1 / 55

Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012

Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012. PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR. Mengapa perlu berubah?. Penekanan kepada Intelek ( JER I ) aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai.

kyran
Download Presentation

Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan UPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pelaksanaan PBS untukpenambahbaikan UPSR dan PMR mulaiTahun 1 pada 2011danTingkatan 1 pada 2012 PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR

 2. Mengapa perlu berubah? PenekanankepadaIntelek (JERI) aspirasiFalsafahPendidikanKebangsaantidaktercapai Pendidikanberorientasikanpeperiksaan penglibatandalamkokurikulumsangatkurang Pengiktirafanketerlaluankepadapencapaianakademiksemata-matatekanankepada guru, murid & ibubapa Menilaiprodukakhirberbandingprosespembelajaran pengabaianpembentukan modal insan yang seimbang Pentaksiranuntukpembelajarandiabaikan kurangmembantudalamprosespembelajaransebenarnya Meningkatkanmartabatprofesyenkeguruan guru lebihdihormati, peningkatanintegritidankeberkesanan guru SistemPentaksiranbeberapaNegara Majutelahberubah tiadapeperiksaanawamdisekolahrendahdanmenengahrendah

 3. PBS BukanAkademik Akademik PentaksiranPsikometrik PAJSK PentaksiranPusat PentaksiranSekolah

 4. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran • Tidakberjadual, • Dicadangkankepadasemuamurid • Tidakberjadual • Tidakdiwajibkanuntuksemuamurid • UJIANAPTITUD • AptitudUmum • AptitudKhusus INVENTORI PERSONALITI • LP sediakan item / instrumendan manual yang komprehensif • Penskoransecaradikotomus, polikotomus, kadaranpilihan • Pelaporansecaradeskriptifdanindividu • Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai • Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan 6

 5. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Aktiviti Ekstra Kurikulum Sukan Aktiviti Jasmani Kesihatan Aktiviti Kokurikulum Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) • Penjagaan Kesihatan • Diet • Kebersihan • Amalan • BMI Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

 6. PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran yang dirancang, dibinaoleh LP (instrumendangarispanduandari LP) dan dilaksanakan oleh sekolah (ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah )

 7. PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT PENTAKSIRAN PUSAT Format & tugasan (LP) 1 Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah digabung Tugasan berbeza setiap tahun 8 2 5 3 Pemantauan & penyelarasan bagi penjaminan kualiti & standard Dilaksanadisekolah 7 6 4 Skor berdasarkan Rubrik pemarkahan (LP) Tempoh 1 jangkamasa bagimatapelajaran terpilihdarikumpulan terasdanelektif Ditaksiroleh guru matapelajaran

 8. PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkoddandilaporoleh guru disekolah yang melibatkanmurid, ibubapadanorganisasiluar. PentaksiranSekolahdilaksanadalambentukpentaksiranformatifyang dijalankanseiringdenganprosespengajarandanpembelajarandanpentaksiransumatifdiakhir unit pembelajaran, semester atautahun. BACK

 9. Formatif Sumatif Apabilamakanantelahdihidang, tetamuatau hakim melaksanakanpentaksiransumatif Apabilamakanansedangdimasak, tukangmasakmelaksanakanpentaksiranformatif

 10. What What QA Why How QA How Why When When Proses Pembentukan Proses Merumuskan Assessment for learning Assessment of learning Sepanjang P & P Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk memperbaiki pembelajaran murid Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid Pentaksiran FORMATIF Pentaksiran SUMATIF Pelbagai kaedah pentaksiran Pelbagai kaedah pentaksiran Merujuk standard prestasi Merujuk standard prestasi Report Report Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa

 11. Prinsip Pentaksiran Sekolah (PS) Dilaksanakan di sekolah oleh guru mata pelajaran Pelaporan Verbal / Bertulis Pentaksiran SEKOLAH Sepanjang tahun Bentuk Sumatif Semua mata pelajaran Bentuk Formatif 13

 12. PerananPentaksiranSekolah 4 1 2 3 Meningkatkanpencapaian Memperbaikikelemahan/ masalahmuriddalampembelajaran Meningkatkankeyakinankepadamuriduntukbelajar Mengubahsuai strategi pengajaran

 13. PS CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH Holistik 1 Sepadu 2 Seimbang 3 Fleksibel 4 Merujuk Standard 5 Sebahagian Proses P&P 6

 14. CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH PS 5 Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaianseperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum 6

 15. PS ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 16. PENTAKSIRAN • Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui • APA yang murid TAHU • APA yang murid FAHAM • APA yang murid BOLEH AMALKAN

 17. Markah / Gred Ujian Respons Beri makna kepada markah / gred Laporan sejauh mana murid itu telah peroleh dan capai Pertumbuhan

 18. PENTAKSIRAN Rujukan Norma Rujukan Kriteria Rujukan Standard

 19. Pentaksiran Rujukan Standard • Tiada had kepadaperatusanmuriduntukmencapaisesuatu standard • Taburanmarkah / gredtidakditetapkan • Pelaporanadalahserasidengankehendakpendidikan

 20. FALSAFAHPENDIDIKANKEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI • Matlamat • Objektif MP • Standard Kandungan • Standard Pembelajaran • Pernyataan Standard • Deskriptor • Evidens • Instrumen PENTAKSIRAN Apa yang dilaporkan tentang perkembangan dan pencapaian murid Apa yang patut dipelajari

 21. BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD Dokumen Standard Prestasi

 22. STANDARD PRESTASI (Performance Standard) Asas

 23. STANDARD PRESTASI Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Mithali Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Terpuji Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Tahu Faham Boleh buat Tahu Faham Tahu

 24. STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

 25. Band, Standard, Deskriptor, Eviden dan Instrumen ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 26. ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 27. Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Tahun 1 – Tahun 6 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk DSK tahun-tahun berkenaan

 28. Tahun 1

 29. Tahun 1 Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band, TETAPI untuk keseluruhan Tahun 1 mesti ada Band 1 – Band 6

 30. Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran

 31. PENDIDIKAN MORAL

 32. ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 33. Guru pilih standard kurikulum yang akan diajar MULA Guru rancangpengajaran, pembelajarandanmenyediakankaedahpentaksiran Guru melaksanakanpengajarandanpembelajarandanpentaksiran Pemulihan Belum mencapai tahap penguasaan Guru menilaiprestasimurid, merekoddanmelaporberdasarkanevidens Telah mencapai Tahap penguasaan Pilih standard kurikulum yang baru dan laksanakan pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran seterusnya Peranan Standard Prestasi dalam PS

 34. Peranan Guru DalamPentaksiranSekolah Membantumemperbaikipembelajaranmuridberdasarkanmaklumatyang diperoleh Memberi maklum balas Mendapatkan maklumat Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara

 35. PerananMuridDalamPentaksiranSekolah Mengetahuiapadanbagaimanasesuatuperkaraituhendakdipelajari Kejayaandalammendapatkanilmu, kemahirandanamalannilaimurnisertasikap yang terpuji Mengetahuibagaimana standard hendakdicapai Melaksanakantugasan yang diberikan supayaapa yang diketahuidanboleh dibuatbolehditaksir

 36. PelaporanPencapaianMurid Dulu Kini Pentaksiranformatif guru klikpencapaiandalamsistemdanjanalaporan UjianBulanan guru rekodmarkahdantulislaporansecara manual

 37. SistemAplikasiPengurusanPentaksiranBerasaskanSekolahSPPBS Lembaga Peperiksaan

 38. PANDUAN DAN PERATURAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

 39. TujuandiadakanBukuPanduan PPD dan JPN tahu fungsi Semua petugas maklum Maklumat tersebar Guru berkeyakinan 4. Guru terpandu 3. JPN dan PPD terpandu 2. Prosedur terselaras 1. Sumber Maklumat

 40. 1 Penambahbaikan UPSR 4 komponen PBS iaituPentaksiranPusat, PentaksiranSekolah, PentaksiranPsikometrikdanPentaksiranAktivitiJasmani, SukandanKokurikulum.

 41. UPSR 60:40mulai 2016 PENTAKSIRAN BERASASKAN PUSAT (PBP) PentaksiranPusat Kerja Kursus ProjekLisan Pentaksiran sekolah MP Teras & elektif Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang UPSR 60:40 Peperiksaan Pusat 60% BM BI M’MATIK SAINS BC BT 40% PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PAJSK UJIAN APTITUD Inventori Personaliti Dilaksanakanolehsekolahdenganinstrumendangarispanduandari LP

 42. 2 Penambahbaikan PMR dengan PBS 100% 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

 43. PMR 100% PBS mulai 2014 Pentaksiran Pusat UjianBertulis (MP Teras) KerjaKursus Projek Lisan (Teras & Elektif) Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK Ujian Aptitud Inventori Personaliti Dilaksanakanolehsekolahdenganinstrumen & garispanduandari LP Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah

 44. PENJAMINAN KUALITI Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur 1 Pemantauan 2 Penyelarasan 3 Pementoran 4 Pengesanan Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran 56

More Related