Download
a kellogg alfa a kezdeti hitehagy s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Kellogg „Alfa” - a kezdeti hitehagyás PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Kellogg „Alfa” - a kezdeti hitehagyás

A Kellogg „Alfa” - a kezdeti hitehagyás

83 Views Download Presentation
Download Presentation

A Kellogg „Alfa” - a kezdeti hitehagyás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A Kellogg „Alfa”- a kezdeti hitehagyás Írta: Dr. IdelSuárez lelkész Medical Missionary Gardiner, Maine állam 2005. szeptember 24. Fordította: Dr. Tokics Imréné

 2. Alapítva 1866-ban Battle Creek-ben, Michigan államban James és Ellen White voltak az alapítói A részvényeket csak adventista tagoknak adták el. A betegek számára ez olyan otthon volt, ahol kezeléseket kaptak betegségeikre, ugyanakkor megtanulták, hogyan kell vigyázni magukra, és megelőzni a betegségeket. Ez szanatórium volt, nem kórház. A Nyugati Egészségügyi Reform Intézmény Forrás: SDA Bible Commentary, 10. kötet, 722. o.

 3. 1862-ben született 16 gyermekes családban 16 éves koráig tanult 1 év alatt elvégezte a középiskolát. 24 évesen diplomázott az orvosi egyetemen Majd az Adventista Egészségügyi Intézmény igazgatója lett. Dr. John Harvey Kellogg

 4. Dr. John Harvey Kellogg Kellogg egy kis termetű, energiával feltöltött ember volt, aki a későbbi években fehér öltönyben, fehér lábszárvédővel Battle Creek-ben ide-oda futkosott. A hírek szerint gyakran munkába menet kerékpárról diktálta az üzleti levelezést a mellette lihegve futó titkárának.

 5. Dr. John Harvey Kellogg Kellogg egy bonyolult és elbűvölő személyiség volt, természetadta orvosi tehetséggel, megrázó szónoki képes-séggel. Olyan ember volt, aki tudott sírni, amikor istentiszteleten egy leve-let olvasott fel Ellen White-tól, és aki közvetlenül ezután képes volt őt szel-lemi tolvajnak nevezni. Olyan ember volt, aki látszólag mindent tudott; mindent egy dolgon kívül: nem tudott ellenállni annak a kísértésnek, hogy a Battle Creek Szanatóriumot és az egészségügy valamennyi üzenetét egy titokzatos úton vezesse – azon az úton, amelyet elképzelt fejében.

 6. Házasságot kötött egy dietetikussal, akit Ella Eaton-nak hívtak. Felnevelt 40 gyermeket Erős védelmezője volt a mértékletességnek és a vegetarianizmusnak Feltalálta a kukorica-(zab)pehely készítménye-ket, és a húspótlást 50 könyvet írt Végrehajtott több ezer műtétet Fő tevékenységei

 7. A Battle Creek-i Szanatórium • 1898. július 1-jén újjászervezték • 700 betegükés 1000 alkalmazottjuk volt • A legnagyobb egészségügyi intézmény volt a világon

 8. A Battle Creek-i Szanatóriumbelgyógyászatiés sebészeti épülete • Ápolóképző iskola • AmerikaiEgészségügyi MisszionáriusFőiskola • Battle Creek-iÉlelmiszergyár • Táplálkozástudomány iskolája • Health Reformer újság, melynek neve később Good Health Magazin

 9. Nevelésésmegelőzés Tanítják, hogyan kell főzni Tanítják az egészséges légzést Tanítják a tornagyakorlatokat Tanítják a vízterápiát

 10. A Szanatórium bűnei

 11. Levéldr. J.H. Kellogg-nak,Sydney-ből Ausztráliából, 1896, júl. 26. Az Úr ad tanácsot az ő népének arra vonatkozóan, hogy mikor nem fogják érinteni vagy fogyasztani halott állatok húsát. Azért írok neked kedves testvérem, hogy előírást adjak az állatok húsának fogyasztására vonatkozóan, melynek többé nem szabad jelen lennie intézményeinkben. Erre nincs bocsánat. Tudatom veled, hogy intézményeinkben többé nem lesz hús az asztalon. Ha a pártfogás kevesebb, hát legyen! (Kress Collection, 32. o.) Figyelmeztető szavak húsos ételre

 12. Változásoknak kell bekövetkeznie a Szanatóriumban. Felemelem szavamat az ellen a folyamat ellen,amely a világi szokásokba és divatba való beilleszkedést követi. Azoknak, akik kapcsolatban állnak ezen intézménnyel, olyan példaképeknek kellene lenniük, miként a reformátoroknak. Dr. Kellogg ellenállt az öltözködési reformnak, és helytelen utat mutatott… Az öltözködésben nem a világi divatnak kell megfelelni. A betegségek különböző fajtája olykor az egészségtelen öltözködési stílus miatt következik be. Előtérbe kell helyezni azt a tényt, hogy reformra van szükség mielőtt a kezeléseket alkalmazzuk a gyógyításban. Bizonyságtételek orvosoknak és a szanatóriumi munkásoknak, 58., és 74. o. Figyelmeztető szavak a divatról

 13. Hogyha a szanatóriumban világi szórakozásokat és színházi előadásokat vezetnek be a jövőben, miként a múltban, akkor az Úr visszavonja védőszárnyait fölöttünk. Az Úr helyteleníti ezeket a dolgokat. Amilyen hamar bevezetésre kerülnek az effajta szórakozások, a színházba-járás ellenzése megszűnik, és az az érvelés, hogy a színházakban ún. erkölcsi és magas szintű darabokat játszanak, ledönti a végső korlátokat. Figyelmeztető szavak a világias szórakozásra Bizonyságtételek orvosoknak és a szanatóriumi munkásoknak,69-70. o.

 14. 1902. február 19-án leégett. Életek nem vesztek el Ellen G. White előre megmondta pusztulását Ez előrevetítette árnyékát, mi fog történni az egyházban lelki téren A Battle Creek-iSzanatórium

 15. Jeruzsálem pusztulása összehasonlítva Battle Creek-kel Átnéztem némely írásomat és látom, hogy erről már évekkel ezelőtt kaptatok figyelmeztetéseket. Ezek az írások világosan megállapítják, hogy nem kellene bővítenetek a Battle Creek-i épületeket, és nem lenne szabad épülethez épületet adnotok, csak azért, hogy a berendezéseket szaporítsátok. Fennáll a veszély, hogy Battle Creek azzá lesz, ami az ősi Jeruzsálem volt – hatalmas központtá. Ha nem engedelmesedünk a figyelmeztetéseknek, mireánk is bekövetkeznek a gonoszságok, amelyek tönkretették Jeruzsálemet. Mi is, ha túl sokat építünk egyetlen helyre, a munkásoknak fejébe száll az önzés és a büszkeség, így ha behódolnak e kísértésnek, nem Isten munkatársai többé. 8 T p. 133

 16. A szanatórium bukásaa hitetlenség miatt • Ha behódolunk e kísértésnek ugyanazok a veszedelmek zúdulnak ránk, mint amelyek az ősi Jeruzsálemet érték. Nem ismerjük meg Istent, és nem képviseljük jellemét. • Nagyon vigyázzunk, nehogy mint régen a zsidók elbukjunk a hitetlenség miatt. Legyetek önzetlenek! Komolyan érdekeljen bennünket más intézmények alapítása, és fejlesztése, ne csak azok, amelyeket vezetünk. • Őszintén kívánom, hogy bárcsak jó messze lenne kórházunk Battle Creek-től. Az Istentől kapott világosságból tudom, hogy ez jót tenne lelkiségének, és hasznavehetőségének. 8 T p. 134.

 17. Az új szanatórium 180 mhosszú ötemeletes, épület lett Két melléképülete hozzávetőlegesen 150 m hosszú volt Márvány padlózata mozaikkal volt díszítve. 1000 beteg befogadására volt képes Ugyanazzal az olasz művésszel kötöttek szerződést, aki a Kongresszus Könyvtárának is dolgozott. Az új szanatórium

 18. Tékozlóan fényűzőmegnyilatkozás Az előcsarnok Az étterem

 19. Felhívás reformációra • Reformáció kellene. Utasítást kaptam, hogy reformációravan szükség. 8 T p. 138. • Amennyiben nem történik reformáció, a szerencsétlenség utoléri a kiadóhivatalt és a világ megtudja az okát. 8 T p. 96 (1901. november)

 20. A Review and Heralda világ legnagyobb kiadóhivatalavolt 1900-ban

 21. A Review and Herald Kiadóhivatal • 1902. december 30-án tűz által pusztult el. • Dr. Kellogg Élő Templom című könyve nyomtatás alatt volt. • Bebizonyosodott, hogy a reformáció nem történt meg.

 22. A. T. Jones ésE. J. Waggoner isdr. Kellogg pártjára állt Mialatt a Carrol Manor házban lakott, Ellen White kapott egy látomást, amelyben egy nagy társaságban látta magát. „ Egy személy, aki úgy tűnt, hogy a jelenlevők számára ismeretlen volt, előrelépett és figyelmeztető üzenetet mondottdr. Paulson-nak és dr. Sadler-nek, sürgetve őket, hogy szakítsák meg kapcsolatukat dr. Kellogg-gal és legyenek óvatosak, hogy tapasztalataik nehogy a filozófia és üres csalás prédái legyenek. Szabaduljatok meg! Szabaduljatok meg! – ez az üzenetem” – írta egyik levelében a két orvosnak. Letter 279, 1904. A levél szövege nagyon hasonló volt ahhoz a levélhez, amelyet Jones és Waggoner presbitereknek küldött, akik most dr. Kellogg-gal álltak kapcsolatban Battle Creek-ben. A küldött, aki beszélt hozzájuk azt mondta, hogy ezek a férfiak ködben járnak és nincsenek tudatában annak a kényszerítő érzelgősségnek, amely az Élő Templom könyvben fordul elő. 1Tim 4:1: „A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.” Majd hozzá-tette: „Előttük áll ezen veszély Alfája, de az Omega sokkal káprázatosabb lesz.” Letter 263, 1904. 5BIO 348.4

 23. Alonso T. Jones …de amikor az Élő Templom c. könyv megjelent néhányan a lelkészek közül azt mondták, hogy semmi új nincsen benne, csak az, amit én egész életemben tanítottam. Láttam már előre, hogy mekkora a veszély ezzel kapcsolatban. Láttam, hogy sokakat, akik régóta az igazság-ban járnak, azokat is megtéveszt. Azért imádkozom,hogy az Úr nyissa fel ezeknek a lelkészeknek is a szemeit, hogy lássák a különbséget a világosság és a sötétség illetve az igazság és a hamisság között.1SAT 343.5

 24. Dr. E. J. Waggoner • Elfogadta az Élő Templom tanításait • Dr. Kellogg oldalára állt • Elidegenedett a feleségétől • Elvált és újraházasodott • Elhagyta az egyházat

 25. A Generál Konferencia elnöke Visszautasította az Élő Templom elméleteit Aggódott A.T. Jones miatt, akidr. Kellogg oldalára állt Igényelte White testvérnő segítségét a válságban Arthur Grosvenor Daniells

 26. Arthur Grosvenor Daniells A. G. Daniells, aki az egyik legnagyobb személyiség az adventista misszionáriusok között, az 1901-es Generál Konferencián szent bátorsággal előterjesztette, hogy lehetséges volna a megszokott szabályokat és az eddigi vezetésmódot – ami a Generál Konferencia ügyvitelét illeti – a jövőben hatályon kívül helyezni.

 27. Arthur Grosvenor Daniells „Vessük el korábbi, idejétmúlt nézeteinket, és lépjünk bátran előre, követve a világosságot, amely adatik nékünk, akár látjuk előre világosan a célt, akár nem; ha abban a világosságban haladunk, amellyel bírunk… Isten további világossággal ajándékoz meg bennünket… Ő nem vezet minket tévedésbe, testvéreim! A rend útján kíván minket vezetni… abban a rendben, amelyet ő készített el, és… amely semmiképpen sem korlátozza, vagy hátráltatja az Ő művét, hanem amely hatalommal és nagy gyorsasággal viszi előre… Bárcsak megsegítene minket az Úr az Ő Nevéért.”

 28. Arthur Grosvenor Daniells „A. G. Daniells testvér lett a Generál Konferencia elnöke, aki az elkövetkezendő húsz év folyamán olyan missziós programot épített ki, amelyhez hasonló nem volt azóta, hogy az első keresztények a világot meghódították. Ez alatt a húsz év alatt az advent misszió elterjedt az egész világon. A.G.Daniells elnökké választása előtt évenként csak egy vagy két misszionáriust küldtek ki Észak-Amerikából. A megválasztását követő évben a Hetednapi Adventista Egyház hatvan új misszionáriust küldött a tengeren túlra. Elnöksége idején pedig évenként átlagosan kilencven új misszionárius hagyta el Észak-Amerika partjait.” (G. Oosterwal)

 29. Ellen Gould White White testvérnő figyelmeztető és dorgáló üzenete Elmshaven-ből

 30. A szörnyű eretnekségek „Alfá”-ja Egyszer, azután megint, majd újra láttam, hogy ezek csupán megnyerő mesék, melyek a bűn meg-szentelését jelenti.Az Élő Templom című könyv a szörnyű eretnekségek alfáját tartalmazza. 11MR 247.2 Megtiltatott számomra, hogy erről a témáról beszéljek Dr. Kellogg-gal, mert ez nem az a téma, amelyről be-szélni kell. Figyelmeztettek, hogy bizonyos vélemények azAz Élő Templom c. könyvben ezeknek az elméleteknek az alfáját tartalmazza. SAT 343.4

 31. A kezdeti hitehagyás, avagy azÉlő Templom három támadása

 32. Az 1901-esGenerál Konferencia ülésen Battle Creek-ben Ellen G. White tartotta a megnyitó beszédet

 33. Az 1901-esGenerál Konferencia megnyitójából Amit most akarunk, az újraszervezés. Az alapoknál akarjuk kezdeni, és különböző elveken akarunk építeni... Egyesek a különféle nevelési érdekeltségű intézmények, mások pedig a különböző területi- és különböző államok konferenciai vezetőségének tagjai; akik ügyeket képviselnek, s szavuk van a végrehajtandó tervek lefektetésében és készítésében. Egy, kettő, három embernél többnek kell áttekintenie az óriási területet. A munka nagy és egyetlen emberi agy sincs, amely meg tudja tervezni a mű számára az elvégezendőket. Isten nem helyez semmilyen felső hatalmat sorsainkba, hogy ellenőrizze a műnek ezt vagy azt az ágát. A munkát nagyban korlátozta az az erőfeszítés, hogy azt minden vonalon ellenőriz-tük... Megújulásnak, újjászervezésnek kell lennie; a szükséges hatalmat és erőt a bizottságokba kell vinni. (E. G. White nyitó beszéde a Generál Konferenciához Battle Creekben 1901. ápr. 2-án).

 34. „Eljutott hozzám az Élő templom egy példánya, de a könyvtáramban maradt olvasatlanul. Végül fiam azt tanácsolta, hogy legalább néhány részt olvassak el a könyvből, hogy meglássa, vajon összhangban van-e a nekem adott világossággal. Leült mellém, együtt olvastuk el a bevezetőt, majd az első fejezet nagy részét és rész-leteket a többi fejezetből is. 1SAT 341.3 William C. White

 35. Olvasás közben pontosan azokat a kijelentéseket ismertem fel, melyek ellen munkám kezdetén figyelmeztető üzenetet kellett hallatnom. Amikor először elutaztam Maine államból, Vermont felé kellett mennem, hogy ott bizonyságot tegyek eme tanítások ellen. Az Élő templom ezeknek az elméleteknek az alfáját tartalmazza. Tudtam, hogy az omegának is hamarosan jönnie kell, és remegtem népünk tagjaiért. Tudtam, hogy figyelmeztetnem kell a testvéreket, hogy ne kezd-jenek vitázni Isten személyisé-géről és jelenlétének mibenlé-téről. Az Élő templom ezekre vonatkozó kijelentései nem iga-zak, a könyv tanításának alátá-masztására szolgáló igeversek alkalmazása pedig nem biblikus. 1SM 203.3 Az Élő templom elméletekaz Alfa-hitehagyásban

 36. Megbánásra való felhívásDr. Kellogg-hoz • Ellen G.White levelet írt dr. Kellogg-nak, a Berrien Springs-ben történt találkozóval kapcsolatban és annak következményeiről: (5BIO 348.4) A Berrien Springs-i összejövetelről más emberként mehettél volna el, ha megértetted volna az igazi helyzetet, hogyha felismerted volna, hogy Sátán mesteri módon játssza az élet játékát a lelkedért. Ha úgy láttad volna vesztedet, ahogyan nekem bemutat-ták, akkor ráestél volna Sziklára és összetörtél volna. Egyetlen reményed, hogy a Sziklára ess.Ha nem teszed, akkor az fog reád esni és összetör a gyógyulás reménye nélkül. Letter 271, 1904. (5BIO 349.1)

 37. 1904-bendr. Kellogg elhagyta A Battle Creek-iSzanatóriumot A Battle Creek-iÉlelmiszer vállalatot A Mexikói Egészségügyi Intézményt 4,000 személy követte őt, közöttük nagyon sok orvos 1907-ben dr. Kellogg-ot kizárták Kellogg hitehagyása

 38. Az „Omega”– a végső hitehagyás • Az Élő templom című könyv a szörnyű eretnekségek alfáját tartalmazza. • Az omega is el fog jönni, és azt el fogják fogadni azok, akik nem akarnak figyelmezni az Istentől jövő figyelmeztetésre. 1SM, p. 200

 39. A Nagy Háború avagy az I. Világháború Az „Omega” – a végső hitehagyás

 40. Az Egyház vezetői: „Borzasztóan sajnáljuk!” A német és az orsztrák gyülekezetek bocsánatot kérnek a Holocaust miattÍrta: MARK A. KELLNER, a Generál Konferencia Kommunikációs Osztályának felelős társszerkesztője • A I. Világháború alatt a Német Adventista Egyház egy része kettészakadt a katonai szolgálat kérdésében. Ez ahhoz vezetett, hogy a Nemzeti Szocialisták 1936-ban megakadályozták az ún. „Reform Mozgalomat” ez időben. Brugger kijelentette, hogy a nácik által bezárt főbb adventista gyülekezetek feletti aggodalom nehéz súlyt helyezett a vezetők vállára. • „Úgy gondolom, azokban a napokban az egyház vezetői attól féltek, hogy elveszítik magát az egyházat és annak irányítását, mivel a politikai hatalmak már megosztották az egyházat a „Reform mozgalommal” – fejtette ki. „Úgy gondolom, vezetőink attól tartottak, hogy elveszíthetik egyházunk hivatalos elismertségét, mivel talán nem voltak elég hűségesek a hitelvekben annyira, amennyire az szükséges lett volna.” • „Fel kellett ismernünk, hogy akár egy rossz megnyilvánulás, vagy egy rossz cselekedet ahhoz vezethetett, hogy valaki a koncentrációs táborban végezheti” – mondta el Pöbler erről az időszakról. „Ez volt az oka, amiért ki kellett zárnunk a zsidó születésű adventista testvéreket, és nem tudtunk közösséget vállalni velük. Ha a helyi gyülekezet ezt nem tette volna meg, akkor a nácik bezárták volna a gyülekezetet, a vezetőit börtönbe vetették volna, s ez azt jelentette volna, hogy az egész egyház működését megszüntették volna.”

 41. A jéghegy allegória Egyik éjjel a következők tárultak elém látomásban: sűrű köd volt és egy hajó úszott a vízen. A megfigyelő hirtelen felkiáltott: „Jéghegy előttünk!” – A hajó előtt óriási jégtömb tornyosult. Úgy hallottam, mintha a Kapitányunk kiáltotta volna: „Tarts szembe vele!” Egy pillanatnyi idő sem volt a tétovázásra. Azon-nali cselekvésre volt szükség. A gépkezelő teljes gőzt adott. A kormányos pedig egyenesen a jégtömb felé fordította a hajót. A jég nagyot reccsent. A félelmetes rázkódás után a jégdara-bok hatalmas zajjal peregtek a fedélzetre. Az ütközés ereje igen megrázta az utasokat, de mindenki életben volt. A hajó megrongálódott, de nem maradt javíthatatlan. Az ütközés ha-tására orrától a faráig megremegett, de utána visszanyerte erejét, s tovább folytatta útját. 1SM 205.3, 206 (1904)

 42. A Titanicallegória • A jéghegy elsüllyesztette • a Titanicot • Milyen jéghegyek vannak • az életedben?

 43. Péld 16:18-19: A megromlás előtt kevélység jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel. Ez 30:6: Így az szól ÚR: És elessenek, akik Egyiptomot támogatják, és alászálljon erősségének kevélysége: Migdoltól fogva Siénéig fegyver miatt hullanak el benne, ezt mondja az Úr ISTEN. Bukás előtti felfuvalkodottság

 44. Jézus jön! —Kész vagy-e elhagyni büszkeséged?