrumendangarispanduandari LP

slide48

2

Penambahbaikan PMR dengan PBS 100%

4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

slide49

PMR 100% PBS mulai 2014

Pentaksiran

Pusat

UjianBertulis

(MP Teras)

KerjaKursus

Projek

Lisan

(Teras &

Elektif)

Pentaksiran

Sekolah

Ujian Bertulis

(MP Teras &

Elektif

PAJSK

Ujian

Aptitud

Inventori Personaliti

Dilaksanakanolehsekolahdenganinstrumen & garispanduandari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah

slide50

PENJAMINAN KUALITI

Keseragaman

pemberian skor

berdasarkan

standard

prestasi

Pemastian

pelaksanaan

pentaksiran

mengikut

prosedur

1

Pemantauan

2

Penyelarasan

3

Pementoran

4

Pengesanan

Memastikan

kekuatan &

keberkesanan

instrumen

pentaksiran

Membantu,

memudahcara

& membimbing

pelaksanaan

pentaksiran

56

slide51

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS

B

Guru akan

terasa

terbeban

dengan tugas

‘tambahan’

C

Integriti

Guru diragui

A

Kesediaan dan

Kemahiran guru

Melaksanakan

PBS

 • Penyelesaian
 • Penerangan
 • Automasikan
 • Pelaporan

Penyelesaian

Program

latihan dan penataran

yang

menyeluruh

 • Penyelesaian
 • Pemantauan
 • Pementoran
 • Pengesanan
 • Penyelarasan