slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vliv ekonomické krize na energetické hospodářství a na zabezpečování zdrojů energie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vliv ekonomické krize na energetické hospodářství a na zabezpečování zdrojů energie

play fullscreen
1 / 38
Download Presentation

Vliv ekonomické krize na energetické hospodářství a na zabezpečování zdrojů energie - PowerPoint PPT Presentation

kynton
74 Views
Download Presentation

Vliv ekonomické krize na energetické hospodářství a na zabezpečování zdrojů energie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Energetická bezpečnost ČR a možnosti rozvoje energetického hospodářství v měnících se podmínkáchDoprovodný program MSV Brno 2010 Vliv ekonomické krize na energetické hospodářství a na zabezpečování zdrojů energie Ing. Ladislav Pelcl VUPEK-ECONOMY, s.r.o.

 2. Vliv ekonomické krize na energetické hospodářství (na trh a ekonomiku) a na zabezpečování zdrojů energie • Vývoj ekonomiky ČR v letech 2009 a 2010 • Vývoj v elektrizační soustavě • Vývoj v plynárenství • Vývoj v uhelném průmyslu • Vývoj souhrnných energetických bilancí • Celkové zhodnocení Prezentace výsledků projektu VaV „Udržitelný rozvoj energetiky“, podpořeného prostředky MPO

 3. Vývoj ekonomiky ČR v letech 2009 a 2010

 4. Projekce vývoje ekonomiky ČR

 5. Projekce vývoje ekonomiky ČR HDP: • 4. čtvrtletí 2008: stagnace (meziroční růst jen +0,5%). Rok 2009: pokles celkem o -4,1%, nejvíce ve 2. čtvrtletí (-4,7%), od 3. čtvrtletí 2009 mírné oživování. • Rok 2010 oživení trvá, v 1. čtvrtletí meziročně +1%, ve 2. čtvrtletí +2,4%. • K poklesu HDP v roce 2009 došlo v celé EU 27. Celkem EU 27: -4,2%, v EA: 12 -4,1%, v Německu -4,9%, Spojeném království -4,9%, Rakousku, -3,6%, Francii -2,6%, v Maďarsku -6,3%, na Slovensku -4,7%. Naproti tomu Polsko růst o 1,5%. • V roce 2010 HDP ve světě, v EU i v ČR roste, růst je ale diferencovaný a spíš křehký. Průmyslová výroba: • 4. čtvrtletí 2008: první pokles (-13,2%). Rok 2009 pokles -13,4%, nejvíce v 1. a ve 2. čtvrtletí, vždy -19%. Rok 2010 v 1. čtvrtletí +7,5%, 2. čtvrtletí +11,9%. • K poklesu produkce v roce 2009 došlo téměř ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu, nejvíce ve výrobě strojů a zařízení (-27,2%), ve výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (-21,8%), ve výrobě motorových vozidel (-10,2%). • Vůči poklesu průmyslu jako celku byly poklesy energetických oborů nižší. Obor těžba ČU a HU poklesy poloviční, obor výroba a rozvod elektřiny, ZP a tepla poklesy přibližně čtvrtinové. • V roce 2010 průmyslová výroba roste, v 1. čtvrtletí +7,5%, 2. čtvrtletí +11,9% (hutnictví, výroba počítačů, výroba koksu, rafinerie. Prognózy vývoje: • Ekonomika ČR oživuje, k předkrizové úrovni je ale stále daleko. • Náprava veřejných financí – krátkodobě protirůstový faktor, dlouhodobě pozitivní.

 6. Projekce vývoje ekonomiky ČR MFČR, červenec 2010

 7. Vývoj v elektrizační soustavě

 8. Vývoj v elektrizační soustavě

 9. Vývoj v elektrizační soustavě

 10. Vývoj v elektrizační soustavě

 11. Vývoj v elektrizační soustavě

 12. Vývoj v elektrizační soustavě

 13. Vývoj v elektrizační soustavě

 14. Vývoj v elektrizační soustavě

 15. Vývoj v elektrizační soustavě

 16. Vývoj v elektrizační soustavě

 17. Vývoj v elektrizační soustavě

 18. Vývoj v elektrizační soustavě • V roce 2008 spotřeba elektřiny po stálém růstu od roku 2000 stagnovala, v roce 2009 v důsledku ekonomické krize klesla naměřená spotřeba elektřiny meziročně o 3 366 GWh (5,6%), přepočtená ntto spotřeba elektřiny o 3 637 GWh (o 5,9%). K největšímu propadu spotřeby došlo ve 2. čtvrtletí roku, (o 9,2%). • S nástupem ekonomického oživení v roce 2010 spotřeba elektřiny začala růst Přepočtená spotřeba elektřiny za 35. týdnů 2010 vzrostla o 1 028 GWh (o 2,7%), což signalizuje možný vyšší růst HDP než předpovídá MF ČR. • Poklesy a nárůsty spotřeby elektřiny (2009 i 2010) se odehrály především v kategorii velkoodběr elektřiny (57 – 58% ntto spotřeby), přepočtené hodnoty (2009: -9,1%, 1. pol. 2010: +5,3%), v obou kategoriích maloodběru se pokles spotřeby elektřiny projevil jen málo. V roce 2009 i 2010 mírně klesl. • Čistý export elektřiny byl v obou letech vyšší a vyrovnal nižší spotřebu EE. • Výroba elektřiny klesla v roce 2009 o -1,3% (v parních elnách o -5,4%, v ostatních výrobách vzrostla). V roce 2010 zatím nárůst výroby o +4,5%. • Instalované výkony ES rostou, mění se struktura. Příprava velkého množství nových projektů. Vysoká atraktivita energetických projektů. • Ceny elektřiny – vysoké ceny v roce 2009, pokles pro rok 2010, dále jen mírný růst. • Ekonomické výsledky ES v¨letech 2009 i 2010 nadprůměrné. Vliv cen elektřiny z kontraktů před krizí i z nových obchodních aktivit (vstup na trh zemního plynu, tepla). Čistý zisk ČEZ 51,86 mld. Kč (+10%), nezávislí výrobci diferencovaně. • Ekonomická krize se příliš nedotknula ani trhu elektřiny, ani ekonomiky energ. společností ani podnikatelských příležitostí v oboru. Vlivem cen elektřiny dojde k posunu vlivu krize do roku 2010, asi i 201, ten může být kompenzován rostoucí poptávkou.

 19. Vývoj v elektrizační soustavě

 20. Vývoj v plynárenství

 21. Vývoj v plynárenství

 22. Vývoj v plynárenství

 23. Vývoj v plynárenství

 24. Vývoj v plynárenství – možné projekty

 25. Vývoj v plynárenství – zhodnocení • Dlouhodobý vývoj spotřeby zemního plynu v ČR, v roce 2009 nejnižší spotřeba od roku 1995 (za 14 posledních let). • Ve spotřebě ZP převládá spotřeba domácností, následovaná spotřebou v průmyslu, výrobou tepla pro otop v malých a středních spotřebičích. Na dalších místech je spotřeba ostatních sektorů (služby, obchod a pod) a spotřeba při výrobě dodávkového tepla. Ze zemního plynu se ročně vyrobí jen asi 1 TWh elektřiny (2,2 % z celkové spotřeby zemního plynu). Z ostatních topných plynů (především z energoplynu z HU) se vyrobí až 2,5 x víc elektřiny. • Ekonomická krize, zejména propad průmyslu, se projevily i na spotřebě plynu. Přepočtená spotřeba ZP v roce 2009 byla meziročně nižší o 9,7% (823 mil.m3).. Klesl jen VO ZP (o 14%), ostatní kategorie odběru jen málo. • V roce 2010 spotřeba ZP roste (přepočtená spotřeba ZP za 1. pololetí 2010 +3,3%). Přepočtený VO meziročně vzrostl o 152 mil. m3 (o 8,5%) a přiblížil se rokům 2007 a 2008, kategorie Dom. meziročně vzrostla o 115 mil. m3 (o 7,6%). • Ekonomika plynárenství v roce 2009 vykázala velmi dobré výsledky. I přes pokles dodávek do všech kategorií spotřeby, byly tržby, ale zejména zisk v krizovém roce 2009 vyšší, než v roce 2008. RWE čistý zisk 15,9 mld. Kč (+59%). • Ekonomická krize se dotknula trhu zemního plynu elektřiny jen v kategorii VO (průmysloví odběratele, výroba dodávkového tepla). Ekonomické oživení v roce 2010 se projevuje na trhu ZP. Ekonomiky plynárenských společností se nedotknula • Příprava nových projektů, vč. vstupu ZP do výroby elektřiny a dodávkového tepla, náhrada za ubývající uhlí.

 26. Vývoj v uhelném průmyslu

 27. Vývoj v uhelném průmyslu

 28. Vývoj v uhelném průmyslu – trh ČU 2008, 2009 Rok 2009: 11 mil.t 2009: 5,9 mil. t 2009: 5,1 mil.t 2009: 2,3 mil.t 2009 Ceny UVPK: 137→87 Eur/t Ceny koksu: 302→147 Eur/t Ceny ČUE: 69→72 Eur/t 2010 Ceny UVPK: 87→124 Eur/t Ceny koksu: 148→222 Eur/t Ceny ČUE: 72→63 Eur/t

 29. Vývoj v uhelném průmyslu – trh hnědého uhlí 2008 Rok 2009: 45 mil.t 2009 Katalogové ceny HU pro energ.: 45 – 58 Kč/GJ. Realizační ceny nižší pro velkoobchody. Pro největší odběratele ceny HU individuální, vázané na ceny elektřiny (většina dodávek). V roce 2009 rostly. 2010 Mírné zvýšení katalogových cen HU. Snížení cen vázaných na elektřinu.

 30. Vývoj v uhelném průmyslu

 31. Vývoj v uhelném průmyslu

 32. Vývoj v uhelném průmyslu - zhodnocení • Energetická krize v roce 2009 na uhelný průmysl dopadla diferencovaně. • Velmi silně dopadla na obor ČU, především v 1. pololetí roku 2009 na trh UVPK (-21%) a koksu (-33%), díky velkému propadu produkce hutnictví. Na ČUE dopad menší. Ještě více než produkce ČU klesly jeho prodeje. Velké zvýšení zásob ČU a koksu na skládkách. • Na rozdíl od cen elektřiny a ZP se ceny ČU propadly (UVPK ze 137 na 87 EUR/tunu, o 35%, koks z 302 na 149 EUR/tunu, o 52%). • Ekonomika oboru ČU nejhorší ze všech energetických oborů. NWR jako celek v roce 2009 ve ztrátě 61 mil. EUR, samotná OKD měla zisk po zdanění 938 mil. Kč. Snižování stavu zaměstnanců. • Pokračovaly práce na dlouhodobé perspektivě. Dokončila program POP 2010. Zvyšují se stavy zásob ČU, prodlužuje se životnost dolů. Větší perspektivu má UVPK. • V roce 2010 se poptávka po UVPK i koksu oživila (+9,5% a +17%), prodeje za vyšší ceny (+17% a +42%). Za pololetí 2010 NWR v zisku 108 mil. EUR. • Celkově: propady trhu a ekonomiky ČU byly rychlé a hluboké, zejména v 1. pololetí 2009. Od 3. čtvrtletí obrat dosud trvající.

 33. Vývoj v uhelném průmyslu - zhodnocení • 75% HU jde na výrobu elektřiny, 15% na výrobu dodávkového tepla, tyto trhy tak dramaticky v roce 2009 nepadaly. • Produkce HU v roce 2009: 45 mil. tun, nižší o 2 mil. tun (o 4,4%). Nižší výroba elektřiny z HU (o 1,9 TWh). • Ceny HU vysoké vlivem cenových vzorců a vazeb na ceny elektřiny a vykompenzovaly nižší těžby. • Ekonomika oboru HU v roce 2009 v rekordním zisku (téměř 11 mld. Kč) • V roce 2010 pokračuje propad produkce HU. Za pololetí pokles o 1,3 mil. tun (o 5,5%). Při zvýšení výroby elektřiny její výroba z HU klesla o 400 GWh. • Vlivem vazeb cen HU na ceny elektřiny dojde k posunu vlivu krize do roku 2010. • Dlouhodobá perspektiva HU průmyslu podvázané programovým prohlášením vlády a legislativou ochrany ovzduší a klimatu (emisní limity a stropy.

 34. Vývoj souhrnných energetických bilancí • Známé jsou jen bilance za rok 2008. • Již mírné zpomalení ekonomiky v roce 2008 se projevilo na snížení spotřeby PEZ o 57 PJ (o 3%) i KSE o 42 PJ (o 3,8%) • Snížení spotřeby PEZ a KSE za rok 2009 bude ještě výraznější. • Výraznější změny se objevují v ES, které ale nejsou produktem krize (podpora OZE, příprava obnovy elektráren, příprava NJZ). • Nejsložitější situace v teplárenství (mnoho analýz, málo kroků k principiálnímu řešení).

 35. Vývoj souhrnných energetických bilancí

 36. Vývoj souhrnných energetických bilancí

 37. Celkové shrnutí vývoje v roce 2009 a 2010 • Paliva a energetika přestály významnou bouři, kterou byla krize v roce 2009. Začínající oživení je ale křehké a s řadou rizik. • Ekonomická krize se projevila ve všech energetických oborech, ale značně diferencovaně. Mimo trhy UVPK a koksu byly poklesy ostatních energetických trhů mírnější než v jiných oborech průmysl, nejmírnější v ES. • Pokles produkce a trhů nezhoršil ekonomiku energetických společností (mimo ČU), dopad krize do ekonomiky se ale posune. • Ve všech případech nejvíce klesla poptávka po zdrojích energie především z exportně orientovaného zpracovatelského průmyslu (u elektřiny a u zemního plynu v  kategorii VO). Dodávky zdrojů energie do sektorů maloodběru klesly méně, resp. stagnovaly, což přispělo ke zmírnění dopadů ekonomické krize. • I přes pokles produkce ve všech energetických oborech nebyla nerušená spolehlivost dodávek energie, a to ani v plynárenství, které bylo počátkem roku zasaženo přerušením dodávek zemního plynu z Ruska. • Všechny zpracovávané energetické scénáře musí vyhodnotit ekonomickou krizi a zpracovat její důsledky na energetické hospodářství a přihlédnout k nim v projektovaných energetických bilancích. • Lze očekávat, že jak budoucí vývoj ekonomiky, tak budoucí energetické bilance budou méně ambiciózní a více úsporné.

 38. Vliv ekonomické krize na energetické hospodářství a na zabezpečování zdrojů energie Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Pelcl VUPEK - ECONOMY s. r.o. Sokolovská 40 186 00 Praha 8 – Karlín Tel.: 222 312 797, 603 845 658 E-mail: vupek@vupek.cz www.vupek.cz