ot prp nr 32 2007 2008 plan og bygningsloven plandelen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ot.prp. Nr. 32 (2007-2008) Plan- og bygningsloven (plandelen) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ot.prp. Nr. 32 (2007-2008) Plan- og bygningsloven (plandelen)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Ot.prp. Nr. 32 (2007-2008) Plan- og bygningsloven (plandelen) - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Ot.prp. Nr. 32 (2007-2008) Plan- og bygningsloven (plandelen). Stein Erik Stinessen Advokat ved Høyesterett Juridisk sekretær USS. Oversikt. To lovproposisjoner er fremmet av regjeringen: Ot.prp nr 32 (2007-2008) – plandelen Ot.prp nr 45 (2007-2008) – byggesaksdelen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ot.prp. Nr. 32 (2007-2008) Plan- og bygningsloven (plandelen)' - kylan-gamble


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ot prp nr 32 2007 2008 plan og bygningsloven plandelen

Ot.prp. Nr. 32 (2007-2008)Plan- og bygningsloven (plandelen)

Stein Erik Stinessen

Advokat ved Høyesterett

Juridisk sekretær USS

oversikt
Oversikt

To lovproposisjoner er fremmet av regjeringen:

Ot.prp nr 32 (2007-2008) – plandelen

Ot.prp nr 45 (2007-2008) – byggesaksdelen

Antatt ikrafttreden 1.juli 2009

plandelen oversikt
Plandelen - oversikt
 • Kap 1- fellesbestemmelser

-formål, virkeområde, virkninger av planer mv

 • Kap 2 – krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon
 • Kap 3 – Oppgaver og myndighet i planleggingen
 • Kap 4 – Generelle utredningskrav
 • Kap 5 – Medvirkning i planleggingen
 • Kap 6 – Statlige planer og retningslinjer
 • Kap 7 – Regional planlegging
 • Kap 8 – Regional plan
 • Kap 9 – Interkommunalt plansamarbeid
slide4

Kap 10 – Kommunal planlegging

 • Kap 11 – Kommuneplan
 • Kap 12 – Reguleringsplan
 • Kap 13 – Midlertidig forbud mot tiltak
 • Kap 14 – Konsekvensutredninger
 • Kap 15- Innløsning og erstatning
 • Kap 19 - Dispensasjon
regjeringens uttalte m lsetninger
Regjeringens uttalte målsetninger

s.5: Samfunnsutviklingen har medført økt spesialisering og sektorisering..Mange viktige nye utfordringer er imidlertid sektorovergripende, og krever brede vurderinger og helhetlige løsninger..Behovet for samarbeidsløsninger på tvers av myndighetsnivåer og profesjoner er stort

slide6

s.6: Nytt inntektssystem og ny kommunallovgivning har gitt kommunene større frihet til selv å organisere seg slik de ønsker. Intensjonen bak reformene har vært å fremme desentralisert styring..Mer desentralisering av ansvar og myndighet til kommunene, gjør at planlegging blir et stadig viktigere virkemiddel også for lokal miljøarbeid..Planleggingen skal sikre at disse avveiningene (bruk og vern) skjer i åpenhet og offentlighet, med mulighet for de berørte til å påvirke utviklingen av sitt lokalsamfunn og nærmiljø

slide7

S.7: Lovforslaget vil legge til rette for en styrking av den sektorovergripende, samfunnsrettede planleggingen, med samordning av interesser og hensyn på tvers av sektorer og samfunnsområder innenfor lovens system…Den overordnede kommunale og regionale planleggingen vektlegges..Det legges større vekt på innsats i en tidlig fase av planleggingen med sikring av bred medvirkning og utredning av konsekvenser

slide8

s.7: Lovforslaget legger derfor opp til stor grad av fleksibilitet og valgfrihet i bruken av planredskapene. Dette gjør at omfanget av planleggingen kan tilpasses utfordringene og planoppgavene i den enkelte kommune eller region, og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig

viktige prinsipper for regjeringen
Viktige prinsipper for Regjeringen

s.11: ” I tredje del av kapitlet gjennomgås noen viktige prinsipper som skal ivaretas i plansystemet. Det er for det første rolledelingen i planleggingen. Det vektlegges blant annet at planleggingen skal skje mest mulig desentralt, nærmest mulig de som berøres av beslutningene.”

energi kraftsaker
Energi -kraftsaker

§ 1 -3 Tiltak som er unntatt fra loven

”For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1 tredje ledd gjelder bare kapittel 2 og 14”

s.173: ” kraftledninger, transformatorstasjoner, koblingsanlegg og bygningstekniske konstruksjoner som er umiddelbart knyttet til de elektriske anleggene og deres funksjon. Unntaket gjelder for ethvert anlegg eller konstruksjon av denne art som er omfattet av konsesjonen og vilkårene og som er nødvendig for de elektriske anleggenes funksjon, bygging, drift og atkomst.”

slide11

§6 -4 Statlig arealplan:

” Departementet kan i den enkelte sak bestemme at endelig konsesjon til kraftproduksjonsanlegg etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven uten videre skal ha virkning som statlig arealplan. Departementets vedtak etter dette ledd kan ikke påklages.”

s.197: ”..alle anlegg og innretninger som etableres for å kunne produsere elektrisk energi, uavhengig av energikilde…vannkraftverk,… vindkraftverk og gasskraftverk…myndigheten blir overført til OED…konsesjonsvedtaket får virkning som arealplan, …straks bindende for framtidig arealbruk…erstatter tidligere fattede planvedtak..”

slide12

s.40: ”For utbygging av små vannkraftanlegg og vindkraftanlegg er det viktig at det foretas regionale vurderinger og prioriteringer for å bidra til den mest egnede lokaliseringen av slike anlegg.”

kommentarer
Kommentarer

- Ingen samfunnssektor er mer arealkrevende og påfører natur, miljø og lokalsamfunn større naturinngrep enn energisektoren

- Hvor ble det av ”samarbeidsløsninger på tvers av myndighetsnivåer og profesjoner,”..”brede vurderinger og helhetlige løsninger,”..”mer desentralisering av myndighet og ansvar til kommunene,”..”mulighet for de berørte til å påvirke utviklingen av sitt lokalsamfunn og nærmiljø” ?

slide16

”Konsesjonsvedtaket får virkning som arealplan..”

 • Konsesjonssøknad fra Agder Energi:

”Endelig valg av lokalisering av transformatoren gjøres først i forbindelse med detaljprosjekteringen.”

”Forholdet til gjeldende kommuneplan og behandling etter plan- og bygningsloven ..vil bli avklart i samråd og tett dialog med kommunen parallelt med k|onsesjonsbehandlingen.”

lvk og ks
LVK og KS
 • KS skal ta saken opp i konsultasjonsmøte med Regjeringen 29.april
 • LVK skal ha møte med Energi-og miljøkomiteen i saken i april
 • LVK sendt uttalelse til komitemedlemmer
 • Regjeringen har sagt sitt – kan man snu en flertallsregjering på Stortinget?
 • Bør USS reagere?
andre lovendringsforslag
Andre lovendringsforslag
 • Hensynssoner (s.9) innføres som et nytt element i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Soner med særlige restriksjoner av betydning for arealbruken, eks fareområder, områder med særlige hensyn til landbruk, natur og friluftsliv mv
 • To typer reguleringsplaner, områderegulering og detaljregulering
slide19

Verneplaner etter naturvernloven skal samordnes i sterkere grad enn i dag med planlegging etter plan- og bygningsloven

 • Vernevedtaket skal komme til uttrykk som hensynssone etter pbl
 • Stat og kommune skal i fellesskap utarbeide planprogram med formål, prosessfrister, medvirkning, alternative vurderinger, utredningsbehov mv
konsekvensutredninger av verneplaner
Konsekvensutredninger av verneplaner
 • Bestemmelsene om konsekvensutredninger skal også gjelde for bestemte verneplaner etter naturvernloven
 • Hvilke verneplaner som omfattes, skal fastsettes i forskrift

Kommentar:

Krav om konsekvensutredninger av verneplaner etter naturvernloven ble fremsatt av USS i 1996.

Daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen fnøs av kravet fra Stortingets talerstol

avslutning
Avslutning
 • Det er fremdeles langt mellom liv og lære i staten når det gjelder synet på kommunenes roller og oppgaver i arealpolitikken.
 • Kjekt å ha – så langt det passer?