ศิลปะการพูด ( Rhetorical Speech) - PowerPoint PPT Presentation

kylan-gaines
rhetorical speech n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ศิลปะการพูด ( Rhetorical Speech) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ศิลปะการพูด ( Rhetorical Speech)

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
205 Views
Download Presentation

ศิลปะการพูด ( Rhetorical Speech)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ศิลปะการพูด(Rhetorical Speech)

 2. บทที่ 1 บทนำ • ความหมายของการพูด • ความสำคัญของการพูด • จุดมุ่งหมายของการพูด

 3. องค์ประกอบการพูด • ประเภทของการพูด • วิวัฒนาการการพูด

 4. ความสำคัญของการพูด ความสำคัญของการพูด

 5. ครู


 6. นักการเมือง

 7. ศาสนา

 8. ค้าขาย

 9. อาชีพอื่น ๆ

 10. จุดมุ่งหมายของการพูด • ส่งและรับข้อมูล • ให้ความรู้ • โน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตาม • ความรื่นเริงบันเทิงใจ • ความเข้าใจอันดีต่อกัน

 11. องค์ประกอบการพูด • ผู้พูด (Sender or Speaker) • ผู้ฟัง (Receiver or Listener) • เนื้อหาสาระ / เรื่องที่จะพูด (Message) • เครื่องมือสื่อสาร (คำพูด / การใช้ถ้อยคำ) (Channel)

 12. ประเภทของการพูด • แบ่งตามวัตถุประสงค์  ให้ความรู้  จูงใจ / โน้มน้าวใจ  จรรโลงใจ

 13. แบ่งตามลักษณะของวิธีพูด  อ่านจากต้นฉบับ  ท่องจำ  เตรียมตัวล่วงหน้า  ไม่เตรียมตัวล่วงหน้า

 14. วิวัฒนาการการพูด • กรีก • Rhetoric • นักพูดที่ยิ่งใหญ่

 15. วิวัฒนาการการพูด • เดมอสเทนิส • โคแรกซ์ • ไอโซเครติส

 16. วิวัฒนาการการพูด • เปลโต • อริสโตเติล • บันทึกการพูด พ.ศ.2456

 17. วิวัฒนาการการพูด • พระราชดำรัส/พระบรมราโชวาท พ.ศ.2428 (ส่วนใหญ่ ร. 5)

 18. วิวัฒนาการการพูด • เริ่มการพูดแบบมีวิธีการและแบบแผน พ.ศ. 2470

 19. นักพูดที่มีชื่อเสียง • พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ • พระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 20. นักพูดที่มีชื่อเสียง • พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ • หลวงวิจิตรวาทการ • ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช • ดร.นิพนธ์ ศศิธร ฯลฯ