Biedrība “SATEKA” - PowerPoint PPT Presentation

kylia
biedr ba sateka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biedrība “SATEKA” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biedrība “SATEKA”

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Biedrība “SATEKA”
309 Views
Download Presentation

Biedrība “SATEKA”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Biedrība “SATEKA” Daiga Gargurne Biedrības koordinatore, valdes locekle

 2. BIEDRĪBAS PIRMSĀKUMI • Biedrība “SATEKA” dibināta 2007.gada 22.februārī • Reģistrēta UR 2007.gada 23.maijā, bet aktīvu darbību uzsāk 2007.gada 1.jūnijā. • Biedrības darbības teritorija- viss Gulbenes rajons • Biedrībā ir 30 biedru

 3. Biedrības “SATEKA” darbība (1) • Kopš 2008.gada 21.maija ir kļuvusi par Unlimited Pontetial- Sabiedrības tehnoloģijas prasmju mācību centru • Kopš 2008.gada 01.jūlija ir iegūts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

 4. Tuvākās aktivitātes • 2009.g. 15.jūlijā- 15.augusts atklāta konkursa 1.kārtas projektu iesniegumu pieņemšana „Biedrības „SATEKA” darbības teritorijas attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam” īstenošanai • 2009.16.augusts-15.septembris- iesniegto projektu atbilstības izvērtēšana VRG • 2009.gada 16.septembris- 2010.gada 15.februāris- projektu izvērtēšana LADā • Pēc līgumu slēgšanas- projektu realizācija

 5. Plānotās aktivitātes 1.kārtā

 6. 1. Kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana • Pieejamais finansējums 1.kārtā ir LVL 35 409,04. • Plānotās darbības: Teritorijas un/vai telpu labiekārtošana. Nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde. Atbalstu saņems jaunas infrastruktūras izveidē vai esošās infrastruktūras vienkāršotā rekonstrukcijā un rekonstrukcijā. Kultūras attīstības veicināšana: atbalsts tērpu (t.sk., tautas tērpu), aprīkojuma un instrumentu iegāde, lai veicinātu Gulbenes rajonam raksturīgo tradīciju nodošanu nākamajām paaudzēm. Dabas objektu sakopšana, izvietojot norādes, soliņus, informācijas stendus. Apkārtējās vides kvalitātes paaugstināšana: svētvietas, vēsturiskie objekti, pieminekļi, piemiņas zīmes, muzeji, kultūras un mākslas objekti, jaunu novadpētniecības ekspozīciju iekārtošana. Aktivitātes kā bērnu rotaļu laukumu, rotaļu un spēļu istabas radošās darbnīcas, peldvietas, takas, sporta laukuma izveide, sēdvietas, sporta trase, sporta maršruts, tūrisma maršruts, soliņi, skatu torņu izveide, norādes, estrādes celtniecība, u.c.

 7. 2.Apmācību un iedzīvotāju iniciatīvas darbības nodrošināšana • pieejamais finansējums 1.kārtā ir LVL 14 332,23. • Plānotās darbības: Vienkāršotā rekonstrukcija, rekonstrukcija, labiekārtošana un/vai telpu pielāgošana, kā arī nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde

 8. 3.Vides aizsardzība un dabas resursu izmantošanas ilgtspējas nodrošināšana • pieejamais finansējums 1.kārtā ir LVL 10 116,87. • Plānotās darbības: Sakoptas apkārtējās vides pasākumu realizācija (kopjamās teritorijas- parki, apstādījumu, atpūtas vietas u.c.). Uzstādītas sabiedriskās tualetes u.c.

 9. 4. Kvalitatīvu sociālās aprūpes un sadzīves pakalpojumu pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem • Pieejamais finansējums 1.kārtā LVL 14 332,23. • Plānotās darbības: pakalpojumu pieejamība vietējiem iedzīvotājiem, īpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mobilās sociālās brigādes, atbalsta centri sociālā riska grupas cilvēkiem (maznodrošinātie, bērniem no nelabvēlīgajām ģimenēm, jaunām māmiņām, pensionāri, u.c. grupām), pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu pieskatīšanas punkti, dienas grupas u.c.. Mini sadzīves pakalpojumu punkti (veļas māja, frizētava, apavu remonts u.c.) u.c.

 10. 5. Teritorijas kopšanas un labiekārtojuma pakalpojumu pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem • pieejamais finansējums 1.kārtā LVL 10 116,87. • Plānotās darbības: aprīkojuma iegāde pakalpojumu sniegšanai.

 11. Projektu līdzfinansējuma apmēri • Biedrības un nodibinājumi 90% • Pašvaldības 75 % • Juridiskas un fiziskas personas 50 %