bt 212 ret m tasarimi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI PowerPoint Presentation
Download Presentation
BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI - PowerPoint PPT Presentation

kylia
197 Views
Download Presentation

BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU ÖĞRETİM TASARIMI VE TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ

 2. Tasarımın sınırları çizilebilir mi? Bir tasarım sürecide vazgeçilemeyecek adım ya da adımlar var mıdır? Neden? Tasarım insan hayatının neresindedir? Teknoloji ve tasarım nerede buluşur nerede ayrılır? • Tasarım modelleri • gerekli midir? BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 3. Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Tasarımın Yeri Günümüz toplumları artık daha farklı becerilere sahip bireyler istemektedir. Günümüzde • bilgiye ulaşabilen, • ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uydurabilen, buna yenilerini katabilen ve • bu bilgiyi yayan toplum ya da kişiler güçlü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, günümüz toplumlarının ihtiyacı olan insan profili artık değişmiş, farklılaşmıştır. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 4. Bilgi Toplumu Olma Sürecinde Tasarımın Yeri Bu değişimler eğitim sisteminde değişikliği zorunlu kılmıştır. Öğrenme artık, daha etkili ve transfer edilebilir olmak zorundadır. Bu ihtiyaç, öğretim tasarımı sürecini zorunlu kılmıştır. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 5. Öğretim Tasarımının Tarihsel Gelişim Süreci Kökleri 1920’lere dayanan ancak II. Dünya Savaşı ve sonrasında kullanımı ivmelenen öğretim tasarımı kavramı Gagne, Briggs, Flagan gibi psikologların bilgilerini sistematikleştirerek öğretim amaçlı kullanmaları ile başlamaktadır. Bu psikologlar savaş süresince ordudaki askerlere verilen eğitimler sırasında geliştirdikleri çeşitli yöntemler ile öğretim tasarımının temelini atmışlardır. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 6. Öğretim Tasarımının Tarihsel Gelişim Süreci BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 7. Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri Kavramı Çalıştığımız bölümün sınırları nerede başlar nerede biter? Bu alanı nasıl tanımlayabiliriz? Bu bölümü nasıl adlandırabiliriz? Bu sorular bu alanda çalışan uzmanlarca cevaplanması gereken sorular olup üzerinde hem fikir olunan “doğru” bir cevap olmadığından dolayı en azından alan uzmanlarınca entelektüel ortamlarda tartışılması gereken sorulardır. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 8. Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri Kavramı Öğretim teknolojileri ne demektir? BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 9. Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri Kavramı İlk Dönem (1920-1940) Medya olarak görünen Öğretim Teknolojisi 1960 ve 1970’ler Süreç olarak görünen Öğretim Teknolojisi 1990’lar Süreç olmanın ötesinde görülen Öğretim Teknolojisi BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 10. Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri Kavramı Yeni Dönem (1990 sonları) Medya, Sistematik Öğretim Tasarımı ve Performans Teknolojisinin rolünü kabul etme BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 11. Öğretsel Tasarım ve Teknoloji Kavramı Yakın Dönem (2000’li yıllar) Öğretsel Tasarım ve Teknoloji Geçmişi 30-40 yıla dayanan öğretim teknolojileri farklı dönemlerde çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Son yıllarda ise bu tanım performans teknolojileri ve öğretimsel olmayan unsurlarında sürece katılması ile “Öğretim Tasarımı ve Teknolojileri” olarak evrilmiştir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 12. Öğretim Tasarımı Nedir? Ne değildir? Öğretim tasarımı süreç olarak ele alındığında; öğretimin kalitesini sağlamak için, öğrenme ve öğretim kuramlarından yararlanılarak ilerleyen sistematik bir geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte, öğrenenlerin gereksinim ve hedeflerinin analizi ile sözü edilen gereksinimlerle örtüşen uygun sistemlerin geliştirilmesi bulunmaktadır. Bu sistemler içindeki öğretim materyal ve etkinliklerinin geliştirilmesi ile öğretim ve öğrenenlerin değerlendirilmesi de öğretim tasarımı sürecinde bulunmaktadır (Berger & Kam, 1996). BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 13. Öğretim Tasarımı Nedir? Ne değildir? Öğretim tasarımına disiplin olarak bakıldığında; araştırma ve kuramsal temelde öğretim stratejileri ile öğretim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması süreciyle ilgilenen bir disiplin olduğu görülmektedir (Berger & Kam, 1996). BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 14. Öğretim Tasarımı Nedir? Ne değildir? Öğretim tasarımı bilim olarak açıklandığında; geliştirme, uygulama, değerlendirme ve durumların sürdürülebilirliğini sağlamak için büyük ya da küçük konu alanlarında ve tüm karmaşıklık düzeylerinde öğrenmeyi desteklemek ayrıntılı bir biçimde tasarım yapma bilimidir (Berger & Kam, 1996). BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 15. Öğretim Tasarımı Nedir? Ne değildir? Dick, Carey & Carey (2005) ise sistem yaklaşımı ile ele aldıkları öğretim tasarımı kavramını bütün öğretim sistemleri geliştirme evrelerini içinde barındıran bir şemsiye olarak nitelemektedir. Bu şemsiyenin altında analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme süreçleri bulunmaktadır. Reiser (2001) öğretim tasarımını, performans problemleri ve öğrenmenin analiz edildiği, tasarım, geliştirme, uygulama, değerlendirmenin içinde bulunduğu, öğretimsel ya da öğretimsel olmayan iş ve kaynakların öğrenmeyi ve performansı artırmak için yönetildiği bir süreç olarak tanımlamaktadır. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 16. Bir Öğretim Tasarımında Yer Alan Öğeler Nelerdir? • Program kimin için geliştirilecek? (öğrenenin özellikleri) • Öğrenenlere ne öğretmek istiyoruz? (hedefler) • Konu ya da beceriler en iyi nasıl öğretilir? (öğrenme/öğretme yöntem ve etkinlikleri) • Uygulama süreçleri ve kararları • Ne öğrendiler/ne kadar öğrendiler? (değerlendirme süreci) • Öğretim tasarımının çerçevesini oluşturan bu beş öğe öğrenenin özellikleri, hedefler, yöntemler ve değerlendirmedir BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 17. Öğretim Tasarımı Sürecinin Altında Yatan Sayıltılar Nelerdir? Sayıltı 1: Öğretim tasarım süreci hem sistematik bir yaklaşımı hem de plan üzerindeki ayrıntılarla uğraşmayı gerektirir. Sayıltı 2: Öğretim tasarım süreci belli bir ders geliştirme düzeyinde başlar. Sayıltı 3: Öğretim tasarımı öğretim tasarımcıları ve planlamacılar tarafından geliştirilir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 18. Öğretim Tasarımı Sürecinin Altında Yatan Sayıltılar Nelerdir? Sayıltı 4: Planlama yapılırken, tüm öğrenenler için doyum sağlayıcı ortamların ve başarının sağlanması gerekir. Sayıltı 5: Öğretim Tasarımı kapsamdan çok bireye odaklaşır. Sayıltı 6: Öğretim Tasarımında en iyi olan tek yol yoktur. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 19. Öğretim tasarımının kullanımı ile ne gibi yararlar sağlanabilir? BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 20. Öğretim Tasarımı Sürecinde Kim Kimdir? Öğretim tasarımcısı Konu alanı uzmanı Değerlendirme uzmanı Öğretmen BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR

 21. Sorular • Öğrenme/öğretme sürecini niçin inceleriz? • Öğretim tasarımı nedir? • Öğretim tasarımı ve teknolojilerinin gelişimini tartışınız. • Bir öğretim tasarımında yer alan öğeler nelerdir? • Öğretim tasarımı sürecinin altında yatan sayıltılar nelerdir? • Öğretim tasarımının kullanımının yararlarını tartışınız. • Öğretim tasarım modellerinin amacı nedir? • Öğretim tasarımı sürecinde kim kimdir? • Öğretim tasarım evrelerine farklı iki yaklaşımdan bakarak süreçleri karşılaştırmalı olarak inceleyiniz. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı - 2008-2009 BAHAR