1606 17 5 9173707 9173756
Download
1 / 22

????? "???????? ?? ?????????? ??????" - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА София 1606, бул.”Христо Ботев”17, ет.5, тел.9173707, факс 9173756. ОТДЕЛ "ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА". Сектор “Биологично изпитване”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? "???????? ?? ?????????? ??????"' - kyna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1606 17 5 9173707 9173756

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАСофия 1606, бул.”Христо Ботев”17, ет.5, тел.9173707, факс 9173756

ОТДЕЛ "ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"

Сектор “Биологично изпитване”


111 12 10 2006
НАРЕДБА № 111 ЗАЩИТАОТ 12.10.2006 г. ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ОДОБРЯВАНЕ НА БАЗИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 • Изготвенана основание чл. 19, ал. 4 от Закона за защита на растенията

 • Въвежда изискванията на Директива 91/414 и 93/71

 • Обнародвана в ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г.


3357144

НАРЕДБАТА УРЕЖДА ЗАЩИТА

 • Условията и реда за биологично изпитване за ефикасност на продукти за растителна защита

 • За изпитвания с неразрешени продукти с научноизследователска или експериментална цел

 • Детайлизира процедурата за одобряване на бази на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване за ефикасност на ПРЗ

 • Определя сроковете и необходимата документация, която фирмата заявител внася в НСРЗ


3357144
ЦЕЛ НА БИОЛОГИЧНОТО ИЗПИТВАНЕ НА ПРЗ

 • Събиране на данни за ефикасност на ПРЗ за подготовка на биологично досие – основен документ при разрешаване на ПРЗ


3357144
ПРЗ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА БИ С ЦЕЛ РАЗРЕШАВАНЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА

 • ПРЗ, активните вещества на които са включени в списъка на разрешените активни вещества за ЕС

 • ПРЗ, активните вещества на които са нотифицирани за включване в този списък


3357144
ГЛАВА ВТОРА – БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ ЗА ЕФИКАСНОСТ НА ПРЗ

 • Официалните бази на НСРЗ в Благоевград, Бургас, Варна, Видин, В. Търново, Враца, Добрич, Пловдив, Плевен, Русе, Ст. Загора и Хасково

 • Научноизследователски институти и опитни станции

 • Одобрени от НСРЗ бази на физически и юридически лица

БИОЛОГИЧНОТО ИЗПИТВАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ:


3357144
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗПИТВАНЕ ЗА ЕФИКАСНОСТ НА ПРЗ

ПРЗ СЕ ИЗПИТВАТ:

 • Една година – когато активните вещества в състава на продукта се съдържат в разрешени за страната ПРЗ при съответния вредител, срещу който се провежда изпитването

 • Две години – когато едно или повече от активните вещества, влизащи в състава на продукта не е включено в състава на разрешен за страната ПРЗ или е в състава на ПРЗ, разрешен в страната за друг вредител

 • При неблагоприятни условия – срокът на изпитване се удължава за не повече от три години


3357144
СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА ЕФИКАСНОСТ ИЗПИТВАНЕ ЗА ЕФИКАСНОСТ НА ПРЗ

- Име на репортера и дата на изготвяне

- Имена на отговорниците на единичен опит

- Код на темата, на опита, на продукта

- Вид оборудване

- Местонахождение и брой на опитите

- Размер на площта/парцелите

- Култура и вредител

- Брой повторения и доза на прилагане

- Брой и моменти на третиране и отчитане

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ

ПЛАН ЗА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ

ПЛАН ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

ДОСИЕ НА ОПИТ ПО ТЕМА

- Символи и индикации за опасност на ПРЗ

- Съвети за безопасно използване на ПРЗ

- Местонахождение и скица на опитния

парцел

- Рекапитулация за третирани и посещение

на опита

- Бланки за сурови данни

- Коментар на опита

- Унищожаване на продукцията

- Други

ДОКЛАД ОТ ЕДИНИЧЕН ОПИТ

ДОКЛАД ОТ СЕРИЯ ОПИТИ

ФИРМА ЗАЯВИТЕЛ


3357144
БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПРЗ В ОФИЦИАЛНИТЕ БАЗИ НА НСРЗ

 • Заявление за биологично изпитване

 • Информационен лист за безопасност на ПРЗ

 • Доклади и резюмета от предварителни изпитвания

 • Оторизационно писмо от производителя

ДОКУМЕНТАЦИЯ:


3357144
БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПРЗ В ОФИЦИАЛНИТЕ БАЗИ НА НСРЗ

 • До 31 януари – за продукти, които ще се изпитват през пролетно-летния период

 • До 1 септември – за продукти, които се изпитват за третиране на семена при житни култури и есенно внасяне на хербициди

СРОКОВЕ:


3357144
БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПРЗ В ОФИЦИАЛНИТЕ БАЗИ НА НСРЗ

ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА:

 • В петдневен срок от подаване на документацията

 • В случай на констатирани непълноти, уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им

 • В случай, че документите са пълни – заявителят представя квитанция за платена такса

 • Въз основа на подадените заявления НСРЗ изготвя план за изпитване през съответната година

 • НСРЗ организира, ръководи и контролира биологичното изпитване, когато то се провежда в официалните бази на НСРЗ и научноизследователските институти


3357144
МОСТРИ ЗА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ ОФИЦИАЛНИТЕ БАЗИ НА НСРЗ

 • За БИ заявителят предоставя мостри от заявените за изпитване продукти и еталонни продукти

 • Мострите се доставят в добре запечатани опаковки с етикет на български език

 • Мострите се придружават от информационен лист за безопасност на ПРЗ на български език

 • Еталонните продукти се доставят в запечатани опаковки, идващи от производителя или преопаковани от лице, което притежава съответното разрешение, с етикет на български език


3357144
МОСТРИ ЗА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ ОФИЦИАЛНИТЕ БАЗИ НА НСРЗ

 • Мострите и еталонните продукти се предоставят от заявителя в местата на изпитване с предавателно-приемателен протокол по образец

 • Мострите и еталонните продукти се представят в срок до:

  а/ до 20 март за ПРЗ, които ще се изпитват през пролетно-летния период

  б/ до 1 октомври за ПРЗ, които ще се изпитват през есента

 • При не доставяне на мострите и еталонните продукти или неспазване на сроковете по вина на заявителя, продуктите отпадат от плана за биологично изпитване


3357144
УНИЩОЖАВАНЕ НА ТРЕТИРАНИТЕ КУЛТУРИ/ПРОДУКЦИЯ

При изпитване на ПРЗ, съдържащи ново активно вещество, използваните растения се изолират и/или унищожават съобразно особеностите на третираната култура (изгаряне, заравяне)

 • В този случай директора на съответната РСРЗ назначава със заповед комисия, която унищожава използваните растения и изготвя протокол

 • Копие от протокола се предоставя в НСРЗ


3357144
БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ПРЗ В БАЗИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Заявителят подава в НСРЗ:

 • Декларация за изпитване по образец в срок до:

  а/ до 10 февруари за ПРЗ, които се изпитват през пролетно-летния период

  б/ до 10 септември за ПРЗ, които се изпитват през есенно-зимния период

 • Информационен лист за безопасност на ПРЗ на български език

  За провеждане на биологично изпитване в бази на физически и юридически лица, заявителят сключва договор със съответната база, за което в 14 дневен срок уведомява писмено НСРЗ

  Събирането на данни за ефикасност и унищожаването на растения третирани с ПРЗ, съдържащи ново активно вещество е същия, както при официалните бази на НСРЗ


3357144
ГЛАВА ТРЕТА - ИЗПИТВАНИЯ С НЕРАЗРЕШЕНИ ПРЗ, С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИЛИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЦЕЛ

НСРЗ издава разрешение на лица извършващи изпитвания с научноизследователска или експериментална цел

Документи:

 • Заявление по образец

 • Информационен лист за безопасност на ПРЗ

 • Квитанция за платена такса по тарифа (след констатирана пълнота на документацията)


3357144
ГЛАВА ТРЕТА - ИЗПИТВАНИЯ С НЕРАЗРЕШЕНИ ПРЗ, С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИЛИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЦЕЛ

 • Ген. Директор издава разрешение за изпитване на неразрешени ПРЗ с научноизследователска или експериментална цел

 • Разрешението се издава за срок от една година и съдържа:

  име на ПРЗ и а.в.; производители на ПРЗ и а.в.; места на изпитване; доза; методи, свързани с унищожаване на продукцията, валидност на разрешението


3357144
ГЛАВА ТРЕТА - ИЗПИТВАНИЯ С НЕРАЗРЕШЕНИ ПРЗ, С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИЛИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЦЕЛ

КОНТРОЛ

 • Изпитванията с неразрешени ПРЗ се извършват под контрола на съответната РСРЗ въз основа на заповед на ген. директор

 • В тридневен срок от залагане на опита, лицата извършващи тези изпитвания декларират писмено местонахождението и началото на опита

 • В тридневен срок след приключване на опита, декларират писмено края на опита

 • След приключване на опитите растенията, третирани с неразрешени ПРЗ и получената продукция се унищожават

 • При установяване на нарушения ген. директор на НСРЗ със заповед прекратява разрешението за експериментална употреба


3357144
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ОДОБРЯВАНЕ НА БАЗИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ ЗА ЕФИКАСНОСТ НА ПРЗ

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Да разполагат с минимум две места за изпитване в страната

 • Да отговарят на изискванията по приложението към Наредба

  № 111

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 • Заявление по образец

 • Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистра-ция, издадена до 1 месец преди подаване на заявлението

 • Карта за идентификация по Булстат

 • Удостоверение за данъчна регистрация

 • Квитанция за платена такса


3357144
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БАЗИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА

СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИТЕ

НСРЗ НАСРОЧВА ДАТА ЗА ИНСПЕКЦИЯ

ИНСПЕКЦИЯ ОТ КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА ОТ ГЕН. ДИРЕКТОР

ПОВТОРНА ИНСПЕКЦИЯ

ДОКЛАД ОТ ИНСПЕКЦИЯ

ОТРАЗЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА:

ОДОБРЯВАНЕ

ОТКАЗ ЗА ОДОБРЯВАНЕ

СЕРТИФИКАТ


3357144
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БАЗИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ

 • Сертификатът се издава за срок от 5 години, за следните групи култури:

  - трайни насаждения

 • полски култури

 • зеленчукови култури

 • оранжерийни култури

 • декоративни видове

 • горски видове

 • складове и складирана продукция

  Срока на валидност на издадения сертификат може да се удължи, като до 3 месеца преди изтичането му, лицето подава ново заявление


3357144
КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА БИОЛОГИЧНО ИЗПИТВАНЕ

 • НСРЗ контролира одобрените бази за изпълнение на изискванията по приложението към Наредба № 111

 • НСРЗ уведомява лицата за датата на инспекцията – 3 дни преди извършването й

 • При извършване на контрола се попълва формуляр в който се вписват констатираните съответствия, несъответствия, забележки и се дава срок за отстраняването им

 • В случай, че те не се отстранят в определения срок, ген. директор издава заповед за отмяна на одобрението и за отнемане на издадения сертификат

 • НСРЗ създава и поддържа регистър на одобрените бази за извършване на БИ за ефикасност на ПРЗ


ad