Download
forsvinningsnummeret natur i krise n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Forsvinningsnummeret Natur i krise PowerPoint Presentation
Download Presentation
Forsvinningsnummeret Natur i krise

Forsvinningsnummeret Natur i krise

97 Views Download Presentation
Download Presentation

Forsvinningsnummeret Natur i krise

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Forsvinningsnummeret Natur i krise

 2. Hvert tiende minutt forsvinner det en art fra jorda Hvert år forsvinner det mellom 20 000 og 50 000 arter Dette er mellom 1000 og 10 000 ganger raskere enn normalt

 3. Det er 41 415 planter, dyr og sopp på den internasjonale rødlista over truede og sjeldne arter På den norske rødlista er det 3886 arter

 4. 46% av sommerfuglene i Nederland er utryddet eller i fare for å bli det

 5. En tredel av verdens amfibier kan dø ut

 6. Klimaendringene kan gjøre at 23% av artene i Cape Fynbos- reservatet i Sør-Afrika forsvinner

 7. Dverggåsa i Norge 1900: flere tusen par 2008: 20-30 par Årsak: ulovlig jakt og tap av beiteområder

 8. Det er nesten 10 000 planter på rødlista

 9. Fjellreven i Norge har kanskje bare 40 år igjen

 10. I tropiske skoger forsvinner det 16 millioner plante- og dyrebestander. Hvert år

 11. 57% av verdens pingviner er trua

 12. Gharialen, den indiske krokodillen 1997: 436 individer 2006: 182 individer Bare 2% igjen av leveområdet Årsak: vannkraftutbygginger, vanningsprosjekter og kunstige utfyllinger.

 13. Siden menneskene tok i bruk jorda, har vi fjernet 40% av den opprinnelige skogen. • På 1990-tallet forsvant det 14,2 millioner hektar skog hvert år. Dette tilsvarer en tidel av all skog som har forsvunnet på grunn av mennesker.

 14. Selv om halvparten av de truede artene i Norge lever i skogen, er bare 1% av skogen beskyttet mot hogst

 15. “Spørsmålet er; er vi fornøyde med å måtte regne med at våre barnebarn aldri kan se elefanter bortsett fra I bildebøker?” • David Attenborough

 16. Den største trusselen er ødeleggelse av leveområder • Hogst av verdifulle skogområder er en av de største problemene på verdensbasis • I Norge har verneverdige skoger ingen beskyttelse mot hogst • Store deler av hogsten er ikke bærekraftig, blant annet er flatehogst katastrofalt for økosystemene • Omgjøring til jorder: områder til jordbruk øker i 70% av verdens land

 17. Naturområdene deles opp Hvert år bygges det mange mil med nye veier, kraftledninger og nye boliger Små naturområder Kan ta vare på færre arter- enklere økosystemer Vanskeligere å spre seg og få avkom

 18. Urørte områder er viktige

 19. Nye dyr og planter føkker opp systemet • Kongekrabben i havet utenfor Finnmark er ern trussel mot livet på havbunnen og mot torskeyngel • Iberiasneglen, «mordersneglen» har invadert norske hager • I New Zealand har det blitt introdusert elleve nye plantearter hvert år siden de første europeerne innvandret i 1840 • Vannhyasinten i Victoriasjøen dekker nå 90% av vannkanten og utkonkurrerer naturlige planter, fisk og frosk om oksygenet I vannet

 20. Vi tar mer enn naturen tåler Mest utsatt for overbeskatning: fisk, trær, medisinplanter, kjæledyr, viltkjøttdyr To tredeler av Europas fiskebestander er alvorlig overfisket Mange viktige fiskeslag er fisket så langt ned at de ikke lenger har noen funksjon i økosystemet Handel med ville planter og dyr for 160 milliarder dollar i året Gorillaen regnes nå som kritisk truet, etter en nedgang på mer enn 60% de siste 25 årene. Årsaken er jakt, tap av leveområder og Ebolaviruset

 21. Mer sykdom Sykdom er en økende trussel mot naturmangfoldet Økt handel og endret klima gjør at sykdommer sprer seg raskere og når nye dyregrupper Sykdommen chytridiomycosis, er en av de store truslene mot verdens amfibier 20% av løvepopulasjonen i Serengeti nasjonalpark i Tanzania har blitt utryddet på grunn av virussmitte fra tamhunder

 22. Gift og forurensning Det finnes forurensede fjorder og havner over hele verden Nye giftstoffer lekker ut fra produkter, transport og jordbruk Sprøytemidler fra jordbruket Mjøsa og bromerte flammehemmere

 23. Klimaendringer • Det er mer CO2 i atmosfæren enn på 650 000 år • Klimaet og naturen endrer seg over hele verden • Artene klarer verken å endre seg raskt nok eller rekker å flytte til passende steder • En tredel av verdens arter kan dø ut på grunn av klimaendringer • Det første klimaofferet var den gylne padda • Vil snart være den største trusselen mot det biologiske mangfoldet

 24. Trusler Habitatødeleggelse- endring og fragmentering Introduksjon av fremmede arter Overbeskatning Sykdom Gift, mfl forurensning etc Klimaendringer

 25. Vi må løse problemene Vi mennesker er skyld i at naturrikdommen raseres Klimaendringene og introduksjon av fremmede arter er de to trendene som er vanskeligst å reversere når de først har skjedd Derfor er det ekstra viktig å hindre dem før de går for langt

 26. Og hva skjer da? «Det er et moralsk spørsmål om vi har rett til å utrydde arter» David Attenborough

 27. Tenk igjennom: • Med hvilken rett skal vi bestemme hvilke andre arter som skal finnes eller ikke? • Med hvilken rett ødelegger vi arter og sammenhenger i naturen som det har tatt 4 milliarder år å utvikle? • Hvorfor skal ikke våre etterkommere få oppleve en hel og mangfoldig og velfungerende natur? • Hva gjør vi den dagen naturen er blitt så enkel at den ikke gir oss det vi trenger lenger?

 28. Naturen er ressursgrunnlaget vårt

 29. “Hvordan kan vi forvente å takle fattigdom og klimaendringer hvis vi ikke passer på den naturlige rikdommen av dyr, planter, mikroorganismer og økosystemer som gjør planeten vår beboelig?” Millenium Ecosystem Assessement

 30. Medisiner fra naturen • 70 000 ulike planter brukes i medisin ulike steder i verden. 15 000 av disse er truet av utryddelse • Hvert år oppdages det nye medisinstoffer fra naturen • Waxy monkey frog fra Sør- Amerika lager antibiotika som brukes I medisin til mennesker med AIDS • To australske frosker som antakelig laget medisin mot magesår, ble utryddet før man klarte å finne stoffet

 31. Vern mot naturkatastrofer Erosjonskontroll avhenger av at det er mange ulike lokale arter planter Tsunamier kan hindres av mangroveskoger, men siden 1980 har en tredel av disse skogene forsvunnet Lessons from landslides

 32. Mat må man ha Nødvendig med mangfold, for eksempel mot sykdommer 20% av verdens typer kveg, geiter, griser, hester og fjærkre risikerer utryddelse.

 33. Hva kan vi gjøre? Vern av viktige naturområder Begrensninger på uttak av naturressurser Øke kunnskapen om naturen, trusler og hvordan vi kan redde den

 34. Forsvarssjef Sverre Diesen synes ofte han får for lite penger. Sjekk ut miljøvernminister Erik Solheim

 35. Det trengs mer penger til naturen Skogvern i 2008-budsjettet: 89,9 millioner (kutt fra 2007!)‏ For å verne nok skog (4,6%) trengs det 4,32 milliarder Med dagens snegletempo vil det ta 48 år å verne mok skog Vi krever 2,1 milliard i 2009

 36. Hva må gjøres i Norge? • Skogvernet må økes mye, det er det aller viktigste • Vern av mange ulike naturtyper • Truede arter trenger vern av naturen rundt seg som de er avhengige av • Passe bedre på de områdene som er vernet

 37. Hvorfor er skogvern det viktigste? Halvparten av Norges nesten 4000 truede arter lever i skog Vern av områder tar vare på alt det dyr og planter trenger for å overleve Forskere i Norge har sagt at det trengs minst 4,6% skogvern. Nå er vi på 1,4% Sverige og Finland har vernet over 5% hver

 38. Hva vet vi? • Det trengs mer skogvern • Det trengs vern av store områder og av ulike naturtyper • Vi kjenner flere hundre verdifulle skogsområder over hele landet • Det koster penger å verne • Vi må vite mer for å redde enda mer natur i framtiden

 39. Andre tiltak i Norge • Nei til skadelige inngrep • Mer kunnskap om norsk natur • Respektere verneområder • Skjøtsel • Mer penger til naturinstansene • Planer for truede arter