cyflwyniad i hawliau plant n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT PowerPoint Presentation
Download Presentation
CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT. Gwaith gr ŴP. agenda. Beth yw hawliau plant? Pam hawliau plant? Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn Hawliau plant yng Nghymru Hawliau plant a’r rhai sy’n gweithio ym maes mewnfudo, ffoaduriaid a cheiswyr lloches Myfyrio a gwerthuso.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CYFLWYNIAD I HAWLIAU PLANT' - kylan-gamble


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda
agenda
 • Beth yw hawliau plant?
 • Pam hawliau plant?
 • Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
 • Hawliau plant yng Nghymru
 • Hawliau plant a’r rhai sy’n gweithio ym maes mewnfudo, ffoaduriaid a cheiswyr lloches
 • Myfyrio a gwerthuso
hawliau dynol egwyddorion craidd
HAWLIAU DYNOL – EGWYDDORION CRAIDD
 • Cyffredinol
 • Diymwad
 • Annatod
 • Atebol
egwyddorion freda
EGWYDDORION FREDA
 • Tegwch a rhyddid (Fairness and freedom)
 • Parch (Respect)
 • Cydraddoldeb (Equality)
 • Urddas (Dignity)
 • Ymreolaeth (Autonomy)
pam mae angen hawliau ychwanegol ar blant
PAM MAE ANGEN HAWLIAU YCHWANEGOL AR BLANT?
 • Aeddfedrwydd
 • Heb lais ac yn anweledig
 • Eiddo
dymuniadau anghenion a hawliau
DYMUNIADAU, ANGHENION A HAWLIAU
 • Dymuno – awydd i gael rhywbeth
 • Angen – y cyflwr o fod angen cymorth, neu â phrinder hanfodion sylfaenol fel bwyd
 • Hawl – hawl foesol neu gyfreithiol i gael neu wneud rhywbeth
4 elfen hawl
4 ELFEN HAWL
 • Y sawl sydd â’r hawl (yr unigolyn)
 • Y gwrthrych (yr hyn y mae ganddynt hawl i’w gael)
 • Y rhai â dyletswydd (pobl neu sefydliad)
 • Y cyfiawnhad (mwy o urddas i’r unigolyn, datblygiad cymdeithasol, cymdeithas heddychlon)
4 hawl sylfaenol
4 HAWL SYLFAENOL

Erthygl 2 – Dim gwahaniaethu

Erthygl 3 – Lles y plentyn

Erthygl 6 – Hawl i fywyd

Erthygl 12 – Hawl i gael eich clywed

y safonau cenedlaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc
Y SAFONAU CENEDLAETHOL AR GYFER CYFRANOGIAD PLANT A PHOBL IFANC

1. Gwybodaeth – sy’n hawdd i blant a phobl ifanc ei deall

2. Eich dewis chi – digon o wybodaeth ac amser i wneud dewis gwybodus

3. Dim gwahaniaethu – mae gan bob person ifanc yr un cyfle i gymryd rhan

4. Parch – byddwn yn parchu’ch barn chi

5. Byddwch chi ar eich ennill hefyd – byddwch chi’n mwynhau’r profiad

6. Adborth - byddwch chi’n gwybod pa wahaniaeth mae’ch barn chi wedi’i wneud

7. Gwella ein ffordd o weithio – bydd oedolion yn gofyn i chi sut gallan nhw wella eu ffordd o weithio gyda chi yn y dyfodol

y broses adrodd
Y BROSES ADRODD
 • Bob 5 mlynedd
 • Adroddiadau i’r Cenhedloedd Unedig:
  • Llywodraeth y DU (gan gynnwys adran gan Lywodraeth y Cynulliad)
  • Adroddiadau Cyrff Anllywodraethol
  • Adroddiad pobl ifanc
  • Adroddiadau’r Comisiynwyr Plant (4 gwlad)
 • Sylwadau i gloi
 • Cynllun gweithredu Llywodraeth y Cynulliad
 • Grŵp monitro
slide16
SYLWADAU CLO’R CENHEDLOEDD UNEDIG 2008 SYDD FWYAF PERTHNASOL I’R RHAI SY’N GWEITHIO YM MAES MEWNFUDO, FFOADURIAID A CHEISWYR LLOCHES 1

Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad/y DU wneud y canlynol

 • Darparu hyfforddiant ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn i bob oedolyn sy’n gweithio gyda phlant, yn cynnwys gweithwyr mewnfudo
 • Gwneud mwy i godi ymwybyddiaeth am wahaniaethu yn erbyn plant ac atal hyn. Efallai y bydd angen cynnwys gwaith i helpu rhai grwpiau, yn cynnwys plant sydd wedi mewnfudo, ffoaduriaid ifanc a cheiswyr lloches
 • Gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod lles gorau’r plentyn yn rhan o bob deddf neu bolisi sy’n effeithio ar blant, yn cynnwys ym maes mewnfudo
 • Hyrwyddo’r egwyddor o barch i farn y plentyn yn y llysoedd ac mewn unrhyw achosion eraill sy’n effeithio ar y plentyn
 • Monitro plant sy’n byw mewn gofal maeth, cartrefi a sefydliadau plant, yn cynnwys ymweld â’r plant hyn yn rheolaidd
slide17
SYLWADAU CLO’R CENHEDLOEDD UNEDIG 2008 SYDD FWYAF PERTHNASOL I’R RHAI SY’N GWEITHIO YM MAES MEWNFUDO, FFOADURIAID A CHEISWYR LLOCHES 2

Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad/y DU wneud y canlynol

 • Gwneud mwy i sicrhau mai dewis olaf yn unig fydd cloi plant mudol a cheiswyr lloches a bod hynny’n cael ei wneud am y cyfnod byrraf posibl
 • Sicrhau bod Asiantaeth Ffiniau’r DU yn cyflogi staff sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig i gyfweld plant
 • Meddwl am roi gwarcheidwaid i blant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches ac yn ffoaduriaid a fydd yn gofalu am les y plant hyn
 • Darparu ffigurau am niferoedd y plant sy’n ceisio lloches yn y DU, yn cynnwys y rhai lle mae yna amheuaeth am eu hoedran
 • Credu plant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches os bydd yna amheuon am eu hoedran a’u trin fel plant
 • Cael cyngor gan arbenigwyr ar sut i benderfynu a yw rhywun o dan neu dros 18 oed
slide18
SYLWADAU CLO’R CENHEDLOEDD UNEDIG 2008 SYDD FWYAF PERTHNASOL I’R RHAI SY’N GWEITHIO YM MAES MEWNFUDO, FFOADURIAID A CHEISWYR LLOCHES 3

Rhaid i Lywodraeth y Cynulliad/y DU wneud y canlynol

 • Sicrhau, os yw plant sy’n ceisio lloches neu’n ffoaduriaid yn cael eu hanfon yn ôl i’w mamwlad, y bydd gwiriadau’n cael eu gwneud i sicrhau y bydd y plentyn yn ddiogel.
 • Newid y gyfraith i atal plant sy’n dod i’r DU heb ddogfennau dilys rhag cael eu herlyn
 • Darparu digon o arian i roi’r Cynllun Gweithredu Atal Masnachu mewn Pobl ar waith
 • Cymeradwyo Confensiwn Cyngor Ewrop ar Weithredu yn erbyn Masnachu mewn Pobl
 • Sicrhau bod rheolau amddiffyn plant ar gyfer plant sydd wedi’u masnachu yn bodloni safonau rhyngwladol
deddfwriaeth a pholis au hawliau plant yng nghymru
DEDDFWRIAETH A PHOLISÏAU HAWLIAU PLANT YNG NGHYMRU
 • Deddf Plant 2004 – mabwysiadodd Llywodraeth y Cynulliad Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn fel sail i bob polisi plant
 • Saith nod craidd – yn seiliedig ar y Confensiwn
 • Cynllun Gweithredu Cenedlaethol – Gwneud Pethau’n Iawn 2009 – yn mynd i’r afael ag 16 blaenoriaeth ar gyfer Cymru
 • Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) – pasiwyd yn 2010
 • Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) – bydd Gweinidogion yn gorfod ystyried y Confensiwn wrth wneud eu holl benderfyniadau
slide20
Yr ERTHYGLAU MWYAF PERTHNASOL I’R RHAI SY’N GWEITHIO YM MAES MEWNFUDO, FFOADURIAID A CHEISWYR LLOCHES 1
 • Erthygl 7 – hawl i gael enw a gofrestrwyd yn gyfreithiol ac i genedligrwydd
 • Erthygl 8 – dylai Llywodraethau barchu hawl plant i enw, cenedligrwydd a chysylltiadau teulu
 • Erthygl 9 – ni ddylid dy wahanu oddi wrth dy rieni onid yw hynny er dy les dy hun
 • Erthygl 10 – dylai teuluoedd sy’n byw mewn gwledydd gwahanol gael yr hawl i symud rhwng y gwledydd hynny fel y gall y rhieni a’r plant gadw mewn cysylltiad
 • Erthygl 11 – dylai Llywodraethau gymryd camau i atal plant rhag cael eu cymryd allan o’u gwledydd nhw’u hunain yn anghyfreithlon
slide21
Yr ERTHYGLAU MWYAF PERTHNASOL I’R RHAI SY’N GWEITHIO YM MAES MEWNFUDO, FFOADURIAID A CHEISWYR LLOCHES 2
 • Erthygl 13 – hawl i wybodaeth
 • Erthygl 14 – hawl i feddwl a chredu’r hyn a fynni
 • Erthygl 20 – os na all dy deulu dy hun ofalu amdanat, rhaid i ti dderbyn gofal priodol gan bobl sy’n parchu dy grefydd, diwylliant ac iaith
 • Erthygl 22 – mae gan blant sy’n ffoaduriaid yr un hawliau â phlant a anwyd yng Nghymru
 • Erthygl 30 – hawl i ddysgu a defnyddio iaith ac arferion dy deulu
 • Erthygl 35 – Dylai’r Llywodraeth sicrhau na chei di dy gipio na dy werthu